UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

3 Omtale av virksomheten

 

Ny nettside:

uib.no/ub


Generelt om mål og aktivitet

Biblioteket på Dragefjellet er - som bygget forøvrig - fortsatt en suksess. Lokalene er gunstig plassert, er fleksible, publikumsvennlige og gir muligheter. Vi har mange henvendelser, i 2006 både rekordutlån og nok et rekordbesøk både i lokaler og på våre web-sider. Samlinger og tjenester blir godt mottatt blant våre primærbrukere.

Vi har i all hovedsak oppfylt våre planer for 2006. Vi har gjort nye fremskritt på den elektroniske fronten, vi har utført en vesentlig rydde-, kaste- og magasineringsinnsats i samlingene, vi har et offensivt, energisk og utadvendt personale som - ikke minst i godt samarbeid med UB forøvrig - har brakt tjenestene videre, særlig i fht de utfordringene studiereformen fører oss inn i og som profilerer avdelingen på en flott måte. Særlig er det verdt å merke seg at vi i fjor utvidet antallet arbeidsplasser i biblioteket - som nå ligger på rundt 80.

På minussiden står at vi ikke har lykkes i å få øket vår universitetsbibliotekarstilling til 100 %, at vi ikke har lykkes i å øke sekretærfunksjonen med 20 %, samt at vi ikke har tilfredsstillende kontorlokaler for en av medarbeiderne (sitter i "bur" i EDC-en).

Tjenester

Åpningstiden var kl 0900–1900 (50 timer pr uke), med unntak av ferier med åpningstid 0900–1500/1545.

Besøk i biblioteket. Besøkstallet fortsetter å stige - til drøyt 113.000 i 2006, fra ca 84.000 i 2003. De tre siste årene representerer de høyeste besøkstall vi har hatt noen gang, til tross for et stabilt studenttall på rundt 2000 de siste årene. UB generelt og vi lokalt har lagt ned mye arbeid i å nå studentene, et arbeid vi synes å lykkes med; ett viktig tiltak var utvidelse av vårt pc-tilbud med seks tidlig i 2006.

Besøk på web. I tillegg til rekordbesøk i det fysiske biblioteket, skjøt den elektroniske utviklingen ytterligere fart i fjor. Etter omlegging av rutiner ved UiB, er det ikke mulig å få ut sammenlignbare tall i fht tidligere år for besøk på våre web-sider, som hvert år har vært sterkt økende. De nye tallene ("viste sider") viser tall fra og med 2004. Og økningen er markant på disse tre årene: fra drøyt 70.000 i 2004 via 91.000 i 2005 til 101.000 i fjor - eller ca 50 % mer bruk på tre år.
I tillegg kommer bruken av Bibliotekportalen, emneportalen Juridisk nettviser og Lovdatas betalingsbaser.
For Lovdata fortsetter økningen i bruken, det ble utført nærmere drøyt 365.000 søk via over 64.000 sesjoner (mot rundt 300.000 søk via ca 45.000 sesjoner i 2005). Bruken av Lovdatas betalingstjenester er tredoblet siden 2003.
Via UB sentralt er det tegnet en rekke abonnementer på pakker med totalt rundt 2.000 elektroniske juridiske tidsskrift. Videre betyr Lovdata-abonnementet at vi har elektronisk tilgang til mer enn 50 norske titler. Og endelig har vi fått tilgang på en rekke norske juridiske tidsskrift via idunn.no.
Våre elektroniske tilbud er blitt tatt godt i mot, og de brukes. Suksessen for det virtuelle biblioteket kommer parallelt med og i tillegg til det sterkt stigende besøket i lokalene og det økende utlånet av bøker, jfr nedenfor.

Lån - det vil si ekspedisjoner i papirform - viser en økning i 2006 til over 48.000 etter flere år med en påfallende stabilitet på 40-45.000. Økningen kommer ved siden av en kraftig økning i bruken av de elektroniske tilbudene. Merk at i begrepet "lån" inkluderer vi utskriftsesjoner fra publikums- og læringssenter-PC-ene i biblioteket. Fjernlån og særlig innlån (det vil si lån fra andre bibliotek til våre brukere) øker også, noe som særlig kan tilskrives masteravhandlingsskrivende studenter som kom for fullt fra og med høsten 2006. Lån registrert i Bibsys, dvs tradisjonelle boklån, har økt fra ca 12.500 i 2004 til snaut 17.000 i fjor - det høyeste bokutlånet registrert de siste ti årene.

Referansearbeid. Vi har ikke tall for referansehenvendelser, men mener bestemt at slike har økt kraftig, særlig fom høsten i og med den kraftige økningen av masteravhandlingsskrivende jusstudenter. Vi får forøvrig mange referansespørsmål også fra studenter og ansatte fra andre fakultet (særlig SV- og HF-fakultetene). Vi lanserte i 2005 tjenesten Bestill en bibliotekar. Denne har slått godt an, vi har også i 2006 hatt en rekke slike henvendelser for mer avansert referansehjelp.

