Privatrett

Juridisk fakultetsbibliografi

Arbeidsrett

Bøker, stensiler

Fanebust, Arne. Oppsigelse på politisk grunnlag: problemstillinger,
lovstoff og aktuelle saker. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - 41s. - (Skrift; nr. 7/76)

Fanebust, Arne. Oppsigelse i arbeidsforhold: krav om "saklig grunn" i
forhold på bedriftssiden. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 61 s. - (Skriftserie; nr. 3 / 77)

Fanebust, Arne. Dommer i tjenestemannsrett: dommer og uttalelser fra
Ombudsmannen i tjenetemannssaker. - 3. utg. / red. av Fanebust. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 84 s. (Skriftserie; nr. 1/79). - 1. utg. 1972, 2. utg. 1977

Fanebust, Arne. Midlertidig tilsetting: bruk av midlertidig tilsetting
og rettsstillingen for midlertidig personale. - Bergen: Universitetet, 1982. - 95 s. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 2)

Fanebust, Arne. Tjenestemannsrett: tilsetting og opphør av
arbeidsavtaler: rett og plikt i arbeidsforholdet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - xi, 282 s.

Fanebust, Arne. Oppsigelse i arbeidsforhold: krav om "saklig grunn",
forhandlings- og søksmålsordningen, sanksjonssystemet. - 2. utg. - Bergen: Universitetsforlaget, 1989. - xii, 406 s. - 1. utg. 1985. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1986

Frihagen, Arvid. Avskjed fra offentlig tjeneste: arbeidsrett og
forvaltningsrett. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - 10 s. - (Skrift; nr. 8/76). - Også i: Rett og humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 187-195

Holgersen, Gudrun. Likestillingsloven: særlig om lovens anvendelse i
utdanning og næringsliv. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - 234 s.

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Ansattes medbestemmelse i kommunal virksomhet. -
I: Rett og humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 370-393

Bernt, Jan Fridthjof. Hvem er arbeidsgiver i den videregående skole? -
I: LoR (1977) s. 417-425

Fanebust, Arne. Avskjed av tjenestemenn. - I: Juristkontakt (1972) s.
178-180, s. 202-206, s. 216-219

Fanebust, Arne. Oppsigelse på politisk grunnlag. - I: Rett og humanisme:
festskrift til Kristen Andersen / red. Henning Jakhelln. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 152-168

Fanebust, Arne. Om utlysning av stillinger i offentlig tjeneste. - I:
LoR (1979) s. 62-76

Fanebust, Arne. Arbeidsmiljøloven 10 år. Hva har tvistespørsmålene
dreiet seg om? - I: Arbeidsliv og arbeidsmiljø. - Bergen: Universitetsforskning, 1988. - S. 27-36. - (Publikasjon; nr. 1)

Frihagen, Arvid. Bøndenes streikerett. - I: LoR (1977) s. 51-72

Giertsen, Johan. Lov, likestilling og mannsdominans. - I: Injuria [nr. 4 ] (1988) s. 26-29

Greve, Guri. Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning?
- I: Forhandlingerne på Det 28. nordiske juristmøde i København den 23. -25. august 1978 s. 110-111

Holgersen, Gudrun. Den norske likestillingsloven. - I: Årbog for
kvinderet 1980. - København: Juristforbundets forlag, 1980. - S. 55-65

Holgersen, Gudrun. Likestilling mellom kjønnene. - I: Husadvokaten bind
1/ red. Tore Bråthen. - Oslo: Aschehoug, 1986. S. 410-431

Lilleholt, Kåre. Målbruk i arbeidslivet. Om retten til å bruke dialekt
og nynorsk. - I: Mål og makt (1979) s. 13-23

Matningsdal, Magnus. Sanksjoner ved overtredelse av ferieloven. - I:
Ot.prp. nr 5 (1986-87): vedlegg 2 - S. 196-202

Stavang, Per. Om forhandlingsrett, drøftingar og samarbeidsutval. - I:
Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 2 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 107-257b

Bokanmeldelser

Fanebust, Arne. Bokanmeldelse av Henning Jakhelln: Temporær
arbeidsassistanse (arbeidsutleie). - Oslo: Eget forlag, 1973. - I: Juristkontakt (1974) s. 29 og 31

Fanebust, Arne. Ajourført behandling av arbeidsretten: bokanmeldelse av
Peter J. Bernhardt: Arbeidsrett del 1: om arbeidsavtalen. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1978. - I: Bedriftsøkonomen (1978) s. 538

Fanebust, Arne. Lærebok i bedrifts- og personalrett. Bokanmeldelse av
Fr. Fr. Gundersen og Chr. Schjoldager: Bedrifts-og personalrett. - Jar: Eget forlag 1979. - I: Bedriftsøkonomen (1979) s. 284-285

Fanebust, Arne. Anmeldelse av Hasselbalch: Ansættelsesretten. -
København, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1985. - I: TfR (1985) s. 700

Fanebust, Arne. Anmeldelse av Krarup og Matthiassen: Afskedigelseret. -
København: Gads forlag, 1984. - I: TfR (1986) s. 431-434

Giertsen, Johan. Ansattes stilling ved eierskifte: bokanmeldelse av: Lov
om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse / med kommentarer af Lars Svenning Andersen. - København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 1986. - I: Injuria [nr. 1] (1987) s. 25-27

Holgersen, Gudrun. Bokanmeldelse av Ligestillingslovene med kommentarer
/ av Agnete Andersen og Ruth Nielsen. - København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 1986. - I: TfR (1987) s. 999-1002

Stavang, Per. Om forhandlingsrett, drøftingar og samarbeidsutval. - I:
Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 2) / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 107-257b

Arverett

Bøker, stensiler

Giertsen, Johan. Generasjonsskifte. - Bergen: Giertsen, 1993. - xxv, 723
s. - Dr. avhandling Univ. i Bergen, 1994.

Artikler

Eeg, Thomas. Beløpsbegrenset pliktdelsarv. - I: TfR (1994) s. 364-423

Giertsen, Johan. Perspektiv på den nye arvestriden. - I: Syn og segn (1988) s. 302-309

Giertsen, Johan. Pliktdelsarv. - I: JV (1988) s. 1-33

Grahl-Madsen, Atle. Conflict between the principle of unitary succession
and the system of scission. - I: International and comparative law quarterly (1979) s. 598-643

Greve, Hanne Sophie. Forskudd på arv til livsarving: betydningen for
arvelaters testasjonsfrihet og gjenlevende ektefelles rett til lodd i boet. - I: TfR (1988) s. 670-726

Mellbye, Halvdan. Kommentar til en dom om nødtestament Rt. 1984 s. 1425.
- I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 4-7

Anmeldelser

Strandbakken, Asbjørn. Anmeldelse av Peter Lødrup: Arverett. - Oslo: P.
Lødrup, 1990. - I: JV (1990) s. 221-223

Strandbakken, Asbjørn. Bokanmeldelse av Inge Unneberg: Arveretten med
dødsboskifte. - Oslo: Tano, 1990. - I: JV (1992) s. 51-54

Avtalerett

Bøker, stensiler

Hov, Jo. Avtalerett. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - 348 s. - 2. utg. 1992, 3. utg. 1993.

Huser, Kristian. Avtaletolking: en innføring i avtaletolkingslærens
alminnelige del. - Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - 627 s. - Dr. avhandling Univ. i Bergen, 1983

Huser, Kristian. Avtalesensur: om de nye generalklausulene i
Avtalelovens § 36 og Markedsføringslovens § 9a. - Bergen: Eget forlag, 1984. - 114 s.

Huser, Kristian. On the evolution of the principles of interpretation of
contracts in American law. - Bergen: Huser, 1984. - 319 s. - Dr.avhandling Harvard University, 1984

Krüger, Kai. Norsk kontraktsrett. - Bergen: Alma Mater, 1989. - xxxvii, 997 s.

Krüger, Kai og Sandvik, Tore. Standardkontrakter: et utvalg av
kontraktsformularer innen kjøp og tilvirking, oppdrag, bolig, transport, kreditt og forsikring / utarbeidet av Institutt for privatrett ved UiB; under redaksjon av Krüger og Sandvik. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - 177 s.

