PRAKSIS. [15.1–15.9]

Juridiske kilder og tidsskrifter

Enkelte lands. [15.1–15.9]

15.1 NORGE

Arkiv for retsvidenskaben og dens anvendelse (1824-1828) 6 bind 15.1 Ark R 29
Avgjørelser av Høyesteretts kjæremålsutvalg (1961) 15.1 Avg R 29
Avgjørelser av Høyesteretts kjæremålsutvalg og forberetende dommer i Høyesterett: tvistemålsloven / Bøhn og Næss (1989) 15.1 Avg R 29
Avgjørelser av Trygderetten (1994-)
forts av Trygderettens kjennelser [løsblad] (1967-1983)
forts av Årbok for Trygderetten (1984-1986)
forts av Trygderettens kjennelser (1987-1988)
15.1 Avg R 29
Avgjørelser i byggesaker 1931-1971 og 1972-1983 (2 bind) 15.1 Avg R 29
Avkortningsnemdas uttalelser (1980-) ukpl 15.1 Avk R 29
Bankklageforeningens domsreferater (1919-53) 15.1 Ban Mag
Bankklagenemdas uttalelser (1988-) 15.1 Ban Mag
Berntsen, Tomm [og] Randolf Lie ("VIP-saken"). Straffesak nr. 96-00286. - Dom i Gulating lagmannsrett av 14. mars 1997 15.1 Ber R 29
Christiania handelsstands forenings femtimandsudvalg
1(1904)–3(1914)forts av Oslo handelsstands forenings
femtimannsutvalg: responsa 1914–1962 4(1934)–5(1964)
15.1 Chr R 29
Domsregister over 500 erstatningssaker / Christophersen (1957)
15.1 Chr R 29
Register for Skafor's domssamling ansvar: nr. 1-765 /
Christophersen (1978)
15.1 Chr R 29
Domme og kjendelser ved Kristiania byret…, 1. sml (1867-1891) 15.1 Dom R 29
Domme og kjendelser ved Kristiania byret…, 2. sml (1892-1929) 15.1 Dom R 29
Dommer i almenningssaker (1976) 15.1 Dom R 29
Dommer i ekspropriasjonssaker 1960-1985 (1986) 15.1 Dom R 29
Dommer i erstatningsrett (1986) 15.1 Dom R 29
Dommer i familie-, arve- og skifterett (1968) 15.1 Dom R 29
Dommer i kjøps- og avtalerett (1994) 15.1 Dom R 29
Dommer i kjøpsrett (1994) 15.1 Dom R 29
Dommer i mannskapssaker (1928) 15.1 Dom R 29
Dommer i materiell konkursrett: med kommentarer (1995) 15.1 Dom R 29
Dommer i obligasjonsrettens alminnelige del (1958) 15.1 Dom R 29
Dommer i opphavsrett (1986) 15.1 Dom R 29
Dommer i panterett (1995) 15.1 Dom R 29
Dommer i rettskildelære (1995) 15.1 Dom R 29
Dommer i skatte- og forvaltningsrett (1995) 15.1 Dom R 29
Dommer i tjenestemannsrett (1977, 1979) 15.1 Dom R 29
Dommer og kjennelser av arbeidsretten (1916/17, 1940, 1945/48-) 15.1 Dom R 29
Dommer og kjennelser av Oslo husleierett og av Oslo og Aker husleierett 1939-41 (1942) 15.1 Dom R 29
Dommer og kjennelser i EDB-rett (1980) 15.1 Dom R 29
Dommer, uttalelser mv i skattesaker og skattespørsmål (1922-) 15.1 Dom R 29
Doms- og materialsamling i velferdsrett (1997) 15.1 Dom R 29
Domssamling i aksjeselskapsrett (1996) 15.1 Dom R 29
Forbrukertvister (1983)
Forbrukertvister 1979-1985 (1987)
15.1 For R 29
Forbrukertvistutvalget 1979-1992 + registre (alt i permer) 15.1 For R 29
Forbrukertvistutvalget: vedtak 1992- (1994-) 15.1 For R 29
Forsikringsskadenemdas uttalelser (1990-) 15.1 For R 29
Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy 15.1 For R 29
Høyfjellskommisjonens forhandlinger, kjennelser og dommer (1912-1953) 15.1 Høy R 29
Utdrag av Høyfjellskommisjonens dommer og kjennelser 1909-1944 (1946) 15.1 Høy R 29
Utdrag av Høyfjellskommisjonens dommer og kjennelser 1945-1953 (1954) 15.1 Høy R 29
