Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : Rettsvitenskap : Nettkilder i folkeretten

 

I Folkerett | III Organisasjoner | IV Historisk materiale

II Kilder


Introduksjon

Som understreket ovenfor, er her først og fremst tatt med materiale ut fra en norsk vinkling. Interesserte kan mange steder på nettet finne introduksjoner til og oversikter over kilder i folkeretten. Selv ser jeg på følgende som sentrale:


Traktater - generelle samlinger

Generelle norske samlinger

De viktigste trykte norske generelle samlingene er (henvisningen til Bibsys Ask viser til hvor verket finnes i norske akademiske bibliotek):

 • Overenskomster med fremmede stater (1883- Bibsys Ask)
 • Norges traktater 1661-1987 (fem bind 1967-1988 Bibsys Ask)

For studiebruk ol finnes flg nyere samlinger:

 • Folkerettslige tekster: samling med opplysninger til studiebruk (4. utg 1995 Bibsys Ask)
 • Folkerettslige avtaler: traktatsamling i norsk oversettelse (2000 Bibsys Ask)
 • Folkerettslig tekstsamling: 1883-2005 (3. utg 2006 Bibsys Ask)

For fritt tilgjengelige samlinger på web, se 

Lovdatas gratisbase på web inneholder Utenriksdepartementets traktatregister

 • Inneholder
  • informasjon om bilaterale og multilaterale overenskomster som Norge er part i, eldste fra 1661
  • fulltekst traktater og endringer i Overenskomster med fremmede stater fom hefte 5, 1992
 • For søk
 • Veiledning om søk finnes her

REGJERINGEN.NO

 • Merk at traktater "... angaaende Sager af særlig Vigtighed og i alle Tilfælde Traktater hvis Iværksætellse efter Konstitutionen nødvendiggjør en ny Lov eller Storthingsbeslutning, bliver først bindende, naar Storthinget har givet sit Samtykke dertil", jfr Grunnlovens § 26, 2. ledd. 
 • Det betyr at en rekke traktater er å finne som vedlegg til regjeringens stortingsproposisjoner (St.prp). 
 • web er alle disse gratis å finne fom stortingssesjonen 1996/97.
 • For søk, ta en titt på "Søkehjelp" i regjeringen.no.

Andre trykte samlinger

Forøvrig er det i Bibsys registrert en rekke samlinger. Det Bibliotek for juridiske fag i Bergen finnes følgende på søk i Bibsys Ask, sortert med synkende trykkeår (oppstillingssignatur - "L-nr" - i parentes):

(Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo og jus ved UB Tromsø har ikke samme muligheter for samlete søk på dette feltet og er følgelig - selv om de begge, særlig Oslo, har omfattende og gode samlinger - utelatt her.)

Et svært bra referanseverk for gjenfinning av traktater, er Multilateral treaty calendar: 1648-1995 av Christian L. Wiktor (1998 Bibsys Ask). Og den sentrale samlingen for særlig historisk folkerettslige tekster er The Consolidated treaty series: 1648-1919 redigert av Clive Parry (1969-1981 Bibsys Ask).

Generelle utenlandske web-samlinger

Høsten 2002 ble "World Legal Information Institute" - WordLII - introdusert for "free, independent and non-profit access to worldwide law".

Sensommer 2004 dukket Eisil: Electronic Information System for International Law opp. EISILs mål er å gi avanserte brukere lett tilgang til "the highest quality primary materials, authoritative web sites and helpful research guides to international law on the Internet". EISIL ble i august 2004 tildelt International Association of Law Libraries' (IALLs) Website Award.

En imponerende nasjonal fritt tilgjengelig traktatsamling er Australias "Department of Foreign Affairs and Trade's" AustLII - "Australasian Legal Information Institute":

For vår del av verden har Europarådet bra samlinger:

Også to traktatbaser i USA fremheves:

Forente nasjoners web-samlinger

Alle traktater og internasjonale avtaler som inngås av FNs medlemsland, både multi- og bilaterale, skal etter FN-paktens art. 102 publiseres. Publiseringsorganet (hvor mye mangler) er:

 • United Nations Treaty Series (1946/47-)
 • FN har samlet disse traktatene, sammen med en rekke andre typer dokumenter mv, i betalingsbasen United Nations Treaty Collection som alle UiB-ansatte har tilgang til. Merk at basen også inkluderer Folkeforbundets - League of Nation's - traktater 1920-1944.
 • Se også Official documents of the United Nations som UB Bergen abonnerer på

FNs resolusjoner fra generalforsamling og sikkerhetsråd er greit tilgjengelig her:

Yale Law School's Avalon Project har samlet 

EU, EFTA og EØS

Sentrale startsteder er

Kildene til denne jussen har jeg forøvrig skrevet om annet sted på web, interesserte henvises til denne:


Traktater - samlinger etter tema

I oversikten nedenfor er i hovedsak tatt med samlinger på web, dog med unntak for antatt sentrale enkeltdokumenter. EU-, EFTA- og EØS-dokumenter er holdt utenfor, se ovenfor. 