Stokkan, Bjørnar. Kontraktfestet stengningsrett for strøm og telefon:
rimelighetsvurdering med grunnlag i avtalelovens § 36 og markedføringslovens § 9a. - Bergen: Universitetet, 1988. - 78 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 15). - Også i: JV (1988) s. 283-341. -
Særavhandling 1988

Artikler

Andenæs, Mads Henry. Tilbakekall av løfter. - I: JV (1977) s. 81-111

Bernt, Jan Fridthjof og Krüger, Kai. Ugyldighetsbegrepet i
kontraktsretten og forvaltningsretten. - I: Samfunn rett rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Tano, 1986. - S. 86-130

Frihagen, Arvid. Et kommisjonsspørsmål. - I: JV (1955) s. 129-132.

Frihagen, Arvid. Prislovens § 18 og en høyesterettsdom. - I: LoR (1963) s. 223-229

Frihagen, Arvid. Prislovens § 18 - straffebestemmelse og
ugyldighetsregel. - I: JV (1964) s. 66-94. - Prøveforelesning til den juridiske doktorgrad.

Krüger, Kai. Fra norsk praksis omkring avtalelovens § 36 og
markedsføringslovens § 9a, særlig i forbrukerforhold. - I: JV (1988) s. 243-282

Krüger, Kai. Mindreåriges erstatningsansvar ved kontraktsinngåelse og i
kontraktsforhold. - I: …den urett som ikke rammer deg selv: festskrift til Anders Bratholm 70 år. - Oslo: Universitetsforlaget, 1990. - S. 367-381

Krüger, Kai. Reformering af de nordiske aftalelove? - I: Forhandlingerne
på Det 32. nordiske juristmøde i Reykjavik den 22.-24. august 1990. - Del II. - S. 257-270. - Krüger var korreferent under denne del av forhandlingene

Sandvik, Tore. Passivitetsspørsmål ved prisovertredelser. - I: LoR
(1963) s. 248-257

Sandvik, Tore. Avtaleretten. - I: Knophs oversikt over Norges rett. - 5.
utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 231-260. - Også i 4. utg. 1966

Sandvik, Tore. Mellommannsoppdrag og oppdragsfullmakter. - I: TfR (1969)
s. 511-522

Sandvik, Tore. Internasjonalt enhetlig fullmaktslov. - I: Injuria
[nr. 3] (1983) s. 6-10

Sæbø, Rune. Avtalerevisjon: avtalelovens § 36. - I: Praktisk økonomi &
ledelse [nr. 2] (1992) s. 12-23

Anmeldelser

Bakka, Pål Magne. Bokanmeldelse av Kai Krüger: Norsk Kontraktsrett. -
Bergen: Alma Mater, 1989. - I: Injuria [nr. 3] (1990) s. 35-37

Giertsen, Johan. Bokanmeldelse av Kristian Huser: Avtaletolking. -
Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 37-38

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Kurt Grönfors: Ställningsfullmakt och
bulvanskap. - Stockholm: Norstedts, 1961. - I: TfR (1962) s. 87-93

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Ole Lando: Udenrigshandelens kontrakter.
Udenrigshandelsret 1. - København: Munksgaard, 1969. - I: TfR (1970) s. 560-563

Sandvik, Tore. Avtalerett: bokanmeldelse av Fridthjof Frank Gundersen:
Hovedlinjer i avtaleretten. - Oslo: 1977. - I: Bedriftsøkonomen (1978) s. 106-107

Erstatningsrett

Bøker, stensiler

Krüger, Kai. Selgeransvar og produsentansvar. - Bergen: Universitetet, 1974. -
(Godt å vite - Populærvitenskapelig serie; nr. 4/74)

Nygaard, Nils. Aktløysevurderinga i norsk rettspraksis. - Bergen:
Universitetsforlaget, 1974. - 343 s. - Dr. avhandling. Univ. i Bergen, 1974

Nygaard, Nils. Årsak og bevis ved ansvar for skade / av Nygaard, Ole
Hagen og Siri Nome. - Bergen: Universitetsforlaget, 1986. - 180 s.

Nygaard, Nils. Bilansvar. - Bergen: Alma Mater, 1990. - 488 s.

Nygaard, Nils. Skade og ansvar. - 4. utg. - Oslo: Universitetsforlaget,
1992. - 530 s. - 1. utg. 1976, 2. utg. 1980, 3. utg. 1985

Nygaard, Nils. Skatt og skade. - Bergen: Universitetsforlaget, 1985. -164 s.

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Erstatningsansvar for tap pga. feil ved offentlig
myndighetsutøving. - I: LoR (1980) s. 607-624

Giertsen, Johan. Erstatningsretten mot nye høyder: kommentar til
Frostating lagmannsretts dom av 2. juli 1980 (Sevaldsen-dommen). - I: Stud.jur. [nr. 5] (1980) s. 6-9

Giertsen, Johan. Endringer i erstatningslovgivningen. - I: Injuria [nr. 5]
(1984) s. 39-43

Giertsen, Johan. Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull
kontroll av selskapets økonomiske stillin.g - I: Juristkontakt [nr. 3] (1994) s. 2-9. - Basert på oppgitt emne prøveforelesning dr. graden 1994

Holgersen, Gudrun. Standarisert erstatning ved personskade: lik
erstatning for ulikt tap? - I: LoR (1991) s. 515-536.

Jerstad, Carl Aasland. Erstatning for framtidige utgifter til
omsorgstjenester ved personskade. - I: LoR (1993) s. 283-331. - Særavhandling 1992

Krüger, Kai. Post Torrey Canyon - om oljesølsansvar i tankskipsfarten. -
I: LoR (1968) s. 337-357

Krüger. Kai. Ansvarskanalisering og andre virkemidler i moderne
erstatningslovgivning. - I: JV (1975) s. 89-114

Krüger, Kai. Ansvar ved forsinket levering i kjøp. - I: JV (1978) s. 77-107

Krüger, Kai. Mindreåriges erstatningsansvar ved kontraktsinngåelse og i
kontraktsforhold. - I: ...den urett som ikke rammer deg selv: festskrift til Anders Bratholm 70 år. - Oslo: Universitetsforlaget, 1990. - S. 367-381

Krüger, Kai. Statlig kontrollansvar - en høyesterettsdom. - I: LoR
(1992) s. 439-455

Matningsdal, Magnus. Foreldelse av erstatningskrav ved personskade. - I: TfR (1980) s. 472-511

Nygaard, Nils. Har staten ansvar for krigsskade? - Høgsterettsdommen om
skaden på Geithusbrua. - I: Retts-utferd. - Oslo: Samlaget, 1969. - S. 55-60

Nygaard, Nils. Ansvar for naudhandling i norsk erstatningsrett. - I: TfR
(1974) s. 245-289

Nygaard, Nils. Spørsmålet om endring i lovreglene om ansvar for
yrkesskade. - I: LoR (1974) s. 291-392

Nygaard, Nils. Om statens ansvar for bortkomen post. - I: Rett og
humanisme: festskrift til Kristen Andersen 6. august 1977. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 271-292

Nygaard, Nils. Forureiningsskade ved petroleumsverksemd. - I: Injuria
[nr. 5] (1981) s. 27-33

Nygaard, Nils. Litt meir om kapitalisering. - I: LoR (1981) s. 39-40

Nygaard, Nils. Sevaldsen-dommen Rt. 1981 s. 138 - første dom med
skadebotutmåling over 1 mill. kr. ved personskade. - I: Injuria [nr 3] (1981) s. 3-8

Nygaard, Nils. Eigedomsmeklarens ansvar for råd om skatt. - I: Skatterett (1983) s. 133-144

Nygaard, Nils. Nye paragrafar i skadebotlova, på gamal og ny grunn. - I:
Injuria [nr. 4] (1985) s. 6-10

Nygaard, Nils. Overvektsprinsippet ved bevis for faktisk
årsakssammenheng. - I: Samfunn rett rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Tano, 1986. - S. 480-495

Nygaard, Nils. Frekvens-omgrep som juridiske normer. - I: Lov, dom og
bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988. / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 399-412

Nygaard, Nils. Om bevis for årsaksamanhang i skadebotsaker. - I: Rätt og
sanning: ett bevisteoretiskt symposium i Uppsala 26-27 maj 1989 / utgitt av Hannu Tapani Klami. Uppsala: Iustus förlag, 1990. - S. 36-42

Sandvik, Tore. Ansvar for skadevoldende egenskaper etter norsk rett. -
I: TfR (1964) s. 503-540

Sandvik, Tore. Barns og foreldres erstatningsrettlige stilling i fremmed
rett. - I: Statens Offentliga Utredningar 1963:3, s. 63-77. - Også i: Innstilling om ny lov for skade voldt av barn og ungdom mm. - Oslo, 1964 vedlegg 4 s. 38-50.

