UiB : Universitetsbiblioteket i Bergen : Avdelinger : Spesialsamlingene spesialsaml.gif (10535 bytes)

Ny nettside:

uib.no/ub

Magasinene knyttet til Spesialsamlingene/ UBBHF.

 

Magasintjenesten ved UBB er en organisatorisk enhet som sorterer under spesialsamlingene. Den deler lokaler og samlinger med Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Den har derfor ansvar for drift både av UBBHFs boksamlinger og spesialsamlingene.

UBBHF's magasiner har ca. 950 000 bind bøker, og ca. 24000 tidsskriftstitler, hvorav ca. 5000 løpende serier.  Magasinene fungerer i tillegg til å være magasiner for historisk-filosofisk faglitteratur, som depotbibliotek for de fleste av fakultetetsbibliotekene. Dette gjør at vi har betydelige mengder eldre litteratur innen de aller fleste fagkategorier.

Universitetsbiblioteket i Bergen er en direkte fortsettelse av det gamle museumsbiblioteket til Bergens museum. Som en følge av dette inneholder biblioteket en lang rekke eldre boksamlinger som gjennom tidene er blitt samlet av eller donert til museet. Også i nyere tid har der blitt donert eldre og verdifullt materiale. Dette medfører at Spesialsamlingene har mye materiale av museal art, både når det gjelder bøker, manuskripter og diplomer.

Disse sidene gir en oversikt over samlingene i  magasinene ved UBBHF. Utgangspunktet er oppstillingssystemene som er i bruk ved UBBHF, og hvilke klasser vi finner under de enkelte oppstillingsystemene. Videre inneholder den oversikter over hva de forskjellige klassene inneholder.

Denne oversikten kan brukes som en startside for å se hva som finnes av samlinger i UBBHFs magasiner.

Oppstillingssystemer ved UBBHF

Oppstillingssystemer: Innhold:
1. Romertall. Dette er de eldste klassene ved UBB, alt materialet er katalogisert før 1948. All viten er klassifisert og oppstilt etter romertall I-XXXI.
   
2. Bokstaver. All viten oppdelt etter bokstavene i alfabetet fra A-Ø. Dette klassifikasjonssystemet og oppstillingssystemet ble brukt fra 1948/49-1993.
   
3. Dewey. All viten er klassifisert ut fra Deweys desimalklassifikasjonssystem. Dette har vært hovedoppstillingssystemet ved UBBHF siden 1993.
   
4. Spesialsamlinger -
    Enkeltsamlinger.
Fellesbenevnelse for en rekke eldre klasser, dekker mange typer materiale og mange forskjellige former for oppstillingssystemer.
   
5. Instituttsamlinger. Instituttbiblioteker som er overført til UBBHF, inneholder både bøker og tidsskrifter. Litteraturen er oppstilt etter instituttbibliotekenes oppstillingssystemer.
6.Tidsskrifter. Inneholder historisk-filosofisk faglitteratur/generelle serier/eldre tidsskrift fra fakultetsbibliotekene. Alle UBBHFs tidsskriftstitler står oppstilt rent alfabetisk etter spesielle alfabetiseringsregler.