Rapport om virksomheten i 1995

Det juridiske fakultetsbibliotek


3. Omtale av virksomheten

A. Lokaler

I desember 1994 flyttet Ubbjur fra trange, uhensiktsmessige, arbeidskrevende og lite publikumsvennlige lokaler i Allégaten til nye og funksjonelle, oversiktlige og moderne - om enn noe snaue - lokaler i fakultetets nybygg på Dragefjellet. Det nye biblioteket ble åpnet med brask og bram 16. januar 1995. I tillegg til de åpne biblioteklokalene disponerer biblioteket to magasin og seks kontorer (fordelt på fire rom). Flyttingen innebærer at Ubbjur i 1995 gikk inn i en radikalt ny og spennende fase med umiddelbar nærhet til våre primærbrukere - studenter og ansatte- og en voldsom økning i etterspørselen etter våre samlinger og tjenester.

Tilbake

B. Tjenester, formidling, dokumentasjon

Etterspørselen etter bibliotekets tjenester er kraftig økende. De siste fire årene før flyttingen ble antallet besøkende mer enn fordoblet fra 5.585 i 1991 til 12.808 i 1994. Også antall lån (lån til fakultetets ansatte holdt utenfor) ble i samme periode fordoblet fra 9.210 til 18.723.
Etter flyttingen har tallene gått rett opp. I 1995 hadde vi 71.622 besøkende . mellom fem og seks ganger så mye som året før. Lån har gått opp tre-fire ganger til 45.907. Vi har altså flyttet til en helt ny hverdag. Det har imidlertid gått rimelig bra, takket være gode lokaler og en rasjonelt oppstilt og merket boksamling, takket være at biblioteket er blitt helautomatisert og takket være at vi har fått tilført ytterligere midler til avlønning og ekstrahjelp (lønnsmidler fra UB til kveldsvakt). Og ikke minst takket være en entusiastisk og dyktig stab. Antall besøkende har altså økt langt mer enn lån (tom. 1994 var antall lån høyere enn besøk, nå er forholdet omvendt). Dette erfarer vi daglig, noe som avspeiler særlig studentenes (men også fakultetets ansattes) langt mer aktive bruk av biblioteket som sted for oppslag i og arbeid med bibliotekets materiale. Aktivitetsøkningen krever at vi nå har to personer fast i utlånsskranken, mot tidligere én. Fast ansatte kan forøvrig etter egen søknad også få adgang til biblioteket utenom åpningstid og låne bøker etter egne regler. Denne låneadgangen er i 1995 (som i 1994) svært lite brukt.
Biblioteket har også i 1995 utarbeidet informasjonsbrosjyrer - nytt er «Den gule serie», fire siders brosjyrer som informerer om Ubbjur og dets tjenester, i 1995 i alt 10 brosjyrer. dessuten er månedlige systematiske og alfabetiske tilvekstlister distribuert fakultetets ansatte.
Fakultetsbibliotekaren har undervist nye studenter i praktisk rettskildelære (juridisk kildesøking) og bibliotekbruk (i vårsemesteret og høstsemesteret) samt publisert bibliografiske arbeider. Fakultetsbibliotekaren har også undervist ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole og andre steder. Biblioteket gir kontinuerlig elementær ad hoc opplæring i bibliotekbruk og kildegjenfinning for brukerne.
Revisjonsarbeidet av en «bergensk» versjon av L-katalogen (L-katalogen er gjennom årene blitt praktisert/tolket forskjellig i Oslo og Bergen) ble igangsatt i 1994 og fortsatt i 1995.
Åpningstiden ble fra høstsemesteret ytterligere utvidet og nå kl. 0900-18.00 (redusert i feriene).

