UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Arkiv

Ny nettside:

uib.no/ub


4. Kurs, verv, publikasjoner osv.

De ansatte har i 2000 deltatt på kurs og seminarer i inn- og utland, hatt verv både nasjonalt og lokalt ved UB og fakultetet, publisert og bedrevet annen faglig virksomhet. Slik virksomhet er viktig for å holde oppe og videreutvikle den faglige standarden og interessen hos personalet, og det er viktig profilering av fakultetsbiblioteket – og blir derfor sterkt oppmuntret.

Tilbake


A. Deltakelse på kurs mv.

Marit Einen

Liv Glasser

 • Internt UB-seminar / UB Bergen 10. januar
 • Studietur til Danmark og Sverige – besøk på EDC og EIC 16.-18. februar
 • Etterutdanning EDC-bibliotekarer / EU-kommisjonen Maastricht 4.-7. mars
 • Seminar Det juridiske fakultetsbibliotek (MBTI) / Ubbjur Voss 5.-6. april
 • Studiebesøk EDC / Fudan University, Shanghai Kina 18. april
 • Femte nordiske juridiske bibliotekmøte / Ujur Oslo 14.-16. juni (www.ub.uio.no/ujur/nordisk2000/program2000.html)
 • Møte / EU-kommisjonen Oslo 27. november
 • Studerer 2. avdeling jus / Jurfak. Bergen

Kirsti Lothe Jacobsen

Halvor Kongshavn

Kate Lønningen

 • Internt UB-seminar / UB Bergen 10. januar
 • Team-bygging: ulikt utgangspunkt – felles mål: seminar / Norsk fagbibliotekforening, Bergen 14. februar (www.rbt.no/eksterne/nff/nffbergen/team2000.htm)
 • Seminar Det juridiske fakultetsbibliotek (MBTI) / Ubbjur Voss 5.-6. april
 • Opp og fram eller over og ut? – bibliotek i et endret samfunn: bibliotekpolitisk konferanse / Bergen 2.-3. november (www.hordaland.folkebibl.no/oppogfram/)

Jørn Ruud

Marit Saksvik

Finn Solemdal

Tilbake


B. Verv, utvalg mv.

Liv Glasser

 • Medlem Forliksrådet i Bergen

Halvor Kongshavn

 • Medlem Råd UB (og varamedlem Styret)
 • Medredaktør Juridisk nettviser (www.ub.uio.no/ujur/baser/index.html)
 • Medlem redaksjon Bibsys Emneportal (www.bibsys.no/emneportal/)
 • Ressursperson/juridisk konsulent Programkomiteen for det digitale bibliotek under Arbeidsgruppen for digitale læremidler ("Laukholm-utvalget") (www.uio.no/adl/)
 • Medlem styringsgruppen for Fulldok UB (www.fou.uib.no/fulldok/)
 • Medlem arrangementskomiteen lederseminaret UB
 • Medlem forskjellige andre komitéer ved UB og Jurfak
 • Medlem styret Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (www.boknett.no/nff/)
  • Medlem Universitets- og høyskoleutvalget under NFF 
  • Medlem programkomiteen høstseminaret 2000 under NFF

Kate Lønningen

Jørn Ruud

 • Medlem Råd, UB
 • Varamedlem Det akademiske kollegium, UiB
 • Medlem Samarbeidsutvalget, UB
 • Medlem Opplæringsutvalget, UB
 • Observatør IT-utvalget, Jurfak

Marit Saksvik

 • Plassansvarlig brann, for biblioteket og Studia, Dragefjellet

Finn Solemdal

 • Plassansvarlig brann, for biblioteket og Studia, Dragefjellet

Tilbake


C. Forelesninger, foredrag ol.

Halvor Kongshavn

 • Bibliotekdrift på tvers av profesjoner / foredrag Norsk fagbibliotekforening, Bergen 14. februar
 • Opphavsrett og internett: hva må vi passe på? / foredrag Kulturnett Hordaland/Hordaland fylkeskommune, Bergen 15. februar
 • Kriminologi / forelesn forprøven Jurfak, Bergen 7. mars
 • Praktisk rettskildelære og bibliotekkunnskap / forelesn 1. avd. Jur.fak, Bergen mars og september (+ Trondheim 22 februar) (www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.prakt.html)
 • Jus, rettsreglene, domstolene; praktisk rettskildelære / forelesn Høgskolen i Oslo/bibliotekstudiene 11. april (www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.htm)
 • Seminarleder UBs lederseminar / UB/Englandsbåten 4.-5. juni
 • Biblioteksituasjonen i Norge / innledning Det 5. nordiske juridiske bibliotekmøte, UJUR, Oslo 14. juni (www.ub.uio.no/ujur/nordisk2000/norge.html)
 • Om brukeropplæring ved Det juridiske fakultetsbibliotek i Bergen / innledning "Temagruppe brukeropplæring" ved Det 5. nordiske juridiske bibliotekmøte, UJUR, Oslo 15. juni (www.ub.uio.no/ujur/nordisk2000/halvor_brukeroppl.html)
 • Rettskildesøk: praktisk rettskildelære Norge EØS / forelesning 3. avdeling Jurfak, Bergen 31. august og 1. september (www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.prakt.html)
 • Opphavsretten: en kort oversikt / foredrag Fylkesarkivet for Vestfold/Vestfold fylkeskommune, Midgard 14. september

