S

Alfabetisk oversikt - UBBJUR

Samfunnsspeilet: tidsskrift for leve... (1992-) 17 Sam R 55
Samling af forsikringsretlige domme og ankenævnskendelser (1993) 15.2 Sam R 30
Samling av love 1887-1901 / Mejlænder (1887-1901) 14.1 Sam R 28
Samling av love, traktater, kundgjøringer m.m. 1849-1860 (1849-1862) 14.1 Sam R 28
Samling av lover, forskrifter ol. for økonomifag / Ottesen, Øyen (1994) 14.1 Ott R 27
Samling av provisoriske anordninger, kgl. resolusjoner m.v. (1945) 14.1 Sam R 28
Sammlung des Bremischen Rechts (1984) 14.6 Sam R 28
Samtiden (1972-) 17 Sam R 55
Scandinavian political studies: a journal… 1(1978)-
forts av Scandinavian political studies: a yearbook… (1966-1977)
17 Sca R 55
Scandinavian studies in criminology (1965-) 17 Sca R 55
Scandinavian studies in law 1(1957)- 17 Sca R 55
Das Recht der Gegenwart / Schlegelberger und Friedrich (1987) 14.6 Sch R 28
Schola 1(1993)- L 17 Sch R 55
Schweizerisches Bundesgericht, Entscheidungen 1 (1885)- (+ 10-årsregistre) [Sveits] 15.7 Sch R 34
Selected multilateral treaties in the field of the environment (1983-91) 13.1 Sel R 24
Shepard's federal citations 15.8 She R 42
Sivillovbokutvalet. Rådsegn … frå Sivillovbokutvalet 1(1955)- 14.1 Siv R 28
[Sjölagen (1994)] The Swedish maritime code 1994: in Swedish and English (1995) 14.3 Sjø R 28
[Sjømannsloven (1975)]: The seamen's act: with regulations and remarks / prepared by the Norwegian maritime directorate (1995) 14.1 Sjø R 28
Sjømannsloven med forskrifter og merknader / Sjøfartsdirektoratet (1995) 14.1 Sjø R 28
Sjøveisreglene (1991) 14.1 Sjø R 28
Skadeståndsrätt: en rättsfallssamling / Lindmark (1995) 15.2 Lin R 30
Skat udland: tidsskrift for international beskatning (1993-) 17 Ska R 55
Skatt (1984 nr 4-1986 nr 7)
forts som Skattebetaleren (1987-)
17 Ska R 55
Skatte- och taxeringsförfattningarna (1994) 14.3 Sve R 28
Skatteavtalesamling (1993) 13.1 Ska R 24
Skattebetaleren (1987-)
forts av Skatt (1984 nr 4-1986 nr 7)
17 Ska R 55
Skattebetalerforeningen. Skriftserie (1994-) 17 Ska R 55
Skattelagstiftning / Rabe (1993/94-) 14.3 Rab R 28
Skattelover og sentrale forskrifter: studenthefte (årlig) 14.1 Ska R 28
Skattelovsamlingen (siste utg, tidl utg i mag) 14.1 Ska R 28
Skattenytt (1994-)
forts av Skatte-nytt, A (1957)-(1993)
17 Ska R 55
Skatte-nytt, A (1957)-(1993)
forts som Skattenytt (1994)-
17 Ska R 55
Skatte-nytt, B (1977)- Bilag til Skattenytt (i ringperm)
forts av Skatte-nytt, Signal B (1957)-(1976)
17 Ska R 55
Skatte-nytt, Signal B (1957)-(1976)
forts som Skatte-nytt, B (1977)-
17 Ska R 55
Skatterett 1(1982-) 17 Ska R 55
Skatteretten: udvalgte domme: skatteretlige domme og afgørelser til studiebrug (1995) 15.2 Ska R 30
Skolelovsamling (siste utg, tidl utg i mag) 14.1 Sko R 28
Skriftserie om EF (1993-) 17 Skr R 55
Sociallagarne. Social Förvaltning (1984-) (11 bind) ukpl 14.3 Soc R 28
Socialvårdslagarna (1979) 14.3 Soc R 28
Socialvårdslagstiftning (1976) 14.3 Soc R 28
Sosial trygd (1967)-(1995)
forts som Velferdsmagasinet sosial trygd (1996)-
17 Sos R 55
Sosial- og helsedepartementets sammendragsserie (1993) nr 11-
forts av Sosialdepartementets sammendragsserie (1978-1993)nr 10
17 Sos R 55
Sosialdepartementets sammendragsserie (1978-1993)nr 10 forts som Sosial- og helsedepartementets sammendragsserie (1993)nr 11- 17 Sos R 55
Sosialdepartementets sammendragsserie. Årlig katalog. 1. utg(1978)-3. utg (1980), 6. utg (1983) 17 Sos R 55