Sandvik, Tore. Ansvar for vannledningsskader i naboforhold. - I: "Med
lov skal land byggjast": heidersskrift til Knut Robberstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 133-142

Sandvik, Tore. Konsulentens økonomiske ansvar. - I: Forhandlingerne på
Det 27. nordiske juristmøde i Reykjavik 20.-22. august 1975 bilag 10 og referat fra forhandlingene. - S. 331-333 og S. 353-354

Anmeldelser

Nygaard, Nils. Bokanmeldelse av Bertil Bengtsson: Om jämkning av
skadestånd. - Stockholm: Norstedts, 1982. - I: TfR (1986) s. 192-199

Nygaard, Nils. Bokanmeldelse av Bo von Eyben: Erstatningsudmåling:
personskade, forsørgertab. - København, 1984. - I: TfR (1986) s. 404-407

Nygaard, Nils. Bokanmeldelse av Anders Vinding Kruse og Jens Møller:
Erstatningsansvarsloven med kommentarer. - 2. utg. - København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 1989. - I: TfR (1990) s. 111-116

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Audvar Os: Erstatningsansvar for skader
og ulemper ved byggevirksomhet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1971. - I: Juristkontakt (1971) s. 176

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Børge Dahl: Produktansvar. - København:
Juristforbundets forlag, 1973. - I: LoR (1975) s. 41-42

Familierett

Bøker, stensiler

Greve, Guri. Oversikt over familieretten / av Greve og Kirsti Strøm
Bull. - Oslo: NKS, 1989. - 2. utg. 1992

Kayser, Aksel. Tyranni i ekteskapet: separasjon og skilsmisse på
ulovfestet grunnlag i tidlig etterreformatorisk tid: en rettshistorisk undersøkelse. - Bergen: Universitetet, 1989. - 81 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 24). - Særavhandling 1989

Artikler

Grahl-Madsen, Atle. Formuesforholdet mellom ektefeller som erverver
domisil i Norge. - I: TfR (1960) s. 183-195. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 229-240

Grahl-Madsen, Atle. Ekteskap på oppsigelse. - I: Bergens Tidende
19.6.1986 (kronikk)

Grahl-Madsen, Atle. En ny familierett. - I: Bergens Tidende 20.6.1986
(kronikk)

Greve, Guri. Børns retssikkerhet. - I: Forhandlingerne på Det 28.
nordiske juristmøde i København 23.-28. august 1978. - S. 432-433

Greve, Guri. Innlegg i debatten om: Makar och samboendes
egendomsförhållanden. - I: Förhandlingarna vid Det tjugonionde nordiska juristmøtet i Stockholm 19-21 augusti 1981. - Del 1. - S. 90-93

Greve, Guri. Morens fortrinnsrett til små barn før og nå. - I: Når bånd
brytes: hvem skal den nye barneloven tjene? / red. Tone Schou Wetlesen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1981. - S. 102-106

Greve, Guri. Retten til borettsleilighet ved skilsmisse. - I: LoR (1982)
s. 155-158. - Replikk til artikkelen av Lars Borge-Andersen i LoR (1982) s. 330-331

Greve, Guri. Bruksrett til bolig ved separasjon og skilsmisse. - I:
Boligrett. - 2. utg. / red. Christian Fredrik Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 433-462. - Også i 1. utg.

Greve, Guri. Ugift samliv. - I: Boye og Hansen: Personlig økonomi. -
Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1985

Greve, Guri. Barn og foreldre. - I: Husadvokaten: bind 2 / red. Tore
Bråthen. - Oslo: Aschehoug, 1986. - S. 100-123

Greve, Guri. Økonomiske konsekvenser av ekteskap, partnerskap og
samboerforhold. - 12. utg. - I: Personlig økonomi. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1993. - S. 171-191. - Også i tidl. utg.

Jørgensen, Kirsten Kragh. Ægtefællelovens § 7 i norsk ret. - I: TfR
(1988) s. 127- 153

Kløve, Unn. Ugift samliv / av Jenny Pedersen, Kløve m. fl. - Bergen:
Jussformidlingen i Bergen, 1990. - 19 s.

Pedersen, Arvid M. Enkelte synspunkter på skiftelovens § 50: særlig om
eiendomsrett til bolig - og sammenhengen med bruksrett til bolig. - I: JV (1974) s. 119-132

Pedersen, Arvid M. Bruksrett og rådighetsskranker mellom ektefeller i
forbindelse med bolig. - I: Boligrett / red. av Christian Fr. Wyller og Kai Krüger. - Bergen: Universitesforlaget, 1978. - S. 225-250

Strandbakken, Asbjørn. Avtaler om formuesordningen mellom ektefeller. -
I: JV (1992) s. 257-335

Strandbakken, Asbjørn. Lov om registrerte partnerskap. - I: JV (1993) s. 300-351

Anmeldelser

Jørgensen, Kirsten Krag. Bokanmeldelse av Anders Eriksson: Den nya
familjerätten: makers och sambors egendomsförhållanden, bodeling och arv. - Stockholm: Norstedts, 1987. - I: LoR (1988) s. 290-291

Strandbakken, Asbjørn. Anmeldelse av Kirsti Strøm Bull: Ugift samliv. -
Oslo: Tano, 1990. - I: JV (1991) s. 93-95

Strandbakken, Asbjørn. Bokanmeldelse av Kirsti Strøm Bull: Avtaler
mellom ektefeller. - Oslo: Tano, 1993. - I: JV (1993) s. 272-285

Konkurranserett

Bøker, stensiler

Brudvik, Arthur. Innredningsindustriens omstillingsproblemer og
konkurransevilkår / av Brudvik, Hans Malterud og Svein Koløen. - Bergen: Industriøkonomisk institutt, 1978. - 84 s.

Frihagen, Arvid. Linjekonferanser og kartellovgivning: offentlig
kontroll og regulering av linjekonferanser og andre private, konkurransebegrensende avtaler i internasjonal sjøfart. - Oslo: Universitetsforlaget, 1963. - 490 s. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1963

Artikler

Frihager, Arvid. Priskonkurranse og konkurranseregulering - en oversikt
over forbudet mot prisavtaler.- I: JV [serie S] (1960) s. 28-58

Frihager, Arvid. Utilbørlig konkurranse og konkurransebegrensning. - I:
Nordiskt immateriellt rättsskydd (1961) s. 125-141. - Også i: JV (1962) s. 1-22. - Prøveforelesning selvvalgt emne licentiatgraden Univ. i Oslo, 1962

Frihagen, Arvid. Unfair competition in Norway. - I: World unfair
competition law / red. H. L. Pinner. - Haag, 1978. - 18 spalter. - Også i 1. utg. 1965

Frihagen, Arvid. Pris-, kartell og konkurranseretten. - I: Knophs
oversikt over Norges rett. - 8. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1981. - S. 812-816. - Også i 7. utg. 1975, 6. utg. 1973, 5. utg. 1969 og 4. utg. 1966

Anmeldelser

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av E. Ernest Goldstein: American
enterprise and scandinavian antitrust law. - Austin: University of Texas Austin, 1963. - I: LoR (1964) s. 93-94

Obligasjonsrett

ALMINNELIG OBLIGASJONSRETT

Bøker, stensiler

Krüger, Kai. Leveranser av varer og tjenester til offentlig kjøper -
noen kontraktsrettlige spørsmål. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 5 bl. - (Skriftserie; nr. 6/77)

Krüger, Kai. Pengekrav. - 2. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1984. - xxiii, 466 s.