Tilbake

C. Personell

Den faste staben har i 1995 bestått av fire og et halvt årsverk i fem stillinger.
Det midlertidige personalet har i 1995 bestått av studenthjelp (ca. 47 timer pr. uke delt på tre studenter, med unntak av to måneder om sommeren, pluss to mnd. full tids sommerhjelp), sekretær i til sammen hel stilling til miniregistrering og som kompensasjon for Lønningens arbeid som kollegiemedlem samt diverse andre midler, og endelig to kontorfullmektiger i hhv tre fjerdedeler av og halve året via Arbeidsformidlingen. I tillegg kommer noe ekstrahjelp i forbindelse med etableringen i nybygget tidlig i 1995. Totalt utførte vi i 1995 ca. 7,8 årsverk.
Ubbjur har i 1995 hatt personalmøter ca én gang pr. måned.
Fakultetsbibliotekaren har hatt medarbeidersamtale med de fast ansatte.

Tilbake

D. Bøker og tidsskrifter

Ubbjur tar inn all seriøs norsk jus og tilstreber solid dekning fra andre nordiske land, særlig Danmark og Sverige. Ellers står anglo-amerikansk jus sentralt, foruten tysk jus og EU-jus. UiB har forøvrig i 1995 etter søknad fått et sk. «European Documentation Centre» (EDC) (med Ubbjur som organisatorisk og faglig ansvarlig), på bakgrunn av initiativ fra Ubbjur.
UBs bevilgninger til bøker og tidsskrifter er langt fra tilstrekkelige for å kunne vedlikeholde og bygge opp tilfredstillende samlinger. Derfor er bevilgningene fra fakultetet helt nødvendige. Endrete kriterier for fordelingen av UBs bokmidler har ført til at Ubbjur får noe mer via UB.

Boksamlingene ved Ubbjur - inkludert magasin - utgjør ca. 72.500 bind, hvorav ca. 52.500 står åpent, ca. 20.000 magasinert. Tilveksten var på ca. 2.500 bind - inkludert anskaffelse av enkelte serier med tidligere årganger. Noe uaktuell litteratur er magasinert, annet kasert.
Ved det nye biblioteket er kildene oppstilt for seg - regelverk og praksis (med undergrupper) samt andre kilder - sammen med tidsskrifter, noe som gir en bedre og mer pedagogisk oversikt. Denne omkalfatringen av store deler av samlingen, særlig å skaffe oversikt over og få registrert alle serier, har medført vesentlig arbeid, et arbeid som nå er så godt som fullført. Eksempelvis er hele 252 tidsskrifter i 1995 blitt katalogisert i Bibsys. Samtlige periodika er gjennomgått. Beholdning, klassifikasjon, oppstilling og navneforandringer er rettet opp i Bibsys. Serier som er opphørt er avsluttet i Bibsys. Alle serier er merket og ordnet på hyllene, heftene er lagt i merkete bokser, dubletter er ordnet i eget magasin. Dummyer med henvisning til tidsskrifter med endret navn er kommet på plass.
Alle reoler er merket med oppslag som forteller hva slags litteratur som står oppstilt, noe som letter bruken av biblioteket betraktelig. Endelig har vi i 1995 lagt inn magnetstriper i (bortimot) samtlige bind - noe som gjør vårt alarmsystem med tilhørende porter effektivt.

Flyttingen og nyetableringen av biblioteket har ført til at annet (planlagt) arbeid har måttet ligge.
Først og fremst kar katalogiseringen blitt liggende etter. Den katalogansvarlige har hatt omfattende andre arbeidsoppgaver, særlig i fht. edb og som fagreferent på offentlige publikasjoner, slik at vi til tross for stor katalogiseringsinnsats (inkludert overtid) på tampen av året, sliter med mange hundre restanser.
Ubbjur planla fra høsten 1994 selv å forestå bestillingen av bøker for fakultetets penger for å vinne erfaring ved lokal virksomhet på dette punkt. Vi har hatt økende lokal tilvekst, men kan ikke komme med noen endelige konklusjoner. Vi har på grunn av arbeidspresset basert oss på Tilvekstavdelingens tjenester omtrent som før. Vi planla videre å ta i bruk Bibsys' tidsskriftmodul for de seriene fakultetet betaler, når det teknisk og praktisk lot seg gjøre. Dette synet er nå forlatt. Vi har i 1995 overført til Tilvekstavdelingen ansvaret for en rekke løpende serier. 133 av tidsskriftene går ved årsskiftet via TIlvekstavdelingen. De resterende regner vi med å få overført i 1996 og vil frigjøre arbeidskraft for andre presserende gjøremål - særlig katalogisering.

