R

Alfabetisk oversikt - UBBJUR

Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 60(1996)- 17 Rab R 55
Realregister til domssamlingerne i civile sager (1840/47-) 15.2 Rea R 30
Recht Bibliotek Dokumentation 21(1991)- 17 Rec R 55
Recht der Arbeit (1948-) 17 Rec R 55
Rechtstheorie (1970-) 17 Rec R 55
Rechtstheorie. Beiheft 1(1979)- 17 Rec R 55
Recueil Dalloz Sirey (1961-) [Frankrike]
(fra 1997 med tittel: Recueil Dalloz)
15.7 Rec R 34
Recueil de textes a l'usage des conférences de la paix (1946) 13.1 Rec R 24
Recueil des traités de la Norvège (1907) 13.1 Rec R 24
Refugee abstracts 10(1991)-12(1993) nr 2
forts som Refugee survey quarterly 13(1994)-
17 Ref R 55
Refugee survey quarterly 13(1994)-
forts av Refugee abstracts 10(1991)-12(1993) nr 2
17 Ref R 55
Refugees and international law (1993) 13.1 Ref R 24
Regelsamling i marknadsrätt (1996) 14.3 Reg R 28
Regelsett av særlig betydning for studiet av politirett (1997) 14.1 Reg R 27
Regelverk for vegtrafikken (1985) 14.1 Reg R 27
Regelverket i byggebransjen 1994-95 (1994) 14.1 Reg R 27
Regelverksamling for petroleumsvirksomheten (årlig) 14.1 Reg R 27
Regeringens proposition 1991/92: 170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (1992) (6 bind) 13.3 Sve R 26
Regeringsrättens årsbok 51 (1959-) 15.3 Reg R 31
Register til rättsfallsreferat från regeringsrätten och kammarrätterna 1972-1977 (1979) 15.3 Reg R 31
Registertilsynets årsberetning: fortegnelse over offentlige myndigheters registre (1981–) 15.2 Reg R 30
Reglement for fengselvesenet. Ringperm (1961-) 14.1 Reg R 27
Regler for flyttbare innretninger: forskrifter / Sjøfartsdirektoratet (årlig) 14.1 Reg R 27
Regler for kostnadskontroll mv. ved statlige innkjøp (1991) 14.1 Reg R 27
Regnskapshåndboken ...: et praktisk verktøy i årsoppgjørsfasen, ved delårsrapportering og i den daglige regnskapsføringen (1996)- 17 Reg R 55
Reichsgericht in Zivilsachen. Entscheidungen 1(1880)-172(1945)2 (+ index 1-30(1893) og 161-170(1944))
forts som Bundesgerichtshof in Zivilsachen. Entscheidungen 1 (1951-) (+ tiårsreg)
15.6 Rei R 33
Reindriften i Finnmark: lovgivning og distriktsinndeling (1994) 14.1 Rei R 27
The Relationship between European community law and national law: the cases (1994) 16.2 Rel R 43
Repertorium for praktisk lovkyndighet (1855-1886) 15.1 Rep R 29
Reports of international arbitral awards 11(1962)- 16.4 Rep R 43
Rescripter, resolutioner... (1660-1813) 14.1 Res R 27
Research bulletin 15(1983)- 17 Res R 55
Retfærd (1976-) 17 Ret R 55
Rett & slett (1990-) 17 Ret R 55
Rett og kutyme i markedsføringen / Næringslivets servicekontor for markedsrett (1986) løsblad 15.1 Ret R 29
Rettens gang Eks. 1 (1933-) (+ femårs-registre + Lov og dom / Høeg) 15.1 Ret R 29
Rettsakter vedtatt av De europeiske fellesskaps organer og
internasjonale avtaler inngått av Fellesskapene eller innen
Fellesskapenes ramme (norsk oversettelse) (1994) (74 bind + registerbind)
13.3 Eur R 25
Rettsakter vedtatt av De europeiske fellesskapsorganer (1972-) 13.3 Ret R 26
Rettsmedisinske kommisjon, Den (1900-1919, 1968/69-1990) 15.1 Ret R 29
Rettspraksis / Tingbokprosjektet (1994)1- 17 Ret R 55
Review of Central East European law 18(1992)- forts av Review of socialistic law 1(1975)-17(1991) 17 Rev R 55
Review of socialistic law 1(1975)-17(1991) forts som Review of Central East European law 18(1992)- 17 Rev R 55
Revision og regnskabsvæsen (1970-1980) 17 Rev R 55
Revisjon og regnskap 46 (1976-) forts av Tidsskrift for revisjon og regnskapsvesen 40(1970)-45(1975) 17 Rev R 55
Revisors håndbok (årlig) 14.1 Rev R 27
Revue de droit uniforme = Uniform law review / Unidroit (1973-1995)
forts som Uniform law review, NS = Revue de droit uniforme / Unidrot 1(1996)-
17 Uni R 57
Rigsadvokaten: Anklagemyndighetens årsberetning (1975, 1983-) 17 Rig R 55
Rigsretstidende 4de sag (mod Christensen og Berg) (1910) 15.2 Rig R 30
Rigsrettstidende (senere Riksrettstidende) (1883, 1927) 15.1 Rik R 29
Riksadvokatens meddelelsesblad 1(1945)-9(1954) 15.1 Rik R 29
Riksbibliotektjenesten: årsmelding 17 Rik R 55
Riksdagens årsbok 77 (1981/82-) 16.6 Rik R 48
Riksforsamlingens forhandlinger (1814) 16.5 Rik R 44
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1995) 14.1 Rik R 27
Rikstrygdeverket. Forskrifter og rundskriv (løsblad, ukatalogisert i kasetter) 14.1 Rik R 27
Rundskriv (fra div. departement). Står oppstilt på de enkelte departement 14.1 -
Rundskriv / fra Riksadvokaten (løsblad) 14.1 Rik R 27
Rundskriv / Kommunenes personalbibliotek (1994-) 14.1 Kom R 27
[Russland. Konstitusjon]. The constitution of the Russian federation (1994) 14.7 Rus R 28
Rättsfall från bostadsdomstolen (1975-1992) 15.3 Ræt R 31
Rättsfall från försäkringsöverdomstolen och försäkringsrätterna (1987-)Mgl 1988 15.3 Ræt R 31
Rättsfall från hovrätterna (1980-) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i anställningstrygghet / Rajmic (1976) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i arbetsrätt (1978) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i avtalsrätt (1976) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i civilrätt A (1978) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i civilrätt D (1983) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i civilrätt: allmän förmögenhetsrätt mm (1994) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i familjerätt (1978, 1988) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i fastighetsrätt (1980) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i fastighetsrätt (1993) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i folkrätt (1992) 16.4 Ræt R 43
Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt (1969) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i immaterialrätt och marknadsrätt (1986) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i IT-rätt (1996) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i offentlig rätt: förvaltningsförfarandet (1969) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i sakrätt (1990) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i skadeståndsrätt (1988, 1991) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i straffrätt (1987) 15.3 Ræt R 31
Rättsfallssamling i straffrätt (1983) 15.3 Ræt R 31
Rådet for eldreomsorg (1979/1982) 17 Råd R 55