UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag : Innhold

3 Omtale av virksomheten

 

Ny nettside:

uib.no/ub


Generelt om mål og aktivitet

Biblioteket på Dragefjellet (Ubbjur) fortsetter - som bygget forøvrig - å være en suksess. Lokalene er gunstig plassert, er fleksible, publikumsvennlige og gir muligheter. Vi har mange henvendelser, i 2007 både rekordutlån og for fjerde året på rad rekordbesøk. Samlinger og tjenester blir godt mottatt blant våre primærbrukere.

Vi har i all hovedsak oppfylt våre planer. Vi har gjort nye fremskritt på den elektroniske fronten (særlig i Bibliotekportalen), vi har et offensivt, energisk og utadvendt personale som - ikke minst i godt samarbeid med UB forøvrig - har brakt tjenestene videre, særlig i forhold til de utfordringene studiereformen fører oss inn i og som profilerer avdelingen på en flott måte. Et viktig stikkord for samarbeidet ved UB er Koordineringsprosjektet hvor avdelingene koordinerer på viktige områder og hvor Ubbjur har en spilt en sentral rolle.

Norsk organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, evaluerte i 2007 Det juridiske fakultet, hvori opptatt fakultetsbiblioteket. Biblioteket kom svært godt ut av evalueringen.

På minussiden står at vi heller ikke i 2007 har fått øket universitetsbibliotekarstillingen til 100 % og at vi ikke har tilfredsstillende kontorlokaler for en av medarbeiderne (sitter i "bur" i EU i-en).

Tjenester

Besøk i biblioteket. Besøkstallet fortsetter å stige - i fjor et kraftig hopp til over 131.000 fra 113.000 i 2006 (så sent som i 2003 var besøket 84.000). Og vi brukes utenom ordinær arbeidstid - i fjor ble bortimot 24.000 besøk registrert mellom kl 1545 og kl 1900, også en ny solid toppnotering. Hvert av de fire siste årene har representert rekordbesøk, samtidig som studenttallet har ligget på rundt 2000. UB generelt og vi lokalt har lagt ned mye arbeid i å nå studentene, et arbeid vi synes å lykkes med. Åpningstiden frem til november 2007 var kl 0900–1900 (50 timer pr uke). Første november utvidet UB med ny åpningstid - kl 0830 (hos oss lokalt med unntak av torsdager hvor vi for møteavvikling og internopplæring fortsatt åpner kl 0900). I ferier er åpningstiden 0900–1500/1545.

Det elektroniske biblioteket. I tillegg til rekordbesøk i det fysiske biblioteket, skjøt den elektroniske utviklingen ytterligere fart i fjor. Våre web-sider har fortsatt høyt besøk, men noe lavere enn i fjor ettersom Bibliotekportalen er kommet langt mer i bruk. I tillegg kommer emneportalen Juridisk nettviser og - ikke minst - Lovdatas betalingsbaser hvor økningen i bruken vært formidabel. Det ble i fjor utført nærmere godt over 1 million søk via 113.000 sesjoner - mot 365.000 søk via drøyt 64.000 sesjoner i 2006. Brukerne - særlig studentene - går altså inn i Lovdata nesten dobbelt så mye som året før - og de er der lengre og søker etter nesten tre ganger så mye informasjon som i 2006. Nytt i fjoråret var Gyldendal Rettsdata med et omfattende norsk online tilbud.
Ved UB sentralt er det tegnet en rekke abonnementer på pakker med totalt rundt 2.000 elektroniske juridiske tidsskrift. Videre betyr Lovdata-abonnementet at vi har elektronisk tilgang til mange titalls norske titler. Dessuten gir abonnementet på idunn.no tolv norske juridiske tidsskrift. Og endelig får vi gjennom Westlaw flere tusen titler.
Våre elektroniske tilbud er blitt tatt godt i mot, og de brukes. Suksessen for det virtuelle biblioteket kommer parallelt med og i tillegg til det sterkt stigende besøket i lokalene og det økende utlånet av bøker, jfr nedenfor.