Biblioteket har gjennom Bibliotekutvalget et utmerket samarbeid med fakultetet. Gjennom sirkulering av prospekter ol. blant ansatte ved fakultetet får biblioteket en nødvendig faglig støtte og oppfølging i forhold til nyinnkjøp. Bibliotekutvalget har hatt fire møter i 1995.

Tilbake

E. Katalogisering

Ubbjur har fra 1993 katalogisert all tilvekst selv (med unntak av enkelte tidsskrifter). Katalogiseringsvirksomheten har i 1995 gått opp i forhold til året før. Se ellers foregående punkt.

Ubbjur satte høsten 1992 i gang et lokalt minidataregistreringsprosjekt. Prosjektet ble muliggjort ved midler fra fakultetet og var et viktig ledd i planleggingen av Dragefjellbiblioteket som et fullautomatisert bibliotek. Prosjektet bestod i korthet i at alle bøker (monografier) på hyllene tilgjengelige for publikum, ble registrert i Bibsys (det betød i praksis alle bøker mottatt før april 1983. Prosjektet fortsatte i 1994 og 1995 med registrering av bøker i magasin. I 1995 er den siste rest av de magasinerte bøkene, inkludert den såkalte romertallsamlingen av eldre juridisk litteratur overført fra hovedUB, blitt miniregistrert. Totalt er 25.000 bind blitt registrert, kortkatalogen avviklet, hele vår samling er registrert i Bibsys 1) - og prosjektet avsluttet. Fakultetet takkes hjertligst for uvurderlig økonomisk støtte!

Tilbake

F. Utstyr og EDB

Ubbjur har i løpet av 1995 blitt tilført noe nytt edb-utstyr fra UB - i tillegg til det som kom over innredningsbudsjettet til nybygget på tampen av 1994.
Å flytte inn i nybygg med nyetablert edb-infrastruktur har medført mye arbeid. Vi regner med at det meste av dette nødvendige innkjøringsarbeidet er avsluttet. Driftsproblemer ved Bibsys og/eller nettverksproblemer lokalt (enten ved UiB eller Jurfak) har tidvis ført til at bl.a. katalogiseringsarbeidet og det automatiserte utlånet har stoppet helt opp - med tilhørende forsinkelser og frustrasjoner.
Uten fakultetets edb-konsulent hjelp, samt egen innsats av selvlært edb-kyndighet fra hovedbibliotekarens side (som har brukt svært mye av sin arbeidstid til edb-spørsmål), hadde arbeidet tidvis gått i stå.

Tilbake

G. European Documentation Centre (EDC)

Det juridiske fakultetsbibliotek fikk på tampen av året det faglige og administrative ansvar for driften av det nyetablerte European Documentation Centre ved UB. Fysisk er EDC plassert ved Høgteknologisenteret (HiB), men biblioteket arbeider for at det skal flyttes over til Dragefjellet eller subsidiært et annet bedre sted enn HiB. En avdelingsbibliotekarstilling ved EDC er opprettet, og vi regner med å en person på plass i løpet av 1996. Foreløpig drives EDC av en midlertidig kosulent, en bibliotekar i halv stilling stilt til disposisjon fra Fylkesbiblioteket i Hordaland (foreløpig for ett år), samt av hovedbibliotekaren ved Ubbjur.

Tilbake


Fotnoter

  1. Med unntak av gaver ol. som står uregistrert i magasinet i 4. etg. og som aldri har vært registrert noe sted. Fra denne samlingen henter vi opp og registrerer i Bibsys kontinuerlig bl.a. litteratur til erstatning for forsvunne bøker og tidsskriftårganger.
    Tilbake til E. Katalogisering

Tilrettelagt av Ann.Skaland@ub.uib.no - 9. februar 1996