UiB : Universitetsbiblioteket : Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek

Bibliotek for samfunnsvitskap

 
Utskrifter og kopiering

Ny nettside:

uib.no/ub


Utskrifter
UBBSV har avgrensa utstyr og plass under ombygginga. Det er mogeleg å ta enkle utskrifter frå søkjemaskinene våre, mens større utskrifter må gjerast andre stader. Søkjemaskinene er ikkje knytta til pullprintsystemet. Utskrifter frå desse maskinene går til skrankeskrivaren vår og kostar 1,- pr. ark. Utskrifter via pullprint er mykje billigare.

Kopiering
I ombyggingsperioden ber vi om at brukarane våre bruker andre kopimaskiner på UiB. På grunn av det avgrensa tilbodet låner vi for tida ut ein del publikasjonar (som tidsskrift og referanselitteratur) som normalt må nyttast i biblioteket.

Rettleiing for bruk av pullprint