UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


3. Omtale av virksomheten

A. Innledning

Det juridiske fakultetsbibliotek – Ubbjur – har et stort utlån og i 2003 et kraftig økende antall besøk i gode og oversiktlige lokaler. Samlinger og tjenester blir godt mottatt blant våre primærbrukere.

B. Tjenester, formidling, dokumentasjon

Åpningstiden var om våren kl 0900-1800, fra høstsemesteret kl 0900–1900 (unntatt ferier med åpningstid 0900–1500/1545). Den ekstra kveldstimen er populær blant studentene.

Besøk. Vi registrerte i 2003 drøyt 84.000 besøk, en markant økning i fht 2002. Studenttallet har de siste årene ligget stabilt på ca 2000. Vi har lagt ned mye arbeid i å nå studentene, et arbeid mye tyder på vi lykkes med. Høsten 2003 ble åpningstiden utvidet, og vi fikk i biblioteket installert 12 nye pc-er for studentene. Videre har studiereformen, hvor studentene bl.a. gjennomgående skal skrive mer enn før, åpenbart ført til voksende interesse for bibliotekets tjenester - besøket annet halvår 2003 var det høyeste for annet halvår noen sinne.
Den elektroniske utviklingen skjøt ytterligere fart i 2003, ett resultat av dette er at våre web-sider besøkes mye, i 2003 hele 312.000 ganger (mot 270.000 ganger i 2002 og snaut 250.000 ganger i 2001). I tillegg kommer ikke minst bruken av emneportalen Juridisk nettviser og bruken av Lovdatas betalingsversjon; hvor bruken for begge synes stigende (for Lovdata ble det i 2003 utført 112.049 søk via 21.725 sesjoner - jfr fig 2). Suksessen for det elektroniske tilbudet kommer parallelt med - og i tillegg til - det sterkt stigende besøket i lokalene.

Lån viste i år en svak nedgang - det har skjedd en utflating til rundt 40.000 de siste fire årene. Vi får forøvrig mange referansespørsmål, også fra studenter og ansatte fra andre fakultet. For utviklingen av antall lån og besøk fra 1995-2003, se fig 1:

Fig. 1: Utlån og besøk, 1995-2003 (i 1998 holdt vi ikke kveldsåpent; vi har dessuten ikke tall for kveldsåpent 1995-1997; kveldsbesøket utgjør ca 15 % av totalbesøket i året, også i 2003 med forlenget åpningstid til kl 1900).

Informasjonsarbeid. Web. Vi har utarbeidet nye og revidert eksisterende informasjonsbrosjyrer og annet annet trykt materiale, særlig undervisningsmateriale, og ikke minst informasjon på web. Web blir mer og mer betydningsfull som arena for faglig og praktisk bibliotekpresentasjon i forhold til våre brukere, jfr ovenfor. Fig 2 viser antall besøk på våre websider for årene 2000-2003:

Fig. 2: Besøk på bibliotekets websider (ubbjur, rettsvitenskap, edc), 2000-2003

Dagens tips. Fakultetsbibliotekar har gjennom "Dagens tips" informert fakultetsansatte om nettsteder, biblioteknyheter (f.eks månedlige web-lister over nye bøker, nye databaser, åpningstider) mv som e-post distribuert hele huset, i fjor 41 slike (mot 42 året før). Også i 2003 ble disse tipsene lagret på web.

Undervisning. Fakultetsbibliotekar har i vår undervist førsteavdelingsstudenter i Praktisk rettskildelære. Bibliotekbruk og i høst førsteårsstudenter i Praktisk rettskildelære: lov og rett på nett og andre steder, samt forelest andre steder på andre tema. Hovedbibliotekar har undervist jusstudenter i lovforarbeider på nettet og EU-kildene. Biblioteket gir for øvrig jevnlig ad hoc-opplæring i bibliotekbruk og kildesøk for brukere. Se forøvrig punkt 4.

Utstillingene i 2003 var Konkurranserett som i desember ble erstattet med Jul i jussen.

Annet faglig arbeid. Ubbjur-ansatte har i 2003 deltatt på kurs og seminarer i inn- og utland; hatt verv internasjonalt, nasjonalt og lokalt ved UiB, UB og fakultetet; undervist, publisert og bedrevet annen faglig virksomhet som blir sterkt oppmuntret (se fullstendig oversikt under punkt 4).

