UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


Planer for 2004

A. Jus og elektronikk. Edb

 • Å videreutvikle oversikten over, tilgangen til, kunnskapen om bruk av og brukervennlig presentasjon av jus i elektronisk form; bl.a. gjennom
  • arbeidet med Juridisk nettviser
  • arbeidet med våre web-sider, inkl tilgang til elektroniske ressurser
  • forskjellig undervisnings- og opplæringsvirksomhet
  • videreutvikling av læringsressurssenter med elektroniske tilbud

B. Samlinger og lokaler

 • Å anskaffe og gjøre greit tilgjengelig juridisk informasjon i forskjellig form er det sentrale i vår virksomhet
 • Å få magasinert lite brukte serier
 • Å fortsette det gode samarbeidet med fakultetet – en viktig forutsetning for å sikre den faglige kvaliteten på informasjonen, mer enn noen gang etter kvalitetsreformen
 • Å kunne møte de utfordringene den voksende internasjonale profilen ved fakultetet stiller - i fht samlingsutvikling, kompetanse og formidling
 • Å vedlikeholde og videreutvikle grepet om EU- og annen internasjonal informasjon i trykt form, på web, ved undervisning oa
 • Å få EDCen vel på plass og i god funksjon på Dragefjellet

C. Bibliografisk virksomhet. Formidling

 • Å fortsette med bibliografiske og andre formidlingsrelaterte arbeider – som de månedlige tilvekstlistene på web og "Dagens tips"
 • Å inspirere sine ansatte til forskjellig bibliotekfaglig arbeid og ikke minst kontinuerlig oppdatering særlig ifht elektroniske tjenester
 • Å ha utstillinger i bibliotekets lokaler
 • Å delta der det synes naturlig å delta – ved siden av å holde en aktiv og utadvendt profil

D. Personale og personalutvikling

 • Å øke antall årsverk; særlig å få universitetsbibliotekarstillingen øket til hel
 • Å fortsette med medarbeidersamtaler
 • Å fortsette med informasjonsbulletiner av typen "Dagens mail"
 • Å ha jevnlige personalmøter (ca hver 14. dag i semestrene)
 • Å følge opp det vellykkete HMS-arbeidet og fortsette internopplæringen
 • Å delta på relevante kurs, seminar, reiser ol.; særlig i fht kvalitetsreformen og etablering av sk læringssenter, og i fht internasjonaliseringen

Tilbake