UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Arkiv

Ny nettside:

uib.no/ub


Planer for 2002

A. Jus og elektronikk. Edb

 • Vårt hovedmål er å videreutvikle oversikten over, tilgangen til, kunnskapen om bruk av og brukervennlig presentasjon av jus i elektronisk form. Vi har gjort viktige fremskritt på denne fronten (bl.a. gjennom arbeidet med "Juridisk nettviser", arbeidet med våre web-sider og ved forskjellig undervisnings- og opplæringsvirksomhet), et arbeid som vil fortsette.

B. Samlinger

 • Å anskaffe og gjøre greit tilgjengelig juridisk informasjon i forskjellig form er det sentrale i vår virksomhet. 
 • Ubbjur vil arbeide for at det gode samarbeidet med fakultetet vil fortsette – en viktig forutsetning for å sikre den faglige kvaliteten på informasjonen. 
 • Den voksende internasjonale profilen ved fakultetet stiller Ubbjur overfor store utfordringer i fht samlingsutvikling, kompetanse og formidling.
 • Vi har et rimelig godt grep om EU- og annen internasjonal informasjon gjennom EDCen, på Dragefjellet, på web, ved undervisning oa arbeid. Dette arbeidet må vedlikeholdes og videreutvikles. 
 • Så lenge EDCen ikke er plassert ved Dragefjellet, må Ubbjur sørge for å vedlikeholde en god lokal EU-samling, med lokal kompetanse.

C. Biblioteket

 • Vi vil fortsette arbeidet for å flytte EDCen til Dragefjellet, i direkte nærhet til Ubbjurs lokaler – noe som vil gi en rekke gevinster i fht. drift, personell, økonomi og publikum. 
 • Vi har i flere år arbeidet for å utvide åpningstiden ytterligere (særlig lørdagsåpent); noe som synes lengre vekke enn noen gang i og med nedgang på både budsjett- og personalfronten (snarere kan resultatet bli at ferier delvis må holdes stengt).

D. Bibliografisk virksomhet. Formidling

 • Vi vil fortsette med bibliografiske og andre formidlingsrelaterte arbeider – som de månedlige tilvekstlistene på web og "Dagens tips". 
 • Generelt vil biblioteket søke å inspirere sine ansatte til forskjellig bibliotekfaglig arbeid og ikke minst kontinuerlig oppdatering særlig ifht elektroniske tjenester. 
 • Også i 2002 vil vi ha utstillinger i bibliotekets lokaler. 
 • Generelt søker vi å delta der det synes naturlig å delta – ved siden av å holde en aktiv og utadvendt profil.

E. Personale og personalutvikling

 • Biblioteket arbeider kontinuerlig med å øke antall årsverk. Særlig viktig er det å få vår ene halve universitetsbibliotekarstilling utvidet til hel.
 • Fakultetsbibliotekaren vil bl.a. fortsette med medarbeidersamtaler i 2002 og sende ut informasjonsbulletiner av typen "Dagens mail".
 • Avdelingen vil ha jevnlige personalmøter (ca hver 14. dag i semestrene), følge opp det vellykkete HMS-arbeidet og fortsette internopplæringen.
 • Ubbjur vil tilstrebe at de ansatte deltar på relevante kurs, seminar, reiser ol.

Tilbake