Kate Lønningen

Jørn Ruud

 • Ansvarlig for 30 timers opplæring av Lovdata/rettskildesøk-kursholdere / 3. avdeling Jurfak, Bergen høst

Tilbake


D. Publikasjoner (inkl. web)

Marit Einen

Liv Glasser

 • European Documentation Centre: EDC: Universitetsbiblioteket i Bergen [web-sider] / LG (red.). - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1996– . - www.ub.uib.no/avdeling/edc/index.htm
 • Direktiver kjent under bestemte navn [kallenavn på direktiver fra EU, med henvisninger til offisiell betegnelse og nummer]. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1998– . - [Oppdatert web-dokument]. - www.ub.uib.no/avdeling/edc/direktiv.html
 • Kvinner og EU: en bibliografi - et utvalg. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/ EDC, 1998– . - [Oppdatert web-dokument]. - www.ub.uib.no/avdeling/edc/kvinner.htm
 • Schengen-bibliografi: et utvalg. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1997– . - [Oppdatert web-dokument]. - www.ubb.uib.no/avdeling/edc/schengen.htm
 • Patent på liv: patentdirektivet og andre bestemmelser om genteknologi: bibliografi – et utvalg. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 2000– . - [Oppdatert web-dokument]. - www.ub.uib.no/avdeling/edc/patentdirektiv.htm
 • Europakonvensjonen 1950-2000: utstilling ved Det juridiske fakultetsbibliotek UBB 2001 / ved LG og Halvor Kongshavn. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 2000. - 4 s. - [Pamflett og web-presentasjon til utstilling ved Ubbjur åpnet des 2000]. - Web: www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utst2001.htm

Kirsti Lothe Jacobsen

 • Systematisk katalog: klasse L rettvitenskap. - Bergensutgaven / ved KLJ og Halvor Kongshavn. - Bergen: Det juridiske fakultet, 2000. - 61 s. - ISBN 82-7960-005-1. - Web: www.ub.uib.no/fag/rettsvit/L-kat99.htm
 • Mønsterbesvarelser: en oversikt over publiserte juridiske eksamensbesvarelser fra Bergen, Oslo og Tromsø (1980-) / ved KLJ og Halvor Kongshavn. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 2000– . - www.ub.uib.no/fag/rettsvit/besvarelser/index.htm

Halvor Kongshavn

 • Systematisk katalog: klasse L rettvitenskap. - Bergensutgaven / ved Kirsti Lothe Jacobsen og HK. - Bergen: Det juridiske fakultet, 2000. - 61 s. - ISBN 82-7960-005-1. - Web: www.ub.uib.no/fag/rettsvit/L-kat99.htm
 • Det elektroniske juridiske bibliotek [web-sider; samling av pekere mot juridisk informasjon på nettet; avsluttet febr 2000] / HK (red.). - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1997-2000. - www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/gmlindex.htm
 • Det juridiske fakultetsbibliotek: Ubbjur [web-sider] / HK (red.). - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1995– . - www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm
 • The electronic law library [web-pages; collection of links towards legal information on the net; closed Feb 2000] / HK (ed.). - Bergen: University library/Law library, 1998-2000. - www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/gmle-index.htm
 • Jus – rettsreglene – domstolene // Praktisk rettskildelære [forelesning/innføring på web]. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1998– . - www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.htm
 • Rettskildesøk: praktisk rettskildelære Norge EØS: forelesning/innføring 3. avdeling jus Bergen. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1999– . - www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesning-3avd.htm
 • "Den gule serie". - Nye utgaver. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek. - 2000. - [Informasjonsbrosjyrer om Ubbbjur, web-versjoner på www.ub.uib.no/avdeling/jur/velkommen.htm#Fotnote12]
 • Opphavsrett og digitale læremidler: enkelte problemstillinger. - Oslo: Arbeidsgruppen for digitale læremidler, 1998–. - www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/opphavsr.htm
 • Europakonvensjonen 1950-2000: utstilling ved Det juridiske fakultetsbibliotek UBB 2001 [pamflett og web-presentasjon til utstilling ved Ubbjur åpnet des 2000] / ved Liv Glasser og HK. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 2000. - 4 s. - www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utst2001.htm
 • Juridisk nettviser [nasjonal web-database med pekere mot juridisk informasjon på nettet] / Pål A. Bertnes, Eigill Fareth og HK (red.). - Oslo/Tromsø/Bergen: De juridiske fakultetsbibliotekene, 2000– . - www.ub.uio.no/ujur/baser/index.html
 • Dagsseminar om opphavsrett og digitale læremidler Bergen, 14. juni 1999 [web-rapport] / hovedansvarlig for seminaret HK sm Kari Christensen. - Oslo/Bergen: Arbeidsgruppa for digitale læremidler; Riksbibliotektjenesten; Universitetsbiblioteket, 2000. - www.rbt.no/kurs-kon/rbt/1999/digital/
 • Søk etter kildene i EU og EØS. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 2000– . - www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/eueos.htm
 • Mønsterbesvarelser: en oversikt over publiserte juridiske eksamensbesvarelser fra Bergen, Oslo og Tromsø (1980-) / ved Kirsti Lothe Jacobsen og HK. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 2000– . - www.ub.uib.no/fag/rettsvit/besvarelser/index.htm


Tilbake