UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


5 Planer for 2005

Tjenester og samlinger

 • Vi vil
  • fortsette med det sentrale: anskaffe, gjøre tilgjengelig og formidle relevant juridisk informasjon i trykt og – mer enn noen sinne – elektronisk form; særlig blir det viktig å møte de utfordringene den voksende internasjonale profilen ved fakultetet stiller
  • møte på en optimal måte det store antallet avhandlingsskrivende masterstudenter som kommer (økningen går fra ca 40 i 2004 til ca 350 i 2006), en formidabel utfordring og en helt ny situasjon for biblioteket – slik skriving har aldri tidligere vært obligatorisk; utvikling av informasjonskompetanse og læringssenteret er et par stikkord her
  • magasinere lite brukte serier og kassere unødige dubletter ol
  • fortsette det gode samarbeidet med fakultetet, en forutsetning for å sikre faglig kvalitet på informasjon og tjenester, særlig etter kvalitetsreformen

Formidling

Personal

 • Vi vil
  • arbeide for å øke årsverk med 0,4 – særlig øke 0,2 årsverk til hel universitetsbibliotekarstilling; dessuten 0,2 sekretær/kveldsvakt – først og fremst for å møte masteravhandlingsskrivende, men også for å møte den generelle voksende etterspørselen etter våre tjenester
  • inspirere bibliotekets ansatte til forskjellig bibliotekfaglig arbeid og ikke minst kontinuerlig oppdatering særlig ifht elektroniske tjenester
  • ha et skarpt blikk på arbeidsoppgaver som kan rasjonaliseres
  • ha jevnlige personalmøter
  • følge opp det vellykkete HMS-arbeidet
  • fortsette med medarbeidersamtaler
  • fortsette med interne informasjonsbulletiner av typen "Dagens mail"
  • fortsette internopplæringen
  • delta på relevante kurs, seminar, reiser ol; særlig i lys av kvalitetsreform, læringssenter, formidling og internasjonalisering