Krüger, Kai. Hovedpunkter i kredittretten. - 2. utg. - Oslo:
Bankakademiet/Juul Møller, 1987. - 362 s. - 1. utg. 1982

Mathiassen, Christian S. Renters renter og morarenteloven. - Bergen:
Universitetet, 1993. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 38). - Særavhandling 1989.

Matningsdal, Magnus. Ny foreldelseslov. - Bergen: Universitetet, 1982. -
72 s. - (Det juridiske fakultet / Skrifter; 3/82)

Mestad, Ola. Om force majeure og risikofordeling i kontrakt. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1991. - XIV, 495 s. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1992

Stokkan, Bjørnar. Kontraktfestet stengningsrett for strøm og telefon:
rimelighetsvurdering med grunnlag i avtalelovens § 36 og markedføringslovens § 9a. - Bergen: Universitetet, 1988. - 78 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 15). - Også i: JV (1988) s. 283-341. - Særavhandling 1988

Artikler

Eriksen, Per Christian. Morarenter i forbrukerforhold / av Eriksen og
Bjarte Grønlien. - I: JV (1982) s. 59-75

Krüger, Kai. En dom om rutinemessige eiendomsforbehold. - I: LoR (1969) s. 321-330

Krüger, Kai. Om forsett i privatretten - særlig om det forsettlige
mislighold. - I: JV (1969) s. 43-79

Krüger, Kai. Om renter og rentetap: kommentar til nyere rettspraksis. -
I: LoR (1971) s. 471-475

Krüger, Kai. Rentetap og prisstigning ved betalingsmislighold og
erstatningsoppgjør. - I: LoR (1975) s. 195-221

Krüger, Kai. Ny foreldelseslov. - I: LoR (1980) s. 99-111

Krüger, Kai. Bestillers rettsstilling ved solvenssvikt hos hovedverksted
eller underleverandør. - I: Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan. / red. A. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S 135-144. - (Offentligrettslige skrifter; 1983:2 )

Krüger, Kai. Avtaler og betalingsforpliktelser. - I: Spør advokaten: din
juridiske rådgiver / red. Olav E. Klingenberg. - Oslo: Cappelen, 1988. - S. 52-82

Krüger, Kai. Hindringsansvar - ny kontraktsrettslig ansvarsfigur? - I:
JV (1992) s. 337-382

Krüger, Kai. Notat vedrørende bedre samordning i lovverket - et utvalg
av lover på obligasjonsrettens område. - Vedlegg nr. 23 til NOU 1992:32. - S. 413-418

Matningsdal, Magnus. Foreldelse av erstatningskrav ved personskade. - I:
TfR (1980) s. 472-511

Nordtveit, Ernst. Småkrav: summarisk inndriving og rettshjelp. - I: JV
(1976) s. 327-348

Sandvik, Tore. Reduksjon av pengenes kjøpekraft. - I: TfR (1959) s.
366-368. - Under "Fra utkikken"

Sandvik, Tore. Innlegg i debatten om: Forhandlere og mellommenns
stilling ved avtalens opphør. - I: Forhandlingene ved det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15. -17. august 1984: del II. - S. 650

Anmeldelser

Matningsdal, Magnus. Bokanmeldelse av Asbjørn Kjønstad og Steinar
Tjomsland: Foreldelsesloven. - Oslo: Universitetsforlaget, 1983. - I: LoR (1984) s. 167-169


BOLIGRETT

Bøker, stensiler

Liisberg, Bent. Husleieregulering. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - 370 s.

Lilleholt, Kåre. Bortleige av bustad mot lån. - Oslo: Fondet til fremme
av forsking på privatrettens område, 1976. - 24 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 39)

Lilleholt, Kåre. Oppseiingsvernet i bustadleigeforhold. - Oslo: Tano,
1979. - vi, 227 s. - Del 2 av lisensiatavhandling Univ. i Oslo, 1981

Lilleholt, Kåre. Emne frå bustadretten: artiklar i utval / red. Kåre
Lilleholt og Asbjørn Kjønstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - 151 s.

Lilleholt, Kåre. Leigar eller klient: oppseiing og utkasting frå
institusjonsliknande bustader. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatrettens område, 1980. - 28 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 72). - Del 5 av lisensiatavhandling: Oppseiingsvernet i bustadleigeforhold, Univ. i Oslo, 1981

Lilleholt, Kåre. Husleigekontrakten når leigaren av forretningslokale
går konkurs. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatretten område, 1981. - 31 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 77)

Lilleholt, Kåre. Utkasting m. v. frå husrom. Førelesning på Norges
Juristforbunds kurs i Porsgrunn 2. og 3. november 1981. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatretten område, 1982. - 40 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 82)

Lilleholt, Kåre. Personskifte i husleigeforhold. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1986. - 384 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1986

Lilleholt, Kåre. Borettslovene med kommentar. - 3. utg. / av John Grini
og Kåre Lilleholt. - Oslo: Universitetsforlaget, 1993. - xiv, 466 s. - 1. utg. 1983, 2. utg. 1986

Wyller, Christian Fredrik. Oppløsning og forkjøpsrett i borettslag. -
Oslo: Universitetsforlaget, 1979. - 116 s.

Wyller, Christian Fredrik. Vi bor i lag: boka om borettslag / av Wyller
m. fl. - Oslo: NBBL/Folkets brevskole, 1981. - 227 s.

Wyller, Christian Fredrik. Boligrett. - 3. utg. / i samarbeid med Axel
Hærem. - Bergen: Christian Fr. Wyller, 1992. - 570 s. - 1. utg. 1978, 2. utg. 1985

Artikler

Greve, Guri. Retten til borettsleilighet ved skilsmisse. - I: LoR (1982)
s. 155-158. - Replikk til artikkelen av Lars Borge-Andersen i LoR (1982) s. 330-331

Greve, Guri. Bruksrett til bolig ved separasjon og skilsmisse. - I:
Boligrett. - 2. utg. / red. Christian Fr. Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 433-462. - Også i 1. utg. 1978

Krüger, Kai. Fra boligrettens hverdag. - I: Boligrett / red. Christian
Fr. Wyller og Krüger. - S. 106-143. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978

Krüger, Kai. Salg av andelsleiligheter i borettslag efter den såkalte
Stray-metoden. - I: LoR (1979) s. 200-215. - Kommentert av Carl August Fleischer i LoR (1981) s. 115-132. - Replikk fra Krüger: Andelssalg og oppløsning - en sluttbemerkning. - I: LoR (1981) s. 207-208

Lilleholt, Kåre. Husmannskontraktar i vår tid. - I: Syn og segn
[årg. 83] (1977) s. 372-378

Lilleholt, Kåre. Depositum i bustadleigeforhold. - I: JV (1978) s. 229 - 240. -
Også i: Emne frå bustadretten. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - Del 3 av Lisensiatavhandling: Opppseiingsvernet i bustadleigeforhold, Univ. i Oslo, 1981

Lilleholt, Kåre. Rettsstillinga til andelseigaren. - I: Boligjuss I:
boligkooperasjonen og boliglovene. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund, 1979. - litre I, 1-15

Lilleholt, Kåre. Endring av leigeobjekt - nokre rettsspørsmål kring
byfornying. - I: Emne frå bustadretten. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - Del 4 av Lisensiatavhandling: Oppsiingsvernet i bustadleigeforhold, Univ. i Oslo, 1981. - Også I: LoR (1977) s. 231-236

Lilleholt, Kåre. Nye organisasjonsformer i burettslag og
bustadbyggjelag. - I: Boligjuss II: boligkooperasjonen og boliglovene. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund, 1980

Lilleholt, Kåre. Treng vi ei ny husleigelov? - I: LoR (1981) s. 49

Lilleholt, Kåre. Merknad til ein dom om bustadbytte. - I: LoR (1982)
s. 269-271. - Kommentert: av Christian B. Herlofson i LoR (1982) s. 393-394 og av Johnny Melnæs i LoR (1982) s 394-395
Replikk av Kåre Lilleholt: Sluttord. - I: LoR (1982) s. 395. - Ny kommentar av Gunnar Sørlie i LoR (1982) s. 451-452

Pedersen, Arvid M. Bruksrett og rådighetsskranker mellom ektefeller i
forbindelse med bolig. - I: Boligrett / red. av Christian Fr. Wyller og Kai Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - S. 225-250