For utviklingen av antall lån og besøk ved Dragefjellet fra 1997-2006, se fig 1:

Fig 1: Utlån og besøk, 1997-2006.
Ang kveldsbesøk: vi har ikke tall for 1997, i 1998 holdt vi ikke kveldsåpent. Kveldsbesøk har de siste tre årene utgjort 16-17 % av totalbesøket. Åpningstiden ble utvidet fra kl 1800 til kl 1900 høsten 2003.

Publikasjoner og formidling

Trykt informasjon. Vi har revidert våre forskjellige informasjons- og faglige brosjyrer. I tillegg kommer annet trykt materiale, særlig undervisningsmateriale.

Web-informasjon. Også i 2006 er mye gjort på web. Web er i dag etablert som sentral arena for faglig og praktisk bibliotekpresentasjon i forhold til våre brukere. En viktig nyskapning i 2006 var Traktater: en bibliografi.

'Biblioteknytt' (tidl 'Dagens tips'). Vi har gjennom fakultetets 'Fakultetsnytt' distribuert Biblioteknytt (tidl Dagens tips) og informert alle ved fakultetet om nettsteder, tilvekstlister, databaser, åpningstider og andre biblioteknyheter. I fjor sendte vi 46 slike bulletiner, alle lagret på web.

Andre publikasjoner. Ansatte ved biblioteket står bak et knippe publikasjoner også i 2006. I forbindelse med to store utstillinger, den ene om Ibsen i retten, den andre om jøders rettslige stilling historisk og under annen verdenskrig, ble det publisert tre større web-dokumenter samt en publikasjon i fakultetets skriftserie. I tillegg kommer enkelte artikler i forskjellige publikasjoner. For full oversikt, se publikasjoner under punkt 4.

Undervisning. Studenter. Vi har i 2006 fortsatt undervisningstilbudet. Vi gir nå undervisning på nesten alle nivåer i jusstudiet, i tillegg til også utenlandske studenter. Undervisningen involverer på ulike måter fire av bibliotekets faste personale. Biblioteket gir for øvrig jevnlig opplæring bibliotekbruk og kildesøk for brukere på forespørsel.

Utstillinger har på ulike måter involvert store deler av personalet. Til utstillingene vi hadde i fjor fulgte en kortere eller - for utstillingene 2, 3 og 4 - lengre tekst på web:

  1. EU-bestemmelser regulerer også idrett
  2. Ibsen i retten: retten i Ibsen: Ibsen med juridiske briller
  3. Jøders rettsstilling i Norge: en historisk oversikt frem til 1851
  4. Politiets rolle i det norske Shoah

Annet faglig arbeid. Bibliotekets ansatte har deltatt på kurs og seminarer i inn- og utland; hatt verv internasjonalt, nasjonalt og lokalt; undervist, publisert og bedrevet annen faglig virksomhet - som blir sterkt oppmuntret. Slik aktivitet bidrar bl.a. til kompetanseheving, profilering og knytting av verdifulle kontakter i en internasjonalisert bibliotekvirkelighet. Se detaljert oversikt under punkt 4.

Bøker, tidsskrift og katalogisering

Innkjøp. Biblioteket tar inn all seriøs norsk jus og arbeider for solid dekning fra andre nordiske land, særlig Danmark og Sverige. Ellers står internasjonal rett (EU, komparativ rett, folkerett) i fokus, ved siden av anglo-amerikansk og tysk rett.
Vi får mange gode innkjøpsforslag fra fakultetets ansatte.

Som følge av trange sentrale budsjetter, er UBs bevilgninger i utgangspunktet ikke tilstrekkelige til å holde ved like og, ikke minst, bygge opp gode nok samlinger i en juridisk ekspansiv internasjonal tid. Imidlertid søkte vi i 2006 og fikk ekstrabevilgninger fra UB sentralt dels for å bygge opp samlinger innen nye fagområder, dels for å erstatte vannskadde bøker som måtte kasseres i 2005. Generelt er fakultetets bidrag til innkjøp fortsatt svært viktig. Fakultetets andel av det totale tilvekstforbruket har de siste ti årene ligget mellom 24 og 40%, i 2006 var det 24 %. Fjorårets bevilgninger fra fakultetet til bokkjøp ol ble totalt kr 435.000, en oppgang fra 363.000 i 2005.

Det er ellers verdt å merke seg at antallet katalogiserte bøker stort sett har falt jevnt de siste ti årene - men med en oppgang i 2006, jfr fig 3 nedenfor. Juss er et bokfag. Bøker blir stadig dyrere, samtidig som altså internasjonaliseringen av faget krever sitt. På den annen side er det satset betydelig på elektronisk informasjon i samme perioden.

