UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


3 Omtale av virksomheten

Generelt om mål og aktivitet

Ti år er gått siden innflyttingen på Dragefjellet. Biblioteket - som bygget forøvrig - er en suksess. Lokalene er gunstig plassert, er fleksible, publikumsvennlige og gir muligheter. Vi har mange henvendelser, et stort utlån og i 2004 rekordbesøk både i lokaler og på våre web-sider. Samlinger og tjenester blir godt mottatt blant våre primærbrukere.

Vi har i all hovedsak oppfylt våre planer for 2004. Særlig positivt var det å få overført EDCen fra Høgteknologisenteret til våre øvrige lokaler ved Dragefjellet. Vi har dessuten gjort nye sprang på den elektroniske fronten. Videre har vi utført vesentlig rydde- og kasteinnsats i samlingene - ikke minst som følge av flyttingen av EDCen.
Vi har et offensivt og energisk personale som - ikke minst i godt samarbeid med UB forøvrig - har brakt tjenestene videre, særlig i fht de utfordringene kvalitetsreformen fører oss inn i.
På minussiden står at vi ennå ikke har lykkes i å få øket vår universitetsbibliotekarstilling til 100 %, samt at vi ikke har tilfredsstillende kontorlokaler til EDC-avdelingsbibliotekaren.

Tjenester, formidling, dokumentasjon

Åpningstiden var kl 0900–1900 (50 timer pr uke), med unntak av ferier med åpningstid 0900–1500/1545.

Besøk i biblioteket. Vi registrerte i 2004 over 100.000 besøk, det høyeste noen sinne og en solid økning fra snaut 85.000 året før - til tross for et stabilt studenttall på rundt 2000 de siste årene. Vi har lagt ned mye arbeid i å nå studentene, et arbeid vi synes å lykkes med. Jusstudentene er fortsatt de ivrigste bibliotekbrukerne ved UiB - de bruker "sitt" bibliotek mer enn noen andre studenter, de bruker det tidligere i studiet og de er godt fornøyde med servicen. Momenter for å forstå økningen, som startet høsten 2003, er:

  • Fremfor alt studiereformen - studentene skal bl.a. skrive mer enn før; studietiden er kortere og semestrene er markant lenger enn før.
  • Utvidelse av åpningstiden til kl 1900 fra og med høsten 2003.
  • 14 pc-er for studentene i biblioteket, også for arbeid i grupper.
  • Bibliotekets voksende innsats i fht undervisning.
  • Flyttingen av Europeisk dokumentasjonssenter til Dragefjellet tidlig i 2004.
  • Internasjonaliseringen.
  • Flere vitenskapelig tilsatte.
  • Økt tverrfaglighet - som betyr flere brukere fra andre fakultet (men fortsatt er biblioteket i overveldende grad et bibliotek for fakultetets studenter og ansatte)
  • Og ikke minst et serviceminded, utadvendt og kunnskapsrikt personale.

Besøk på web. I tillegg til rekordbesøk i det fysiske biblioteket, skjøt den elektroniske utviklingen ytterligere fart i 2004. Ett resultat av dette er nok et rekordbesøk på våre web-sider, i 2004 drøy 331.000 treff mot 312.000 treff i 2003, jfr fig 2 nedenfor.
I tillegg kommer særlig emneportalen Juridisk nettviser og Lovdatas betalingsversjon - hvor bruken for begge synes stigende; for Lovdata ble det i 2004 utført 218.780 søk via 37.131 sesjoner - bortimot en dobling i fht 2003 med 112.049 søk via 21.725 sesjoner; for Juridisk nettviser har vi dessverre ikke tall. Via UB sentralt er det i tillegg tegnet en rekke abonnementer på pakker med over 1.000 elektroniske juridiske tidsskrift. Dessuten betyr Lovdata-abonnementet at vi har elektronisk tilgang til ca 50 titler.
Våre elektroniske tilbud er blitt tatt godt i mot, og de brukes. Suksessen for det virtuelle biblioteket kommer parallelt med - og i tillegg til - det sterkt stigende besøket i lokalene.

