Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : Rettsvitenskap : Nett-tekster i folkeretten

 

Mellomstatlige organisasjoner (IGOs) | Historisk materiale | Traktater | Domstols- og voldgiftsavgjørelser | Resolusjoner ol.

Introduksjon


Denne oversikten er en samling av henvisninger til folkerettslige dokumenter med utgangspunkt i professor Carl August Fleischers lærebok "Folkerett" (7. utgave 2000 Bibsys Ask, og 8. utgave 2005 Bibsys Ask); traktater, domstolsavgjørelser, voldgiftsavgjørelser, resolusjoner, historisk materiale - de aller fleste med pekere mot fulltekstversjoner. Gjennomgang av 2005-utgaven medførte tilføyelse av 15 nye dokumenter, samt to dokumenter som unngikk min oppmerksomhet i 2000-utgaven.
 


Tekstsamlinger

Tekstene i folkeretten er ikke alltid like lett å finne, noe vi erfarer stadig i biblioteket. Vanskelighetene - når de oppstår - består særlig i å oppspore ikke-ratifiserte traktater eller traktater som kun foreligger som forslag for Stortinget. Men selv ratifiserte traktater kan noen ganger kreve sitt. Lærebøkenes noen ganger svært så snaue henvisninger gjør det heller ikke lettere.

Studentsamlinger
For studieformål foreligger enkelte samlinger - som 

 • Folkerettslige tekster: samling med opplysninger til studiebruk / Erik Møse (red)  (4. utg 1995,  se post i Bibsys Ask), 
 • Folkerettslige avtaler: traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar Agathon Stølsvik og Benn Folkvord (red) (2000, med tilleggsbok 2003, Bibsys Ask) og 
 • Folkerettslig tekstsamling: 1883-2005 / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø (red) (3. utg 2006, Bibsys Ask). 
 • Se også Bård A. Andreassen og Odd A. Ryan (red) Menneskerettigheter: en dokumentsamling (1994, Bibsys Ask). 

Andre norske samlinger
Den største norske samlingen er 

 • Norges traktater 1661-1987 (1967-1988, Bibsys Ask), mens 
 • Overenskomster med fremmede stater / Utenriksdepartementet (1879-, Bibsys Ask) publiserer overenskomstene etter hvert som de trer i kraft i Norge
 • Av interesse er også Et utvalg av Europarådets traktater (2000, Bibsys Ask)

Sentrale utenlandske samlinger
Den store FN-samlingen er 

 • Treaty series: treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations (også kalt United Nations Treaty Series, UNTS) (1946/47-, Bibsys Ask), med forgjenger 
 • For eldre materiale er Clive Parrys The Consolidated treaty series: 1648-1919 (1969-1981,  Bibsys Ask) det sentrale verket. 

Begge disse samlingene har registre, men "Treaty series" ligger langt på etterskudd (bruk online-versjonen). Eller bruk

 • Christian L. Wiktors Multilateral treaty calendar: 1648-1995 (1998, Bibsys Ask)
   

Web-samling for studier

Carl August Fleischers mangeårige lærebok Folkerett (8. utg 2005) har stikkordregister, men ikke register over de kildene han viser til. I forbindelse med mitt arbeid med "Nettkilder i folkeretten" - hvor brukeren vil finne frem til og lenker mot først og fremst  samlinger av dokumenter og i liten grad enkeltdokumenter - har jeg i nærværende oversikt registrert og systematisert alle henvisningene Fleischer har til denne type materiale. Den vesentligste del av arbeidet har bestått i å finne og lage pekere til steder dokumentene er å finne fritt tilgjengelig på web (se "Advarsel" nedenfor) - og hvor de jeg ikke har funnet på web, er tilgjengelig i trykt form. 

Det vises ikke til nasjonalt juridisk materiale.

Morten Ruud og Geir Ulfsteins Innføring i folkerett (3. utg 2006, Bibsys Ask) har domsregister på s. 323-327 og traktatregister med henvisning til lett tilgjengelige trykte publikasjoner på s. 327-339. Jeg har derfor ikke funnet det arbeidet verdt i denne omgang å registrere også disse her; det får eventuelt bli et fremtidig prosjekt. Det er dessuten rimeligvis stor grad av overlapping. 

Se forøvrig Kirsti Lothe Jacobsens Traktater: en bibliografi (2006-).
 


Dokumentenes ordning og lenker

Disposisjonen er i korthet slik:

Dokumentene er stort sett på engelsk, med norsk (= i hovedsak Fleischers) oversettelse av titlene i parentes. Hvis en ønsker å søke etter enkeltdokumenter på andre måter enn ved å bla eller gå inn via innholdsfortegnelsen, kan en bruke den sk. "find in page"-kommandoen (evt trykk Ctrl og F) i nettleserprogrammet for å søke - på norsk eller engelsk - gjennom nærværende oversikt. 

De mest brukte betegnelsene er traktat (eller "treaty" på engelsk) og konvensjon ("convention"). Dessuten brukes de norske betegnelsene avtale, overenskomst og pakt; og de engelske agreement, charter og covenant.

Jeg har søkt å lage lenker mot dokumenter som først og fremst er lagt ut av offisielle institusjoner (som f.eks. FN, NATO, OECD, Lovdata osv.) og/eller dernest av akademiske institusjoner (dvs. universiteter) - og har i all hovedsak lykkes med det. Disse borger sannsynligvis for større autensitet i tillegg til at lenkene kan antas å være rimelig stabile.

Jeg har ikke funnet på web absolutt alle dokumentene. De jeg har funnet - og det er de aller fleste - er market med en "rund dott", eventuelt med underpunkter, f.eks. slik:

De jeg ikke har funnet på web, er markert med en "firkantet dott" - med opplysninger om hvor teksten er å finne i trykt versjon, f.eks. slik:

 • Revised General Act for the Pacific Settlement of International Disputes, 28. april 1949 (= FNs reviderte generalakt om fredelig bileggelse av internasjonale tvister; I: Norges Traktater, bind II nr 498)
   

Advarsel

Det advares mot ukritisk bruk av tekstene som finnes bak lenkene. Det er slett ikke alltid det er de offisielle tekstene. I folkeretten, som i annen jus, er det originaltekstene som gjelder. Er du i tvil, søk opp den trykte originalteksten - f.eks. via Christian L. Wiktors nevnte Multilateral treaty calendar (Bibsys Ask).
 


Har du kommentarer?

Jeg håper oversikten blir nyttig, særlig for studenter som arbeider med folkerett. Studenter kan tenkes å finne noe av interesse også i "Nett-kilder i folkerett". Kommentarer mottas med takk, send f.eks. en e-mail til halvor.kongshavn@ub.uib.no. Særlig takknemlig blir jeg for å få tips om hvor (eller om) de dokumentene som jeg ikke har funnet, er å finne på web. Dessuten vil jeg svært gjerne få vite om råtne lenker, altså lenker som ikke lenger leder mot de dokumentene og annet materiale de pretenderer å lede mot. Og jeg blir også glad hvis jeg får vite om lenker mot dokumentutgaver og/eller -oversettelser som ikke holder mål eller som ikke er oppdatert.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.12.07 av hk.
til denne siden.