Sandvik, Tore. Boligfinansiering: særlig om innskudd. - I: Boligrett. -
2. utg. / red. Christian Fr. Wyller. - Bergen: Wyller, 1988. - S. 277-296. - Også i 1. utg. 1978

Wyller, Christian Fredrik. Eiendomsrett og bruksrett til bolig - en
sammenligning av ulike eie- og leieformer / av Wyller og Hans Petter Lundgaard. - I: Boligrett / red. Wyller og Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - S. 17-52

Wyller, Christian Fredrik. Annen boliglovgivning. - I: Boligjus II:
boligkooperasjonen og boligloven. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund, 1979. - K. 1-20

Wyller, Cristian Fredrik. Boligbyggelaget og andelsleieren. - I:
Boligjus I: norske boligbyggelags landsforbund - Oslo: NBBL, 1979. - D 1-13

Wyller, Christian Fredrik. Boligkooperasjonen og lovverket. - I:
Boligjus I: boligkooperasjonen og boliglovene. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund 1979. - B. 1-15

Wyller, Christian Fredrik. Vedtatt rettsløshet. - I: LoR (1981) s. 273-274

Wyller, Christian Fredrik. Oversikt over husleieretten. - I: Boligrett.
- 2. utg. / red. Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 137-276

Wyller, Christian Fredrik. Retten til bolig - en oversikt. - I:
Boligrett. - 2. utg. / red. Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 33-48

Wyller, Christian Fredrik. Retten til å bo. - I: Husdvokaten: bind 3 /
red. Tore Bråthen. - Oslo: Aschehoug, 1987. - S. 390-425

Anmeldelser

Lilleholt, Kåre. Juridisk nyrydjing: bokanmeldelse av: Boligrett / red.
Wyller og Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - I: Juristkontakt (1978) s. 155-157

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Bertil Bengtsson: Hyra och annan
nyttjanderätt till fast egendom. - Stockholm, Norstedts, 1979. - I: TfR (1980) s. 519-520

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Anders Victorin: Kollektiv hyresrätt.
- Stockholm: Norstedts, 1980. - I: TfR (1982) s. 349-350

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Anders Victorin og Peter Melz:
Bostadrätt: bildande, boande, beskattning. - Stockholm: Norstedts, 1983. - I: TfR (1983) s. 648-649

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Bertil Bengtsson og Anders Victorin:
Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. - 2. utg. - Stockholm: Norstedts, 1985. - I: TfR (1986) s. 402

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Gustav W. Norrmén: Om bostadaktieköparen
rättsliga ställning i det s. k. gründerförhällande: en studie från bolagsrättens och kontraktsrättens gränsområde. - Helsingfors, 1968. - I: TfR (1969) s. 140-144

Wyller, Christian Fredrik. Bokanmeldelse av John Grini og Kåre Lilleholt:
Borettslovene med kommentarer. - Oslo: Universitetsforlaget, 1983. - I: Juristkontakt (1983) s. 443-448

BYGGE- OG ENTREPRISERETT

Bøker, stensiler

Frihagen, Arvid og Sandvik, Tore. Kommunal og fylkeskommunal
kontrahering av bygg- og anleggsarbeider: forslag til retningslinjer - utarbeidet på grunnlag av Tvedt-utvalgets innstilling i NOU 1975:9 / av Frihagen og Bjørn Aakre; i samarbeid med Sandvik og B. Sulland. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 17 s. - (Skriftserie; nr. 4)

Frihagen, Arvid og Aakre Bjørn. Entrepriseinstruks for kommune og
fylkeskommune - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 72 s. - (Skriftserie; nr. 2/79)

Helland, Thore Eithun. Byggjelånsreservasjon: om bruken av
finansieringsbevis/transportfråsegner i entreprise. - Bergen: Universitetet, 1992. - 52 s. (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 35). - Særavhandling 1989

Krüger, Kai. Uttalelser i byggesaker fra Byggebransjens Faglig Juridiske
Råd i Bergen / red. Kai Krüger. - Oslo: Tano, 1987. - 411 s.

Lilleholt, Kåre. Forbrukarentrepriselov: delutgreiing frå eit utval
oppnemt av Justisdepartementet 28. juni 1988: gjeven til Justisdepartementet april 1992. - NOU 1992: 9. - Lilleholt utvalgsleder

Nogva, Jogeir. Kausjon for entrepenørens skade- og mangelsansvar. -
Bergen: Universitetet, 1993. - 67 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 42). - Særavhandling 1993

Rastum, Håkon. Forsinket oppføring av typehus. - Bergen: Universitetet,
1989. - 103 s. - (Det juridiske fakutetets skriftserie; nr. 18). - Særavhandling 1988.

Sandvik, Tore. Entrepenørrisikoen. - Oslo: Tanum, 1966. - 463 s.

Sandvik, Tore. NBI's ansvar for råd i Byggedetaljblad. - Oslo: Norges
byggforskningsinstitutt, 1972

Sandvik, Tore. Utkast til nordiske kontraktsbestemmelser for bygge- og
anleggsarbeider. - Stockholm: Nordiska rådet. 1976. - (Nordisk utredningsserie; 1976:22). - Utarbeidet på oppdrag for sekretariatet til Nordisk ministerråd.

Sandvik, Tore. Kommentarer til NS 3401. - Oslo: Universitetsforlaget,
1977. - 376 s.

Sandvik, Tore. Kvalifikasjonskrav for entrepenører / fra et utvalg
oppnevnt av Industrideparetementet 9. april 1984. - NOU 1985:4. - Sandvik utvalgsleder

Artikler

Frihagen, Arvid. Kommunale utbyggingsavtaler. - I: LoR (1977) s. 282-284
Sandvik, Tore. Lønnsstigningsspørsmål i entrepriseforhold. - I: LoR (1964) s. 289-307

Sandvik, Tore. Overslag. - I: Bygg (1964) s. 151-154. - Også i:
Elektroinstallatøren (1964 ) s. 270-273

Sandvik, Tore. Noen vederlagsspørsmål i entrepriseforhold. - I: TfR
(1965) s. 176-181. - Under "Fra spredte felter"

Sandvik, Tore. Eiendomsovergang og kreditorbeslag ved
tilvirkningskontrakter. - I: TfR (1968) s. 445-480. - Prøveforelesning selvvalgt emne dr.graden, 1966

Sandvik, Tore. Enkelte spørsmål ved anbudskonkurranse. - I: Nordisk
gjenklang: festskrift til Carl Jacob Arnholm. - Oslo: Tanum, 1969. - S. 485-500

Sandvik, Tore. Statlige entrepriser og NS 3401. - I: Offentlige
anbudsregler. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - (Skrift; nr. 6/76). - S. 66-77

Sandvik, Tore. Noen spørsmål ved entreprenørgaranti. - I: Rett og
humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 317-325

Sandvik, Tore. Anvisninger, forbehold og forhandlinger ved
anbudskonkurranse. - I: Kommunalt tidsskrift [nr. 9] (1983) s. 33-35. - Også i: Byggindustrien [nr. 9] (1983) og [nr. 10] (s. 23 flg og 19 flg. ). - Og i: Byggherren [nr. 8] (1983) s. 29 flg.

