Bjerknes

Gamle borgerhus i Bergen

av Kristian Bjerknes

Side 52 Side 53 Side 54


Side 53

Tegning på grunnlag av Joh. F. L. Dreiers prospekt av Frydenlund fra 1803.Tegning på grunnlag av Joh. F. L. Dreiers prospekt av Frydenlund fra 1803.

Tegning på grunnlag av Joh. F. L. Dreiers prospekt av Frydenlund fra 1803.

som et symmetrisk anlegg omkring en innelukket lysgård. I praktisk henseende bød den ikke på fordeler. En senere mer nøktern tid trakk den overflødige lysgården inn i selve bygningen og oppnådde et øket areal for lagring av tørrfisk. Men da byggearbeidet var avsluttet, hadde Daniel Wallem sikkert en stor tilfredsstillelse. Han hadde reist en bod i full overensstemmelse med tidens estetiske krav.

Da man forlot de tradisjonspregede husformer, betydde det sikkert en forandring i ledelsen på selve byggeplassen. Det kan ikke lenger ha vært tilfredsstillende, å overlate reisningen av husene til tømmer- og bordarbeidsmenn. Iallfall når det gjaldt større bygg, må vi gå ut fra at snekkerne deltok i selve planlegningen og ga anvisninger under arbeidets gang. Men vi vet også at byens borgere tok aktiv del i planlegningen. Tønnes Rolfsen laget egenhendig tegninger til ombygning og utvidelse av sitt hovedhus på Elsesro. Og 4. januar 1807 hadde Fredrik Meltzer en dagboksopptegnelse som i sin knappe form lyder slik: «Stort frokostselskab i Sudmanns nye hus, som P. Berle har gitt idéen til, og som jeg har tegnet.»4

Når vi her går over til å vise eksempler på den symmetriske plan, tar vi først for oss Kong Oscarsgate 48. Det har ikke lykkes å finne en helt nøyaktig datering, men av branntaksten ser vi at bygningen er oppført i tidsrommet 1787-97, og studerer vi snekkerdetaljene, kommer vi til at huset kanskje helst ble bygget i siste del av denne ti-års periode. På denne tiden kunne det ikke lenger tenkes at en rik kjøpmann eller en fremtredende embetsmann bygget med usymmetrisk plan. Og dette huset var boligen for embetsmenn. Det ble oppført av tollprocureur Lytkien, og etter ham ble kammerråd og stiftsskriver Lambrecht eier. Huset viser da også den løsning som samtiden må ha ansett som den ideelle. Den symmetrisk


Side 52 Side 53 Side 54