UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


3 Omtale av virksomheten

Generelt om mål og aktivitet

Biblioteket på Dragefjellet er - som bygget forøvrig - fortsatt en suksess. Lokalene er gunstig plassert, er fleksible, publikumsvennlige og gir muligheter. Vi har mange henvendelser, et stort utlån og i 2005 nok et rekordbesøk både i lokaler og på våre web-sider. Samlinger og tjenester blir godt mottatt blant våre primærbrukere.

Vi har i all hovedsak oppfylt våre planer for 2005. Vi har gjort nye fremskritt på den elektroniske fronten, vi har utført en vesentlig rydde-, kaste- og magasineringsinnsats i samlingene, vi har et offensivt, energisk og utadvendt personale som - ikke minst i godt samarbeid med UB forøvrig - har brakt tjenestene videre, særlig i fht de utfordringene studiereformen fører oss inn i og som profilerer avdelingen på en flott måte. Særlig er det verdt å merke seg at vi utvider antallet arbeidsplasser i biblioteket - som ved årsskiftet ligger på rundt 80 (for få år siden hadde vi ca 35).
På minussiden står at vi ikke har lykkes i å få øket vår universitetsbibliotekarstilling til 100 % (hun har dog økt 15 % i 2005 på prosjektmidler fra Meltzerfondet), at vi ikke har lykkes i å øke sekretærfunksjonen med 20 %, samt at vi ikke har tilfredsstillende kontorlokaler til EDC-avdelingsbibliotekaren.

Tjenester

Åpningstiden var kl 0900–1900 (50 timer pr uke), med unntak av ferier med åpningstid 0900–1500/1545.

Besøk i biblioteket. Besøkstallet har steget radikalt de siste par årene, fra ca 84.000 i 2003, via 101.000 i 2004 til ca 110.000 i 2005. De to siste årene representerer de høyeste besøkstall vi har hatt noen gang - til tross for et stabilt studenttall på rundt 2000 de siste årene. UB generelt og vi lokalt har lagt ned mye arbeid i å nå studentene, et arbeid vi synes å lykkes med.

Bestill en bibliotekar. Vi lansert tidlig i 2005 tjenesten Bestill en bibliotekar. Denne har slått godt an, vi har hatt en rekke slike henvendelser for mer avansert referansehjelp.

Besøk på web. I tillegg til rekordbesøk i det fysiske biblioteket, skjøt den elektroniske utviklingen ytterligere fart i 2005. Ett resultat av dette er nok et rekordbesøk på våre web-sider, i 2005 snaut 440.000 treff (mot drøyt 331.000 treff i 2004) jfr fig 2 nedenfor.
I tillegg kommer etableringen av Bibliotekportalen, arbeidet med emneportalen Juridisk nettviser og Lovdatas betalingsversjon.
For Lovdata fortsetter økningen i bruken, det ble utført nærmere 300.000 søk via ca 45.000 sesjoner (en markant økning i fht 2004 med snaut 220.000 søk via 37.000 sesjoner og i 2003 med drøyt 110.000 søk via ca 22.000 sesjoner).
Via UB sentralt er det tegnet en rekke abonnementer på pakker med totalt ca 1.500 elektroniske juridiske tidsskrift. Dessuten betyr Lovdata-abonnementet at vi har elektronisk tilgang til mer enn 50 norske titler.
Våre elektroniske tilbud er blitt tatt godt i mot, og de brukes. Suksessen for det virtuelle biblioteket kommer parallelt med - og i tillegg til - det sterkt stigende besøket i lokalene.

Lån - det vil si ekspedisjoner i papirform - viser en påfallende stabilitet på 40-45.000 årlig de siste syv årene, til tross for en kraftig økning av de elektroniske tilbudene. Merk at i begrepet "lån" inkluderer vi utskriftsesjoner fra publikums- og læringssenter-PC-ene i biblioteket. Fjernlån og særlig innlån (det vil si lån fra andre bibliotek til våre brukere) viser en stigende tendens, en tendens vi antar vil fortsette når masteravhandlingsskrivende studenter kommer for fullt fra og med høsten 2006.
Vi får forøvrig mange referansespørsmål, også fra studenter og ansatte fra andre fakultet (særlig SV- og HF-fakultetene).