C. Personale

Avdelingsbibliotekar Kate Lønningen avsluttet i 2003 med brask og bram sine 37 år ved UB, hvorav de siste ti ved Ubbjur. Til hennes erstatning startet 1. september bibliotekar Britt-Inger Bjørsvik.

Det forgangne år har vært mer enn normalt preget av sykdom og annet fravær, kombinert med voksende besøk, utvidet åpningstid, nye tilbud (etablering av læringssenter), planlegging av EDC-flytting (som vil finne sted like på nyåret 2004 i nyoppussete tidligere Studia-lokaler), opplæring av nye medarbeidere samt høyt forbruk på tilvekstfronten. Personalet har vist en imponerende holdning og fleksibilitet i en hverdag hvor syke- og annet fravær på langt nær har blitt tilsvarende kompensert med vikarer. Særlig var høsten tøff.

Av personaltiltak har Ubbjur i 2003 hatt 15 personalmøter, hatt interne seminarer for personalet med diverse opplæring, utført vårt HMS-arbeid samt hatt en viss oppfølgning av vårt sk Vosse-seminar (noe gjenstår primo 2004 fortsatt). Fakultetsbibliotekaren har på grunn av sykdom i 2003 for første gang siden 1992 ikke hatt medarbeidersamtaler med de fast ansatte. Imidlertid har han sendt Dagens mail – i alt 60 slike (69 i 2002) – til de ansatte, et tiltak som ledd i å sikre god informasjon og kommunikasjon lokalt (fra høsten 2002 også lagret på intranett). Videre har fakultetsbibliotekar og hovedbibliotekar deltatt på UBs lederseminar høsten 2003.

Totalt utførte vi 7,2 årsverk - en vekst på 0,1 årsverk ved Dragefjellet som følge av en gledelig og nødvendig økning av universitetsbibliotekarstillingen fra 50 til 80 % i tillegg til lengre åpningstid fra høsten og enkelte kortvarige prosjekter; samt 0,1 årsverk ved EDCen som følge av midlertidig arbeidskraft. Vi mottok også i 2003 noe støtte fra fakultetet til studenthjelp som særlig kommer vår store studentbrukergruppe til del. Fig 3 gir en oversikt over utviklingen av antall årsverk ved Ubbjur, fom 1996 med tillegg av EDC.

Fig. 3: Årsverk utført ved Ubbjur (fom 1996 med tillegg av EDC), 1995-2003

D. Bøker, tidsskrift og katalogisering

Innkjøp. Ubbjur tar inn all seriøs norsk jus og arbeider for solid dekning fra andre nordiske land, særlig Danmark og Sverige. Ellers står internasjonal rett (EU, komparativ rett, folkerett) i fokus, ved siden av anglo-amerikansk og tysk rett. Et særskilt prioritert område har vært konkurranserett. Vi har aldri noen sinne før brukt så stort beløp på bokinnkjøp til biblioteket - drøyt 800.000 kr kun til bøker.
Ved sirkulering av prospekt ol. blant ansatte ved fakultetet får biblioteket nødvendig faglig støtte og oppfølging ved nyinnkjøp.

UBs bevilgninger er ikke tilstrekkelige til å holde ved like og, ikke minst, bygge opp gode nok samlinger i en juridisk ekspansiv internasjonal tid. Fakultetets bidrag til innkjøp er nødvendig for forsvarlig drift, noe også fakultetet er seg bevisst. De siste årene har forbruket ligget på mellom 300-400.000 kroner årlig (med kr 560.000 i 2002 som et høyt unntak). I 2003 var det samlete fakultetsforbruket til innkjøp rundt 350.000 kr. Bevilgningene fra UB har vist en gledelig økende tendens de siste årene. Merk forøvrig at bl.a. Lovdata-regningen ikke ble betalt i 2003 (kom like over nyttår 2004), slik at tallet for databaser bl.a. av den grunn er lavere enn for årene før

Til sammen hadde vi i fjor et samlet forbruk til juridiske informasjonstjenester på snaut 1,5 millioner kroner, omtrent som i 2002. Fig 4 viser utviklingen av forbruket (altså ikke bevilgningene) til juridiske informasjonstjenester - bøker, tidsskrifter og elektronisk innpakket informasjon - i årene 1995-2003:

Fig. 4: Pengeforbruk juridiske informasjonstjenester, 1995-2003

Bibliotekutvalget
hadde ett møte i 2003, i tillegg til et utmerket løpende samarbeid og samråd med utvalgets leder og andre medlemmer av utvalget.

