Felles UB-sider


Fakultetsbibliotek

og avdelinger

Fagsider
 

Lån/tjenester

BIBSYS
Bibliotekbasen

Databaser
 

E-tidsskrifter
 

Oppslagsverk
 

Andre digitale  ressurser

 

Alfabetisk indeks

Søk nettsider

 

Universitetsbiblioteket : Fagsider
 

Faginndeling på UB

Deweys klassifikasjon i utdrag


DEWEYS desimalklassifikasjon

Et klassifikasjonssystem tar sikte på å ordne bøker og annet informasjonsmateriale etter innhold og delvis etter form.
Det systemet vi bruker for ny litteratur på Universitetsbiblioteket, ble utarbeidet av amerikaneren Melvin Dewey i 1873 for et bestemt bibliotek. Systemet er senere blitt utvidet og revidert og brukes nå i mange land.
Desimalklassifikasjonen bygger på en inndeling av all menneskelig viten i 10 hovedklasser, betegnet ved tallene 0 til 9, vanligvis skrevet med 3 sifre.

000 Generelle skrifter 100 Filosofi og beslektede fagområder 200 Religion 300 Samfunnsvitenskapene 400 Språk og språkvitenskap 500 Naturvitenskap. Matematikk 600 Anvendt vitenskap 700 Kunst. Film. Teater 800 Litteratur 900 Geografi og historie med hjelpevitenskapene

Hver av klassene kan deles i 10 underavdelinger, og hver av disse igjen i 10 seksjoner. På denne måten har en fått 1000 grupper som betegnes ved tallrekken fra 000 til 999. Hver av disse kan deles videre opp, og da settes alltid punktum etter tredje siffer.

Avdelingene på medisinsk, odontologisk og juridisk fakultet bruker et annet system for sine fag.

Skjønnlitteraturen er ikke inndelt etter Dewey.

Nedenfor følger en oversikt over Deweys desimalklassifikasjon, med de 10 hovedklassene og underavdelinger:


DEWEYS DESIMALKLASSIFIKASJON

000 GENERELLE SKRIFTER
010 Bibliografi (boklister m.v.).
020 Bibliotekfag og informasjonsvitenskap.
030 Konversasjonsleksika.
050 Allmenne tidsskrifter og årbøker.
060 Allmenne organisasjoner. Muséer.
070 Jornalistikk. Aviser.
080 Skrifter av allment og blandet innhold.
090 Manuskripter. Sjeldne bøker.
100 FILOSOFI OG BESLEKTEDE FAGOMRÅDER
110 Metafysikk.
120 Andre metafysiske teorier.
130 Oversanselige fenomener.
140 Filosofiske systemer.
150 Psykologi.
160 Logikk.
170 Etikk (Moralfilosofi).
180 Oldtidens, middelalderens og Østens filosofi.
190 Moderne vesterlandsk filosofi.
200 RELIGION
210 Naturlig religion.
220 Bibelen.
230 Kristen teologi og dogmatikk.
240 Kristen moral. Oppbyggelse. Kirkelig kunst.
250 Prestens virksomhet. Menighetsliv.
260 Kirken, dens institusjon og arbeid.
270 Kirkehistorie.
280 Kristne kirkesamfunn og sekter.
290 Andre religioner. Religionshistorie.
300 SAMFUNNSVITENSKAPENE
301-307 Sosiologi
310 Statistikk.
320 Statsvitenskap. Politkk.
330 Sosialøkonomi.
340 Rettsvitenskap.
350 Offentlig forvaltning. Militærvesen.
360 Samfunnsproblemer og sosialvitenskap.
370 Pedagogikk.
380 Handel. Post. Telekommunikasjon. Samferdsel.
390 Folkelivsgransking og folkeminne.
400 FILOLOGI, SPRÅK OG SPRÅKVITENSKAP
410 Sammenlignende språkvitenskap.
420 Engelsk språk.
430 Tysk og skandinaviske språk.
440 Fransk språk.
450 Italiensk språk
460 Spansk og portugisisk språk.
470 Latin.
480 Gresk språk.
490 Andre språk.
500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK
510 Matematikk.
520 Astronomi. Navigering.
530 Fysikk.
540 Kjemi.
550 Geologi. Havforskning. Meteorologi.
560 Paleontologi (forhistoriske planter og dyr).
570 Biologiske fag.
580 Botanikk.
590 Zoologi.
600 ANVENDT VITENSKAP
610 Legevitenskap. Helselære.
620 Teknikk. Teknologi.
630 Landbruk. Hagestell.
640 Husholdningsfag.
650 Administrasjon og bedriftsøkonomi.
660 Kjemisk teknologi. Kjemisk industri. Metallurgi.
670 Industri.
680 Håndverk og diverse industrier.
690 Husbygging. Bygningshåndverk.
700 KUNST. FILM. TEATER
710 Områdeplanlegging og landskapsarkitektur.
720 Arkitektur.
730 Skulptur.
740 Tegning. Kunsthåndverk.
750 Malerkunst.
760 Grafisk kunst.
770 Fotografi.
780 Musikk.
790 Film. Teater.
800 LITTERATURVITENSKAP
810 Amerikansk litteraturvitenskap.
820 Engelsk litteraturvitenskap.
830 Tysk og skandinavisk litteraturvitenskap.
840 Fransk litteraturvitenskap.
850 Italiensk litteraturvitenskap.
860 Spansk og portugisisk litteraturvitenskap.
870 Latinsk litteraturvitenskap.
880 Gresk litteraturvitenskap.
890 Andre språks litteraturvitenskap.
900 GEOGRAFI OG HISTORIE MED HJELPEVITENSKAPER
910 Geografi. Reiser.
920 Biografi. Slektshistorie.
930 Oldtidens historie. Arkeologi.
940 Europas historie.
950 Asias historie.
960 Afrikas historie.
970 Nord- og Mellom-Amerikas historie.
980 Sør-Amerikas historie.
990 Stillehavsøyenes, Australias og polarområdenes historie.

Eksempler på videre oppdeling
800 Litteraturvitenskap.
830 Germanske språks litteraturvitenskap.
839.8 Dansk og norsk litteraturvitenskap.
839.82 Norsk litteraturvitenskap.
900 Geografi og historie.
940 Europas historie.
948 Skandinavias historie.
948.1 Norges historie.