Lån - det vil si ekspedisjoner i papirform - viser en solid økning i 2007 til ca 80.000 etter flere år med en liten, men jevn stigning fra snaut 40.000 til snaut 50.000. Økningen kommer ved siden av en kraftig økning i bruken av de elektroniske tilbudene. Merk at i begrepet "lån" inkluderer vi utskriftsesjoner fra publikums- og læringssenter-PC-ene i biblioteket. Fjernlån og særlig innlån (det vil si lån fra andre bibliotek til våre brukere) øker også, noe som særlig kan tilskrives masteravhandlingsskrivende studenter som kom for fullt fra og med høsten 2006. Lån registrert i Bibsys, dvs tradisjonelle boklån, fortsetter å øke - fra snaut 17.000 i 2006 til rekordhøye 21.000 i 2007.

Referansearbeid. Vi har ikke tall for referansehenvendelser, men mener bestemt at slike har økt kraftig, særlig i og med den kraftige økningen av masteravhandlingsskrivende jusstudenter, jfr økningen i utlån mv. Vi får ellers mange referansespørsmål også fra studenter og ansatte fra andre fakultet, særlig SV- og HF-fakultetene. Tjenesten Bestill en bibliotekar er fortsatt populær.

For utviklingen av antall lån og besøk ved Dragefjellet fra 1998-2007, se fig 1:

Fig 1: Utlån og besøk, 1998-2007.
Ang kveldsbesøk: i 1998 holdt vi ikke kveldsåpent. Kveldsbesøket er økende, i fjor til 18 % av totalbesøket (mot 16-17 % årene før). Åpningstiden ble utvidet fra kl 1800 til 1900 aug 2003 og fra kl 0900 til 0830 (unntatt torsdag) nov 2007.

Publikasjoner og formidling

Informasjon på trykk og på web. Vi har revidert forskjellige informasjons- og faglige brosjyrer,  tillegg til annet trykt materiale, særlig undervisningsmateriale. Mye er gjort på web, en sentral arena for faglig og praktisk bibliotekpresentasjon. Vi har gjennom 'Fakultetsnytt' distribuert Biblioteknytt og informert alle ved fakultetet om nettsteder, tilvekstlister, databaser, åpningstider og andre biblioteknyheter, alle lagret på web.

Andre publikasjoner. Utstillinger. Ansatte ved biblioteket står bak et knippe publikasjoner også i 2007. I forbindelse med to store utstillinger, den ene om Spedalske og norsk lov og den andre om Norges rettigheter i polarområdene i anledning Polaråret ble det utarbeidet større webdokumenter, inkludert en artikkel om Riksgrensen. Dessuten markerte biblioteket Holbergs internasjonale minnepris 2007 med en liten utstilling og med artikkelen Rettsstat i krise: 'Wer soll der Hüter der Verfassung sein?'.
De fire utstillingene vi hadde i 2007 har på ulike måter involvert store deler av personalet, alle med Kirsti Lothe Jacobsen som hovedansvarlig: 1. Spedalske og norsk lov, 2. Polaråret markeres: Norges rettigheter i polarområdene, 3. Holbergs internasjonale minnepris 2007: Ronald Dworkin og 4. Juleutstilling 2007: årets bøker fra Det juridiske fakultet. I tillegg har Jacobsen stått bak en rekke dagsaktuelle småutstillinger i løpet av året.

Undervisning. Studenter. Vi har i 2007 fortsatt undervisningstilbudet. Vi gir nå undervisning på nesten alle nivåer i jusstudiet, i tillegg til utenlandske studenter. Undervisningen involverer på ulike måter hele bibliotekets faste personale. Nytt i 2007 var et vellykket søkeverksted for nybakte studenter i grupper i biblioteket i august. Biblioteket gir for øvrig jevnlig opplæring bibliotekbruk og kildesøk for brukere på forespørsel.

Annet faglig arbeid. Bibliotekets ansatte har deltatt på kurs og seminarer i inn- og utland; hatt verv internasjonalt, nasjonalt og lokalt; undervist, publisert og bedrevet annen faglig virksomhet - som blir sterkt oppmuntret. Slik aktivitet bidrar bl.a. til kompetanseheving, profilering og knytting av verdifulle kontakter i en internasjonalisert bibliotekvirkelighet.

For full oversikt over faglige aktiviteter mv, se punkt 4.