For utviklingen av antall lån og besøk ved Dragefjellet fra 1996-2005, se fig 1:

Fig 1: Utlån og besøk, 1996-2005.
Ang kveldsbesøk: vi har ikke tall for 1996-1997, i 1998 holdt vi ikke kveldsåpent. Kveldsbesøket utgjorde i 2004 snaut 17 % og i 2005 ca 16 % av totalbesøket. Åpningstiden ble utvidet fra kl 1800 til kl 1900 høsten 2003.

Fig 2 viser antall besøk på våre websider for årene 2000-2005:

Fig 2: Besøk på bibliotekets websider - (= hovedkatalogene 'jur', 'rettsvit', 'edc', 'norlaw' og 'ksskjema') - 2000-2005.

Publikasjoner og formidling

Trykt informasjon. Vi har revidert våre 13 informasjonsbrosjyrer og utarbeidet to nye i Den gule serien i 2005. I tillegg kommer annet trykt materiale (særlig undervisningsmateriale), samt nyskapningen Den blå serien med til sammen seks publikasjoner, se neste avsnitt.

Web-informasjon. Også i 2005 er mye gjort på web. Web er i dag etablert som sentral arena for faglig og praktisk bibliotekpresentasjon i forhold til våre brukere, jfr ovenfor. Nyskapningen Den blå serien med faglige pamfletter, har parallelle tekster på web:

 1. Praktisk rettskildelære: søk etter de juridiske kildene
 2. Endring av Grunnloven. Grunnloven § 100
 3. Fra EU-direktiv og forordning til norsk lov
 4. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen: domstolen, HUDOC, Norge
 5. Forarbeid til lovene: saksgang og dokumenter
 6. Konkurranserett: en kortfattet veiledning

'Dagens tips'. Vi har gjennom Dagens tips ved e-post informert alle ved fakultetet om nettsteder, tilvekstlister, databaser, åpningstider og andre biblioteknyheter. I fjor sendte vi 77 Dagens tips (mot 62 året før), alle lagret på web.

Andre publikasjoner. Fakultetsbibliotekar har sammen med kollega Bertnes i Oslo publisert en kraftig revidert og utvidet utgave av boken Praktisk rettskildelære: juridisk informasjonssøking, utgitt på Gyldendal Akademisk. Universitetsbibliotekar har med prosjektmidler fra Meltzerfondet så godt som fullført en web-bibliografi over traktater ol (vil bli publisert i 2006).

Undervisning. Studenter. Vi har i 2005 fortsatt å øke undervisningstilbudet. Vi gir nå undervisning på nesten alle nivåer i jusstudiet, i tillegg til også utenlandske studenter. Undervisningen involverer på ulike måter fire av bibliotekets faste personale, men begrenses av at vi er relativt fåtallige. Biblioteket gir for øvrig jevnlig ad hoc-opplæring i bibliotekbruk og kildesøk for brukere.
Vi arbeider mye med våre web-tilbud til studentene, nytt i 2005 er Publiserte juridiske eksamensbesvarelser: masterstudiet 2003-. Se forøvrig oversiktene Bibliotekets nettveiledninger og Bibliotekets nettbibliografier og under punkt 4 Undervisning, foredrag ol.

Utstillinger har på ulike måter involvert store deler av personalet. Til hver av de fem utstillingene vi hadde i fjor fulgte en kortere eller lengre tekst på web, to ble ledsaget trykt pamflett:

 1. Å handle med vår framtid
 2. Unionsoppløsningen 1905 (jfr artikkel i På høyden), med trykt pamflett
 3. Publikasjoner av ansatte i juridiske bibliotek, med trykt pamflett
 4. Likeverd og tilgjengelighet
 5. Kristenretten

Annet faglig arbeid. Bibliotekets ansatte har deltatt på kurs og seminarer i inn- og utland; hatt verv internasjonalt, nasjonalt og lokalt; undervist, publisert og bedrevet annen faglig virksomhet - som blir sterkt oppmuntret. Slik aktivitet bidrar bl.a. til kompetanseheving, profilering og knytting av verdifulle kontakter i en internasjonalisert bibliotekvirkelighet. Se detaljert oversikt under punkt 4.