Sandvik, Tore. Kontraktørvirksomhet i byggebransjen- det juridiske
perspektiv. - I: På gyngende grunn: kontraktørvirksomhet i byggebransjen. - Oslo: Tiden, 1984. - S. 72-117

Anmeldelser

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Audvar Os: Erstatningsansvar for skader
og ulemper ved byggevirksomhet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1971. - I: Juristkontakt (1971) s. 176

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Jørgen Hansen, Henrik Viltoft og Per
Walsøe: Ansvar og modernisert byggeproces. - København: Nordisk forlag, 1970. - I: TfR (1971) s. 127-130

Sandvik, Tore. Anmeldelse av Hørlyck: Entreprise- og
licitationsbetingelser. - København, 1973. - I: TfR (1975) s. 478-480

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Axel H. Pedersen: Byggeriets retlige og
økonomiske organisation. - 5. utg. - København: Juristforbundets forlag, 1964. - I: LoR (1964) s. 382

KJØPSRETT

Bøker, stensiler

Krüger, Kai. Selgeransvar og produsentansvar. - Bergen: Universitetet,
1974. - (Godt å vite - Populærvitenskapelig serie; nr. 4/74)

Krüger, Kai. Norsk kjøpsrett. - 3. utg. - Bergen: Alma Mater, 1991. -
542 s. - 1. utg. 1974, 2. utg. 1977

Lilleholt, Kåre. Kjøp av ny bustad: delutgreiing II frå eit utval
oppnemt av Justisdepartementet 28. juni 1988: gjeven til Justisdepartementet i mai 1993. - NOU 1993:20. - 68 s. - Lilleholt utvalgsleder

Nygard, Mons Sandnes. Avhending av fast eigedom: rådsegn 12 fra
Sivillovbokutvalget. - I: NOU 1979:48. - Nygard utvalgsleder

Wyller, Christian Fredrik. Kjøpsretten i et nøtteskall. - 2. utg. -
Bergen: Chr. Fr. Wyller, 1988. - 188 s. - 1. utg. 1986.

Artikler

Elgan, Øystein. Enkelte rettsspørsmål ved "innbytteoppgjør" ved kjøp av
bil / av Elgan og Bernt Jacob Pettersen. - I: LoR (1979) s. 145-159

Hov, Jo. En oversikt over reglene i Kjøpslovens § 24. - I: JV (1966) s. 126-155

Jørgensen, Kirsten Kragh. Den nye norske købelov (med hovedvægten på
købelovens regler om mangler). - I: JV (1989) s. 123-150

Krüger, Kai. "Kraftfôrdommen" (Rt. 1964 s. 534) - en kommentar. - I: JV
(1965) s. 70-78

Krüger, Kai. Kjøp og salg. - I: Gyldendals bok om lov og rett / red.
Torstein Eckhoff. - Oslo: Gyldendal, 1974. - S. 231-269

Krüger, Kai. Kjøpslov, bransjevilkår og offentlige anbudsregler. - I:
Offentlige anbudsregler. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - (Skrift; nr. 6/76). - S. 78-106

Krüger, Kai. Ansvar ved forsinket levering i kjøp. - I: JV (1978) s. 77-107

Krüger, Kai. Ny kredittkjøpslov? - synspunkter omkring NOU 1977:12. - I:
LoR (1978) s. 147-165

Krüger, Kai. Forbrukerbegrepet i norsk lovgivning. - I: Injuria [nr. 6]
(1983) s. 18-21

Krüger, Kai. Opplysningsansvar i markedsføringen. - I: Festskrift:
Forbrukerombudet 1973-1993: 20 år / red. Anne-Cathrine Haug. - Oslo: Forbrukerombudet, 1993. - S. 41-63

Wyller, Christian Fredrik. Forbrukerkjøpsreglene. - I: LoR (1975) s. 320-332

Anmeldelser

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Børge Dahl: Produktansvar. - København:
Juristforbundets forlag, 1973. - I: LoR (1975) s. 41-42

ØVRIGE KONTRAKTER

Bøker, stensiler

Sandvik, Tore. Handelsagentur og andre mellommansforhold i varehandelen.
- Oslo: Tanum, 1971. - 226 s.

Stokkan, Bjørnar. Kontraktfestet stengningsrett for strøm og telefon:
rimelighetsvurdering med grunnlag i avtalelovens § 36 og markedføringslovens § 9a. - Bergen: Universitetet, 1988. - 78 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 15). - Også i: JV (1988) s. 283-341. - Særavhandling 1988

Wiig, Søren. Standardiserte aksjeopsjoner: en rettslig oversikt. -
Bergen: Universitetet, 1990. - V, 53, 13 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 28). - Særavhandling 1990

Artikler

Krüger, Kai. Kredittretten i støpeskjeen. - I: JV (1979) s. 251-279

Krüger, Kai. Datamaskinutrustning og programvare - kontraktsvilkår. - I:
JV (1988) s. 139-169

Nygaard, Nils. Om statens ansvar for bortkomen post. - I: Rett og
humanisme: festskrift til Kristen Andersen 6. august 1977. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 271-292

Nygaard, Nils. Eigedomsmeklarens ansvar for råd om skatt. - I:
Skatterett (1983) s. 133-144

Sandvik, Tore. Konsulentens økonomiske ansvar. - I: Forhandlingerne på
Det 27. nordiske juristmøde i Reykjavik 20. -22. august 1975 bilag 10 og referat fra forhandlingene. - S. 331-333 og S. 353-354

Sandvik, Tore. Noen spørsmål ved entreprenørgaranti. - I: Rett og
humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 317-325

Anmeldelser

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av: Europeisk agentrett: praktisk
veiledning særlig om avtaleutforming, oppsigelse og avgangsvederlag / Johan Landsdorff m. fl. - Oslo: Norges eksportråd, 1983. - I: Juristkontakt (1983) s. 451-452

Odels- og åsetesrett

Bøker, stensiler

Nygaard, Nils. Odelsrett og ekteskap. - Bergen: Universitetsforlaget,
1976. - 144 s.

Artikler

Nygard, Mons Sandnes. Konsesjonslov og odelslov. - I: Jus og jord:
Heidersskrift til professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 122-133

Nygaard, Nils. Odelsrett til sameigepart. - I: LoR (1966) s. 373-382

Nygaard, Nils. Om området for odels- og åsetesretten, særleg om
åsetesretten til Bergli i Asker. - I: Retts-utferd. - Oslo: Samlaget, 1969. - S. 9-32

Nygaard, Nils. Ny odelslov. - I: LoR (1975) s. 51-72

Nygaard, Nils. Om misbruk av odelsrett. - I: Jus og jord: heidersskrift
til professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 134-153

Panterett

Bøker, stensiler

Krüger, Kai og Sandvik, Tore. Norsk panterett. - 2. utg. / av Krüger,
Sandvik og Ole Johan Giertsen. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - xxv, 463 s. - 1. utg. 1980

Artikler

Greve, Guri. Greve, Guri. Ektefellers felles bolig som deknings- og
panteobjekt når ektefellene har felleseie. - I: JV (1980) s. 49-96

Lilleholt, Kåre. Pant i innløysingspapir: rasjonell rettsvernsregel? -
I: Lov, dom og bok: festskrift til Sjur Brækhus / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 325-339

Lilleholt, Kåre. Opplåning av pantobligasjonar: merknader til Jens Edvin
Andreassen. - I: TfR (1991) s. 306-312. - Kommentar til artikkel av Jens Edvin Andreassen som gir svar til Lilleholt i TfR (1991) s. 480-482.

Nygaard, Nils. Eigedomsatterhald i smågris. - I: Stud.jur. (1962)
[nr. 3] s. 29-33 og [nr. 4] s. 30

Sandvik, Tore. Panthaverdekning og avtale. - I: LoR (1981) s. 401-407

Sandvik, Tore. Fellespant. - I: JV (1983) s. 67-83

Anmeldelser

Eriksen, Per Christian. Bokanmeldelse av Sandvik, Krüger og Giertsen:
Norsk panterett. - Bergen: Universitetsforlaget, 1980. - I: Juristkontakt (1981) s. 266-269. - Også i: Injuria [nr. 5] (1981) s. 57-62

Selskapsrett. Handelsrett

Bøker, stensiler

Andenæs, Mads. Henry. Sameier og selskaper: sameier, ansvarlige
selskaper, kommandittselskaper, partsrederier. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1977. - 639 s. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1978

Andenæs, Mads Henry. Aksjeselskapsrett. - Oslo: Bedriftsøkonomens
forlag, 1981. - xiii, 352 s. - Ny utg. 1992

Giertsen, Johan. Kan et aksjekjøp finansieres av firmaets egne midler? -
Oslo: Den norske advokatforening, 1990. - 52 s. - (Småskrift; nr. 55)

Giertsen, Johan. Generasjonsskifte. - Bergen: Universitetet, 1993. -
xxv, 723 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1994.

Giertsen, Johan. Generasjonsskifte: juridiske spørsmål. - Oslo:
Næringslivets Forlag A/S, 1994. - 31 s. - (Skriftserie; utgitt av NHOs prosjekt for familiebedrifter) (På omslaget: Familie, lederskap, eierskap: Temahefte 2).

