Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : MN-fag : Informatikk : Kurs

Forrige                                                                                                                    BIBSYS

 

Trunkering/maskering

 • Trunkere: Utelate ein del av start og/eller slutt av ein søkestreng
 • Maskere: Utelate deler inne i ein søkestreng.
 • Angis med spesielle trunkerings/maskeringstegn
 • Baseavhengig:
 • Kva som er trunkerings/maskeringstegn (*  ?  +   )
 • Korvidt der er høve til maskering, venstre-trunkering,..
 • Korvidt der er ymse former for 'automatisk trunkering' ,
   f.eks. automatisk treff på fleirtalsformer, ...
 • Føremål med trunkering/maskering
 • Nyttig når ein ikkje hugsar heile søkekriteriet, f.eks tittelen på ei bok
 • Auke treffmengda/svekke presisjonen i eit søk
 • Angi spesielle mønster i søkekriteriet
 • Eksempel:  Hjelpetekster i BIBSYS

 

Nærhetsoperatorer

 • Angir avstand ( vanlegvis målt i antal ord ) mellom søketermer
 • Fungerer som eit slags 'maskering' på ordnivå.
 • Frasesøk kan sjåast som eit kombinert ordsøk ,
  med nærhetsoperator som angir avstand lik 0 mellom kvart ord. 

Neste