Høyesterettsavgjørelser i narkotikasaker 1967-1988 (1989) 15.1 Høy R 29
Høyesterettsavgjørelser i promillesaker 1975-1987 (1988) 15.1 Høy R 29
Høyesterettsavgjørelser i veitrafikksaker 1975-1990 (1991) 15.1 Høy R 29
Oppsigelse og avskjed med hjemmel i arbeidsmiljøloven: dommer og kjennelser / Johansen (1988) 15.1 Joh R 29
Juridisk arkiv 1-2(1803-1804), 5-30 (1805-1812) + Alphabetisk Real-Register (1814) 15.1 Jur R 29
Konkurranseretten i Norge og EØS: regler og praksis (1996) 15.1 Kon R 29
Konkurranseutvalget. Uttalelser 13(1977/78)-34(1993)
Forts. av: Uttalelser fra Næringslivets konkurranseutvalg, nr 12(1977)
Forts. som: Næringslivets konkurranseutvalg. Uttalelser fra ..., nr 35(1994)
15.1 Kon R 29
Markedsrådets vedtak (1973-1993) (4 bind) 15.1 Mar R 29
Den europeiske menneskerettighetskonvensjon i Høyesterett / Müller (1995) 15.1 Mül R 29
NBR - Avgjørelser i byggesaker (1993-) 15.1 NBR R 29
Norsk arbeidsrettslig domssamling (1981/85-) 15.1 Nor R 29
Norsk domssamling om revisors erstatningsansvar (1996) 15.1 Nor R 29
Norsk Retstidende Eks. 1 (1836-) (+ femårs-registre + Lov og dom / Høeg) 15.1 Nor R 29
Avhendingssaker 1667-1836 / Nygard (1976) 15.1 Nyg R 29
Næringslivets konkurranseutvalg. Uttalelser fra… 1(1970)-12(1977), 35(1994)-
13(1977/78)-34(1993) med tittel: Konkurranseutvalget. Uttalelser
15.1 Nær R 29
Omb. Stortingets ombudsmann for forvaltningen.
Melding (1963-)
15.1 Omb R 29
Orskurd i grensegang mellom statsalmenning og privat eigedom aust og vest for Jostedalen i Luster herad (1976) 15.1 Ors R 29
Oslo handelsstands forenings femtimannsutvalg: responsa
1914–1962 4(1934)–5(1964) forts av Christiania handelsstands
forenings femtimandsudvalg 1(1904)–3(1914)
15.1 Oslo R 29
Overhoffrettsdomar 1667- (1981-) 15.1 Ove R 29
Repertorium for praktisk lovkyndighet (1855-1886) 15.1 Rep R 29
Rett og kutyme i markedsføringen / Næringslivets servicekontor for markedsrett (1986) løsblad 15.1 Ret R 29
Rettens gang Eks. 1 (1933-) (+ femårs-registre + Lov og dom / Høeg) 15.1 Ret R 29
Rettsmedisinske kommisjon, Den (1900-1919, 1968/69-1990) 15.1 Ret R 29
Riksadvokatens meddelelsesblad 1(1945)-9(1954) 15.1 Rik R 29
Rigsrettstidende (senere Riksrettstidende) (1883, 1927) 15.1 Rik R 29
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Årsberetning (1993-) 15.1 Til R 29
Tinglysningsavgjørelser (1955–1987) 15.1 Tin R 29
Trygderettens kjennelser (1987-1988)
forts av Trygderettens kjennelser [løsblad] (1967-1983)
forts av Årbok for Trygderetten (1984-1986)
15.1 Try R 29
Uddrag av Høiesterets domme (1871-1915) 15.1 Udd R 29
Ugeblad for lovkyndighet 1(1861)-10(1870) 15.1 Uge R 29
Utmarkskommisjonen. Sak fra Nordland og Troms. Sak 1993 nr. 3 (1993) 15.1 Utm R 29
Uttalelser i byggesaker. Byggebransjens faglig juridiske råd i Bergen 15.1 Utt R 29
Uttalelser om god advokatskikk / Den norske advokatforening 15.1 Utt R 29
Årbok for Trygderetten (1984-1986)
forts av Trygderettens kjennelser [løsblad] (1967-1983)
forts som Trygderettens kjennelser (1987-1988)
forts som Avgjørelser av Trygderetten (1994-)
15.1 Årb R 29

="30" HEIGHT="30">