Bøker, tidsskrift og katalogisering

Innkjøp. Biblioteket tar inn all seriøs norsk jus og arbeider for solid dekning fra andre nordiske land, særlig Danmark og Sverige. Ellers står internasjonal rett (EU, komparativ rett, folkerett) i fokus, ved siden av anglo-amerikansk og tysk rett.
Vi lanserte i fjor tjenesten Foreslå en bok som ledd i å prøve å fange opp brukernes ønsker. Det har medført en rekke gode forslag i året som gikk.

Som følge av trang UB-budsjettering fra UiBs side, er UBs bevilgninger ikke tilstrekkelige til å holde ved like og, ikke minst, bygge opp gode nok samlinger i en juridisk ekspansiv internasjonal tid. Fakultetets bidrag til innkjøp er derfor viktig, noe også fakultetet er seg bevisst. Fakultetets andel av det totale tilvekstforbruket har de siste ti årene ligget mellom 24 og 40%, i 2005 var det 24 %. Fjorårets bevilgninger fra fakultetet ble totalt kr 363.000, en nedgang på kr 80.000 i fht 2004 - som ble mer enn oppveid av en oppgang på UB-kontoen. Det er ellers verdt å merke seg at antallet katalogiserte bøker har blitt halvert på de siste ti årene, jfr fig 4 nedenfor - bøker blir stadig dyrere. På den annen side er det satset betydelig på elektronisk informasjon i samme perioden.

Til sammen hadde vi i fjor et samlet forbruk til juridiske informasjonstjenester på 1,49 millioner kroner, prisjustert temmelig nøyaktig det samme de siste fire årene. Fig 3 viser utviklingen av forbruket (altså ikke bevilgningene) til juridiske informasjonstjenester - bøker, tidsskrifter og elektronisk innpakket informasjon - i årene 1996-2005:

Fig 3: Pengeforbruk juridiske informasjonstjenester, 1996-2005
Merk at Universitetet i Bergen har innført et sk periodiseringsprinsipp for regnskapet fom 2004. Dette fikk konsekvenser for registrering av utgifter til tidsskrifter. I oversikten ovenfor er summen som fremkommer etter den nye ordningen, blitt korrigert for året 2004 - slik at en kan sammenligne over tid.

Boksamlingen ved Biblioteket inkl EDC er på rundt 105.000 bind; ca 75.000 står på åpne hyller, resten i lukket magasin. Brutto tilvekst var på ca 2.500 bind - regnet mot en kassering (inkludert forsendelse til Nasjonalbiblioteket) på rundt 3.500 bind blir netto avgang ca 1.000 bind.

Katalogiseringen går bra, vi har ubetydelige restanser ved årsskiftet til tross for stor tilvekst på tampen av året (takket være tilleggsbevilgninger). Antall lokalt katalogiserte dokumenter har - som følge av færre innkjøpte bøker - fortsatt å gå ned, jfr fig 4 som viser utviklingen de siste ti årene (i "toppåret" 2003 brukte vi kr 813.000 på bøker, i 2005 kr 580.000 - samtidig som prisene på juridiske bøker stiger kraftig).

Fig 4: Katalogiserte dokumenter ved biblioteket, 1996-2005.
Katalogarbeid i forbindelse med kassasjon, omplassering og omklassifisering er holdt utenfor.

Kassasjon og magasinering. Vi har i løpet av 2005 kassert ca 700 bøker i tillegg til å sende serier til Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana eller til vårt eget magasin i kjeller i fjerde etasje. Totalt har ca 3.800 bind forlatt biblioteket.

