O

Alfabetisk oversikt - UBBJUR

Obligationsretlig domssamling (1991) 15.2 Obl R 30
Offentlighetsloven: med kort introduksjon, forskrifter [...] (1995) 14.1 Off R 27
Offentligrettslige skrifter (1982)- 17 Off R 54
Official journal of the European comm. C og L (papirutg) (1990-) 13.3 Off R 25-26
Official journal of the European comm. Ficheutg (1973-1985) 13.3 Off Fiche
Official journal of the European comm. Index (1990-) 13.3 Off R 26
Official journal of the European comm. Special ed. Fiche (1952-72) 13.3 Off Fiche
Offshore & energy 9(1991)- 17 Off R 54
Offshore Norge 2(1984) nr 5-8(1990) 17 Off R 54
Offshore Vest 1(1983) nr 2-2(1984) nr 4 17 Off R 54
Oljeindeks (1980)- 1 Olj R 1
Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde (EØS), undertegnet i Oporto
2. mai 1992 (1992). -
Ot.prp. nr. 100 (1991-92) med 2 vedlegg
(1+12 bind) (1992) [EØS-avtalen]
13.3 Ute R 26
Omb. Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Melding (1963-) 15.1 Omb R 29
Opp & avgjort: tidsskrift for konfliktrådene (1994)- 17 Opp R 54
Oppsigelse og avskjed med hjemmel i arbeidsmiljøloven: dommer og kjennelser / Johansen (1988) 15.1 Joh R 29
Oppslagsbok for revisorer og regnskapsansvarlige 14.1 Opp R 27
Opplæringslovene 1994 14.1 Opp R 27
Organisasjonenes EF-utredninger (1991-) 17 Org R 54
Orskurd i grensegang mellom statsalmenning og privat eigedom aust og vest for Jostedalen i Luster herad (1976) 15.1 Ors R 29
Oslo handelsstands forenings femtimannsutvalg: responsa 1914–1962 4(1934)–5(1964)
forts av Christiania handelsstands forenings femtimandsudvalg 1(1904)–3(1914)
15.1 Oslo R 29
Oslo politi. Beretning… 80(1977), 84(1981)-87(1984)
forts som Oslo politikammer Årsberetning
17 Osl R 54
Oslo politikammer. Årbok (1995)-
forts av Oslo politikammers årsberetning (1985-1994) Mgl. 1989, 1991
forts av Oslo politi. Beretning om Oslo politi 80(1977), 84(1981)-87(1984)
17 Osl R 54
Oslo politikammers årsberetning (1985-1994) Mgl. 1989, 1991
forts av Oslo politi. Beretning om Oslo politi 80(1977), 84(1981)-87(1984)
forts som Oslo politikammer. Årbok (1995)-
17 Osl R 54
Otillbörlig konkurrens och god affärssed 1957/58-1960 (1963) 15.3 Oti R 31
Overenskomster med fremmede stater (1913-) 13.1 Ove R 24
Oversikt over statlige utvalg, styrer og råd m.v. (1990)- 17 Ove R 54
Overhoffrettsdomar 1667- (1981-) 15.1 Ove R 29
Oxford journal of legal studies (1981-) 17 Oxf R 54