Rapport om virksomheten i 1998

Det juridiske fakultetsbibliotek

 


3. Omtale av virksomheten

A. Innledning

Ubbjur på Dragefjellet er fortsatt en suksess. Vi har et stort antall besøk og utlån i gode og oversiktlige lokaler. Samlingene er oversiktlig stilt opp, vi er fullautomatisert, brukeropplæringen virker - og brukerne ser mer og mer verdien av aktiv bibliotekbruk og god bibliotekkunnskap for egen del. Biblioteket har en stabil, entusiastisk, kunnskapsrik og ansvarsfull stab - som arbeider i et godt miljø både lokalt på biblioteket og i forholdet til fakultet og studenter. Samtidig er vi under konstant hardt press, og det skal lite til for å skape frustrasjon og restanser. European Documentation Centre (EDC) på Høgteknologisenteret omtales nedenfor under punkt F.

Tilbake

B. Tjenester, formidling, dokumentasjon

Etterspørselen etter bibliotekets tjenester har i 1998 gått ned; etter at tallene de første tre årene etter flyttingen steg rett i været:

Besøk. I 1995 hadde vi 71.622 besøk, fem-seks ganger så mye som året før; i 1996 hele 90.473, altså en ny kraftig økning til en syv-dobling sammenlignet med 1994; mens vi i 1997 har en liten økning til 91.520. Året 1998 innebærer en kraftig tilbakegang til 74.600 besøk (altså nesten til 1995-nivå), noe vi først og fremst tilskriver de innskrenkede åpningstidene - ved siden av et noe redusert antall studenter (fra 2580 i 1997 til 2353 i 1998; fallet gjelder både studenter med studierett og privatiser).

Lån gikk i 1998 ned med nesten hele 10.000 til 48.042, etter stigning de siste årene. Også her er det studentenes som viser nedgang, ansattes lån har økt til det dobbelte de siste årene. Med rundt 20 % redusert åpningstid har vi altså i 1998 rundt 20 % reduserte besøk og rundt 20 % reduserte lån sammenlignet med 1997.

Tallet på besøk har i årene 1995-98 vært langt høyere enn lån.1) Det er daglig erfaring, noe som avspeiler særlig studentenes, men også de vitenskapelige ansattes, aktive bruk av biblioteket. Aktiviteten krever to ansatte i utlånet. Referansetjenestene øker også. Vi får stadig flere og tyngre referansespørsmål, også fra studenter og ansatte innen SV- og HF-fag.

Fast ansatte ved fakultetet kan etter særskilt søknad få tilgang til biblioteket utenom åpningstid og låne bøker etter egne regler. Slike lån var det i 1998 (som tidligere år) svært få av.

Biblioteket har også i 1998 utarbeidet informasjonsbrosjyrer - bl.a. i "Den gule serie", fire-siders brosjyrer som informerer om Ubbjur og tjenester - og månedlige tilvekstlister. Videre har vi videreutviklet våre web-sider og sørget for kontinuerlig oppdatering og vedlikehold. Særlig fremheves "Det elektroniske juridiske bibliotek" som er en systematisk ordnet samling av pekere til (særlig) juridiske primærkilder på web. Til dette arbeidet har vi også i 1998 mottatt kjærkommen økonomisk støtte fra fakultetet.

Fakultetsbibliotekaren har undervist nye studenter i praktisk rettskildelære og bibliotekbruk (vår og høst) og publisert bibliografiske arbeid (se punkt 4). Han har også undervist andre steder. Hovedbibliotekaren har undervist i Lovdata. Biblioteket gir jevnlig ad hoc opplæring i bibliotekbruk og kildesøk for brukere. Revisjonsarbeidet av "bergensk" versjon av L-katalogen har fortsatt og er nå på det nærmeste avsluttet i denne omgang.

Vi har i 1998 hatt utstilling - med tilhørende brosjyremateriell og web-presentasjon - om politivold- og bumerangsakene i Bergen, også presentert på våre web-sider.

Åpningstiden har i 1998 dessverre blitt redusert pga innsparinger ved UB. Vi har holdt åpent: kl 0900-1545 mandag-fredag, unntatt torsdag hvor vi har holdt åpent til kl 1800; dvs en ukentlig reduksjon på ni timer. I feriene er åpningstiden 0900-1500.

Tilbake

C. Personale

Totalt utførte vi 7,8 årsverk i 1998, mot 8,5 årsverk i 1997; dvs en nedgang på 0,7 årsverk - EDC-personalet inkludert. Nedgangen på utførte årsverk skyldes at vi har bidratt til sparing ved UB ved å holde en 35 % sekretærstilling (utlånsvakt) ledig samt ved ikke å bruke to måneders sekretærlønn (sommervikar).

Vi har i 1998 hatt personalmøte omtrent annenhver måned. Fakultetsbibliotekaren har hatt medarbeidersamtaler med alle de fast ansatte. Vi hadde i november HMS-møte og -runde. Fakultetsbibliotekaren har med ujevne mellomrom også i 1998 sendt "Dagens mail" (og annen e-post) til de ansatte, et tiltak som ledd i å bedre informasjonen lokalt. I januar holdt vi et internt heldags lørdagskurs omkring EU-informasjon.

