UiB LOGO

BIBSYS
PUBSØK


Universitetsbiblioteket | UBBJUR | BIBSYS
BIBSYS er et felles, automatisert biblioteksystem for universitetene og de vitenskapelige høyskolene i Norge. Det viktigste for brukerne er søking etter dokumenter og registrering av lån. Her presenteres kort søkefunksjonen 1).

SØKING

Søkefunksjonen består av publikumssøking ("pubsøk") og av generell søking ("gensøk"), også kalt ekspertsøk 2).
Pubsøk er det søkeprogrammet de fleste bruker. Pubsøk gir mange muligheter for søk. Nedenfor ser du bildet en får opp på skjermen i Pubsøk 3). I kursiv er kort beskrevet hva en kan søke på i hvert felt. Merk at en skal skrive inn "forfatter og/eller ord i tittel" - "eller ett av feltene under". Man kan ikke skrive i mer enn ett felt, med unntak av forfatter- og tittelfeltene.
Det er det samme om man bruker små eller store bokstaver i søket.

Trunkering. Spørsmålstegn ("?") etter søketermen trunkerer søket, d.v.s. søk med åpen endelse. F.eks: søk på "Lødrup, P?", vil gi treff på alle som heter "Lødrup" , med fornavn som begynner på "P". Mellomnavn fanges også opp på denne måten. Trunkering anbefales altså.

Funksjonstaster ("F-taster"). Nederst på søkeskjermen står en del kommandoer som kan brukes mot systemet og hvilke F-taster (funksjonstaster) som skal trykkes på for hver av dem.

Eksempel. I kursiv er kort beskrevet det en kan søke på i hvert felt - husk å trunkere:

bilde logo

Søk på forfatter utføres ved at forfatterens etternavn, komma, fornavn (eventuelt trunkert) skrives i forfatterfeltet. Det søkes så i basen etter alle registreringer på søketermen.

bilde logo

"ENTER" er vinkel-(retur-)tasten til høyre på tastaturet.

Ord i tittel. Skriv tittel - eller ord i tittel - i feltet "Ord i tittel" på søkeskjermen, evt. i kombinasjon med forfatternavn.

Fritekst. Søk i dette feltet gir treff både på ord i tittel og på emneord.

Omtalt person. Skriv navnet på personen i dette feltet.

Institusjon/konferanse. Skriv navnet på institusjonen eller konferansen i feltet "Instit./konfer.".

ISBN/ISSN. For søk på bokens "International Standard Book Number" eller tidsskriftets "International Standard Serial Number".

Dewey-klassifikasjonsnummer. Skrives i feltet "Dewey-nummer".
Merk at en i Pubsøk ikke kan søke etter andre klassifikasjonssystemer, f.eks. etter L-katalogen (da må en til Gensøk). Boken må altså være klassifisert etter Dewey-systemet for å gi treff her.

Søk i kombinasjon på skjermen er bare mulig i de to første feltene ("Forfatter" og "Ord i tittel").


TREFFLISTE

Som svar på det som skrives i søkeskjermen, fås oversikt over antall treff og en treffliste:

bilde logo

Søk på "lødrup, p?" gir 65 treff, på trefflisten her er ti oppført 4) - med korte opplysninger om tittel, ansvarshavende og utgivelsesår.
"Kryss av med 'X' foran dokumentene du vil se nærmere på" står det over trefflisten. Altså: "X" oppå punktumet 5) foran "6 Domssamling i familie- og arverett...", og "...trykk ENTER", resultat:

bilde logo

Det finnes totalt ni eksemplarer; ett ved UBBJUR klassifisert i "L 576", utlånt; to ved Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo (UJUR), to i Trondheim (UBT) og to i Tromsø (UBTØ).
For flere - trykk F8.

NYTT SØK

Press "F2:Nytt søk" to ganger og du starter på ny. LYKKE TIL!

OWL LOGO
Velkommen | Bøkene | Regelverk mm | Rettskildelære | EU-EØS | PUBSØK | GENSØK | BIBSYS på internett | EU/EEA-materials |


Fotnoter

1)Bibsys er også på internett (http://www.bibsys.no/), se gul brosjyre nr 10

2)Se gul brosjyre nr 9 "BIBSYS - Gensøk".

3)En kan også gjøre såkalt "Enkelt søk" - dvs. at en kun søker i forfatterfeltet og/eller fritekstfeltet. For søk i "Enkelt søk" trykk først "F7:Enkelt søk" og følg anvisningene videre. Treffliste mv. blir som for "Pubsøk". 

4)For blaing, trykk "F7:BAK" og "F8:FRAM"

5)Punktumene (".") til venstre i bildet markerer bøker som eies av biblioteket det søkes fra
(her: Universitetsbiblioteket i Bergen, UBB).


Oppdatert av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 29. april 1998