Bibliotek for juridiske fag : Studentsider : Publiserte eksamensbesvarelser

Publiserte juridiske eksamensbesvarelser:
masterstudiet

Teoribesvarelser 2003-

Ny nettside:

uib.no/ub


Arverett

Om grensen mellom livsdisposisjoner og dødsdisposisjoner. (Eksamen / del 2 Oslo 1. avdeling høst 2007). - I: Stud.jur nr 3 (2008) s. 61-66. (Oppgavetekst og Sensorveiledning)


Avtalerett

Gjør rede for avtaleloven § 36, herunder også om forholdet til læren om bristende forutsetninger og ugyldighetsregler i avtaleloven. Drøft fordeler og ulemper ved generalklausuler (semesteroppgave Tromsø 3. avdeling høst 2003). - I: Jus't nr 2 (2004) s 40-49. - (Oppgavetekst)


Erstatningsrett

Gjør rede for retningslinjene i vurderingen av om det foreligger et ulovfestet objektivt ansvarsgrunnlag, og de grunnleggende hensynene bak denne typen ansvarsgrunnlag. (1. del av skoleeksamen 2. studieår: JUS122 Bergen høst 2008). - I: Injuria nr 4 (2009) s. 58-64. (Oppgavetekst og sensorveiledning)


EU/EØS-rett

Analyser og vurder Borgarting lagmannsretts dom av 14. januar 2005 (Finanger II-saken) (hjemmeeksamen Tromsø 2. avdeling vår 2005). - I: Jus't nr 3 (2005) s 40-49. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

1. [Forvaltningsrett], 2. [Forvaltningsrett], 3. [Praktikumsdel].
Teorioppgave: Gjør rede for hvordan folkeretten, herunder EØS-retten, kan ha betydning for utvikling og anvendelse av norsk miljørett.
Kontrollspørsmål: [Trygderett og statsforfatningsrett]
(H-H-H-oppgave Oslo 2. avdeling master vår 2005)
 - I: Stud.jur nr 7 (2005) s 58-67. -  (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Prinsippet om direktekonform tolking (eksamensoppgave 2. avdeling vår 2006). - I: Jus't nr 3 (2006) s 35-43. - (Oppgavetekst og sensorveiledning ikke funnet)


Familierett

En sammenligning mellom felleseie og husmorsameie (semesteroppgave Tromsø 1. avdeling høst 2004). - I: Jus't nr 1 (2005) s 26-38. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Redegjør for hovedtrekkene når det gjelder reglene for ektefellers ansvar for gjeld. Både ansvaret overfor kreditor og dekning internt mellom ektefellene skal behandles. (1. del av eksamensoppgave 1. avdeling Oslo vår 2008) - I: Stud.jur nr. 5 (2008) s. 53-56. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Folkerett

1. [Forvaltningsrett], 2. [Forvaltningsrett], 3. [Praktikumsdel].
Teorioppgave: Gjør rede for hvordan folkeretten, herunder EØS-retten, kan ha betydning for utvikling og anvendelse av norsk miljørett.
Kontrollspørsmål: [Trygderett og statsforfatningsrett]
(H-H-H-oppgave Oslo 2. avdeling vår 2005)
 - I: Stud.jur nr 7 (2005) s 58-67. -  (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønstersvar (del 2 teorioppgave til skoleeksamen 2. avdeling høst 2005 Oslo: Gjør rede for de muligheter stater har til å få løst tvister seg imellom for Den internasjonale domstol i Haag i henhold til FN-charteret og Haag-domstolens statutter. Gi deretter en vurdering av hensiktsmessigheten av å benytte Den internasjonale domstolen i Haag til å løse tvister mellom stater). - I: Stud.jur nr 3 (2006) s 63-66. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

HHH-oppgaver: [1. og 2. Statsforfatningsrett] [3. Praktikumsdel]. [Teorioppgave: Statsforfatningsrett]
Kontrollspørsmål: 1. Gjør kort rede for spørsmålet om hvorvidt Svalbard-traktaten av 9. februar 1920 omfatter kontinentalsokkelen rundt Svalbard.
[2. og 3. Forvaltningsrett]
(skoleeksamen Oslo 2. avdeling). - I: Stud.jur nr 5 (2006) s 53-66. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Forvaltningsrett

