UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Arkiv

Ny nettside:

uib.no/ub


Det juridiske fakultetsbibliotek:
Planer for 2000

Overordnet mål står først i rapportdelen. Her presenteres enkelte planer og prosjekter for 2000.


A. Det elektroniske juridiske bibliotek. Edb

Det juridiske fakultetsbiblioteks store mål for 2000 er å bedre oversikten over, tilgangen til, kunnskapen om bruk av og brukervennlig presentasjon av jus i elektronisk form. Det er fortsatt en stor aktuell og potensiell elektronisk juridisk verden som foreløpig både biblioteket, de vitenskapelig ansatte og – ikke minst – studentene har for liten kunnskap om og for dårlig tilgang til. Vi har gjort viktige fremskritt på denne fronten i 1999 (bl.a. gjennom undervisningen på 3. avdeling), et arbeid som vil fortsette. Viktig er dessuten Det elektroniske juridiske bibliotek som er en samling av pekere mot juridisk informasjon på web. Nytt her er at Ubbjur er invitert til å delta i Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo sitt arbeid med Juridisk nettviser, en "katalogisert" samling av pekere1 som muliggjør fremtidig overgang til Bibsys' emneportalarbeid.
Viktig er også prosjekter UB har på gang2, særlig fremheves Fulldok som fakultetsbibliotekaren deltar i styringsgruppen av3. Fakultetsbibliotekaren deltar også på en del andre fronter i forhold til tekniske, juridiske oa spørsmål vedrørende fulltekstpublisering.


B. EU-informasjon

“European Documentation Centre” (EDC) ble åpnet våren 1996 etter initiativ fra Ubbjur i 1993. Ubbjur er administrativt og faglig ansvarlig for driften av EDC som fysisk er plassert ved Høgteknologisenteret i Bergen. Vi vil fortsette arbeidet for at senteret profilerer seg ytterligere4 og for at det blir plassert ved Dragefjellet – i direkte nærhet til Ubbjurs lokaler – noe som vil gi en rekke gevinster i fht. drift, personell, økonomi og publikum.
Det er et mål å fortsette med å bygge opp en god EUsamling, og å lære organiseringen og bruken av EUrettskildene. Det gjør det nødvendig å bli knyttet til og opplært i bruken av forskjellige databaser. Kvaliteten på EUdokumentasjonen er blitt en helt annen i og med etableringen av EDC, enda bedre vil det bli om lokaliseringen av senteret blir mer gunstig.
Så lenge EDCen ikke blir plassert ved Dragefjellet, må Ubbjur sørge for å vedlikeholde en god lokal EUsamling, med lokal kompetanse.


C. Samlinger

Å få bestilt, systematisert og katalogisert nye bøker og tidsskrifter – ved siden av CDrom og særlig online databaser (helst distribuert via web) – er helt sentralt i virksomheten. Ubbjur regner med at det gode samarbeidet med fakultetet via Bibliotekutvalget og litteraturprospektgjennomsynsordningen vil fortsette – en forutsetning for å sikre den faglige kvaliteten på tilveksten.
Fakultetet har forsterket sin internasjonale profil gjennom Erasmus og Nordplusprogrammene – og senest gjennom samarbeidet med Hamline University, USA. Den voksende internasjonale profilen stiller Ubbjur overfor nye og spennende utfordringer i fht. oppbygging av samlinger og tjenester, særlig hva angår EUjus, flyktningejus og rettsfilosofi.
På den annen side fører trangere budsjetter til at vi også i 2000 må være forsiktige.


D. Biblioteket

Vi har rimelig godt tak om den store aktiviteten i biblioteket, men vi er svært sårbare i tilfelle sykdom. Vi merker dessuten godt når vi ikke har ekstrahjelp.
Vi har i flere år arbeidet for å få utvidet åpningstiden ytterligere (særlig lørdagsåpent er ønsket). I 1999 økte vi åpningtiden igjen til kl 1800 (etter at vi i 1997 måtte gå den motsatte veien).


E. Bibliografisk virksomhet. Formidling

Jacobsen avsluttet helt på tampen av 1999 arbeidet med revisjon av Lkatalogen. Kongshavn står for ulike bibliografiske arbeid og for undervisning i praktisk rettskildelære for første og tredjeavdelingsstudenter. Ruud vil fortsette med å lære opp enkelte videregående studenter i Lovdata – slik at de kan stå for undervisning i Lovdata for studenter på tredje avdeling. De månedlige tilvekstlistene vil fortsette i 1999, ved siden av annen informasjonsvirksomhet i form av brosjyrer, webdokumenter ol. Generelt vil biblioteket søke å inspirere sine ansette også til bibliografisk virksomhet og annet bibliotekfaglig arbeid som undervisning/opplæring, utstillinger, skriving.
Bibliotekets ansatte søker å holde seg kontinuerlig og fortløpende informert om nye elektroniske tjenester som mulige tilbud for våre brukere.
Den nylig demonterte utstillingen vil i 2000 bli avløyst av nye utstillinger.
Generelt søker vi å delta der det synes naturlig å delta – ved siden av å holde en aktiv og utadvendt profil.


F. Personale og personalutvikling

Biblioteket arbeider kontinuerlig med å øke staben. Målet er at (den faste) staben vil utføre åtte årsverk, i tillegg til halvtannet årsverk ved EDC. Særlig viktig blir det så hurtig som mulig å få vår ene halve universitetsbibliotekarstilling utvidet til hel. Situasjonen er uholdbar og ikke i tråd med utviklingen ved andre avdelinger ved UB. I mellomtiden er ekstrahjelp nødvendig for å opprettholde – og aller helst videreutvikle – produktiviteten og servicen. Også disse planene strander på budsjettmessige hindre.
Fakultetsbibliotekaren vil fortsette med årlige medarbeidersamtaler i 2000 – ved siden av å følge opp HMSarbeidet som har båret store frukter til nå. Generelt hilses alle tiltak for å opprettholde og videreutvikle det gode fysiske og sosiale miljøet ved biblioteket velkommen.
Å delta på kurs, seminarer ol. er viktig for å holde vedlike og utvikle sin faglige dyktighet. Det er dessuten viktig for kontakt med kolleger i inn og utland. Ubbjur ser det derfor som ønskelig at de ansatte deltar på relevante kurs, seminar, reiser ol. også i 2000. Dette er ikke minst viktig i tider med bl.a. økt internasjonalisering og økt behov for databasekunnskaper.

Fotnoter:
1 Se http://www.ub.uio.no/ujur/baser/index.html.
2 Bl.a. vurderes på tampen av året et prosjekt for digitalisering av forarbeidene til enkelte sentrale lover.
3 Her er bl.a. publisert åtte særavhandlinger i jus, se http://www.fou.uib.no/fd/jur/ – samtlige også publisert i fakultetets skriftserie.
4 Personalet ved EDC har helt siden åpningen gjort et flott profileringsarbeid. Bruken av EDCen har økt jevnt og trutt, med et markant hopp også i 1999. Det er like fullt et mål at langt flere oppdager den store ressursen senteret er for universitetet.