Nordtveit, Ernst. Oppdragssamarbeid: joint ventures i oppdragsindustri,
entreprenørverksemd, forsking og utvikling. - Bergen: Alma Mater, 1992. - Omarbeidet utg. av dr.avhandling Univ. i Bergen, 1989

Nordtveit, Ernst. Samarbeid mellom næringsverksemder: rettslege rammer:
eit oversyn over samarbeidsformer i næringslivet og selskapsrettslege, konkurranserettslege og skatterettslege rammer for samarbeid. - Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, 1993. - 41 bl. - (SNF-rapport 47/1993)

Artikler

Andenæs, Mads Henry. Aksjeselskapet i historisk, økonomisk og
rettspolitisk lys. - I: LoR (1980) s. 3-19

Giertsen, Johan. Kan et ansvarlig sivilt selskap slås konkurs? - I:
Injuria [nr. 3] (1985) s. 8-10

Giertsen, Johan. Forbudet mot å finansiere erverv av aksjer ved lån
eller sikkerhetsstillelse fra selskapet - aksjeloven § 12-10 siste ledd. - I: LoR (1988) s. 421-441

Giertsen, Johan. Generasjonsskifte i bedrifter. - I: Bergen Banks
kvartalsskrift [nr. 1] (1988) s. 17-21

Giertsen, Johan. Generasjonsskifte i bedrifter. - I: LoR (1988) s. 26-39

Giertsen, Johan. Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull
kontroll av selskapets økonomiske stilling - I: Juristkontakt [nr. 3] (1994) s. 2-9. - Basert på prøveforelesningoppgitt emne dr. graden Univ. i Bergen, 1994

Hov, Jo. Selvdømme i foreningsforhold. - I: TfR (1982) s. 181-276

Mestad, Ola. Høgsterettsdommen i produksjonsavgiftsterminsaka: Rt. 1985
s. 1355. - Oslo: Sjørettsfondet, 1986. - 30 s. - (Marius nr. 118)

Nordtveit, Ernst. Samarbeidsavtalen - avtale og selskapsrett. - I: 11.
runde avtalene. - Bergen: Solstrandseminaret, 1988. - S. 39-72

Sandvik, Tore. Sløyf lukningsvedtektene. - I: Dagbladet 1.9.1962

Sæbø, Rune. Lovens krav til styret. - I: Styrets rolle / red. Torger Reve
og Tore Grønlie. - Oslo: Tano, 1993. - S. 48-73

Wyller, Christian Fredrik. Boligsamvirket. - I: Boligrett. - 2. utg. /
red. Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 51-134. - Også i 1. utg. 1978 s.m. Einar Tiller

Anmeldelser

Andenæs, Mads Henry. Bokanmeldelse av Kim Dobrowen m. fl.: Rederi og
kapitaltilførsel: hovedproblemer i moderne rederifinansiering. - Oslo: Sjørettsfondet, 1981. - I: LoR (1983) s. 154-157

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Gustav W. Norrmén: Om bostadaktieköparen
rättsliga ställning i det s.k. gründerförhällande: en studie från bolagsrättens och kontraktsrättens gränsområde. - Helsingfors, 1968. - I: TfR (1969) s. 140-144

Sandvik, Tore. Anmeldelse av: Eek, Bolding och Stenberg: Eksporträtt 4.
- Stockholm, 1970. - I: TfR (1972) s. 125-126

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Ole Lando: Udenrigshandelens kontrakter.
udenrigshandelsret 1. - København: Munksgaard, 1969. - I: TfR (1970) s. 560-563

Sjørett

Bøker, stensiler

Krüger, Kai. Transportomlegning: særlig om deviasjon i sjøtransport.
(2 bind). - Oslo: Universitetet, 1973. - 811 bl. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1973

Larssen, Wiggo Storhaug. Fergeansvar. - Bergen: Universitetsforlaget,
1982. - 52 s. - (Juridiske skrifter nr. 1, Det juridiske fakultet)

Artikler

Krüger, Kai. Post Torrey Canyon - om oljesølsansvar i tankskipsfarten. -
I: LoR (1968) s. 337-357

Krüger, Kai. Deviasjonsansvaret i skandinavisk transportrett. - I:
Nordisk forsikringstidsskrift (1974) s. 351-378

Krüger, Kai. Fault liability for classification societies towards third
parties? - I: Festskrift Kurt Grönfors / red. Lars Gorton m. fl. - Stockholm: Norstedts, 1991. - S. 271-296

Anmeldelser

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Sjur Brækhus: Juridiske arbeider fra sjø
og land. - Oslo: Universitetsforlaget, 1968. - I: Juristkontakt [nr. 7] (1968) s. 13


Tingsrett

Bøker, stensiler

Hærem, Axel. Norsk tingsrett / Axel Hærem og Sjur Brækhus. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1964. - xlviii, 688 s. - Utdrag utgitt på nytt 1976.

Hærem, Axel. Gjerdehold mellom naboer: lov om grannegjerde av 5. mai
1961. - Oslo: Aschehoug, 1970. - 81 s.

Lilleholt, Kåre. Godtruerverv og kreditorvern: kompendium. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1989. - 257 s.

Mellbye, Halfdan. Regulering av eierforholdene i fiskeoppdrettsnæringen.
- Bergen: Institutt for offenlig rett, 1988. -
120 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 14 [i. e. 16]). - Særavhandling 1986

Nordtveit, Ernst. Rettar til nausttomt. - Bergen: Det juridiske
fakultet, 1982. - (Skrift; nr. 2). - Og: Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - vii, 84 s.

Nygard, Mons Sandnes. "Med lov skal land byggjast": heidersskrift til
Knut Robberstad / medlem av skriftstyret. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969

Nygard, Mons Sandnes. Ting og rettar. - 2. utg. - Bergen: STM-trykk,
1974. - 304 s. - 1. utg. 1970

Nygard, Mons Sandnes. Avhendingssaker 1667-1836. - 2. utg. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1976. - 351 s. - 1. utg. 1970

Nygard, Mons Sandnes. Eigedomsavhending i norsk rettshistorie. - 2. utg.
- Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - xvi, 362 s. - 1. utg. 1974

Nygard, Mons Sandnes. Løysingsrettar: rådsegn 13 frå Sivillovbokutvalet
/ Nygard utvalsleiar. - NOU 1984:32. - 104 s.

Nygard, Mons Sandnes. Eigedomsgrenser og administrative
inndelingsgrenser: rådsegn 14 frå Sivillovbokutvalget / Nygard utvalsleiar. - NOU 1988:16. - 107 s.

Nygard, Mons Sandnes. Ny lov om tomtefeste: rådsegn 15 frå
Sivillovbokutvalet / Nygard utvalsleiar til sin død 1991. - NOU 1993:29. - 115 s.

Nygaard, Nils. Retts-utferd / av Nygaard, Knut Robberstad og Daniel
Rogstad. - Oslo: Samlaget, 1969. 141 s.

