UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag : Innhold

5 Veien videre

 

Ny nettside:

uib.no/ub


Tjenester og samlinger

 • Vi vil
  • fortsette med det sentrale: anskaffe, gjøre tilgjengelig og formidle relevant juridisk informasjon, særlig i elektronisk form
  • møte de utfordringene den voksende internasjonale profilen ved fakultetet skaper
  • møte det store antallet avhandlingsskrivende masterstudentene, en utfordring hvor bl.a. undervisning og læringssenter er stikkord
  • magasinere lite brukte serier, sende enda mindre brukte serier til Nasjonalbiblioteket i Rana (NBR) samt kassere unødige dubletter ol
  • fortsette det gode samarbeidet med fakultetet, en forutsetning for å sikre faglig kvalitet på informasjon og tjenester
  • fortsette og utvikle koordineringsarbeidet med øvrige UB

Formidling

Personal

 • Vi vil
  • arbeide for å øke årsverk med 0,2 til hel universitetsbibliotekarstilling; først og fremst for å møte masteravhandlingsskrivende, men også for å møte den generelle voksende etterspørselen etter våre tjenester
  • inspirere bibliotekets ansatte til bibliotekfaglig engasjement og ikke minst kontinuerlig oppdatering i fht elektroniske tjenester og muligheter
  • ha et skarpt blikk på arbeidsoppgaver som kan rasjonaliseres
  • ha jevnlige personalmøter
  • følge opp HMS-arbeidet
  • fortsette med medarbeidersamtaler
  • fortsette med interne informasjonsbulletiner av typen DM (tidl Dagens mail)
  • fortsette internopplæringen
  • delta på relevante kurs, seminar, reiser ol; særlig i lys av kvalitetsreform, læringssenter, formidling og internasjonalisering