UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Arkiv

Ny nettside:

uib.no/ub


Det juridiske fakultetsbibliotek
Planer for 1996


A. Dragefjellet

Ubbjur presenterer på Dragefjellet brukerne et moderne, fullautomatisert bibliotek. I 1996 vil fortsatt en del tid gå med til å komme ytterligere i orden og prøve ut, bl.a. ved å fortsette å arbeide med en oversiktlig og funksjonell organisering av samlingene og gjenfinningssystemene - særlig viktig i og med den voldsomme økningen i aktiviteten.
Vi håper videre på å få utvidet åpningstiden ytterligere (målet på lengre sikt er 12 timer pr. dag pluss lørdagsåpent). Dette avhenger av mer personale.

B. Personell

Biblioteket arbeider kontinuerlig med å øke staben. Målet er at (den faste) staben vil utføre åtte årsverk. I mellomtiden er vi avhengig av ekstrahjelp for å kunne opprettholde - og aller helst videreutvikle - produktiviteten og servicen.
Totalt utført årsverk (EDC holdt utenfor) vil etter alt å dømme gå noe ned i 1996 i det miniregistreringsprosjektet nå er avsluttet.
Fakultetsbibliotekaren vil fortsette med medarbeidersamtaler i 1996.

C. EU-informasjon

Ubbjur har lenge ment at informasjonstilbudet mht. EU bør forbedres. Vi tok således i 1993 initiativ til at UiB ble tildelt et sk. «European Documentation Centre» (EDC) som bl.a. vil medføre fri tilgang til de fleste offisielle EU-dokumenter og EU-databasene. En søknad fra UiB til EU-kommisjonen ble innvilget i 1995.
Etter en tid å ha vært ute av bilde, fikk Ubbjur senhøsten 1995 administrativ og faglig ansvar for driften av EDC ved UiB. Ved senteret skal ansettes en hel avdelingsbibliotekar i fast stilling. Vi regner med å få en person på plass i løpet av 1996. Inntil den tid arbeider en juridisk student som konsulent ved senteret. I tillegg kommer fom. 1.1.96 en bibliotekar i halv stilling, som et ledd i et samarbeidsprosjekt, som stilles til disposisjon fra Fylkesbiblioteket i Hordaland foreløpig for ett år. Dessuten kommer hovedbibliotekaren ved Ubbjur også i 1996 til å bruke deler av sin tid ved EDCen.
EDC er i skrivende stund fysisk plassert ved Høyteknologisenteret i Bergen. Ubbjur vil arbeide for at senteret plasseres ved Dragefjellet - i umiddelbar nærhet av Ubbjurs lokaler- noe som vil gi en rekke gevinster i forhold til drift, personell, økonomi og publikum.

Det er et mål å fortsette å bygge opp en god EU-samling, samt å lære organiseringen og bruken av EU-rettskildene. Her kommer også nødvendigheten av å bli tilknyttet og lære bruken av diverse EU-databaser inn. Kvaliteten på EU-dokumentasjonen vil bli bedre i og med etableringen av et EDC, enda bedre vil det bli såfremt lokaliseringen av senteret blir gunstig.
Såfremt EDC ikke blir plassert ved Dragefjellet, må Ubbjur sørge for å bygge opp en god lokal EU-samling, med tilhørende kompetanse.


D. Elektronisk informasjon

Etter å ha kommet rimelig godt i orden mht. den eksisterende samling (særlig at den er Bibsys-registrert, oversiktlig oppstilt og merket), blir Ubbjur neste store mål - ved siden av EU-informasjonen - å få oversikt over, tilgang til, kunnskap om bruk av, samt publikumsvennlig presentasjon av juridisk informasjon i elektronisk form - det være seg on-line (som Lovdata, Celex), på disketter (som Bibjure, Akelius) eller på CD-rom (som Lovdata, Magnus). Det finnes en stor aktuell og potensiell elektronisk juridisk verden som foreløpig både biblioteket, de vitenskapelige ansatte og - ikke minst - studentene har for liten kunnskap om og for dårlig tilgang til. Vi regner med å gjøre viktige fremskritt på denne fronten i 1996. her vil den videre utviklingen av samarbeidet med fakultetet - særlig fakultetets edb-utvalg og fakultetets edb-konsulenter - være av sentral betydning.

E. Bøker og tidsskrifter

Å få bestilt, systematisert og katalogisert nye bøker og tidsskrifter er helt sentralt i virksomheten. Ubbjur regner med at det gode samarbeidet med fakultetet via Bibliotekutvalget og litteraturprospektgjennomsynsordningen vil fortsette - i det vi er helt avhengig av et slikt samarbeid for å sikre den faglige kvaliteten på tilveksten.
Fakultetet har forsterket sin internasjonale profil gjennom Erasmus- og Nordplus-programmene. Ubbjur møter her utfordringer hva angår oppbygging av samlinger og ytelser av service - særlig på EU-jussens område.
Forøvrig ønsker vi å være mer aktiv mht. kassasjon. Vi ønsker dessuten etter hvert å sende mindre aktuelle serier til fjernmagasin i Bergen (eller til Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana).

F. Bibliografisk virksomhet. Formidling

Arbeidet med «Juridisk fakultetsbibliografi» fortsetter i 1996 med løpende registrering av nye arbeider med Jacobsen som ansvarlig. Hun fortsetter videre arbeidet med revisjon av L-katalogen (L-katalogen er gjennom årene blitt praktisert/tolket forskjellig i Olso og Bergen). (Jacobsen vil halve året være i barselpermisjon, store fremganger kan følgelig ikke påregnes.)
Kongshavn vil være ansvarlig for diverse bibliografiske arbeider. Han vil videre stå for undervisning i praktisk rettskildelære for førsteavdelingsstudenter.
Lønningen og Kongshavn er engasjert i markeringen av Universitetets 50-årsjubileum.
Generelt vil biblioteket søke å inspirere sine ansatte også til bibliografisk virksomhet og annet formidlingsarbeid (som undervisning/opplæring, utstillinger, skriving).
Forøvrig søker biblioteket kontinuerlig å holde seg løpende informert om nye elektroniske tjenester som mulige tilbud for våre brukere.
De månedlige tilvekstlistene vil fortsette i 1996, ved siden av annen generell informasjonsvirksomhet i form av brosjyrer ol. En viktig planlagt publikasjon er en komplett systematisk oversikt over kildene og tidsskriftene.

G. Personalutvikling

Å delta på kurs, seminarer ol. er viktig for å vedlikeholde og utvikle sin faglige dyktighet. Det er også viktig for å etablere kontakt med kolleger i inn- og utland. Ubbjur ser det derfor som ønskelig at de ansatte deltar på relevante kurs, seminarer ol. også i 1996. Dette er ikke minst viktig i tider med bl.a. økende internasjonalisering og økende behov for datakunnskaper.