F

Alfabetisk oversikt - UBBJUR

Fagartikler fra Juristkontakt (1991) 17 Jur R 52
Federal cases 1 (1789)-30 (1880) (+ Digest Vols. 1-30)
forts som Federal reporter (1880-1925)
forts som Federal reporter, 2d Series (1925-1993)
forts som Federal reporter, 3d Series (1993-)
15.8 Fed R 34
Federal reporter 1 (1880)-299 (1924) 15.8 Fed R 34
Federal reporter, 2d Series 1 (1925)-999 (1993) 15.8 Fed R 34-36
Federal reporter, 3d Series 1 (1993)- 15.8 Fed R 36
Federal supplement 1 (1933)- 15.8 Fed R 37 ogR 42
Bestemmelser om Fengselsvesenet / Fengselsstyret(1968-) 14.1 Fen R 26
Finanslovsamling 1996 (1996) [Danmark] 14.2 Fin R 28
Finanslovsamling 1991/92 (1991) 14.1 Fin R 26
Finlands lag (siste utg, tidl utg. i mag) [Finland] 14.4 Fin R 28
FN-konvensjon om å avskaffe diskriminering av kvinner / Likestillingsrådet (1991) 13.2 FN R 24
FNs konvensjon om barnerettane (1991) 13.2 FN R 24
FNs konvensjon om barnets rettigheter / Grøsland (1994) 13.2 Grø R 24
Folketingets ombudsmandsberetning (1955-) 15.2 Fol R 30
Folketingstidende: årbog og registre (1992/93-) 16.6 Fol R 48
Food and agricultural legislation (1966-1972) 13.1 Foo R 24
Forarbeid til lovene (1897-) 14.1 For R 26
Forarbeider til endringer i straffeloven opg straffeprosessloven 1980-95 (1996) 14.1 For R 27
Forbrugerklagenævnet. Årsberetning (1978-1987)
forts som Forbrugerstyrelsen. Juridisk Årbog (1989-)
15.2 For R 30
Forbrugerombudsmanden. Beretning (1979/80-1987) 15.2 For R 30
Forbrugerstyrelsen. Juridisk årbog (1989-)
forts av Forbrugerklagenævnet. Årsberetning (1981-1987)
15.2 For R 30
Forbrukerombudet / Årsmelding (1994)- 17 For R 51
Forbrukerombudsmannen (1975-1979) 17 For R 51
Forbrukerrapporten (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39
Forbrukertvister (1983)
Forbrukertvister 1979-1985 (1987)
15.1 For R 29
Forbrukertvistutvalget 1979-1992 + registre (alt i permer) 15.1 For R 29
Forbrukertvistutvalget: vedtak 1992- (1994-) 15.1 For R 29
Formueretlige domme til studiebrug / von Eyben (1967) 15.2 Eyb R 30
Forordninger og aabne Breve (1670-1836) (51 bind) 14.1 Kon R 27
Forordninger, aabne breve, placater m.m. for kongeriget Norge i tidsrummet fra 1648-1813 / Schmidt (1851-1852) (2 bind) 14.1 For R 27
Forretningsbankloven [m.fl. lover]. - 5. utg. (1995) 14.1 For R 27
Forretningsjus: sentrale forskrifter (1994) 14.1 For R 27
Forsikring 94(1990) nr 8-
forts av Forsikringstidende (1931-1990) (ukpl)
17 For R 51
Forsikringsskadenemdas uttalelser (1990-) 15.1 For R 29
Forsikringstidende (1931-1990) (ukpl)
forts som Forsikring (1991-)
17 For R 51
Forskning om økonomisk kriminalitet: rapport 1(1992)- (ukpl) 17 For R 51
Forskningspolitikk (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39
Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø mv i forbindelse med undersøkelser etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster / Oljedirektoratet (1991) 14.1 Olj R 27
Forskrift om fiskal kvantumsmåling av olje og gass mv / Oljedirektoratet (1995) 14.1 Olj R 27
Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (1995-) (siste årg på hyllen, tidl årg i mag) 14.1 For R 27
Forskrifter: en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og produktkontrolloven (årlig) 14.1 For R 27
Forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidler til
anlegg for idrett og friluftsliv (1992, 1994, 1996-)
14.1 For R 27
Forskrifter om plikt til å bruke los i norske farvann [...] / Kystverket (1995) 14.1 For R 27
Forvaltningsretlige domme (1970) 15.2 For R 30
Frostating lagmannsrett. Årsmelding (1994)- 17 Fro R 51
Från Riksdag och departement (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39
FSRs årskrift 1(1989)-3(1991) 17 FSR R 51
[Færøyene]. Færøsk lovregister 1(1965)-8(1988)
forts som Lovregister for Færøerne 9(1992)-
14.4 Fær MAG
[Færøyene]. Lovregister for Færøerne 9(1992)-
forts av Færøsk lovregister 1(1965)-8(1988)
14.4 Fær R 28
Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European union […] - 2. utg. (1996) 13.3 Før R 25
Fördragsförsamling Europarätt (1995) 13.3 Før R 25
Författningssamling i internationell privaträtt / Pålsson (1995) 14.3 Før R 28
Føroya kunngerdarsavn (1970-) [Færøyene] 14.4 Før R 28
Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling 1976-1978 (1979-1980) 15.3 Før R 30
Förvaltningsrättslig tidskrift 2 (1939-) 17 Før R 51