1. I hvilken utstrekning kan forvaltningen knytte tyngende vilkår til begunstigende vedtak?
2. Gjør rede for hensyn som taler for og mot at forvaltningen bør knytte tyngende vilkår til begunstigende vedtak.
3. [Praktikumsdel].
Teorioppgave: Gjør rede for hvordan folkeretten, herunder EØS-retten, kan ha betydning for utvikling og anvendelse av norsk miljørett.
Kontrollspørsmål: a) Gjør kort rede for regler i folketrygdloven som likestiller ektefeller og samboere. b) Gjør kort rede for prinsippene for konstitusjonell nødrett.
 - I: Stud.jur nr 7 (2005) s 58-67. -  (Oppgavetekst og sensorveiledning)

HHH-oppgaver: [1 og 2. Statsforfatningsrett]. [3. Praktikumsdel].
Teorioppgave: Gjør kort rede for det grunnleggende innholdet av legalitetsprinspippet som krav til lovhjemmel for forvaltningsvedtak, og begrunnelse for dette. Gjør deretter kort rede for grunnprinsippene i læren om adgangen til å stille vilkår ved begunstigende forvaltningsvedtak forvaltningsvedtak. Drøft forholdet mellom legalitetsprinsippet og grunnlaget for vilkårslæren og ta herunder standpunkt til om vilkårslæren utgjør et sedvanerettslig kompetansegrunnlag.
Kontrollspørsmål: [1. Folkerett]. 2. Gjør kort rede for begrepet faglig ansvarlig for vedtak i lov og forskrifter om psykisk helsevern. 3. Hva er forskjellen på, og hva er forbindelsen mellom, forvaltningsmessig delegasjon og instruksjon?
(skoleeksamen Oslo 2. avdeling). - I: Stud.jur nr 5 (2006) s 53-66. - (Oppgavetekst og sensorveiledning teorioppgave; sensorveiledning kontrollspørsmål 2; sensorveiledning kontrollspørsmål 3)


Juridisk metode

Oppgave 1: Gi en analyse i et rettskildeperspektiv av vedlagt utdrag fra høyesterettsdom 21.12.09 (HR-2009-2379).
Oppgave 2:
Gjør rede for prinsipper for løsning av konflikt mellom rettsregler.
Eksamensoppgave 2010 Bergen. - I: Injuria nr 6 (2010) s. 64-70. Kommentert
(Oppgavetekst og sensorveiledning)

Gjør rede for relevansprinsipper, særlig om hvorfor lovtekst er en relevant
rettskildefaktor; slutningsprinsipper, særlig om slutning fra lovtekst; og vekt-/harmoniseringsprinsipper, særlig om betydning av lovtekst i
lovtolkningsprosessen. (Skoleeksamen 1.studieår Bergen 2011). - I:  Injuria nr. 1 (2012) s.93-101. Kommentert.

Juridisk metode II - 2011-eksamen Bergen. - I: Injuria nr. 2 (2012) s. 66-75(oppgavetekst: Se under "Masterstudiet" under "Utdanning" på "Det juridisk fakultet")


Kjøpsrett

Mønsterbesvarelse (skoleeksamen dag 1 teorioppgave, 1. avdeling Oslo vår 2006). - I: Stud.jur nr 6 (2006) s 49-60. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Gi en fremstilling av reglene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven om selgerens erstatningsansvar når tingen har en mangel. Du skal ta med reglene om ansvarsgrunnlag og reglene om erstatningens omfang.

Pek på de viktigste forskjellene mellom erstatningsansvaret etter kjøpsloven og erstatningsansvaret etter forbrukerkjøpsloven. (1. avd. vår 2010, dag 2, UiO).

