Rapport om virksomheten i 1999

Det juridiske fakultetsbibliotek

 


4. Kurs, verv, publikasjoner osv.

De ansatte har i 1999 deltatt på kurs og seminar i inn- og utland, hatt verv både nasjonalt og lokalt ved UB og fakultetet, og publisert forskjellig. Slik virksomhet er viktig for å holde oppe og videreutvikle den faglige standarden og interessen hos personalet, og det er viktig profilering av fakultetsbiblioteket - og blir derfor sterkt oppmuntret.

Tilbake


A. Deltakelse på kurs mv.

Marit Einen

Møte / Europakommisjonen, Oslo 25. oktober
Kurs i EØS-arbeid / Statskonsult, Oslo 18.-19. november

Dag Roar Fosnes

Internt UB-seminar / UB Bergen 6. januar

Liv Glasser

Internt UB-seminar / UB Bergen 6. januar
Democracy and the EU / European Information Association, London 26. mars
Cordis: søking i databasen / Statens forskningsråd, Oslo 11. juni
Første avdeling jus / Universitetet i Bergen juni
Møte / Europakommisjonen, Oslo 25. oktober
Høstmøte / Bibsys, Oslo 26.-27. oktober
Kurs i EØS-arbeid / Statskonsult, Oslo 18.-19. november

Kirsti Lothe Jacobsen

Oracle / UiB, Bergen 5. og 12. januar og 12. februar
Internt UB-seminar / UB Bergen 6. januar
Fagreferentseminar / NTNUB, Trondheim 25.-27. mai

Halvor Kongshavn

Internt UB-seminar / UB Bergen 6. januar
Undervisning i bibliotek: dagsseminar om brukeropplæring / Norsk fagbibliotekforening, Bergen 12. februar
Årsmøte Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Oslo 19.-20. mars
Fjernundervisningsseminar "Når nettene blir mange..." / SOFF, Longyearbyen 3.-6. mai
Opphavsrett og digitale læremidler / Laukholmutvalget, RBT og UiB, Bergen 14. juni
Nordiskt forum för forskningsbibliotekschefer: Personal och kompetens i forskningssamhället / Nordinfo,
Oslo 18.-19. oktober

Kate Lønningen

Internt UB-seminar / UB Bergen 6. januar
Undervisning i bibliotek: dagsseminar om brukeropplæring / Norsk fagbibliotekforening, Bergen 12. februar
EndNote / UB Bergen 17. februar
Seminar / Riksbibliotektjenesten, Fredrikstad 29. april
Opphavsrett og digitale læremidler / Laukholmutvalget, RBT og UiB, Bergen 14. juni
Excel / Univ. i Bergen 7.-8. september
Windows 95/NT, Univ. i Bergen 13. september
Rådsmøte / Bibsys, Oslo 25. oktober
Høstmøte / Bibsys, Oslo 26.-27. oktober
Utdanning i bibliotek- og informasjonsfag i Bergen / Høgskolen i Bergen 15. november

Roald Paulsen

Internt UB-seminar / UB Bergen 6. januar

Jørn Ruud

Internt UB-seminar / UB Bergen 6. januar
EDC-høstmøte / EU-delegasjonen, Oslo 25. oktober
Høstmøte / Bibsys, Oslo 26.-27. oktober
Kurs i EØS-arbeid / Statskonsult, Oslo 18.-19. november

Marit Saksvik

Internt UB-seminar / UB Bergen 6. januar
Excel / Univ. i Bergen 7.-8. september
Windows / Univ. i Bergen 14. september
Powerpoint / Univ. i Bergen 20. september

Finn Solemdal

Internt UB-seminar / UBB 6. januar

Tilbake


B. Verv, utvalg mv.

Halvor Kongshavn

Medlem Råd UB
Ressursperson/juridisk konsulent Programkomiteen for det digitale bibliotek under Arbeidsgruppen for
digitale læremidler ("Laukholm-utvalget")
Leder arrangementskomité seminar om "Opphavsrett og digitale læremidler" v/Arbeidsgruppen, RBT
og UiB, Bergen 14. juni. - http://www.rbt.no/kurs-kon/rbt/1999/digital/
Medlem arrangementskomité internseminarer UB 1999 og 2000
Medlem styringsgruppen for Fulldok UB
Medlem utvalg for praktisk rettskildesøking som obligatorisk del av Rettskilder II ved 3. avd. Jurfak, Bergen
Medlem forskjellige andre komitéer ved UB og Jurfak
Medlem styret Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)
Medlem Universitets- og høyskoleutvalget under NFF

Kate Lønningen

Medlem styret Bibsys
Leder Norsk fagbibliotekforening, avd Bergen

Jørn Ruud

Medlem Opplæringsutvalget, UB
Medlem Samarbeidsutvalget, UB
Observatør IT-utvalget, Jurfak