Til sammen hadde vi i fjor et samlet forbruk til juridiske informasjonstjenester på over 1,8 millioner kroner, en solid vekst i fht de siste fire årene. Økningen tilskrives i hovedsak ekstrabevilgninger. Fig 2 viser utviklingen av forbruket (altså ikke bevilgningene) til juridiske informasjonstjenester - bøker, tidsskrifter og elektronisk innpakket informasjon - i årene 1997-2006:

Fig 2: Pengeforbruk juridiske informasjonstjenester, 1997-2006
Merk at Universitetet i Bergen har innført et sk periodiseringsprinsipp for regnskapet fom 2004. Dette fikk konsekvenser for registrering av utgifter til tidsskrifter. I oversikten ovenfor er summen som fremkommer etter den nye ordningen, blitt korrigert for året 2004 - slik at en kan sammenligne over tid.

Boksamlingen ved Biblioteket inkl EDC er på rundt 105.000 bind; ca 75.000 står på åpne hyller, resten i lukket magasin. Brutto tilvekst var på ca 2.500 bind - regnet mot en kassering (inkludert forsendelse til Nasjonalbiblioteket) på rundt 3.500 bind, blir netto avgang ca 1.000 bind.

Katalogiseringen går bra, til tross for stor tilvekst i andre halvår. En gedigen innsats fra katalogiseringspersonalet på tampen av året har brakt oss à jour. Antall lokalt katalogiserte dokumenter gikk i 2006 noe opp, jfr fig 3 som viser utviklingen de siste ti årene. I tillegg kommer katalogisering av elektroniske dokumenter som vi de siste par årene ikke kan telle slik som katalogiserte bøker (de registreres ikke lokalt ved Ubbjur). I 2003 brukte vi kr 813.000 på bøker, i 2005 kr 580.000 og i 2006 kr 834.000. Prisene på juridiske bøker stiger kraftig.

Fig 3: Katalogiserte dokumenter ved biblioteket, 1997-2006.
Katalogarbeid i forbindelse med kassasjon, omplassering og omklassifisering er holdt utenfor.

Kassasjon og magasinering. Vi har i løpet av 2006 kassert ca 1.000 bind i tillegg til å sende serier til Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana (vi hadde en dugnad i desember hvor vi sendte av gårde 2000-2500 bind) eller til vårt eget magasin i magasin i fjerde etasje. Totalt har ca 3.500 bind forlatt biblioteket.

Europeisk Dokumentasjonssenter (EDC)

Europeisk Dokumentasjonssenter har funnet sin plass på fakultetsbiblioteket. Bruken av lokalene og pc-arbeidsplassene har vært stigende. EDC-bibliotekar, som ble pensjonist 31. august, hadde to utlånsvakter pr uke ved fakultetsbiblioteket. I tillegg var hun borte ca en dag i uken for å delta i politiske aktiviteter. Fra 1. september overtok hovedbibliotekar Jørn Ruud det faglige og praktiske hovedansvaret for EDCen.

EDCen, som forandrer navn til EU i fra årsskiftet 2007, startet i 2006 prosessen med en noe større integrering i den øvrige samlingen ved Dragefjellet. Samtidig vil vi i større grad vurdere hva som skal tas opp og hva som skal katalogiseres - ikke minst aktualisert av det sterkt økende elektroniske tilbudet.

Personale

Avdelingsbibliotekar Liv Glasser sluttet 31. august etter ti år som EDC-bibliotekar. Hun ble erstattet av bibliotekar Hilde Gjessing. Samtidig overtok hovedbibliotekar Jørn Ruud ansvaret for EDC-en og førstesekretær Finn Solemdal ansvaret for utlånet. Stud.jur Anne Beldo begynte som midlertidig studentmedarbeider i august - etter stud.jur Kristina Ringheim.

Vi hadde i fjor, som året før, relativt lavt sykefravær. Det kommer godt med i forhold et fortsatt voksende besøk, lang åpningstid og generelt høyt aktivitets- og ambisjonsnivå. Bibliotekets kompetente personale viser en påfallende positiv holdning og fleksibilitet.

Vi har i 2006 hatt 20 personalmøter, gjennomført diverse internopplæring samt utført vårt HMS-arbeid - inkludert fakultetsbibliotekarens medarbeidersamtaler med de fast ansatte. Og vi hadde et viktig og fruktbart internseminar på Voss 6.-7. november. Fakultetsbibliotekar har sendt Dagens mail – i alt 88 slike (78 i 2005) – til personalet, et ledd i å sikre informasjon og kommunikasjon lokalt. Ubbjur intranett brukes forøvrig aktivt for interne formål (bl.a som arkiv) og er med tiden blitt relativt innholdsrikt. På tampen av året har vi aktivt tatt i bruk UiBs intranett.

Totalt utførte vi 7 årsverk - noe under årene før. Antall årsverk har siden 1999 ligget rundt syv.

Vi har i løpet av 2006 fått opparbeidet avspasering og utestående ferie noe ned i fht de to tidligere årene. Vi ligger nå i sum på disse to på til sammen ca 67 dager, tilsvarende snaut 0,3 årsverk.

Utstyr og EDB

På nyåret fikk vi 2006 nye pc-arbeidsplasser på plass.
Vi har ved årsskiftet en god utstyrspark.