I: Stud jur nr. 6 (2010) s. 53-63. - Kommentert. - (oppgavetekst og sensorveiledning)


Konkursrett

I hvilken grad kan en utleggstaker eller et konkursbo beskytte seg mot debitors disposisjoner etter at utlegg er tatt eller konkurs er åpnet? (del 1, skoleeksamen Oslo 3. avdeling høst 2005). - I: Stud.jur nr 2 (2006) s 59-64. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Gi en fremstilling og vurdering av de viktigste forskjeller mellom dekningsloven § 5-5 og 5-9 med hensyn til vilkårene for og virkningene av omstøtelse (hjemmeeksamen 3. avdeling master JUR-2502 Tromsø høst 2005). - I: Jus't nr 2 (2007) s 46-61. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Gi en oversikt over hovedreglene om kreditorvern / Mønsterbesvarelse (del 3 hjemmeeksamen 3. avdeling våren 2007 Tromsø. - I: Jus't nr 2 (2008) s. 40-48. - (Henvisning til oppgavetekst og sensorveiledning i pdf-format)

Utleggstakeras adgang til å påberope seg skyldners legitimasjon - De lege lata og de lege ferenda / Hjemmeeksamen 3. avd. masterstudiet i Tromsø, del 2. - I: JUS´T nr.1 (2009) s. 47-50. (Oppgavetekst og sensorveiledning er ikke lagt ut pr. 16-02-09)

Dekningsloven §8-3. Mønsterbesvarelse (skoleeksamen dag 2, teorioppgave, Oslo 3.avdeling, vår 2011). - I: Stud.jur nr.7 (2011) s.55-62. - Kommentert. (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Kontraktsrett

Drøft og analyser Rt 2004 s 675 (Agurkpinnedommen) (angitt som hjemmeeksamen Tromsø 2. avdeling vår 2005). - I: Jus't nr 4 (2005) s 40-51. - (Finner ikke oppgavetekst og sensorveiledning)

Kontraktsrett II - 2011-eksamen Bergen. - I: Injuria nr. 4 (2012) s. 70-72. Kommentert. (oppgavetekst: Se under "Masterstudiet" under "Utdanning" på "Det juridisk fakultet")


Obligasjonsrett

Legitimasjon som vilkår for godtroerverv (del 1, semesteroppgave Tromsø 3. avdeling vår 2004). - I: Jus't nr 2 (2005) s 40-45. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

1. Drøft og analyser avgjørelsen inntatt i Rt 1992 side 504.
2. [Rettskildelære]
(semesteroppgave Tromsø 3. avdeling høst 2005 [står feilaktig høst 2006 i Jus't]). - I: Jus't nr 2 (2006) s 30-36. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Rettshistorie
(se også 'Sammenlignende rett og rettshistorie')

Gjør rede for aksjonsprosessen i romerretten (del 2, skoleeksamen Oslo 3. avdeling høst 2005). - I: Stud.jur nr 2 (2006) s 64-66. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Samanliknande rett og rettssoge, våren 2005 (skoleeksamen Bergen 3. studieår). - I: Injuria nr 5 (2006) s 36-56. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Oppgave 2 av besvarelse levert til skoleeksamen 3. avdeling høsten 2006 (Oslo). - I: Stud.jur nr 4 (2007) s 60-62. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Drøft i kva grad profesjonaliseringa kan fremma og vera til hinder for ei internasjonalisering av retten. Bruk døme fra både den norske og andre europeiske rettskulturer. (Obligatorisk oppgave 3. studieår våren 2009 Bergen). (Hele oppgaven er skrevet i verseform.). - I: Juristkontakt (2009) [nr. 6] s. 34-35


Rettskildelære

Domsanalyse av Rt 1992 s 438 (GMAC-dommen) (del 2, semesteroppgave Tromsø 3. avdeling vår 2004). - I Jus't nr 2 (2005) s 45-49. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Forarbeiders betydning ved tolkning av lover (hjemmeeksamen Bergen 3. studieår høst 2004). - I: Injuria nr 1 (2005) s 73-80. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Teorioppgave, 1. avdeling vår 2005, dag 1 (skoleeksamen Oslo). - I: Stud.jur nr 6 (2005) s 62-64. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Analyser og vurder Borgarting lagmannsretts dom av 14. januar 2005 (Finanger II-saken) (hjemmeeksamen Tromsø 2. avdeling vår 2005). - I: Jus't nr 3 (2005) s 40-49. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Drøft og analyser Rt 2004 s 675 (Agurkpinnedommen) (angitt som hjemmeeksamen Tromsø 2. avdeling vår 2005). - I: Jus't nr 4 (2005) s 40-51. - (Finner ikke oppgavetekst og sensorveiledning)

