Rapport om virksomheten i 1997

Det juridiske fakultetsbibliotek


3. Omtale av virksomheten

A. Lokaler

Ubbjur på Dragefjellet er fortsatt en suksess. Vi har mangedoblet besøk og utlån - uten å knekke sammen. Vi mener dette kommer av gode og oversiktlige lokaler, at samlingene er oversiktlig stilt opp, at vi er fullautomatisert, at brukeropplæringen virker og at brukerne - særlig studentene - mer og mer ser verdien av aktiv bibliotekbruk og god bibliotekkunnskap for egen del. Og ikke minst takket være en stabil, entusiastisk og ansvarsfull stab - og et godt miljø både lokalt på biblioteket og i forholdet til fakultet og studenter. Vi har forøvrig i 1997 hatt første fulle år med drift av European Documentation Centre på Høgteknologisenteret (se punkt F).

Tilbake

B. Tjenester, formidling, dokumentasjon

Etterspørselen etter bibliotekets tjenester øker fortsatt; etter flyttingen har tallene steget rett i været.
Besøk. I 1995 hadde vi 71.622 besøk, fem-seks ganger så mye som året før; i 1996 hele 90.473, altså en ny kraftig økning til en syv-dobling sammenlignet med 1994; mens vi i 1997 har en liten økning til 91.520.
Lån gikk i 1995 opp til 45.907, i 1996 økte utlånet med snaut 10.000 til 55.209; og i 1997 landet vi på 57.902 - altså en noe mer moderat økning på 2.700. Tallet på besøk har i årene 1995-97 vært langt høyere enn lån.1) Det er daglig erfaring, noe som avspeiler særlig studentenes, men også de vitenskapelige ansattes, aktive bruk av biblioteket. Aktiviteten krever to ansatte i utlånet. Referansetjenestene øker også. Vi får stadig flere og tyngre referansespørsmål, også fra studenter og ansatte innen SV- og HF-fag. Fast ansatte ved fakultetet kan etter særskilt søknad få tilgang til biblioteket utenom åpningstid og låne bøker etter egne regler. Slike lån var det i 1997 (som tidligere år) svært få av.

Biblioteket har i 1997 utarbeidet informasjonsbrosjyrer - bl.a. i «Den gule serie», fire-siders brosjyrer som informerer om Ubbjur og tjenester 2) - og månedlige tilvekstlister. Videre har vi videreutviklet sine web-sider og sørget for kontinuerlig oppdatering og vedlikehold. Særlig fremheves «Det elektroniske juridiske bibliotek» som er en systematisk ordnet samling av pekere til (særlig) juridiske primærkilder på web. Til dette arbeidet har vi mottatt kjærkommen økonomisk støtte fra fakultetet.
Fakultetsbibliotekaren har undervist nye studenter i praktisk rettskildelære og bibliotekbruk (vår og høst 3)) og publisert bibliografiske arbeid (se punkt 4). Han har også undervist andre steder. Hovedbibliotekaren har undervist i Lovdata. Biblioteket gir jevnlig ad hoc opplæring i bibliotekbruk og kildesøk for brukere. Revisjonsarbeidet av «bergensk» versjon av L-katalagen har fortsatt.
Vi har i høst hatt nye utstillinger (om forskjellige hjelpemidler til studiet), etter at jubileumsutstillingen 1996 ble demontert.
Åpningstiden har vært som de siste årene: kl 0900-1800 mandag-fredag; redusert i feriene.4) Brukerne sier seg fornøyd med våre samlinger, lokaler og tjenester - senest i forbindelse med Det juridiske fakultets strategiplanarbeid hvor det i status-delen (på bakgrunn av en brukerundersøkelse) heter at fakultetet har «en bibliotektjeneste som er svært god».

Tilbake

C. Personale

Totalt utførte vi 8,5 årsverk i 1997, mot 7,6 i 1996 - EDC-personalet inkludert. Vi har i 1997 hatt personalmøte annenhver måned.
Fakultetsbibliotekaren har hatt medarbeidersamtaler med alle de fast ansatte. Fakultetsbibliotekaren har siden medio oktober sendt en «Dagens mail» til de ansatte, et tiltak som er godt mottatt som ledd i å bedre informasjonen lokalt. Vi hadde i november HMS-møte og -runde, som i 1996 med stor suksess.

Tilbake

D. Bøker, tidsskrift og katalogisering

Ubbjur tar inn all seriøs norsk jus og arbeider for solid dekning fra andre nordiske land, særlig Danmark og Sverige. Ellers står anglo-amerikansk jus sentralt, foruten tysk jus og EU-jus. UBs bevilgninger er ikke tilstrekkelige til å holde ved like og bygge opp gode nok samlinger. Derfor er bevilgningene fra fakultetet helt nødvendige. I 1997 brukte Ubbjur snaut 810.000 kroner til bok-, tidsskrift- og innbindingsformål. Ubbjur fikk 1996 fra «Tysk-norsk stipendprogram - Ruhrgasstipend» etter søknad kr 40.000 til kjøp av tyskspråklig Europa-rettslig litteratur. Beløpet er disponert i 1997 og er inkludert i totaltallet ovenfor. Biblioteket har gjennom Bibliotekutvalget et utmerket samarbeid med fakultetet. Ved sirkulering av prospekt ol. blant ansatte ved fakultetet får biblioteket nødvendig faglig støtte og oppfølging ved nyinnkjøp. Bibliotekutvalget hadde ett møte 5) i 1997.
Boksamlingen ved Ubbjur er på ca 77.500 bind; 54.500 står på åpne hyller, 23.000 i lukket magasin. I tillegg kommer samlingen ved EDC (se punkt F). Tilveksten var på ca 2.500 bind, som foregående år. Uaktuell litteratur er magasinert, annet kassert. Magasinet i fjerde etasje er så godt som ferdigryddet og er nå oversiktlig og greit å finne frem i.
Katalogiseringen går i all hovedsak greit, vi har ingen store restanser ved årsskiftet.6) Lønningen tok i 1997 over hovedansvaret for dette, Ruud er frigjort til andre oppgaver.

