Sosial mobilitet i Bergen 1850-1900

Forord
Kap. 1: Innledning
Kap. 2: Metode
Kap. 3: Bakgrunn
Kap. 4: Karriere- og generasjonsmobilitet
Kap. 5: Mot et åpnere samfunn?
Kap. 6: Kvinner, penger og flytting
Kap. 7: Konklusjon
Litteratur og kilder
Appendiks


Yngve Torvanger
Hovedoppgave i Historie
Våren 2000

Universitetet i Bergen