REGELVERK. [13.1–14.9]

Juridiske kilder og tidsskrifter

Enkelte lands. [14.1–14.9]

14.1 NORGE

ADR Vegtransport av farlig gods (1993) 14.1 ADR R 26
[Aksjeloven (1976)]. The Norwegian companies act of 1976 (1976, 1990) 14.1 Aks R 26
Almindelig norsk lovsamling 1650-1907 / Poulsen, Thomle,
Thomle (1905-1912) (7 bind + register + supplementsbind)
14.1 Alm R 26
Almindelig norsk lovsamling: i udtog og med henvisninger
1660-1885 / Mejlænder (1885-1887) (2 bind)
14.1 Alm R 26
Avtalesamling: sentrale forbundsvise særavtaler: andre sentrale avtaler mellom KFO og KS [...] (1995-) 14.1 Avt R 26
Lov om barnehager med forskrifter 14.1 Bar R 26
Barne- og familiedepartementet. Rundskriv (1993-) Ukpl 14.1 Bar R 26
Bevillingsordningen for engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk: en orientering / Sosial- og helsedepartementet (1996) Box 1, 14.1 R 26
Børsregler (1991) 14.1 Bør R 26
Kong Christian den fjerdes Norske Lovbog af 1604 (1855) 14.1 Chr R 26
Christian den fjerdes recess 1643 (1981) 14.1 Chr R 26
Kong Christian den femtes Norske Lov av 15'de April 1687 (1883) 14.1 Chr R 26
Dagpengeboka / Arbeidsdirektoratet (løsblad) 14.1 Dag R 26
Excerpts from the Norwegian ship control legislation (1990-) 14.1 Exc R 26
Bestemmelser om Fengselsvesenet / Fengselsstyret (1968-) 14.1 Fen R 26
Finanslovsamling 1991/92 (1991) 14.1 Fin R 26
Forarbeid til lovene (1897-) 14.1 For R 26
Forarbeider til endringer i straffeloven opg straffeprosessloven 1980-95 (1996) 14.1 For R 27
Forordninger, aabne breve, placater m.m. for kongeriget Norge
i tidsrummet fra 1648-1813 / Schmidt (1851-1852) (2 bind)
14.1 For R 27
Forretningsbankloven [m.fl. lover]. - 5. utg. (1995) 14.1 For R 27
Forretningsjus: sentrale forskrifter (1994) 14.1 For R 27
Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (1995-) (siste årg på hyllen, tidl årg i mag) 14.1 For R 27
Forskrifter: en oversikt over forskrifter til forurensningsloven
og produktkontrolloven (årlig)
14.1 For R 27
Forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidler til
anlegg for idrett og friluftsliv (1992, 1994, 1996-)
14.1 For R 27
Forskrifter om plikt til å bruke los i norske farvann [...] / Kystverket (1995) 14.1 For R 27
Grenseflater til sokkellovgivningen: sikkerhets- og arbeidsmiljøregulering / Oljedirektoratet. Årlig (1992-) 14.1 Gre R 27
[Grunnloven]. The constitution of Norway (1951) 14.1 Gru R 27
[Grunnloven]. La constitution Norvégienne (1962) 14.1 Gru R 27
[Havneloven (1984)]. Lov om havner og farvann: sentrale forskrifter m.m. 1995 (1995) 14.1 Hav R 27
Helserett 1992 (1992) (5 bind) 14.1 Hel R 27
Holm, Gerhard. Register over lover samt viktigere... (1927) 14.1 Hol Mag
Hovedtariffavtalen: Kommunenes sentralforbund: tariffperioden 01.05.96-30.04.98 (1996) 14.1 Hov R 27
Innstillinger og betenkninger: fra kongelige og parlamentariske
kommisjoner, departementale komiteer m.m. 1814-1934
[register] / Haffner (1925-1936) (2 bind)
14.1 Inn R 27
Inntekts- og formuesskatt […]: stortingsvedtak, forskrifter,
nordisk skatteavtale: materialsamling for skatterettsstudiet / Selberg (årlig)
14.1 Inn R 27
Internkontroll ...: lov- og forskriftssamling for helse, miljø og sikkerhet (årlig) 14.1 Int R 27
Justis- og politidepartementet. Påtaleinstruksen, Regler om ordning av påtale... (1991) 14.1 Jus R 27
Justis- og politidepartementet. Rundskriv G 5/86(1986)- 14.1 Jus R 27
Justis- og politidepartementet. Rundskriv G-189/80: Rettsanmodninger (1980) 14.1 Jus R 27
Justis- og politidepartementet. Rundskriv G-73/96: Rundskriv om fri rettshjelp (1996) 14.1 Jus R 27
K-kontakt 1(1994)-
forts av Trustkontrollen 1(1926)-5(1936)
forts av Pristidende (1940-1993)
14.1 K-k R 27
Karnov: norsk kommentert lovsamling (3 bind + reg.) 14.1 Kar R 27
Rundskriv / Kommunenes personalbibliotek (1994-) 14.1 Kom R 27
Kompendium i reiselivets rettsforhold / Faafeng (red) (1996) 14.1 Kom R 27