Tilbake

E. Utstyr og EDB

På utstyrsfronten står en nymontert vask i vårt nærmagasin som en særdeles velkommen tilvekst. Ellers har vi i 1997 blitt tilført noe edb-utstyr fra UB og fra fakultetet. Uten hjelp fra fakultetets edb-konsulenter, og uten stor innsats fra hovedbibliotekarens side (som nok et år har brukt svært mye av sin arbeidstid på edb-spørsmål), hadde arbeidet også i 1997 gått i stå. UBs edb-avdeling har også tidvis vært til stor hjelp.

Tilbake

F. European Documentation Centre (EDC)

Europeisk dokumentasjonssenter (EDC) hadde i 1997 sitt første hele arbeidsår. Året har vært preget av forsøk på å gjøre senteret kjent, og av de ansattes arbeid med å sette seg inn i og holde seg ajour med den store informasjonsmengde som EU-arbeidet omfatter.
Personalet i 1997 besto av avdelingsbibliotekar Liv Glasser og bibliotekar Marit Einen, utplassert fra fylkesbiblioteket. Glasser arbeidet i redusert tid, 12 timer i uken, ukene 34-37, for å vikariere som politisk sekretær.
Publikum. Antallet forespørsler hadde i 1997 økt til 436 - mot 196 i 1996. Av disse kommer 128 fra Det juridiske fakultet og Det juridiske fakultetsbibliotek. Universitetet ellers står for 111 av forespørselene, EIC for 59 og næringslivet for 31. Tilsammen 64 henvendelser kommer utenfra Bergen, og av disse fem utenfor Norge. Mange av henvendelsene utenfra gjelder lån av publikasjoner oppsporet i Bibsys. Foruten fremskaffelse av materiale etter forespørsel, har vi i 1997 drevet med en del litteraturovervåking for enkelte brukere - for det meste for forskere på Det juridiske fakultet, men også et par andre får ofte informasjon om nye bestemmelser og nyheter. For tiden er det ca. ti personer og institusjoner som får denne noe uformelle tjenesten. Vi føler at en hel del kunne vært gjort på dette området, men mener vi ikke har kapasitet til å gå ut med noe formelt tilbud om denne tjenesten.
Samlingene. Biblioteket har ved utgangen av 1997 kommet opp i 3.441 bøker (dokument). Tidsskriftene med årbøkene teller 165. Katalogisering av bøker og tidsskrift har gått bra og pr. 31/12 var vi omtrent ajour på dette området. Det kunne være aktuelt med flere analytter til tidsskriftene våre, men dette har der ikke vært tid til.
Markedsføring. Det ble i 1997 utarbeidet en brosjyre i farger som gikk ut som eget bilag til «På Høyden» 28/5. Brosjyren er ellers søkt spredt til mulige brukere i Hordaland. Senteret har hatt besøk av to skoleklasser, Erasmus-studenter og Styre for Nei til EU i Hordaland. Det har vært laget fire utstillinger på biblioteket; «Norge og Schengenavtalen», «1997 Antirasistisk år», «Arbeidsmiljø» og «IT-teknologi». Den første var den mest omfattende og ble fulgt opp av en Schengenbibliografi utarbeidet av Liv Glasser - tilgjengelig via senterets hjemmesider på http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/schengen.htm
EUs ambassadør i Norge, John Madison, besøkte senteret i mai. Møtet ble her lagt opp i samarbeid med EIC, og det ble bl.a. arrangert møte mellom ambassadøren og folkevalgte og representanter fra næringslivet i Hordaland.
Samarbeid med fylket. Samarbeidsavtalen med Hordaland fylkeskommune gikk ut i 1997. En gruppe på fem personer ble nedsatt for å utarbeide en rapport om virksomheten ved EDC. Rapporten ble oversendt 15/7 til overbibliotekaren. Fylket har i påvente av budsjettbehandlingen for 1998, forlenget engasjementet midlertidig tre måneder inn i 1998. EIC/EDC hadde fire felles møter i 1997.

Tilbake


Fotnoter

 1. Totaltallet for utlån har i disse årene ligget mellom 61 og 64 % av besøket. Tom. 1994
  (i Allegaten) var tallet på lån høyere enn besøk - i årene 1990-94 lå tallet mellom
  158 og 178 %.
 2. Totalt har vi siden 1995 utarbeidet elleve ulike slike brosjyrer - hvorav de aller fleste revideres ved oppstart av hvert semester. Brosjyrene finnes også i web-versjoner på våre hjemmesider.
 3. Høsten 97 med hjelp fra hovedbibliotekat Ruud som tok en av gruppene.
 4. Dette endrer seg dessverre radikalt fom 1998 av, med åpningstid 0900-1545, torsdag til 1800 - dvs tilsammen snaut 35 timer pr uke.
  Tilbake til B. Tjenester, formidling, dokumentasjon
 5. Tidligere har Bibliotekutvalget hatt fire møter årlig, i 1996 to, men dels grunnet større delegering til fakultetsbiblioteket og dels grunnet innsparinger høsten 97; og ikke minst grunnet løpende samråd med utvalgets leder (og andre medlemmer), har møtefrekvensen blitt redusert.
 6. Restansene utgjør ca 150 dokumenter.
  Tilbake til D. Bøker, tidsskrift og katalogisering

Tilrettelagt av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 6. februar 1998