Tønnesen, Sverre. Ukefredningsbestemmelsene i lakseloven. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1970. - 72 s. - (Notat; nr. 7/70)

Tønnesen, Sverre. Retten til jorden i Finnmark: rettsregler om den
såkalte "Statens umatrikulerte grunn" - en undersøkelse med særskilt sikte på samenes rettigheter. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1972. - To bind. - (Skrift; nr. 3/1972). - 2. utg. Bergen: Universitetsforlaget, 1972. - 414, xii s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1973

Artikler

Giertsen, Johan. Bordet fanger? - Rt. 1980 s. 769. - I: Stud.jur.
[nr. 6] (1980) s. 25-28

Giertsen, Johan. Fra rettslivet - Rt. 1980 s. 485. - I: Injuria [nr. 4]
(1981) s. 28-29

Holgersen, Gudrun. Skjønnhetshensyn etter bygningsloven og granneloven.
- I: LoR (1987) s. 451-472

Hærem, Axel. Tingsretten / revidert av Kåre Lilleholt. - I: Knophs
oversikt over Norges rett. - 9. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 229-296. - Også i 8. utg 1981, 7. utg. 1975, 6. utg. 1973, 5. utg. 1969, 4. utg. 1966

Hærem, Axel. En del bemerkninger til den nye hevdsloven.
- I: JV (1967) s. 71-108

Lilleholt, Kåre. Noko om sameige i bustadhus. - I: Juristkontakt (1980)
s. 158-161. - Kommentert av Carl August Fleischer i Juristkontakt (1980) s. 262-264. - Replikk av Kåre Lilleholt i Juristkontakt (1980) s. 341-342

Lilleholt, Kåre. Om regulering av festeavgift for tomter.
- I: LoR (1981) s. 451-463

Lilleholt, Kåre. Eigarseksjonslova § 5 første ledd første punktum - eit
tolkningsforsøk. - I: Juristkontakt (1983) s. 198-201 og s. 218-220

Lilleholt, Kåre. Tingsretten / av Axel Hærem og revidert av Lilleholt. -
I: Knophs oversikt over Norges rett. - 9. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 229-296

Lilleholt, Kåre. Fast eiendoms rettsforhold. - I: Knophs oversikt over
Norges rett. - 10. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1993. - S. 281-297

Mellbye, Halfdan. Ugyldig forskrift om fiskeoppdrett i Nord-Troms og
Finmark. - I: LoR (1990) s. 329-342

Nordtveit, Ernst. Retten til sjøgrunnen nær land. - I: Bergens Tidende
1981 (kronikk)

Nordtveit, Ernst. Oppal av fisk og retten til sjøgrunnen. - I: Norsk
fiskeoppdrett [nr. 1] (1983) s. 2

Nordtveit, Ernst. Jus i akvakultur. - I: Foredragsserie fra
lørdagsuniversitetet: Fiskeoppdrett. - Universitetet i Bergen 18. oktober-22. november 1986. - 31 s.

Nordtveit, Ernst. Rettslege sider ved oppdrettsnæringa. -
I: Vestlandsk Landbruk (1986)

Nordtveit, Ernst. Kartfesting, merking og justering: foredrag. - I:
Kartdagene 1989 i Drammen. - Ås: Norges karttekniske forbund, 1989

Nordtveit, Ernst. Yttergrenser: NOU 1988: 16: foredrag. - I: Kartdagene
1989 i Drammen. - Ås: Norges karttekniske forbund, 1989

Nordtveit, Ernst. Grenser for fast eigedom. - I: JV (1990) s. 23-71

Nordtveit, Ernst. Oppløysing av sameige. - I: TfR (1992) s. 705-785

Nygard, Mons Sandnes. Tre ved granne-eigedom. - I: LoR (1964) s. 97-109

Nygard, Mons Sandnes. Sameige. - I: JV (1968) s. 1-36

Nygard, Mons Sandnes. Om midtstykke og fiskerett - og den passive
partskompetanse. - I: LoR (1973) s. 118-129

Nygard, Mons Sandnes. Eigedomsgrense - kart og plan. - I: Festskrift
Torgeir Austenå: Arealjuss - i tidsskriftet Kart og plan (1988) s. 319-423 (på s. 319-325)

Nygaard, Nils. Lex Rinde. - I: "Med lov skal land byggjast":
Heidersskrift til Knut Robberstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 81-106

Nygaard, Nils. Ansvarsplassering etter grannelova § 9. - I: JV (1991) s. 171-186

Sandvik, Tore. Naborett og lovteknikk. - I: TfR (1959) s. 171-173. -
Under "Fra utkikken"

Sandvik, Tore. Naborett og grannelov. - I: LoR (1962) s. 121-132

Sandvik, Tore. Proformaoverdragelse av fast eiendom. - I: TfR (1967) s.
48-75. - Prøveforelesning oppgitt emne dr.graden, Oslo 1966.

Sandvik, Tore. Eiendomsovergang og kreditorbeslag ved
tilvirkningskontrakter. - I: TfR (1968) s. 445-480. - Prøveforelesning selvvalgt emne dr.graden, Oslo 1966.

Sandvik, Tore. Ansvar for vannledningskader i naboforhold. - I: "Med lov
skal land byggjast": heidersskrift til Knut Robberstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 133-142

Sandvik, Tore. Bygningslov og privatrett. - Bergen: Institutt for
offentlig rett. 1978. - 27 s. - (Skriftserie; nr. 1/78)

Tønnesen, Sverre. Samenes rett til jorden i sine bygder. - I: Bergen:
Institutt for offentlig rett: en presentasjon. - Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr. 4/70). - 5 s.

Tønnesen, Sverre. Om norsk reindriftslovgivning. - I: Injuria [nr. 3]
(1972) s. 7-8. - Foredrag holdt 13. mars 1972

Tønnesen, Sverre. Om retten til jorden i Finnmark. - I: Samenes og
sameområdenes rettslige stilling. - Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - S. 124-144

Wyller, Christian Fredrik. Eiendomsrett og bruksrett til bolig: en
sammenligning av ulike eie- og leieformer / av Wyller og Hans Petter Lundgaard. - I: Boligrett / red. Wyller og Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - S. 17-52.

Wyller, Christian Fredrik. Eierseksjoner. - I: LoR (1983) s. 531-559

Wyller, Christian Fredrik. Eierleiligheter. - I: Boligrett. - 2. utg. /
red. Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 375-432

Anmeldelser

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Per Nørby Jensen og Helge Wulff: Hvad
må min nabo? - naborett. - København: Gad, 1981. - I: TfR (1982) s. 336

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Peter Block: Ejerlejligheder.
- 2. udg. - København: Juristforbundets forlag, 1982. - I: TfR (1983) s. 608-610

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Torgny Håstad: Sakrätt: avseende lös
egendom. - Stockholm: Norstedts, 1982. - I: TfR (1984) s. 195-196

Nordtveit, Ernst. Bokanmeldelse av Torgny Håstad: Sakrätt avseende lös
egendom. - 2. utg. - Stockholm: Norstedts, 1984. - I: TfR (1986) s. 577-576

Nordtveit, Ernst. Nyttig bok om eierrådighet og samfunnskontroll:
bokanmeldelse av Thor Falkanger: Eierrådighet og samfunnskontroll. - 3. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1986. - I: Advokatbladet [nr. 9] (1987) s. 36

Nygaard, Nils. Bokanmeldelse av Flemming Tolstrup: Landboret. -
København: Juristforbundets forlag, 1968. - I: LoR (1971) s. 380-384

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Boliglovsamlingen / ved H. Krag
Jespersen og Peter Vesterdorf. København: Juristforbundets forlag, 1982. - I: TfR (1983) s. 629-630

Trygderett. Forsikringsrett

Bøker, stensiler

Holgersen, Gudrun. Tilbake til arbeid? - folketrygdens regler om ytelser
under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår. - Bergen: Alma Mater, 1992. - 548 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1991

Holgersen, Gudrun og Nygaard, Nils. Trygderett: lovforståelse,
analysemetode og begrep - Bergen: Alma Mater, 1994. - 275 s. - 1. utg. 1987, 2. utg. 1988 med tittel: Kompendium i trygderett 2

Ohldieck, Fredrik W. Lov om folketrygd med utfyllende forskrifter og
kommentarer til bestemmelsene om omfang, sykestønad m. v. - Oslo: Sem og Stenersen, 1973. - Tidligere utgitt som Lov om syketrygd (1960 og 1964) og Loven om enke- og morstrygd (1965)

Ohldieck, Fredrik W. Sykelønnsordningen. - 2. utg. - Bergen:
Universitetsforlaget, 1981. - 1. utg. 1979

Artikler

Holgersen, Gudrun. Trygderettens utvikling ang. kvinner og deres
rettigheter de siste 100 år. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 69-72

Holgersen, Gudrun. Forvirrende rettssituasjon for husmødre. - I:
Juristkontakt (1986) s. 294-297 og s. 323-325

Holgersen, Gudrun. Kvinner, folketrygd og tilleggspensjon. - I:
Underveis. . . festskrift til Eva Kolstad / red. Gunnar Bergby m. fl. - Oslo: Aventura, 1988

Holgersen, Gudrun. Fjern sykdom som vilkår for attføringshjelp. - I:
Sosial trygd [nr. 9] (1991)

Holgersen, Gudrun. