UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag

Praktisk rettskildelære

en kort oversikt over norsk juridisk kildesøking

ved Halvor Kongshavn
[Oppr publ 1996; senest oppdatert januar 2008]

1 Om rettskildelære | 2 Kilder | 3 Litteratur | 4 Leksika og ordbøker
5 Noen typiske juridiske bøker | 6 Lovdata | 7 Juridisk nettviser

Ny nettside:

uib.no/ub


1 OM RETTSKILDELÆRE

RETTSKILDELÆRE, GRUNNLAGSSPØRSMÅL (innføringer).
Andenæs, M.H.: Rettskildelære (1997)
Bernt/Mæhle: Rett, samfunn og demokrati: innledning til juss-studiet (2007)
Eckhoff: Rettskildelære (2001)
Fleischer: Rettskilder og juridisk metode (1998)
Nygaard: Rettsgrunnlag og standpunkt (2. utg 2004)

PRAKTISK RETTSKILDELÆRE (bibliografiske introduksjoner):
Bertnes/Kongshavn: Praktisk rettskildelære: juridisk informasjonssøking (2005)
Se også bibliotekets nettveiledninger, inkludert
* Lov og rett på nett: surfing på det juridiske hav,
* Søk etter kildene i EU/EØS og
* Lov og rett på nett og andre steder: for førsteårsstudenter rettsvitenskap

2 KILDER ("TYPER AV RETTSKILDEFAKTORER")

LOVER OG FORSKRIFTER
Norges lover (1932-) (med systematisk reg, stikkordsreg, henv. til forskrifter)
Norsk lovtidend (1877-) (med kvartalsvise reg. og årsreg)
Sentrale forskrifter
Lokale forskifter

FORARBEIDER
Stortingsforhandlinger (St forh) (1814-, 9 deler; del 9 er registerbind)
Forarbeider til lovene (1897-, 3-10 bind/år; kronologisk etter lovens dato), inneholder:
* Norges offentlige utredninger (NOU); fulltekst på web fom 1994-
* Odelstingsproposisjoner (Ot prp); fulltekst på web fom 1996/1997-
* Innstillinger Odelstinget (Innst O); fulltekst på web dom 1993/94-

DOMSTOLENES PRAKSIS
Høyesterettsavgjørelser: 
* Norsk retstidende (Rt) (1836-) (årsreg, femårsreg). 
* Eks forkortelse: Rt 1990 s 500
* Web: Nye høyesterettsavgjørelser
Enkelte avgjørelser fra lavere instanser:
* Rettens Gang (RG) (1933-) (årsreg, femårsreg). 
* Eks forkortelse: RG 1990 s 500
* Web: Nye lagmannsrettsavgjørelser

ANDRE MYNDIGHETERS PRAKSIS
Særdomstoler, som:
* Riksretten
* Arbeidsretten
* Jordskifteretten
Domstolslignende forvaltningsorganer, eks.
* Trygderetten
* Markedsrådet
* Prisrådet
Forvaltningspraksis og -uttalelser, eks.
* Sivilombudsmannen
* Lovavdelingen Justisdepartementet

PRIVAT PRAKSIS
Dokumentsamlinger, se særlig
* Coll/Utheim: Juridiske dokumenter og formularer (2004)
Private konfliktløsningsorganer, eks.
* Bankklagenemda
* Avkortningsnemda)

FOLKERETT
Trykte samlinger:
* Norges traktater (5 bind + registerbind)
* Folkerettslige tekster (4. utg 1995)
* Folkerettslige avtaler: traktatsamling i norsk oversettelse (2000 + tilleggsbok 2003)
* Folkerettslig tekstsamling: 1883-2005 (2. utg 2006)
Samlinger på web (fra Biblioteket for juridiske fag):
* Nettkilder i folkeretten (2001-) (web-intro, rev 2006)
* Nett-tekster i folkeretten (2001-) (web-samling, rev 2006)
* Traktater: en bibliografi (2006-)

3 LITTERATUR

GENERELLE BIBLIOGRAFISKE HJELPEMIDLER (også online)
* NORBOK: norsk bokfortegnelse - nasjonalbibliografien, online fom 1921
* NORART: norske tidsskriftartikler - artikler i norske tidsskrifter,
  inkl de viktigste juridiske, online fom 1980

JURIDISKE BIBLIOGRAFIER, OPPSLAGSVERK, HJELPEMIDLER
Bertnes/Kongshavn: Praktisk rettskildelære (2005) (se pkt. 1)
Regelverk, praksis, tidsskrifter
Kongshavn/Strømø: Nordisk juridisk festskriftbibliografi: innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige
* 1870-1997
(1998) &
* 1998-2002 (2003) (artikler i nordiske juridiske fest-, minne- og jubileumsskrift)
Jacobsen: Juridisk fakultetsbibliografi (1994) (samlet produksjon ved Jur. fak., Bergen, i årene 1969-1994). Se også Litteratursøking: jus
Al-Araki: Nordisk sjørettsbibliografi 1880-1998 (2000)