1. [Obligasjonsrett]
2. I hvilken grad bør Høyesterett uttale seg om rettsspørsmål som ikke er avgjørende for resultatet i den konkrete sak? Hvilken rettskildemessig betydning har slike uttalelser.
(semesteroppgave Tromsø 3. avdeling høst 2005 [står feilaktig høst 2006 i Jus't]). - I: Jus't nr 2 (2006) s 36-40. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

1. Domsanalyse. (Antatt tidsforbruk 4 timer – denne delen teller 4/8). Analysér og vurdér Høyesteretts rettskildebruk i dommen inntatt i Rt. 1992 s. 242. Vedlagt: Rt. 1992 s. 242 og Barnevernloven av 17. juli 1953 nr. 14.
2. Teori. (Antatt tidsforbruk 4 timer – denne delen teller 4/8)
[Fra rettssosiologi]
[Fra rettsøkonomi]
(skoleeksamen Oslo 4. avdeling våren 2006). - I: Stud.jur nr 7 (2006) s 53-61. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Prinsippet om direktekonform tolking (eksamensoppgave Tromsø 2. avdeling vår 2006). - I: Jus't nr 3 (2006) s 35-43. - (Oppgavetekst og sensorveiledning ikke funnet)

Hvilken rettskildemessig betydning har FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og ILO-konvensjon nr. 169 i norsk rett? (skoleeksamen Tromsø 4. avdeling våren 2006. - I: Jus't nr 1 (2007) s 10-13. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

1. Gjør kort rede for saksforholdet i Rt. 2001 s. 282 (vedlagt) for så vidt gjelder spørsmålet om tapsfradrag, og drøft førstvoterendes resonnement! (Spørsmålene knyttet til tilleggsskatten skal ikke behandles.)
Diskuter særlig følgende:
a. Hvilke(n) rettskildefaktor(er) er det førstvoterende legger avgjørende vekt på?
b. Hvilken vekt legger førstvoterende på Finansdepartementets uttalelse og uttalelser i Lignings-ABC?
c. Skattyteren hevdet bl.a. at ligningen var i strid med legalitetsprinsippet. Diskuter førstvoterendes drøftelse av denne innvendingen!
d. Det fremgår av opplysningen i saken at selskapets revisor hadde rådet skattyteren til å godta at aksjene hadde en omsetningsverdi på kr 588 841. Hva kan grunnen ha vært til at revisor ga dette rådet og at skattyteren fulgte det?
e. Hva tror du utfallet av saken ville ha blitt om salgssummen for aksjene hadde vært kr 250 000? Begrunn standpunktet!
2. Enten oppgave a eller oppgave b skal besvares:
a. [rettsøkonomi] b. [rettssosiologi]
(skoleeksamen Oslo 4. avdeling høsten 2007 [står feilaktig våren 2007 i Stud.jur]). - I: Stud.jur nr 1 (2008) s 60-66. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

1. Hva innebærer det at rettsreglen er sluttproduktet av en prosess der en anvender rettskildeprinsippene?
2. Forklar hvordan begrepene presiserende, innskrenkende og utvidende tolkning angir ulike måter lovtolkningsprosessen kan gjennomføres på.
3. Gjør rede for hvilken frihet og hvilke begrensninger som gjør seg gjeldende for en dommer som på lovfestet område skal anvende sin dømmende makt til å finne den beste lovtolkningen ut fra de rettskildefaktorene som er aktuelle.
4. Hvordan går dommeren fram for å finne den beste løsningen på rettsspørsmål på ulovfestet grunnlag?
(Skoleeksamen Bergen 3. studieår: Rettskilde- og metodelære våren 2007). - I: Injuria nr. 2 (2008) s. 64-78. - Kommentert. (Oppgavetekst og sensorveiledning)

1. Gjør rede for forholdet mellom lovteksten og det endelige tolkningsresultatet på og utenfor legalitetsprinsippets område, og herunder hvordan andre rettskildefaktorer kan påvirke anvendelsen av lovteksten når det gjelder spesiell relevans og harmonisering.
2. Hvordan tar Høyesterett stilling til rettsspørsmål på områder hvor det ikke finnes lovtekst, lovforarbeider, rettspraksis, sedvane eller avtale?
Begge spørsmål skal besvares, og illustreres med rettspraksis. Spørsmål 1 skal utgjøre 2/3 av besvarelsen, mens spørsmål 2 skal utgjøre 1/3.
(Skoleeksamen Bergen 3. studieår: Rettskilde og metodelære våren 2008). - I: Injuria nr. 2 (2009) s. 78-89. Kommentert. (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Rettssosiologi

