UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


3. Omtale av virksomheten

A. Innledning

Det juridiske fakultetsbibliotek – Ubbjur – har et stort og rimelig stabilt antall besøk og utlån i gode og oversiktlige lokaler. Samlinger og tjenester blir godt mottatt blant våre primærbrukere.

B. Tjenester, formidling, dokumentasjon

Åpningstiden har vært kl 0900–1800 (unntatt ferier hvor åpningstiden er 0900–1500).

Besøk. Vi registrerte drøyt 71.000 besøk, en fallende tendens. De juridiske studentene bruker oss definitivt mest. Også studenttallet beveger seg langsomt nedover – fra 2.300 høsten 1998 til ca 2.000 høsten 2002. Vi antar det er en sammenheng mellom studenttall og besøkstall. Jusstudentene er iflg Studentbarometer 2001 de ivrigste bibliotekbrukerne av alle studentene ved UiB, og de er mest tilfreds med sine bibliotektjenester. Det tyder på at vi har lykkes med å nå denne gruppen, både via det fysiske bibliotek og via det elektroniske som manifesterer seg i våre tilbud på og via web. Vi har nedlagt mye arbeid og ressurser i opplæring på og utvikling av dette feltet. Ett antatt resultat av dette er at våre web-sider besøkes mye, i 2002 hele 270.000 ganger (mot snaut 250.000 ganger i 2001 og snaut 200.000 i 2000). I tillegg kommer ikke minst bruken av emneportalen Juridisk nettviser og bruken av Lovdatas betalingsversjon; vi har ikke besøkstall for disse, men inntrykket er at det er stigende. Også suksessen for det elektroniske tilbudet kan bidra til å forklare det noe fallende besøket i lokalene.

Lån viste også i år liten oppgang til drøyt 42.000, etter i noen år å ha vist en langsom nedgang til nesten 39.000 for to år siden. Vi får dessuten mange referansespørsmål, også fra studenter og ansatte fra andre fakultet. For utviklingen av antall lån og besøk fra 1995-2002, se fig 1:

Fig. 1: Utlån og besøk, 1995-2002 (i 1998 holdt vi ikke kveldsåpent; vi har dessuten ikke tall for kveldsåpent 1995-1997; kveldsbesøket utgjør jevnt over rundt 15 % av totalbesøket i året).

Informasjonsarbeid. Web. Vi har utarbeidet nye og revidert eksisterende informasjonsbrosjyrer og annet annet trykt materiale, særlig undervisningsmateriale, og ikke minst informasjon på web.

Dagens tips. Fakultetsbibliotekar har gjennom "Dagens tips" informert fakultetsansatte om nettsteder, biblioteknyheter (f.eks månedlige web-lister over nye bøker, nye databaser, åpningstider) mv som e-post distribuert hele huset (42 slike mot 37 året før). Også i 2002 ble disse tipsene lagret på web.

Undervisning. Fakultetsbibliotekar har vår og høst undervist førsteavdelingsstudenter i Praktisk rettskildelære. Bibliotekbruk, hatt to info-lunsjer for fakultetets ansatte, hatt to bibliotekintroduksjoner til Erasmus-studenter ved fakultetet, samt forelest andre steder på andre tema. Hovedbibliotekar har undervist førsteavdelingsstudenter i lovforarbeider på nettet, viderekomne studenter i Lovdata og andre elektroniske kildebaser (gruppeledere 3 avdeling innen faget Rettskidler II). Han har hatt to kurs for fakultetets ansatte, ett i Lovdata, ett i EU-EØS-dokumentasjon. Og han var fem dager ved Det juridiske fakultet i Kaliningrad, Russland, og underviste i juridiske kilder på nettet. Biblioteket gir for øvrig jevnlig ad hoc-opplæring i bibliotekbruk og kildesøk for brukere. Se forøvrig punkt 4.

Utstillingene i 2002 var Terrorisme og dernest Forbrukerrett i EU og Norge. Like før jul ble den siste erstattet med en utstilling om jussehumor: Trekk på smilebåndet.

Annet faglig arbeid. Ubbjur-ansatte har i 2002 deltatt på kurs og seminarer i inn- og utland; hatt verv internasjonalt, nasjonalt og lokalt ved UiB, UB og fakultetet; undervist, publisert og bedrevet annen faglig virksomhet som blir sterkt oppmuntret (se fullstendig oversikt under punkt 4).

C. Personale

Av personaltiltak har Ubbjur i 2002 hatt 17 personalmøter, hatt interne seminarer for personalet med diverse opplæring, utført vårt HMS-arbeid samt hatt oppfølgning av vårt sk Vosse-seminar, bestående av arbeidsgrupper på diverse spørsmål - en oppfølgning fra 2001 (noe gjenstår primo 2003 fortsatt).

Fakultetsbibliotekaren har hatt medarbeidersamtaler med alle de fast ansatte og sendt Dagens mail – i alt 69 slike (81 i 2001) – til de ansatte, et tiltak som ledd i å sikre god informasjon og kommunikasjon lokalt.