ALMENNE JURIDISKE TIDSSKRIFTER
(forkortelser, startår og registre i parentes; for elektroniske -> se neste avsnitt)
* Lov og rett (LoR) (1962-) (reg. 1962-1978 og 1979-1992) - allment juridisk tidsskrift
* Jussens venner (JV) (1952-) (reg. 1952-1972 og 1973-1982) - studentredigert, studierelevant
* Tidsskrift for rettsvitenskap (TfR) (1888-) (10-årsreg. og 100-års-reg. 1888-1987) - allment nordisk, mer teoretisk orientert enn LoR
* Kritisk juss (Krj) (til 1993 Hefte for kritisk juss) (Hkrj) (1974-) (reg. 1974-1988) - allment, radikalt

ELEKTRONISKE JURIDISKE TIDSSKRIFTER
Lovdata
- over 3000 artikler pr januar 2008, flere søkemuligheter:
* Søkeskjerm
* Alfabetisk etter forfatter
* Kronologisk etter opprinnelig publiseringsår
Idunn.no - fra Universitetsforlaget, en rekke artikler fra tidsskrift som Jussens venner, Lov og rett, Tidsskrift for rettsvitenskap, Skatterett, Mennesker og rettigheter m.fl, flere søkemuligheter:
* Enkelt søk
* Avansert søk
Se ellers en samlet inngang til bl.a. artikler i Lovdata og i Idunn

BIBLIOTEKPORTALEN
Portalen for søk etter UBs elektroniske ressurser
* bibliotekportalen.uib.no

ELEKTRONISK GJENFINNING AV LITTERATUR
* Bibsys Ask - fagbibliotekenes on-line felleskatalog
* Bibjure
- norsk juridisk bibliografi
* Lovdata
- se nedenfor punkt 6
* Biblioteket på web
- www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm

4 LEKSIKA OG ORDBØKER

GENERELLE ORDBØKER - sentrale oppslagsverk for alle studenter
Bokmålsordboka (3. utg 2004) eller Nynorskordboka (4. utg 2006) - ordbok, fremmedordbok og etymologisk ordbok i ett
Berulfsen/Gundersen: Fremmedordbok (16. utg 2000)

JURIDISK LEKSIKON - oppslagsord med forklaringer/definisjoner
Gisle: Jusleksikon (3. utg 2007) - et bra juridisk oppslagsverk

5 NOEN TYPISKE JURIDISKE BØKER

LÆREBOK - gir en generell innføring, særlig for studenter. De fleste lærebøker har grundige innholdsfortegnelser - samt lov-, doms- og stikkordregistre.
* Eks. Nygaard: Skade og ansvar (6. utg 2007).

KOMMENTARUTGAVE - kommenterer loven paragraf for paragraf, boken er følgelig bygget opp lik loven den kommenterer. Diverse registre.
* Eks. Norsk lovkommentar (tidl Karnov, siste utg 2005); finnes også i web-versjon for abonnenter via bibliotekportalen.uib.no bl.a. med fulltekst rettsavgjørelser det er vist til.

FESTSKRIFT - artikkelsamling oftest tilegnet en person ved runde fødselsdager, men også til institusjoner.
* Eks. Stat, politikk og folkestyre: festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998 (1998).

OPPGAVETEKNIKK O.L. - bøker som (bl.a.) søker å gi generell innføring i løsing av eksamens- og fakultetsoppgaver.
* Eks. Bakka: Juridisk oppgaveteknikk (1993), Torvund: Veiledning i å løse juridiske oppgaver (1993), Torvund: Å studere jus (1996), Tvedt: Å skrive jus til eksamen (2. utg 2004).

6 LOVDATA

Betalingsbase - alle kilder i fulltekst (kun UiB)
* elektronisk lagring og gjenfinning av jus, tilgjengelig direkte ved UiB
* omfattende baser bl.a. for lover og forskrifter, forarbeider, retts- og andre avgjørelser (også ikke-trykte - som f.eks. lagmannsrettsavgjørelser)
* henvisninger til juridisk litteratur
* over 2700 juridiske artikler i fulltekst

Gratisbase - www.lovdata.no
* bl.a alle lover; alle forskrifter (både sentrale og regionale/lokale)
* nye HR-avgjørelser; nye LR-avgjørelser 
* Lovtidende fom 1998

7 JURIDISK NETTVISER

Gratisbase - juridisk.net
* omfattende samling av pekere mot kvalitetssikret juridisk informasjon på web
* et samarbeid mellom de tre norske juridiske universitetsbibliotekene
* mange søkemuligheter