Lån viste i fjor en svak oppgang. Lånet har flatet ut til rundt 40.000 de siste fem årene. Merk at i begrepet "lån" inkluderer vi utskriftsesjoner fra publikums- og læringssenter-PC-ene i biblioteket. Vi får forøvrig mange referansespørsmål, også fra studenter og ansatte fra andre fakultet. For utviklingen av antall lån og besøk ved Dragefjellet fra 1995-2004, se fig 1:

Fig 1: Utlån og besøk, 1995-2004.
Vi har ikke tall for kveldsåpent 1995-1997. I 1998 holdt vi ikke kveldsåpent. Kveldsbesøket har utgjort ca 15 % av totalbesøket, i 2004 økt til snaut 17 %. Åpningstiden ble utvidet fra kl 1800 til kl 1900 fom høsten 2003.

Fig 2 viser antall besøk på våre websider for årene 2000-2004:

Fig 2: Besøk på bibliotekets websider - (= hovedkatalogene 'jur', 'rettsvit', 'edc', 'norlaw' og 'ksskjema') - 2000-2004.

Informasjonsarbeid. Web. Vi har revidert våre 13 informasjonsbrosjyrer og annet trykt materiale (særlig undervisningsmateriale); samt ikke minst informasjon på web. Web er i dag etablert som sentral arena for faglig og praktisk bibliotekpresentasjon i forhold til våre brukere, jfr ovenfor. Av nyskapninger i 2004 fremheves Norwegian law in foreign languages: a bibliography og Norske lovforarbeider: en kortfattet veiledning.
Vi har gjennom "Dagens tips" informert fakultetsansatte om nettsteder, biblioteknyheter (f.eks månedlige web-lister over nye bøker, nye databaser, åpningstider) mv som e-post distribuert hele huset, i fjor 62 slike (mot 41 året før). Også i 2004 ble disse tipsene lagret på web.

Undervisning. Vi har i 2004 økt undervisningstilbudet. Vi gir nå undervisning på nesten alle nivåer i jusstudiet, i tillegg til også utenlandske studenter. Undervisningen involverer på ulike måter fire av bibliotekets faste personale. Biblioteket gir for øvrig jevnlig ad hoc-opplæring i bibliotekbruk og kildesøk for brukere. Se forøvrig punkt 4.

Utstillinger har vi hatt hele ti av. Disse har involvert store deler av personalet. Til hver utstilling følger en kortere eller lengre tekst på web:

Ludvig Holberg død i 250 år
Immanuel Kant død i 200 år
Ti nye land og ny konstitusjon: hvor går EU?
Krim fra virkeligheten
Det norske flagget
Valg til EU-parlamentet
Rasisme - gjelder oss alle
Ny student? Velkommen i biblioteket
Endring av Grunnloven
Nissejuss

Annet faglig arbeid. Bibliotekets ansatte har i 2004 deltatt på kurs og seminarer i inn- og utland; hatt verv internasjonalt, nasjonalt og lokalt; undervist, publisert og bedrevet annen faglig virksomhet - som blir sterkt oppmuntret. Slik aktivitet bidrar bl.a. til kompetanseheving, profilering og knytting av verdifulle kontakter i en internasjonalisert bibliotekvirkelighet. Se detaljert oversikt under punkt 4.

Bøker, tidsskrift og katalogisering

Innkjøp. Biblioteket tar inn all seriøs norsk jus og arbeider for solid dekning fra andre nordiske land, særlig Danmark og Sverige. Ellers står internasjonal rett (EU, komparativ rett, folkerett) i fokus, ved siden av anglo-amerikansk og tysk rett.

UBs bevilgninger er ikke tilstrekkelige til å holde ved like og, ikke minst, bygge opp gode nok samlinger i en juridisk ekspansiv internasjonal tid. Fakultetets bidrag til innkjøp er nødvendig for forsvarlig drift, noe også fakultetet er seg bevisst. Fakultetets andel av det totale tilvekstforbruket har de siste ti årene ligget mellom 24 og 40%, i 2004 var det 29%. Fjorårets forbruk på fakultetskontoen var ca kr 425.000, en økning på kr 75.000 i fht 2003. Forbruket på UB-kontoen viste en liten nedgang. Like fullt har vi sprengt det tildelte budsjettet, og vi må starte 2005 med et fratrekk.