Tilbake


C. Forelesninger, foredrag ol.

Halvor Kongshavn

Internseminar UBB / ordstyrer deler av dagen 6. januar. - http://intern.ub.uib.no/UB-seminar/UB-sem-index.html (internsider, trenger passord)
Jus, rettsreglene, domstolene; praktisk rettskildelære / forelesning videreutdanning Høgskolen i Oslo/biblio-tek-studiene 3. februar. - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.htm
Om å arbeide på UB – og skrive og publisere / lunsjseminar UBB 5. februar. -
http://intern.ub.uib.no/l-sem/l-sem-2-99.htm (internsider, trenger passord)
Brukeropplæringen ved Ubbjur / foredrag Norsk fagbibliotekforening, Bergen 12. februar
Kriminologi / forelesning forprøven Jurfak, Bergen 25. februar og 30. september
Akademisk frihet: akademiske forfatteres rett til egne verk / ordstyrer seminar NFFs årsmøte, Oslo 20. mars
Praktisk rettskildelære og bibliotekkunnskap / forelesning 1. avd.stud. Jur.fak, Bergen mars og september/oktober. - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.prakt.html
Seminar om opphavsrett og digitale læremidler (v/Laukholmutvalget, RBT og UiB) / ordstyrer deler av dagen, Bergen 14. juni. - http://www.rbt.no/kurs-kon/rbt/1999/digital/
Rettskildesøk: praktisk rettskildelære Norge EØS / forelesning 3. avdeling Jurfak, Bergen 3., 7, og 8. september (også holdt i Trondheim 31. august og i Tromsø 13.-14. oktober). - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.prakt.html
Hvor går Universitetet i Bergen videre i en elektronisk verden? / Innledning temamøte Kollegiet, UiB 30. september

Jørn Ruud

Ansvarlig for 30 timers opplæring av Lovdata/rettskildesøk-kursholdere / 3. avdeling Jurfak, Bergen høst

Tilbake


D. Publikasjoner (inkl. web)

Liv Glasser

Gjennom ordene: en bibliografi om mennesker i krise. - 2. utg. - Oslo: Statens bibliotektilsyn, 1998

European Documentation Centre: EDC: Universitetsbiblioteket i Bergen / LG (red.). - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1996– . - [Web-sider]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/index.htm

Direktiver kjent under bestemte navn [kallenavn på direktiver fra EU, med henvisninger til offisiell beteg-nelse og nummer]. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1998– . - [Web-dokument som oppdateres]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/direktiv.htm

Kvinner og EU: en bibliografi - et utvalg. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1998– . - [Web-dokument som oppdateres]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/kvinner.htm

Schengen-bibliografi: et utvalg. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1997– . - [Web-dokument som oppdateres]. - http://www.ubb.uib.no/avdeling/edc/schengen.htm

Nye bøker i biblioteket [korte omtaler]. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1999. - [Web-dokument]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/nyboker.htm

Halvor Kongshavn

Nordic Legal Festschriften: a Bibliography of the Essays written in English, German and French until 1999 / av Hanne Strømø og HK. - Oslo: Det juridiske fakultetsbibliotek/Det juridiske bibliotekfond, 1999. - 68 s. - ISBN 82-90822-17-0. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie; nr 14). - i pdf-format på web: http://www.ub.uio.no/ujur/publ_skrifter/ujur_skriftserie/14.pdf

Det elektroniske juridiske bibliotek / HK (red.). - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1997– . [Web-sider; samling av pekere mot juridisk informasjon, særlig primærkilder, på nettet]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/index.htm

Det juridiske fakultetsbibliotek: Ubbjur / HK (red.). - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1995– . [Web-sider]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm

The electronic law library / HK (ed.). - Bergen: University library/Law library, 1998– . - [Web-pages; collection of links towards legal information on the net]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/e-index.htm

Jus – rettsreglene – domstolene // Praktisk rettskildelære. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1998– . - [Forelesning/innføring på web]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.htm

Rettskildesøk: praktisk rettskildelære Norge EØS: forelesning/innføring 3. avdeling jus Bergen. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1999– . - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesning-3avd.htm

“Den gule serie”. - Nye utgaver. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek. - 1999. - [Informasjonsbrosjyrer om Ubbbjur, også i oppdaterte web-versjoner på http://www.ubb.uib.no/avdeling/jur/index.htm]

Opphavsrett og digitale læremidler: enkelte problemstillinger. - Oslo: Arbeidsgruppen for digitale læremidler, 1998–. - Oppdatert web-versjon: http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/opphavsr.htm


Tilbake


Tilrettelagt av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 27. april 2000