1. [Domsanalyse]
2. Teori. (Antatt tidsforbruk 4 timer – denne delen teller 4/8)
Fra rettssosiologi: Rettslig pluralisme. Bruk også eksempler fra stoffet om menneskerettigheter i pensum.
[Fra rettsøkonomi]
En av teorioppgavene skal besvares.
(skoleeksamen Oslo 4. avdeling våren 2006). - I: Stud.jur nr 7 (2006) s 53-61. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

1. [Domsanalyse]
2. Enten oppgave a eller oppgave b skal besvares.
a. [rettsøkonomi]
b. Om rettsliggjøring.
(skoleeksamen Oslo 4. avdeling høsten 2007 [står feilaktig våren 2007 i Stud.jur]). - I: Stud.jur nr 1 (2008) s 60-66. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Rettsstat og menneskerettigheter

Eksamen Rettsstat og menneskerettigheter, H-04 (skoleeksamen Bergen 3. studieår). - I: Injuria nr 5 (2005) s 55-69. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (del 2 teorioppgave skoleeksamen 2. avdeling høst 2006 Oslo). - I: Stud.jur nr 1 (2007) s 62-67. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Hvilken rettskildemessig betydning har FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og ILO-konvensjon nr. 169 i norsk rett? (skoleeksamen Tromsø 4. avdeling våren 2006. - I: Jus't nr 1 (2007) s 10-13. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Gi en fremstilling og vurdering av § 3  i menneskerettsloven som fastslår at bestemmelser i bl.a. EMK ved motstrid skal gå foran bestemmelser i annen lovgivning (skoleeksamen Bergen  2009, 3. studieår). - I: Injuria nr 1 (2010) s. 58-62

Gi en kort fremstilling av statens positive forpliktelser etter EMK. (skoleeksamen Bergen 3. studieår 2011). - I: Injuria nr 1 (2012) s. 85-90. Kommentert.

Mønsterbesvarelse (del 2 teorioppgave skoleeksamen 1. avdeling høst 2012 Oslo). - I: Stud.jur nr 2 (2013) s 59-61. - Kommentert.


Rettsøkonomi

1. [Domsanalyse]
2. Teori. (Antatt tidsforbruk 4 timer – denne delen teller 4/8)
[Fra rettssosiologi]
Fra rettsøkonomi: Bruk en modell for fullkommen konkurranse til å analysere virkninger av strengere straff for kjøp og salg av heroin. Hvilke av straffens formål og virkninger er modellen egnet, eventuelt ikke egnet, til å belyse?
En av teorioppgavene skal besvares.
I: Stud.jur nr 7 (2006) s 53-61. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Sammenlignende rett og rettshistorie
(se også 'Rettshistorie')

Samanliknande rett og rettssoge, våren 2005 (skoleeksamen Bergen 3. studieår). - I: Injuria nr 5 (2006) s 36-56. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Drøft i kva grad profesjonaliseringa kan fremma og vera til hindre for ei internasjonalisering av retten. Bruk døme frå både den norske og andre europeiske rettskulturar. ((Obligatorisk oppgave Bergen 2009). Besvarelse i diktform. - I: Juristkontakt nr 6 (2009) s. 34-35.

1. Forklar hovedkomponentene i en rettskultur, og sammenhengen mellom dem. Illustrer med eksempler fra den norske rettskulturens historie, eller fra andre rettskulturer
2. Diskuter hvordan den norske rettskulturen plasserer seg i forhold til civil law- og common law-tradisjonene når det gjelder normproduksjon, juridisk metode og profesjonalisering.
skoleeksamen 2009 Bergen 3. studieår. - I: Injuria nr 2 (2011) s. 88-96


Sivilprosessrett

Mønsterbesvarelse (Skoleeksamen 4. avdeling 1.dag vår 2012 Oslo) - I: Stud.jur. nr.5 (2012) s.63-67. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

 