Spor: kvartalsskrift / utgitt av Datatilsynet (1996)- 17 Spo R 55
Sport och skadestånd: rättsfall / Malmsten (1986) 15.3 Spo R 31
Stat & styring: tidsskrift for bedre styring og ressursutnyttelse… (1991-) 17 Sta R 55
Kosmetiske produkter [forskrifter] / Statens næringsmiddeltilsyn (1994?) 14.1 Sta R 28
Statens næringsmiddeltilsyn. Regelverksamling (1994) 14.1 Sta R 28
Statewatch: monitoring the state and civil liberties in the UK and Europe 6(1996)- 17 Sta R 55
Statistisk månedshefte (tre siste årganger) 17 Sta R 55
Statliga publikationer: årsbibliografi (1985)-
forts av Sveriges statliga publikationer: bibliografi (1976-1984)
1 Sve R 1
Statsbudsjettet (1992-) 16.5 Sta R 44
Statsretlig domssamling (1990) 15.2 Sta R 30
Statsrådets forhandlinger (1848-1912) 16.5 Sta R 44
Statsvetenskaplig tidskrift (1897-) ukpl 17 Sta R 55
Statsøkonomisk tidsskrift 18(1908)-100(1986)
forts som Norsk økonomisk tidsskrift 101(1987)-
17 Sta R 55
Status (to siste årganger) Tidsskr-hylle R 39
Stikkordregister til arbeidsmiljøloven: forskrifter: veiledninger. - 6. utg. (1996) 14.1 Sti R 28
Stockholm universitetet, Institut för europäisk rätt ... 17 Sto R 56
Stockholm universitetet, Institutet för rättshistorisk forskning. Ser. 1 1(1962), 3(1952)-9(1966), 11(1967)- 17 Sto R 56
Stockholm universitetet, Juridiska fakulteten, skriftserie 1(1982)- Mgl nr 36 17 Sto R 56
Stora skatteboken: författningar, rekommendationer och tabeller / Rabe (1993) 14.3 Rab R 28
Storthingets efterretninger (1814-1866) 16.5 Sto R 44
Stortinget i navn og tall (hvert 4. år) (siste to utg. på hyllen, tidl i mag) 6 Sto R 1
Stortinget: Møter for lukkede dører 1939-1945: dokumenter og referater, 9. ordentlige storting 1939-40, 89. ordentlige storting 1940, fortsatte ordentlige storting 1945 (1995) 16.5 Sto R 45
(ved St.forh. 1945/46)
Stortingets forretningsorden (1906–) 14.1 Sto R 28
Stortingsforhandlinger (1814-) 16.5 Sto R 44-47
Stortingsforhandlinger – registre (1814-) 16.5 Sto R 48
Straffeloven: med henvisninger og sagregister / Vestergaard (1993) 14.2 Str R 28
Strafferetlig domssamling (1993) 15.2 Str R 30
Stud. jur. (1946-) ukpl. 17 Stu R 56
Stud. jur. (1946-) ukpl. Pensum Egen reol
Studia iuridica Upsaliensia: Acta Universitatis Upsaliensia (1960) 17 Stu R 56
Studies on crime & crime prevention: annual review 1(1992-) 17 Stu R 56
Studvest (årgang) Tidsskr-hylle R 39
Supreme Court reporter 69(1949)-96B(1978) 15.8 Sup MAG, 4. etg.
Svalbard: samling av lover, forskrifter og bestemmelser (1995) 14.1 Sva R 28
Svensk förfatningssamling (1894-1904, 1988-) 14.3 Sve R 28
Svensk juristtidning 1(1916-) Mgl 1951, 1990 17 Sve R 56
Svensk skattetidning (1970-) 17 Sve R 56
Svenska författningar i översättning til främmande språk: en förteckning (1996) 14.3 Sve R 28
De svenska skattelagarna (1996) 14.3 Sve R 28
[Sverige] Swedish commercial legislation (1995-) Løsbl. 14.3 Sve R 28
Sveriges Rikes Lag (siste utg, tidl utg i mag) 14.3 Sve R 28
Sveriges statskalender (årlig) (én årg på hyllen, tidl årg i mag) 6 Sve R 1
Swedish and international arbitration. Svensk och internationell skiljedom (1981, 1983-) 16.4 Swe R 43
The Swedish penal code (1990) 14.3 Swe R 28
Syn og segn 1(1895)-63(1957), 78(1972)- Ukpl 17 Syn R 56
Synopsis (siste 5 årg. oppbev.) 17 Syn R 56
Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager (1973-1992) 15.2 Sys R 30
Særtrykk (av div forskrifter) 14.1 Sær R 28
Særtrykk (av div lover) 14.1 Sær R 28