Europeisk Dokumentasjonssenter (EDC)

Europeisk Dokumentasjonssenter har funnet sin plass på fakultetsbiblioteket. Bruken av lokalene og pc-arbeidsplassene har vært stigende. EDC-bibliotekar har to utlånsvakter pr uke ved fakultetsbiblioteket. I tillegg har hun vært vekke ca en dag i uken for å delta i politisk aktiviteter. Bemanningen har tidvis derfor vært noe svak, men nærhet til fakultetet og fleksibilitet i øvrig bibliotekpersonale har gjort at det fungerer. Tilbakemeldingene fra brukerne har vært positiv på den hjelp en har ytt, men det er vanskelig å vite om hvem som eventuelt ikke har fått hjelp som ønsket.

Mottatt trykt litteratur minker stadig - mer og mer knyttes til nett, som bl.a. betyr at vi i voksende grad må katalogisere e-dokumenter. Vi har fra 2005 dessuten mottatt gratis publikasjoner fra Arena. Disse er meget relevante når det gjelder EU-informasjon og en positiv tilvekst. Innkjøp av trykte dokumenter går over fakultetsbibliotekets budsjett. Et interessant spørsmål er om alt pliktavlevert materiale rundt EU-spørsmål bør tilflyte EDCen.

Det har vært økt aktivitet når det gjelder utstillinger knyttet opp mot aktuelle temaer og mindre artikler har vært publisert i tilknytning til disse, se punkt 4.

Bruken av overvåkingen av nyheter fra EU har økt sterkt det siste året og skyldes først og fremst anbefalinger fra brukere som har hatt nytte av dette tilbudet. Antallet benyttere er i dag 110 mot 70 i 2004. Brukere er begynt å komme i sterkere grad utenfra Universitetet i Bergen og inkluderer bl.a. ansatte i ulike departement.

Vannlekkasje

Den 22. november hadde vi en kraftig vannlekkasje i biblioteket. Til sammen ble rundt 2.000 bind evakuert. Av disse ble ca 400 kassert og ca 200 sent på fryselager for senere behandling. Resten - ca 1400 bind - ble stilt opp på hyllene igjen. Begivenheten opplevdes dramatisk, vi gjorde en omfattende innsats på kort tid, fikk god hjelp fra øvrige UB og fra EIA og er stolte over måten vi lyktes å begrense skadene. Biblioteket holdt stengt halvannen dag.

Personale

Vi har i fjor hatt langt mindre sykdomsfravær enn årene før. Det kommer godt med i forhold et fortsatt voksende besøk, lang åpningstid og generelt høyt aktivitets- og ambisjonsnivå. Bibliotekets kompetente personale viser en påfallende positiv holdning og fleksibilitet.

Vi har i 2005 hatt 20 personalmøter, gjennomført diverse internopplæring samt utført vårt HMS-arbeid - inkludert fakultetsbibliotekarens medarbeidersamtaler med de ansatte. Fakultetsbibliotekar har sendt Dagens mail – i alt 78 slike (88 i 2004) – til personalet, et ledd i å sikre informasjon og kommunikasjon lokalt, disse er fra høsten 2002 lagret på intranett. 'Ubbjur intranett' brukes forøvrig aktivt for interne formål (bl.a som arkiv) og er med tiden blitt relativt innholdsrikt.

Totalt utførte vi 7,1 årsverk - som året før. Antall årsverk har siden 1999 ligget rundt syv.

Vi hadde på tampen av 2004 opparbeidet avspasering og ubrukt ferie på til sammen 70 dager, tilsvarende ca 0,3 årsverk. Vi har ikke lykkes å få dette tallet ned i løpet av 2005 (vi har tvert i mot økt marginalt med tre dager).

Utstyr og EDB

I 2005 har vi hatt enkelte fornyelser. Særlig har det vært et stort skritt fremover å få en ordning hvor studentenes kopieringsbetaling ikke lenger går via oss - noe som etter oktober har spart oss for mye arbeid. På den annen side har data- og utstyrsstyr medført mye frustrasjoner i fht UiBs IT-avdeling og deres tjenester.
På tampen av året kom utvidelsen av læringssenteret i gang, nye pc-arbeidsplasser åpnes på nyåret 2006.
Vi har ved årsskiftet en god utstyrspark.