Bøker, tidsskrift og katalogisering

Innkjøp. Biblioteket tar inn all seriøs norsk jus og arbeider for solid dekning fra andre nordiske land, særlig Danmark og Sverige. Ellers står internasjonal rett (EU, komparativ rett, folkerett) i fokus, ved siden av anglo-amerikansk og tysk rett.
Vi får mange gode innkjøpsforslag fra fakultetets ansatte.

Som følge av trange sentrale budsjetter, er UBs bevilgninger i utgangspunktet ikke tilstrekkelige til å holde ved like og, ikke minst, bygge opp gode nok samlinger i en juridisk ekspansiv internasjonal tid. Fakultetets bidrag går i sin helhet til bøker, og har utgjort 50-60 % av det totale bokkjøpet de siste årene.

Det er ellers verdt å merke seg at antallet katalogiserte bøker stort sett har falt jevnt de siste ti årene, jfr fig 3 nedenfor. Juss er et bokfag, og fagbøker blir stadig dyrere. På den annen side er det satset betydelig på elektronisk informasjon i samme perioden (disse er ikke registrert i oversikten i fig 3).

Til sammen hadde vi i fjor et samlet forbruk til juridiske informasjonstjenester på drøyt 1,7 millioner kroner. Det høyere tallet for 2006 skyldes ekstrabevilgninger. Fig 2 viser pengeforbruket (altså ikke bevilgningene) til juridiske informasjonstjenester - bøker, tidsskrifter og elektronisk innpakket informasjon - i årene 1998-2007:

Fig 2: Pengeforbruk juridiske informasjonstjenester, 1998-2007

Boksamlingen ved biblioteket (inkl EU i) er på rundt 105.000 bind; ca 75.000 står på åpne hyller, resten i lukket magasin. Brutto tilvekst var på ca 2.500 bind - regnet mot en kassering på rundt 400 bind, blir netto tilvekst ca 2.100 bind.

Katalogiseringen går bra. Antall lokalt katalogiserte dokumenter gikk i 2007 noe ned, jfr fig 3 som viser utviklingen de siste ti årene. I tillegg kommer elektroniske dokumenter og tidsskrifter som de senere årene ikke er inkludert i tallene, disse katalogiseres sentralt ved UB.

Fig 3: Katalogiserte dokumenter ved biblioteket, 1998-2007.
Katalogarbeid i forbindelse med kassasjon, omplassering og omklassifisering er holdt utenfor.

Kassasjon og magasinering. Vi har i løpet av 2007 kassert ca 400 bind. Dessuten magasinerer vi kontinuerlig mindre brukt litteratur og tidligere utgaver til vårt nærmagasin.

Europainformasjon (EU i)

EU i har funnet sin plass på biblioteket på Dragefjellet. Vi har i 2007 fortsatt prosessen med en større integrering i den øvrige samlingen.

Personale

Bibliotekar Hilde Gjessing har permisjon fra 1. august. Bibliotekar Bjørg Lund vikarierte i 50 % stilling og sekretær/stud jur Ivan Lied i 27,5 %. Universitetsbibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen har fra samme dato vikariert i 20 % i tillegg til sin faste stilling i 80 %.

Vi har i 2007 hatt 20 personalmøter, gjennomført diverse internopplæring samt utført vårt HMS-arbeid - inkludert fakultetsbibliotekarens medarbeidersamtaler med de fast ansatte. Fakultetsbibliotekar har sendt DM (tidl Dagens mail) – i alt 124 slike (88 i 2006) – til personalet, et ledd i å sikre informasjon og kommunikasjon lokalt. Ubbjur intranett brukes for diverse interne formål (blant annet som arkiv) og er med tiden blitt relativt innholdsrikt. Vi har i 2007 brukt UiBs intranett særlig til distribusjon av DM.

Vi hadde i fjor, som året før, relativt lavt sykefravær. Det kommer godt med i forhold et sterkt voksende besøk, lengre åpningstid og generelt høyt aktivitets- og ambisjonsnivå. Bibliotekets kompetente personale viser en påfallende positiv holdning og fleksibilitet.

Totalt utførte vi 7 årsverk, et nivå vi har ligget på siden 1999. Og vi overfører fra 2007 til 2008 mindre ferie og avspasering enn på mange år.

Utstyr og EDB

Vi har ved årsskiftet en god utstyrspark.