Boksamlingen ved Ubbjur inkl EDC er på ca 104.000 bind; ca 79.000 står på åpne hyller, ca 25.000 i lukket magasin. Tilveksten var på ca 4.000 bind. En god del uaktuell litteratur er magasinert (særlig i forbindelse med (a) de nye PC-ene som kom inn for publikum og (b) den forestående flyttingen av EDCen til Dragefjellet); dessuten ble en god del kassert i året som gikk.

Katalogiseringen går bra, vi har ubetydelige restanser ved årsskiftet. Ubbjur har gjennom årene hatt så godt som ingen katalogposter registrert gjennom UBs nylig avsluttede utmerkete konverteringsprosjekt, heller ikke i 2003. Fig 5 gir et bilde av denne aktiviteten 1996-2003 (bak tallene skjuler det seg en nedgang på katalogiseringen ved EDC, jfr nedenfor punkt F, mens antallet katalogiseringer ved Dragefjellet økte med 200 i fht året før, jfr det store beløpet som gikk til bokkjøp, se punkt 2):

Fig. 5: Katalogisering ved Ubbjur (inkl EDC), 1996-2003

E. Utstyr og EDB

I 2003 fikk vi tolv nye pc-er i forbindelse med UBs læringssenterprosjekt - en betydelig og populær tilvekst på edb-fronten. Forøvrig har vi en god maskinpark.

Videre fikk vi endelig fullført vårt kompaktreolmagasin i 4. etasje.

F. European Documentation Centre (EDC)

Europeisk Dokumentasjonsenter har i 2003 vært preget av noe urolige personalforhold og av stadig snakk om flytting av virksomheten. Marit Einen fra Europakontoret sluttet i juni og Erlend Skogstad som begynte her som arbeidsutplassert i november 2002, arbeidet ut oktober. Da valget av Liv Glasser som fylkestingsrepresentant også førte til flere møter for henne på dagtid, har åpningstiden på EDCen ikke vært så godt dekket som den burde og utlånet er antagelig derfor redusert i forhold til tidligere år.

Utlånstallet forteller allikevel heller lite av virksomheten ved EDCen. Her er blitt mottatt og katalogisert 519 dokumenter, en markant nedgang i fht 2002.

Overvåkingen av litteratur for studenter og forskere fortsetter og har økt betraktelig. Det sendes jevnlig informasjon til 55 personer – de fleste ved Det juridiske fakultet, men ca. 20 tilhører andre avdelinger ved UB, og noen få fra andre institusjoner. Vi har lagt tilbudet om dette inn på vår hjemmeside, men har hittil ikke fått denne adgangen til å virke for andre utenfor universitetet i Bergen. Nyheter sendes ca. to ganger i uken og vi har registrert ca. 1.800 utsendelser. Vi har på grunn av mengden av folk som skal underrettes, måtte gå bort fra å sende nyheter ut på papir (begge deler ble gjort i begynnelsen av året) – og sender nå vanligvis nyheter bare elektronisk.

Flytteplanene har medført at bok- og tidsskriftsamlingene er gjennomgått. Referanselitteraturen er satt for seg selv – slik det gjøres ved biblioteket på Dragefjellet. Tidligere årganger av tidsskrifter er magasinert, det vil bli mindre plass på åpne hyller på Dragefjellet. En god del av tidskriftene som ikke ble benyttet og som ofte bare telte et par eksemplar, er blitt kassert. Vi har også forsøkt å vurdere hva som kan sies opp og hva som skal plasseres hvor med hensyn til plasseringen av EDCen i så nær tilknytting til Det juridiske fakultetsbibliotek som det vil bli. Her er overlappende litteratur og dette er noe som en fortløpende må vurdere.

Tilbake