UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Arkiv

Ny nettside:

uib.no/ub


Det juridiske fakultetsbibliotek
Planer for 1999

Overordnet mål står først i rapportdelen. Her presenteres enkelte planer og prosjekter for 1999.


A. Det elektroniske juridiske bibliotek. Edb

Det juridiske fakultetsbiblioteks store mål også for 1999 er å bedre oversikten over, tilgangen til, kunnskapen om bruk av og brukervennlig presentasjon av jus i elektronisk form. Det er en stor aktuell og potensiell elektronisk juridisk verden som foreløpig både biblioteket, de vitenskapelig ansatte og - ikke minst - studentene har for liten kunnskap om og for dårlig tilgang til. Vi har gjort viktige fremskritt på denne fronten i 1998, et arbeid som vil fortsette. Viktig her er Det elektroniske juridiske bibliotek som er en samling av pekere mot juridisk informasjon på web. Viktig er også prosjekter UB har på gang, særlig fremheves Fulldok som fakultetsbibliotekaren deltar i styringsgruppen av.1 Fakultetsbibliotekaren deltar også på en del andre fronter i forhold tekniske, juridiske oa spørsmål vedrørende fulltekstpublisering. I denne sammenheng fremheves også nødvendigheten av å arbeide for en vesentlig opprustning av edb-parken og brukerstøtten i fht utstyret.


B. EU-informasjon

"European Documentation Centre" (EDC) ble åpnet våren 1996 etter initiativ fra Ubbjur i 1993. Ubbjur er administrativt og faglig ansvarlig for driften av EDC som fysisk er plassert ved Høgteknologisenteret i Bergen. Vi vil arbeide for at senteret profilerer seg ytterligere2 og for at det blir plassert ved Dragefjellet - i direkte nærhet til Ubbjurs lokaler - noe som vil gi en rekke gevinster i fht. drift, personell, økonomi og publikum. Det er et mål å fortsette med å bygge opp en god EU-samling, og å lære organiseringen og bruken av EU-rettskildene. Det gjør det nødvendig å bli knyttet til og opplært i bruken av forskjellige databaser. Kvaliteten på EU-dokumentasjonen er blitt en helt annen i og med etableringen av EDC, enda bedre vil det bli om lokaliseringen av senteret blir mer gunstig. Så lenge EDCen ikke blir plassert ved Dragefjellet, må Ubbjur sørge for å vedlikeholde en god lokal EU-samling, med lokal kompetanse.


C. Samlinger

"European Documentation Centre" (EDC) ble åpnet våren 1996 etter initiativ fra Ubbjur i 1993. Ubbjur er administrativt og faglig ansvarlig for driften av EDC som fysisk er plassert ved Høgteknologisenteret i Bergen. Vi vil arbeide for at senteret profilerer seg ytterligere3 og for at det blir plassert ved Dragefjellet - i direkte nærhet til Ubbjurs lokaler - noe som vil gi en rekke gevinster i fht. drift, personell, økonomi og publikum. Det er et mål å fortsette med å bygge opp en god EU-samling, og å lære organiseringen og bruken av EU-rettskildene. Det gjør det nødvendig å bli knyttet til og opplært i bruken av forskjellige databaser. Kvaliteten på EU-dokumentasjonen er blitt en helt annen i og med etableringen av EDC, enda bedre vil det bli om lokaliseringen av senteret blir mer gunstig. Så lenge EDCen ikke blir plassert ved Dragefjellet, må Ubbjur sørge for å vedlikeholde en god lokal EU-samling, med lokal kompetanse.


D. Biblioteket

Vi har rimelig godt tak om den store aktiviteten i biblioteket. Vi har i flere år arbeidet for å få utvidet åpningstiden ytterligere (særlig lørdagsåpent er ønsket). Imidlertid måtte vi i 1998 gå den motsatte veien, trangere budsjetter krevde tidligere stengning. Dette har særlig gått ut over (deltids)studenter, men også fakultetsansatte som bruker biblioteket på tider av dagen hvor det er roligere mht undervisning og administrative gjøremål. Vi vil arbeide for å utvide åpningstiden igjen.


E. Bibliografisk virksomhet. Formidling

Jacobsen avslutter i 1999 arbeidet med revisjon av L-katalogen. Kongshavn står for ulike bibliografiske arbeid og for undervisning i praktisk rettskildelære for førsteavdelingsstudenter. Ruud fortsetter med å lære opp enkelte videregående studenter i Lovdata - slik at de kan stå for undervisning i Lovdata for nye studenter. De månedlige tilvekstlistene vil fortsette i 1999, ved siden av annen informasjonsvirksomhet i form av brosjyrer, webdokumenter ol. Generelt vil biblioteket søke å inspirere sine ansette også til bibliografisk virksomhet og annet bibliotekfaglig arbeid som undervisning/opplæring, utstillinger, skriving. Bibliotekets ansatte søker å holde seg kontinuerlig og fortløpende informert om nye elektroniske tjenester som mulige tilbud for våre brukere. Den nylig demonterte utstillingen vil i 1999 bli avløyst av nye utstillinger. Generelt søker vi å delta der det synes naturlig å delta - ved siden av å holde en aktiv og utadvendt profil.


F. Personale og personalutvikling

Biblioteket arbeider kontinuerlig med å øke staben. Målet er at (den faste) staben vil utføre åtte årsverk, i tillegg til halvtannet årsverk ved EDC. I mellomtiden er ekstrahjelp nødvendig for å opprettholde - og aller helst videreutvikle - produktiviteten og servicen. Også disse planene strander på budsjettmessige hindre. Fakultetsbibliotekaren vil fortsette med årlige medarbeidersamtaler i 1999 - ved siden av å følge opp HMS-arbeidet som har båret store frukter til nå. Generelt hilses alle tiltak for å opprettholde og videreutvikle det gode fysiske og sosiale miljøet ved biblioteket velkommen. Å delta på kurs, seminarer ol. er viktig for å holde vedlike og utvikle sin faglige dyktighet. Det er dessuten viktig for kontakt med kolleger i inn- og utland. Ubbjur ser det derfor som ønskelig at de ansatte deltar på relevante kurs, seminar, reiser ol. også i 1999. Dette er ikke minst viktig i tider med bl.a. økt internasjonalisering og økt behov for databasekunnskaper.


Fotnoter:
1 Her er til nå bl.a. publisert åtte særavhandlinger i jus, se http://www.fou.uib.no/fd/jur/ - samtlige også publisert i fakultetets skriftserie.
2 Personalet ved EDC har helt siden åpningen gjort et flott profileringsarbeid. Bruken av EDCen har økt jevnt og trutt, med et markant hopp også i 1998. Det er like fullt ønskelig at langt flere oppdager den store ressursen senteret er for universitetet.
3 Personalet ved EDC har helt siden åpningen gjort et flott profileringsarbeid. Bruken av EDCen har økt jevnt og trutt, med et markant hopp også i 1998. Det er like fullt ønskelig at langt flere oppdager den store ressursen senteret er for universitetet.