Til sammen hadde vi i fjor et samlet forbruk til juridiske informasjonstjenester på 1,45 millioner kroner, omtrent som i 2002 og 2003. Fig 3 viser utviklingen av forbruket (altså ikke bevilgningene) til juridiske informasjonstjenester - bøker, tidsskrifter og elektronisk innpakket informasjon - i årene 1995-2004:

Fig 3: Pengeforbruk juridiske informasjonstjenester, 1995-2004
Merk at Universitetet i Bergen har innført et sk periodiseringsprinsipp for regnskapet fom 2004. Dette får konsekvenser for registrering av utgifter til tidsskrifter. I oversikten ovenfor er summen som fremkommer etter den nye ordningen, blitt korrigert for året 2004 - slik at en kan sammenligne over tid.

Bibliotekutvalget
hadde ingen møter i 2004, men et utmerket løpende samarbeid og samråd med utvalgets leder og andre medlemmer av utvalget.

Boksamlingen ved Biblioteket inkl EDC er på rundt 106.000 bind; ca 75.000 står på åpne hyller, resten i lukket magasin. Tilveksten var på ca 4.000 bind - regnet mot en kassering på rundt 3.000 bind blir netto tilvekst ca 1000 bind.

Katalogiseringen går bra, vi har ubetydelige restanser ved årsskiftet til tross for stor tilvekst. Antall lokalt katalogiserte dokumenter har - som følge av færre innkjøpte bøker - gått noe ned.

Europeisk Dokumentasjonssenter (EDC)

Europeisk Dokumentasjonsenter kan se tilbake på sitt første år på Dragefjellet i sine nye lokaler som del av det øvrige fakultetsbiblioteket. Høytidelig åpning fant sted 9. februar med foredrag av Ulf Sverdrup som tok for seg EUs nye konstitusjon og dens betydning for Norge. De nye lokalene fungerer bra, med unntak av arbeidsplassen for avdelingsbibliotekar. EDCen blir mer brukt - både lokaler og boksamling. De nye lokalene betyr også bedre plass til å arrangere utstillinger, og tre montere ble innkjøpt for dette formål.

Personalmessig står vi noe svakere enn før. En person er hovedansvarlig for avdelingen. Hun har to utlånsvakter pr. uke på biblioteket. Vi har ikke lenger noe ekstrapersonale. På den annen side har flyttingen muliggjort mer rasjonell drift for eksempel i fht behandlingen av tilvekst. Dessuten er åpningstiden den samme som for resten av biblioteket.

Overvåkingen av litteratur har økt betraktelig i 2004 og teller nå ca 70 personer som får tilsendt nyheter jevnlig. Tilbudet fungerer bra; både studenter og ansatte ved UiB og institusjoner utenfor benytter seg av nyhetsovervåkingen. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på denne tjenesten.

Personale

Også 2004 har vært noe preget av sykdom og annet fravær (dog langt bedre enn 2003), kombinert med sterkt voksende besøk, lang åpningstid og generelt høyt aktivitets- og ambisjonsnivå. Bibliotekets kompetente personale viser en påfallende positiv holdning og fleksibilitet.

Biblioteket har i 2004 hatt 15 personalmøter, gjennomført diverse internopplæring samt utført vårt HMS-arbeid - inkludert fakultetsbibliotekarens medarbeidersamtaler med de fast ansatte. Fakultetsbibliotekar har sendt Dagens mail – i alt 88 slike (60 i 2003) – til de ansatte, et ledd i å sikre informasjon og kommunikasjon lokalt (fra høsten 2002 lagret på intranett). Videre har fakultetsbibliotekar og hovedbibliotekar deltatt på UBs lederseminar våren 2004.

Totalt utførte vi 7,1 årsverk [se note] - en nedgang fra 2003 på 0,1 årsverk. Vi mottok også i 2004 noe fakultetsstøtte til studenthjelp som særlig kommer alle våre studentbrukere til del. Antall årsverk har siden 1999 stabilisert seg rundt syv.

Utstyr og EDB

I 2004 har vi hatt enkelte mindre fornyelser. Vi har i hovedsak en god utstyrspark.

------------------------------------------------------------
note
Tallet 7,1 årsverk er ikke helt korrekt i det personalet har opparbeidet samlet avspasering på 14 dager og ubrukt ferie på 56 dager - til sammen 70 dager, tilsvarende 14 ukeverk eller rundt 0,3 årsverk
.