Forordninger og aabne Breve (1670-1836) (51 bind) 14.1 Kon R 27
Kongelige rescripter, resolutioner og collegial-breve for
Norge 1660-1813 / Wessel Berg (1841-1845) (4 bind + reg.)
14.1 Kon R 27
Kongelige reskripter, resolutioner og kollegialbreve for
Danmark og Norge 1789-1812 / Fogtman (1799-1823) ukpl
14.1 Kon R 27
KS avtalesamling: årsutgave (1995-) 14.1 KS R 27
Landsorganisasjonen i Norge: Hovedavtalen 1994-1997: LO-NHO med tilleggsavtaler (1994) 14.1 Lan R 27
Lov om utenrikstjenesten av 18. juli 1958 med motiver : instruks for utenrikstjenesten [...]. - Omslagstittel: Utenriksinstruks (1991) 14.1 Lov R 27
Lovboka - aktuelle lover, forskrifter, konsesjoner og
rundskriv for bruk i arbeidsmarkedsetaten (1991)
14.1 Lov R 27
Love, anordninger og traktater mm. for kongeriket
Norge 1814-94 / Schmidt, senere Mejlænder (1849-1894) ukpl
14.1 Lov R 27
Love, anordninger, kundgjørelser, aabne breve,
resolutioner mm… 1814-1876 / Vogt (1817-1877) (23 bind)
14.1 Lov R 27
Lover i utval på nynorsk (1936) 14.1 Lov R 27
Lover og forordninger mv. 1939-1941 (1942) 14.1 Lov R 27
Lover og forskrifter for hotell- og næringsmiddelfagene (1994) 14.1 Lov R 27
Lover og forskrifter for næringsmiddelfagene (1993) 14.1 Lov R 27
Lover vedtatt på det ... Storting (årlig) 14.1 Lov R 27
Lover, resolutioner og skrivelser: foranlediget ved krigsforholdene (1917) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for Den norske kirke (1994) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for hverdagsjus (1989) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for internkontroll av helse, miljø og sikkerhet (1995) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for reiselivsutdanning (1994) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler (1983) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for sjørettsstudenter (1995) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for skatt og avgift (…) m/ajourføringsbind (årlig) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for små og mellomstore bedrifter (1988) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for økonomisk administrativ utdanning (1981) 14.1 Lov R 27
Lovsamling: rådgivning/sosialpedagogisk arbeid (1994) 14.1 Lov R 27
Materialsamling i statsrett / Fosnes og Stavang (1996) 14.1 Mat R 27
Meldinger om jordlov og konsesjonslov (1978-) ukpl. 14.1 Mel R 27
Miljølovsamlingen 1994 (1994) 14.1 Mil R 27
[Norge. Kjøpsloven] The sale of goods act of 13 may 1988 (1989) 14.1 Nor R 27
Norge. Norwegian laws in English
(særtrykk av norske lover på engelsk)
14.1 Nor R 27
Norges forskrifter (1989) (9 bind) 14.1 Nor R 27
Norges gamle love: indtil 1387 (1846-1895) (5 bind) 14.1 Nor R 27
Norges gamle love, anden række 1388-1604 (1912–) 14.1 Nor R 27
Norges Grunnlov: 1814-1921 (1921) 14.1 Nor R 27
Norges lover (1908–) (annet hvert år), (ajourføringsbind mellomliggende år fom 1991) 14.1 Nor R 27
Norges lover: lovsamling for helse- og sosialsektoren (1991/92)- 14.1 Nor R 27
Norges lover: lovsamling i personal- og arbeidsrett 1994-1995 (1994) 14.1 Nor R 27
Norsk lovnøkkel (1995-) 14.1 Nor R 27
Norsk lovsamling fra 1660 indtil nutiden / Færden (1904-1905) 14.1 Nor R 27
Norsk lovtidend Avd. 1 (1877-) 14.1 Nor R 27
Norsk lovtidend Avd. 2 (1877-) ukpl 14.1 Nor R 27
Norsk skattelovsamling / Jarøy (1980/81)- 14.1 Nor R 27
Norske lover, Fortegnelse over lover trykt i Norges Lover 14.1 Nor R 27
Norske skipskontrolls regler, Den (1990-) 14.1 Nor R 27
Norske skipskontrolls regler, Den: Fiske- og fangsfartøy (1995-) 14.1 Nor R 27
Det norske trygdesystemet: en oversikt ... / Sosial- og helsedepartementet (Siste utg. oppbevares) 14.1 Nor R 27
Norwegian Laws etc. (1980) 14.1 Nor R 27
Norwegian maritime code (1975-76) (2 bind) 14.1 Nor R 27
The Norwegian national coastal administration: regulations [...] (1995) 14.1 Nor R 27
The Norwegian social insurance scheme: a survey ... / The Norwegian Ministry of Health and Social Affairs (Siste utg. oppbevares) 14.1 Nor R 27