Statsforfatningsrett

1. [Forvaltningsrett], 2. [Forvaltningsrett], 3. [Praktikumsdel], Teorioppgave. [Folkerett/EØS-rett]
Kontrollspørsmål: a) Gjør kort rede for regler i folketrygdloven som likestiller ektefeller og samboere. b) Gjør kort rede for prinsippene for konstitusjonell nødrett.
 - I: Stud.jur nr 7 (2005) s 58-67. -  (Oppgavetekst og sensorveiledning)

HHH-oppgaver: 1a. Gjør rede for hovedinnholdet i Grunnloven § 97. 1b. hva forstår vi med "rettighetsteorien" og "standardteorien"? Gi eksempler. 2. Drøft hensyn som taler for og mot et grunnlovsvern mot tilbakevirkende lover. [3. Praktikumsdel].
Teorioppgave: Gjør kort rede for det grunnleggende innholdet av legalitetsprinspippet som krav til lovhjemmel for forvaltningsvedtak, og begrunnelse for dette. Gjør deretter kort rede for grunnprinsippene i læren om adgangen til å stille vilkår ved begunstigende forvaltningsvedtak forvaltningsvedtak. Drøft forholdet mellom legalitetsprinsippet og grunnlaget for vilkårslæren og ta herunder standpunkt til om vilkårslæren utgjør et sedvanerettslig kompetansegrunnlag.
Kontrollspørsmål: [Folkerett. Forvaltningsrett]
(skoleeksamen Oslo 2. avdeling). - I: Stud.jur. nr 5 (2006) s 53-66. - (Oppgavetekst og sensorveiledning HHH-oppgaver; sensorveiledning teorioppgave)

Mønsterbesvarelse (del 2 teorioppgave skoleeksamen 2. avdeling høst 2006 Oslo). - I: Stud.jur. nr 1 (2007) s 62-67. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

HHH-oppgaver: 1. og 2. [Teorioppgaver velferdsrett], 3. [Praktikumsdel],
Teorioppgave: Gjør rede for domstolenes kontroll med lovers grunnlovsmessighet, Kontrollspørsmål (i forfatningsrett og folkerett). (Skoleeksamen 2. avdeling Oslo våren 2007). - I: Stud.jur. nr 7 (2007) s 66-71. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

HHH-oppgave: 1 og 2 Teoridel: 1) Hva menes med "maktfordeling" i statsforfatningsretten? Presenter og kommenter noen ulike hovedbetydninger. 2) Diskuter hensyn for og imot horisontal maktfordeling. (Skoleeksamen 2. avdeling, 1. dag høsten 2008) - I: Stud.jur. nr 2 (2009) s. 53-56. - Kommentert. - (oppgavetekst og sensorveiledning)


Tingsrett

I hvilken grad kan en utleggstaker eller et konkursbo beskytte seg mot debitors disposisjoner etter at utlegg er tatt eller konkurs er åpnet? (del 1, skoleeksamen Oslo 3. avdeling høst 2005). - I: Stud.jur nr 2 (2006) s 59-64. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Urimelig skade eller ulempe, grannelova §2  (Del II, JUR1000 - 1. avdeling vår 2007, skoleeksamen Oslo). - I: Stud.jur nr 5 (2007) s 59-62. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse tingsrett høsten 2007 [sic, skal være høsten 2006] (praktikum skoleeksamen Bergen 2. studieår høst 2006). - I: Injuria nr 5 (2007) s 76-85. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Trygderett

1. [Forvaltningsrett], 2. [Forvaltningsrett], 3. [Praktikumsdel], Teorioppgave. [Folkerett/EØS-rett]
Kontrollspørsmål: a) Gjør kort rede for regler i folketrygdloven som likestiller ektefeller og samboere. b) Gjør kort rede for prinsippene for konstitusjonell nødrett.
 - I: Stud.jur nr 7 (2005) s 58-67. -  (Oppgavetekst og sensorveiledning)
 


Velferdsrett

HHH-oppgaver: 1. Gjør rede for regler og prinsipper i velferdsretten som skal ivareta borgernes rettssikkerhet. 2. Gjør rede for de hensyn som ligger bak slike regler og prinsipper. 3. [Praktikumsdel], [Teorioppgave forfatningsrett], [Kontrollspørsmål forfatningsrett, folkerett] (skoleeksamen 2. avdeling Oslo våren 2007). - I: Stud.jur nr 7 (2007) s 57-61. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)