Tilbake

D. Bøker, tidsskrift og katalogisering

Ubbjur tar inn all seriøs norsk jus og arbeider for solid dekning fra andre nordiske land, særlig Danmark og Sverige. Ellers står anglo-amerikansk jus sentralt, foruten tysk jus og EU-jus. UBs bevilgninger er ikke tilstrekkelige til å holde ved like og bygge opp gode nok samlinger. Derfor er fakultetets støtte helt nødvendig. I 1998 brukte Ubbjur snaut 960.000 kroner til bok-, tidsskrift- og innbindingsformål. I tillegg kommer drøyt 140.000 kroner til databaser ol. over fakultetet. Ved sirkulering av prospekt ol. blant ansatte ved fakultetet får biblioteket nødvendig faglig støtte og oppfølging ved nyinnkjøp.

Bibliotekutvalget hadde ingen møter2) i 1998.

Boksamlingen ved Ubbjur er på ca 80.000 bind; ca 56.000 står på åpne hyller, 23.000 i lukket magasin. I tillegg kommer samlingen ved EDC (se punkt F). Tilveksten var på ca 2.500 bind, som foregående år. Uaktuell litteratur er magasinert, annet kassert. Magasinet i fjerde etasje er nå oversiktlig og greit å finne frem i - særlig etter at vi i 1998 kunne starte utbyggingen av kompaktreoler.

Katalogiseringen går greitt, vi har ingen store restanser ved årsskiftet (ca 100 dokumenter).

Tilbake

E. Utstyr og EDB

1998 utmerker seg ikke som et år med tilførsel av nytt nødvendig edb-utstyr, noe vi daglig merker. Uten hjelp fra fakultetets edb-konsulenter, og uten stor innsats fra hovedbibliotekarens side (som nok et år har brukt svært mye av sin arbeidstid på edb-spørsmål), hadde arbeidet også i 1998 gått i stå. UBs hardt pressete edb-avdeling har også tidvis vært til stor hjelp.

Tilbake

F. European Documentation Centre (EDC)

I 1998 har Europeisk dokumentasjonsenter opplevd en markant øking i etterspørselen både fra brukere i Bergen og ellers i landet. Det har også vært opplevd som et år hvor informasjon via databaser er blitt sterkere tatt i bruk, men der en óg har merket at lånerene i større grad på egen hånd klarer å nyttegjøre seg disse. Samarbeidsavtalen mellom Hordaland fylke og Universitetet i Bergen ble fornyet i 1998 og gjelder nå ut 1999.

Personalet i 1998 besto av avdelingsbibliotekar Liv Glasser og bibliotekar Marit Einen som har fått forlenget sitt engasjement for Europakontoret i fylket for ut 1999 og er utplassert i 1/2 stilling på EDC. At Einen dessuten har permisjon fra Fylkesbiblioteket - og arbeider foruten på EDC også på Europakontoret i Hordaland fylke - har allerede satt spor med mer aktiv markedsføring av EDCen ovenfor næringslivet.

Publikum. Dokumentasjonssenteret hadde i året som gikk 701 forespørsler - mot 436 i 1997. Av disse kommer 197 fra Det juridiske fakultet. Universitetet ellers står for 194 (111) av forespørslene, EIC 100 (59) og næringslivet 35 (31). Andre institusjoner i Bergen 40. Henvendelser som kommer utenfra Bergen har økt til 144 (64), og av disse 20 (5) utenfor Norge. Tallet på forespørsler kan synes lavt, men bak de enkelte henvendelsene kan skjules mye arbeid da mange av disse krever en god del "detektivarbeid" for å finne fram til det etterspurte dokument. Litteraturovervåkingen har økt i året som er gått, og vi har nå 20 personer vi forsøker å overvåke EU-litteratur for. I tillegg kommer noen kontorer i Bergen kommune og fylkeskommunen samt et par bedrifter.

Samlingene. Biblioteket har ved utgangen av året 4.924 dokument. Av disse er ca. 2.000 katalogisert. Det er vanskelig å oppgi noe eksakt tall da katalogiserte bøker går inn i Ubbjurs bokmasse. Ved senteret finnes også mye ukatalogisert materiale, hvorav det meste er COM-dokumenter. En del av disse blir katalogisert, men de fleste er ikke det. Disse kan allikevel gjenfinnes via andre databaser. EDCen katalogiserer like fullt et høyt antall dokumenter sammenlignet med andre EDCer (noe bl.a. EDCen i Oslo er fornøyd med, bemanningen der er mindre enn hos oss). Tidsskrifter og årbøker teller 207.

Markedsføring ol. Biblioteket har hatt tre utstillinger; Kvinner og EU, Innførelse av Euro og Norsk landbruk og EU. I forbindelse med Kvinner og EU har Liv Glasser utarbeidet en bibliografi som er tilgjengelig på web via senterets hjemmesider. Vi har i 1998 hatt besøk av en skoleklasse fra Handelsinstituttet, en gruppe Erasmus-studenter og ansatte ved et advokatfirma i Bergen. Som deltaker i EIAs utvekslingprogram mellom forskjellige EDCer i Europa, var vi vertskap for Günther Herzig fra Salzburg i mai.

Tilbake


Fotnoter

1. Totaltallet for utlån har i årene 1995-98 ligget mellom 61 og 64 % av besøket. Tom. 1994 (i Allégaten) var tallet på lån høyere enn besøk - i årene 1990-94 lå tallet mellom 158 og 178 %.
Tilbake til B. Tjenester, formidling, dokumentasjon

2. Til gjengjeld har særlig fakultetsbibliotekaren (og andre ansatte ved biblioteket) hatt et utmerket løpende samarbeid og samråd med utvalgets leder (og andre medlemmer av utvalget).
Tilbake til D. Bøker, tidsskrift og katalogisering


Tilrettelagt av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 16. mars 1999