Offentlighetsloven: med kort introduksjon, forskrifter [...] (1995) 14.1 Off R 27
Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø mv i forbindelse
med undersøkelser etter og utnyttelse av undersjøiske
petroleumsforekomster / Oljedirektoratet (1991)
14.1 Olj R 27
Forskrift om fiskal kvantumsmåling av olje og gass mv / Oljedirektoratet (1995) 14.1 Olj R 27
Oppslagsbok for revisorer og regnskapsansvarlige 14.1 Opp R 27
Opplæringslovene 1994 14.1 Opp R 27
Samling av lover, forskrifter ol. for økonomifag / Ottesen, Øyen (1994) 14.1 Ott R 27
Pristidende (1940-1993)
forts av Trustkontrollen 1(1926)-5(1936)
forts som K-kontakt 1(1994)-
14.1 Pri R 27
Forskrift om elektrisk utstyr / Produkt- og elektrisitetstilsynet (1995) 14.1 Pro R 27
Regelsett av særlig betydning for studiet av politirett (1997) 14.1 Reg R 27
Regelverk for vegtrafikken (1985) 14.1 Reg R 27
Regelverket i byggebransjen 1994-95 (1994) 14.1 Reg R 27
Regelverksamling for petroleumsvirksomheten (årlig) 14.1 Reg R 27
Reglement for fengselvesenet. Ringperm (1961-) 14.1 Reg R 27
Regler for flyttbare innretninger: forskrifter / Sjøfartsdirektoratet (årlig) 14.1 Reg R 27
Regler for kostnadskontroll mv. ved statlige innkjøp (1991) 14.1 Reg R 27
Reindriften i Finnmark: lovgivning og distriktsinndeling (1994) 14.1 Rei R 27
Rescripter, resolutioner... (1660-1813) 14.1 Res R 27
Revisors håndbok (årlig) 14.1 Rev R 27
Rundskriv / fra Riksadvokaten (løsblad) 14.1 Rik R 27
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1995) 14.1 Rik R 27
Rikstrygdeverket. Forskrifter og rundskriv (løsblad, ukatalogisert i kasetter) 14.1 Rik R 27
Rundskriv (fra div. departement).
Står oppstilt på de enkelte departement
14.1 -
Samling av love 1887-1901 / Mejlænder (1887-1901) 14.1 Sam R 28
Samling av love, traktater, kundgjøringer m.m. 1849-1860 (1849-1862) 14.1 Sam R 28
Samling av provisoriske anordninger, kgl. resolusjoner m.v. (1945) 14.1 Sam R 28
Sivillovbokutvalet. Rådsegn … frå Sivillovbokutvalet 1(1955)- 14.1 Siv R 28
Norske skipskontrolls regler, Den / Sjøfartsdirektoratet (1968) 14.1 Sjø R 28
[Sjømannsloven (1975)]: The seamen's act: with regulations and remarks / prepared by the Norwegian maritime directorate (1995) 14.1 Sjø R 28
Sjømannsloven med forskrifter og merknader / Sjøfartsdirektoratet (1995) 14.1 Sjø R 28
Sjøveisreglene (1991) 14.1 Sjø R 28
Skattelover og sentrale forskrifter: studenthefte (årlig) 14.1 Ska R 28
Skattelovsamlingen (siste utg, tidl utg i mag) 14.1 Ska R 28
Skolelovsamling (siste utg, tidl utg i mag) 14.1 Sko R 28
Statens edruskapsdirektorat. Rundskriv (1982-1987) 14.1 Sta R 28
Kosmetiske produkter [forskrifter] / Statens næringsmiddeltilsyn (1994?) 14.1 Sta R 28
Statens næringsmiddeltilsyn. Regelverksamling (1994) 14.1 Sta R 28
Stikkordregister til arbeidsmiljøloven: forskrifter: veiledninger. - 6. utg. (1996) 14.1 Sti R 28
Stortingets forretningsorden (1906–) 14.1 Sto R 28
Svalbard: samling av lover, forskrifter og bestemmelser (1995) 14.1 Sva R 28
Særtrykk (av div forskrifter) 14.1 Sær R 28
Særtrykk (av div lover) 14.1 Sær R 28
Telekommunikasjonslovsamling: traktater, EU/EØS-rettsakter, norske lover og forskrifter om telekommunikasjon, kringkasting og tilgrensende områder (1995) 14.1 Tel R 28
Telelovsamling (1994) 14.1 Tel R 28
Tilgjengelighetsbestemmelser for orienterings- og
bevegelseshemmede: utdrag: Plan- og bygningslov,
Buggeforskrift 1987, veiledningen […] (1994)
14.1 Til R 28
[Tobakksloven (1973)]. Lov om vern mot tobakksskader (1996) 14.1 Tob R 28
Tolltariff (siste årg.) 14.1 Tol R 28
Trustkontrollen 1(1926)-5(1936)
forts som Pristidende (1940-1993)
forts som K-kontakt 1(1994)-
14.1 Tru R 28
Vegtrafikkloven med trafikkregler og skiltregler: kjøretøyforskrifter, førerkortforskrifter, bilansvarslova, lov om pliktmessig avhold [...] (1981, 1987)- (siste utg. i bibl, tidl. utg. i mag) 14.1 Veg R 28

/center>