Totalt utførte vi 7 årsverk - en utflating etter en synkende tendens i flere år. Vi mottok også i 2002 noe støtte fra fakultetet til studenthjelp som særlig kommer vår store studentbrukergruppe til del. Særdeles gledelig var UBs vedtak i desember 2002 om å øke vår universitetsbibliotekarstilling fra 0,5 til 0,8 årsverk fom 2003. Fig 2 gir en oversikt over utviklingen av antall årsverk ved Ubbjur, fom 1996 med tillegg av EDC.

Fig. 2: Antall årsverk utført ved Ubbjur (fom 1996 med tillegg av EDC), 1995-2002

Både besøk og utlån pr årsverk holder seg rimelig konstant på Dragefjellet, dog med en svak synkende tendens - det blir altså i denne forstand noe mindre travelt for personalet. For en oversikt for årene 1995-2001, se forrige års rapport, pkt 3C.

D. Bøker, tidsskrift og katalogisering

Innkjøp. Ubbjur tar inn all seriøs norsk jus og arbeider for solid dekning fra andre nordiske land, særlig Danmark og Sverige. Ellers står anglo-amerikansk rett sentralt, foruten tysk rett, EU-rett, komparativ rett og folkerett. Ved sirkulering av prospekt ol. blant ansatte ved fakultetet får biblioteket nødvendig faglig støtte og oppfølging ved nyinnkjøp.

UBs bevilgninger er langt fra tilstrekkelige til å holde ved like og, ikke minst, bygge opp gode nok samlinger i en juridisk ekspansiv internasjonal tid. Fakultetets bidrag til innkjøp er nødvendig for forsvarlig drift, noe også fakultetet er seg bevisst. Inntil 2002 har bidraget de siste årene stort sett ligget på mellom 300 og 400.000 kroner årlig, i fjor økte det til over kr 560.000 - det høyeste noensinne, noe som særlig viser seg ved en solid tilvekst rundt internasjonal rett.

Til sammen hadde vi i fjor et samlet forbruk til juridiske informasjonstjenester på kr 1.424.418. Fig 4 viser utviklingen av forbruket (altså ikke bevilgningene) til juridiske informasjonstjenester - bøker, tidsskrifter og elektronisk innpakket informasjon - i årene 1995-2002:

Fig. 4: Pengeforbruk juridiske informasjonstjenester, 1995-2002

Bibliotekutvalget
har ikke hatt møter i 2002, men et utmerket løpende samarbeid og samråd med utvalgets leder og andre medlemmer av utvalget.

Boksamlingen ved Ubbjur inkl EDC er på drøyt 100.000 bind; ca 76.000 står på åpne hyller, ca 24.000 i lukket magasin. Tilveksten var på ca 4.500 bind. En god del uaktuell litteratur er magasinert, en god del ble kassert i året som gikk.

Katalogiseringen går bra, vi har ubetydelige restanser ved årsskiftet. Ubbjur har gjennom årene hatt så godt som ingen katalogposter registrert gjennom UBs snart avsluttede utmerkete konverteringsprosjekt, heller ikke i 2002. Fig 5 gir et bilde av denne aktiviteten 1996-2002:

Fig. 5: Katalogisering ved Ubbjur, 1996-2002

E. Utstyr og EDB

Det foregående år har i all hovedsak vært nok et greit år edb-teknisk sett. Vi har imidlertid heller ikke i 2002 fått ferdiggjort vårt kompaktreolmagasin, men helt på tampen fått bevilget det nødvendige beløp slik at det vil bli fullført tidlig 2003.

F. European Documentation Centre (EDC)

Europeisk Dokumentasjonsenter har hatt et rolig år uten de store forandringer, hvor virksomheten ytterligere er preget av å overgå til aktiv informasjonsmedvirkning fremfor utlån og henvendelser over skranke. Vi har arbeidet med å få i stand en database som kan hjelpe på utsendelse av informasjon og regner med å ha denne i operasjon i begynnelsen av 2003. Pr. i dag sender vi ut informasjon til ca. 50 personer og dekker omtrent like mange temaer.

Personal. Europakontoret - EDCs samarbeidspartner gjennom flere år - har innskrenket sitt engasjement ytterligere og dekket på slutten av året bare 1,5 dager i uken. Personalet har i 2002 bestått av avdelingsbibliotekar Liv Glasser og Marit Einen (fra Europakontoret). Liv Glasser arbeider i redusert stilling ettersom hun deltar i Forliksrådet ca én dag i uken. I november fikk avdelingen tilført Erling Skogstad som er arbeidsutplassert og arbeider i halvstilling noe som gjør avdelingen mindre sårbar ved sykdom, permisjoner og annet fravær.

Utlån og publikum. Det generelle utlånet over skranke har økt litt i 2002 fra 339 til 365, men dette utgjør allikevel lite av den totale virksomheten. Det er sendt ut ca 1.500 kopier fra avdelingen med informasjon til forskere og næringslivet og elektroniske utsendelser har vært ca 900. Det kan i en forsendelse inngå flere dokumenter så et nøyaktig tall på denne virksomheten er vanskelig å beregne. Mottakerne av denne informasjonen har gitt positive tilbakemeldinger på denne tjenesten og kopier av noen av de uttalelser vi har vått legges ved. Avdelingen har i året katalogisert 881 dokumenter. Web-sidene er populære og demper etterspørselen etter tilsvarende tjenester på biblioteket.

Tilbake