Virksomheten i 1996

Det juridiske fakultetsbibliotek


Statistikk 1994-1996

A. Pengebruk
(EDC inkludert)
1)
År199419951996
Bøker481.564461.597523.682
Tidsskrift277.385349.676 454.678
Innbinding 2) 117.025113.31573.113
Sum 875.974924.5881.051.493
(Av dette frå UB) (467.032)581.724)(650.318)
(- frå fakultetet) (408.942)(342.864)(401.154)

Tilbake

B. Samlingane
(EDC halde utanfor)
År199419951996
Samlingane utgjer tilsaman (omlag)3)70.00072.50075.000
Tilvekst (bøker og tidsskriftvolum) (omlag)4)4.9482.500 2.500
Periodika 5) 300360370

Tilbake

C. Katalogisering
(EDC inkludert)
År 199419951996
Totalt 6)10.5146.2193.341
nykatalogiserte1.3481.5712.487 7)
miniregistrerte 9.1394.626847
konverterte8) 27557

Tilbake

D. Besøk, utlån, innlån og kopiering
(EDC halde utanfor
År 19941995 1996
Besøk totalt12.80871.62290.473
Utlån totalt20.91345.90755.209
av desse studenter 7.84610.40610.592
- tilsette ved UBB 430531651
- tilsette ved UiB 2.1902.5391.885
- utanfor UiB 766847774
- fjernlån Noreg 559659821
- fjernlån Norden 212728
- lån ekspedert som kopiar 9) 9.10130.89840.458
Innlån (tingingar)472446558
Kopiar 10)81.908278.087364.122

Tilbake

E. Opningstid
År 199419951996
Timar pr veke ved slutten på året
(i semestra) 11)
394545

Tilbake

F. Personale i biblioteket
År 199419951996
Fast tilsette (tal på personar)55812)
Mellombels tilsette (tal på personar)576
Totalt utførte årsverk13) 5,97,57,6


Desse har i 1996 arbeidd ved Ubbjur (inkl. EDC)
Fast tilsette:
Liv Glasseravdelingsbibliotekar EDC,
1/1 stilling fom 1. juli
-
Kirsti Lothe Jacobsenuniversitetsbibliotekar,
1/2 stilling
svangerskapsperm til august
Halvor Kongshavnfakultetsbibliotekar, 1/1 stilling-
Kate Lønningen avdelingsbibliotekar,
1/2 stilling
konsulent, 1/2 stilling
frå dette går omlag 1/3 årsverk som kollegiemedlem
Jan Erik Mardal sekretær/stud. jur., 40 % stilling fom 15. august-
Jørn Ruud hovedbibliotekar, 1/1 stilling-
Marit Saksvik førstesekretær, 1/1 stilling-
Finn Solemdal sekretær, 80 % stilling
(pluss 20 % mellombels)
-
Mellombels tilsette:
Monika Borgevit. ass./stud. jur. 105 timer
Birgitte Schøtt Christensenvit. ass./stud. jur. 40% stilling tom 16. august
Marit Einenbibliotekar 1/2 stilling EDC fom 1. september (utlånt frå Fylkesbiblioteket)
Dag Roar Fosneskonsulent/sekretær/stud. jur.100 % stilling jan-sept, 50 % okt-des (vårsemesteret i heil stilling som konsulent ved EDC)
Liv Glasserbibliotekar1/2 stilling EDC jan-juni
(utlånt frå Fylkesbiblioteket)
Kjersti Leversenvit. ass./stud. jur.40% stilling våren,
100 % en mnd om sommaren
Roald Paulsenstudent/praktikant1/1 stilling fom 25. november
Ina Sundt Rosenlundkontorfullmektig1/1 stilling tom 12. januar

Tilbake


Fotnoter

 1. Ubbjur fekk i 1996 kr. 50.000 i ekstraløyvingar til litteratur til European Documentation Centre.
 2. Inkluderer i 1995 og 1995 abonnement på to sett ferdig innbundne "Stortingsforhandlinger", eit sett ferdig innbundne NOUar og tre sett innbundne "Forarbeider". I 1996 er utgiftene til "Forarbeider" overførte til Tidsskriftkontoret, UBB - mens NOUane og "Stortingsforhandlinger" ikkje er motteke.
  Tilbake til tabell A. Pengebruk
 3. Inkludert årgangar av tidsskrift.
 4. Tilvekst som ikkje blir registrert i Bibsys (som t.d. gåver), og tilvekst etter overføring av samlinger frå hovedUB til Ubbjur i samband med flyttinga, er ikkje med i dette talet. Eit nyerverva sett "Stortingsforhandlinger" pluss tre nye seriar m/tidligare årgangar er med i talet for 1994.
 5. At tala for 1995 og 1996 gjer eit hopp, kjem i stor grad av at vi først i løpet av dei siste åra har fått endeleg oversyn over og kontroll med seriane våre.
  Talet oppgjer talet på periodika, ikkje talet på abonnement (nokre periodika har vi i fleire abonnement).
  I tillegg til dei 370 ulike periodika, kjem ei rekkje avslutta periodika. I tillegg til desse igjen kjem meir enn 160 periodika ved European Documentation Centre.
  Tilbake til tabell B. Samlingane
 6. Omklassifisering er halde utanfor - fleire tusen dokument blei omklassifiserte i 1994 og 1995, noko mindre i 1996 etter at vi har avslutta prosjektet med ny oppstilling av kjelde- og tidsskriftsamlingane (L 13 - L 17).
 7. I dette talet inngår periodika overført tidsskriftmodulen i Bibsys.
 8. Desse dokumenta blei konverterte av Konverteringsprosjektet sentralt ved UB, ikkje ved Ubbjur.
  Tilbake til tabell C. Katalogisering
 9. Tala kan ikkje samanliknast heilt - kopiering frå tilsette og hjelpelærarar blei tom 1994 ikkje registrerte.
  Fom 1995 er også desse med. Det meste av kopieringa er frå periodika oa som ikkje er til utlån.
 10. Sjå note 9.
  Tilbake til tabell D. Besøk, utlån, innlån og kopiering
 11. EDCen har ope måndag-fredag kl. 10.00-14.00, altså 20 timer pr veke.
  Tilbake til tabell E. Opningstid
 12. Fom 1996 inkl. EDC; og inkl. studentmedarbeidarar som fyrste halvåret var mellombels tilsette.
 13. Lønningen er kollegiemedlem - for 1994 er trekt frå 0,2 årsverk, og for 1995 og 1996 0,3 årsverk for dette.
  Tilbake til tabell F. Personale i biblioteket

Tilrettelagt av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 6. mai 1997
ZE=3>
Tilrettelagt av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 6. mai 1997