UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Arkiv

Ny nettside:

uib.no/ub


Det juridiske fakultetsbibliotek:
Planer for 2001

Overordnet mål står først i rapportdelen. Her presenteres enkelte planer og prosjekter for 2001.


A. Jus og elektronikik. Edb

Det juridiske fakultetsbiblioteks store mål for 2001 er å videreføre og videreutvikle oversikten over, tilgangen til, kunnskapen om bruk av og brukervennlig presentasjon av jus i elektronisk form. Det er fortsatt en stor aktuell og potensiell elektronisk juridisk verden som foreløpig både biblioteket, de vitenskapelig ansatte og – ikke minst – studentene har for liten kunnskap om og for dårlig tilgang til. Vi har gjort viktige fremskritt på denne fronten i 2000 (bl.a. gjennom arbeidet med "Juridisk nettviser", arbeidet med våre web-sider og ved undervisningen på 3. avdeling), et arbeid som vil fortsette.


B. EU-informasjon

"European Documentation Centre" (EDC) er plassert ved Høgteknologisenteret. Vi vil fortsette arbeidet for at senteret flyttes til Dragefjellet – i direkte nærhet til Ubbjurs lokaler – noe som vil gi en rekke gevinster i fht. drift, personell, økonomi og publikum. Vi har nå et rimelig godt grep om EU-informasjon og formidlingen av denne gjennom EDCen, på Dragefjellet, på web, ved undervisning oa arbeid. Dette arbeidet må vedlikeholdes og videreutvikles også i 2001. Så lenge EDCen ikke er plassert ved Dragefjellet, må Ubbjur sørge for å vedlikeholde en god lokal EU-samling, med lokal kompetanse.


C. Samlinger

Å anskaffe og gjøre greit tilgjengelig juridisk informasjon i forskjellig form er det sentrale i vår virksomhet. Ubbjur regner med at det gode samarbeidet med fakultetet vil fortsette – en viktig forutsetning for å sikre den faglige kvaliteten på informasjonen.Den voksende internasjonale profilen ved fakultetet stiller Ubbjur overfor nye og spennende utfordringer hva angår samlingsutvikling, kompetanse og formidling.


D. Biblioteket

Vi har i flere år arbeidet for å utvide åpningstiden ytterligere (særlig lørdagsåpent); noe som synes lengre vekke enn noen gang i og med nedgang på både budsjett- og personalfronten (snarere kan resultatet bli at deler av sommeren må holdes helt stengt, jfr punkt F nedenfor).


E. Bibliografisk virksomhet. Formidling

Vi vil fortsette med bibliografiske og andre formidlingsrelaterte arbeider – som de månedlige tilvekstlistene på web og "Dagens tips". Generelt vil biblioteket søke å inspirere sine ansatte til forskjellig bibliotekfaglig arbeid og ikke minst kontinuerlig oppdatering særlig ifht elektroniske tjenester. Også i 2001 vil vi ha utstillinger i bibliotekets lokaler. Generelt søker vi å delta der det synes naturlig å delta – ved siden av å holde en aktiv og utadvendt profil.


F. Personale og personalutvikling

Biblioteket arbeider kontinuerlig med å øke staben. Det motsatte skjer. Særlig viktig er det å få vår ene halve universitetsbibliotekarstilling utvidet til hel. Situasjonen er uholdbar og ikke i tråd med hverken utviklingen eller situasjonen ved andre avdelinger ved UB. Personalet opparbeider mye avspasering og tar ikke ut all ferie – noe som fører til at vi i 2001 må vurdere å holde helt stengt deler av sommeren. Fakultetsbibliotekaren vil fortsette med medarbeidersamtaler i 2001 og følge opp HMS-arbeidet. Ubbjur vil tilstrebe at de ansatte deltar på relevante kurs, seminar, reiser ol. også i 2001.