Jacobsen: Traktater: en bibliografi er også ordnet etter tema.

Arbeidsrett

Arktis/Antarktis

Bank og finans

Diplomati

Energirett. Kjernekraft

Familie. Barn

Flyktninger

Handel

Havrett. Fisk oa marine ressurser
(se også Miljørett)

Immaterialrett

Internasjonal privatrett

Krigens rett. Forsvar. Kjernevåpen

Kriminalitet

Kvinnerett

Luftfart (sivil)

Mat og jordbruk

Menneskerettigheter

Miljørett. Biodiversitet oa. 
(se også Havrett)

Skatterett

Strafferett

Telekommunikasjon

Terrorisme

Transportrett

Utdanning, vitenskap og kultur

Verdensrommet

Voldgift


Praksis - samlinger

Trykte samlinger

Ved Biblioteket for juridiske fag i Bergen finnes følgende på systematisk søk i lokal Bibsys Ask, sortert med synkende trykkeår (oppstillingssignatur, som også var søkekriterium, i parentes):

(Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo og jus ved UB Tromsø har ikke samme muligheter for samlete søk på dette feltet og er følgelig - selv om de begge, særlig Oslo, har omfattende og gode samlinger - utelatt her.)

Ved siden av samlingene, vil en via Bibsys Ask finne litteratur om de internasjonale domstolene og andre konfliktløsningsorganer ved de juridiske bibliotekene:

(I Tromsø har en ikke tilsvarende søkemuligheter.)

Elektroniske oversikter og samlinger


Praksis - etter domstoler oa konfliktløsningsorganer

Innledning

Dette punktet gir 

 1. en oversikt over de viktigste eksisterende internasjonale domstolene oa internasjonale konfliktløsningsorganer i kronologisk orden etter den enkelte domstols etablering, 
 2. lenker mot domstolenes hjemmesider på web, 
 3. lenker mot basisdokument(er) om domstolens virke, og
 4. lenker mot praksis

Forøvrig gir Philippe Sands, Ruth Mackenzie og Yuval Shany i Manual on International Courts and Tribunals (1999) en fin oversikt.

For en generell samling, se WorldLII's International Court & Tribunals Project som pr juni 2007 inneholder følgende tilgjengelige delbaser - hvor det kan søkes i én, flere eller alle samtidig:

Permanent Court of Arbitration (PCA), Haag 1899-

International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC Court), Paris 1923-

ICC Court er en såkalt "non-governmental organisation" (NGO).

 • Hjemmeside
 • Ingen avgjøresler tilgjengelige på nettet; for trykt se særlig
  • Yearbook of Commercial Arbitration 1976- (Bibsys Ask; som e-tidsskrift ved Univ i Tromsø)

International Court of Justice (ICJ), Haag 1946-

Court of Justice, Luxembourg 1952-
og Court of First Instance, Luxembourg 1989-

Kildene til denne jussen har jeg skrevet om i en annen artikkel - Søk etter kildene i EU og EØS. Interesserte henvises til denne.

Her fremheves følgende:

European Court of Human Rights (ECHR), Strasbourg 1959-
og European Commission of Human Rights, Strasbourg 1954-1998

Liv Glasser og undertegnede utarbeidet i anledning konvensjonens 50-årsjubileum 2000 en presentasjon på web, med endel relevante lenker videre. 

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Washington 1966-

EFTA-court, Luxembourg 1994-

For oversiktsartikkel på web bl.a. om EFTA-domstolen, samt for søk i Nettviser - se ovenfor under "European Court of Justice". Her fremheves følgende:

OSCE Court on Conciliation and Arbitration, Genève 1994-

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), Haag 1994-

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), Arusha 1995-

Dispute Settlement Understanding (DSU) [under WTO], Genève 1995-

International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), Hamburg 1996-

International Criminal Court (ICC), Haag 2002-

I artikkel 1 til domstolens statutter heter det bl.a.: "It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions."

Special Court for Sierra Leone (SCSL), Freetown 2002-

"The Special Court for Sierra Leone was set up jointly by the Government of Sierra Leone and the United Nations. It is mandated to try those who bear the greatest responsibility for serious violations of international humanitarian law and Sierra Leonean law committed in the territory of Sierra Leone since 30 November 1996" (fra hjemmesiden).

 

Forrige      Neste

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.12.07 av hk.
til denne siden.