UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Arkiv

Ny nettside:

uib.no/ub


Det juridiske fakultetsbibliotek
Planer for 1998

Overordnet mål står som punkt 1 i rapportdelen. Her gjør vi greie for noen planer og prosjekter for 1998.

A. Det elektroniske juridiske bibliotek

Det juridiske fakultetsbiblioteks neste store mål er å få en langt bedre oversikt over, tilgang til, kunnskap om bruk av og brukervennlig presentasjon av jus i elektronisk form. Det er en stor aktuell og potensiell elektronisk juridisk verden som foreløpig både biblioteket, de vitenskapelig ansatte og - ikke minst - studentene har for liten kunnskap om og for dårlig tilgang til. Vi har gjort viktige fremskritt på denne fronten i 1997, et arbeid som vil fortsette. Viktig her er Det elektroniske juridiske bibliotek som er en samling av pekere mot juridisk informasjon på web. Viktig er også prosjekter UB har på gang, særlig fremheves Fulldok som fakultetsbibliotekaren deltar i styringsgruppen av. Fakultetsbibliotekaren deltar også på en del andre fronter i forhold tekniske, juridiske oa spørsmål vedrørende fulltekstpublisering.

B. EU-informasjon

«European Documentation Centre» (EDC) ble åpnet våren 1996 etter initiativ fra Ubbjur i 1993. Ubbjur er administrativt og faglig ansvarlig for driften av EDC som fysisk er plassert ved Høgteknologisenteret i Bergen. Vi vil arbeide for at senteret profilerer seg ytterligere og for at det blir plassert ved Dragefjellet - i direkte nærhet til Ubbjurs lokaler - noe som vil gi en rekke gevinster i fht. drift, personell, økonomi og publikum. Det er et mål å fortsette med å bygge opp en god EU-samling, og å lære organiseringen og bruken av EU-rettskildene. Det gjør det nødvendig å bli knyttet til og opplært i bruken av forskjellige databaser. Kvaliteten på EU-dokumentasjonen er blitt en helt annen i og med etableringen av EDC, enda bedre vil det bli om lokaliseringen av senteret blir mer gunstig. Så lenge EDCen ikke blir plassert ved Dragefjellet, må Ubbjur sørge for å bygge opp en god lokal EU-samling, med lokal kompetanse.

C. Samlinger

Å få bestilt, systematisert og katalogisert nye bøker og tidsskrifter - ved siden av CD-rom og databaser - er helt sentralt i virksomheten. Ubbjur regner med at det gode samarbeidet med fakultetet via Bibliotekutvalget og litteraturprospektgjennomsynsordningen vil fortsette - en forutsetning for å sikre den faglige kvaliteten på tilveksten. Fakultetet har forsterket sin internasjonale profil gjennom Erasmus- og Nordplus-programmene - og senest gjennom samarbeidet med Hamline University, USA. Den voksende internasjonale profilen stiller Ubbjur overfor nye og spennende utfordringer i fht. oppbygging av samlinger og tjenester, særlig hva angår EU-jus, flyktningejus og rettsfilosofi. På den annen side fører trangere budsjetter til at vi også i 1998 må være forsiktige.

D. Biblioteket

Vi har rimelig godt tak om den voldsomme aktiviteten i biblioteket. Vi har i flere år arbeidet for å få utvidet åpningstiden ytterligere (særlig lørdagsåpent er ønsket). Imidlertid må vi gå den motsatte veien i 1998, trangere budsjetter krever tidligere stengning. Dette vil særlig å ut over (deltids)studenter, men også fakultetsansatte som bruker biblioteket på tider av dagen hvor det er roligere mht undervisning og administrative gjøremål. Også de biblioteksansatte vil etter alt å dømme merke det i form av økt aktivitet i åpningstiden, med mulig dårligere service som resultat. Vi vil arbeide for å utvide åpningstiden igjen.

E. Bibliografisk virksomhet. Formidling

Jacobsen fortsetter i 1998 arbeidet med revisjon av L-katalogen. Kongshavn står for ulike bibliografiske arbeid og for undervisning i praktisk rettskildelære for førsteavdelingsstudenter. Ruud fortsetter med å lære opp enkelte videregående studenter i Lovdata - slik at de kan stå for undervisning i Lovdata for nye studenter. De månedlige tilvekstlistene vil fortsette i 1998, ved siden av annen informasjonsvirksomhet i form av brosjyrer, webdokumenter ol. Generelt vil biblioteket søke å inspirere sine ansette også til bibliografisk virksomhet og annet bibliotekfaglig arbeid som undervisning/opplæring, utstillinger, skriving. Bibliotekets ansatte søker å holde seg kontinuerlig og fortløpende informert om nye elektroniske tjenester som mulige tilbud for våre brukere. De nåværende utstillingene vil i 1998 bli avløst av nye utstillinger. Generelt søker vi å delta der det synes naturlig å delta - ved siden av å holde en aktiv og utadvendt profil.

F. Personale og personalutvikling

Biblioteket arbeider kontinuerlig med å øke staben. Målet er at (den faste) staben vil utføre åtte årsverk, i tillegg til halvtannet årsverk ved EDC. I mellomtiden er ekstrahjelp nødvendig for å opprettholde - og aller helst videreutvikle produktiviteten og servicen. Også disse planene strander på budsjettmessige hindre. Fakultetsbibliotekaren vil fortsette med årlige medarbeidersamtaler i 1998 - ved siden av å følge opp HMS-arbeidet som har båret store frukter til nå. Generelt hilses alle tiltak for å opprettholde og videreutvikle det gode fysiske og sosiale miljøet ved biblioteket velkommen. Å delta på kurs, seminarer ol. er viktig for å holde vedlike og utvikle sin faglige dyktighet. Det er dessuten viktig for kontakt med kolleger i inn- og utland. Ubbjur ser det derfor som ønskelig at de ansatte deltar på relevante kurs, seminar, reiser ol. også i 1998. Dette er ikke minst viktig i tider med bl.a. økt internasjonalisering og økt behov for databasekunnskaper.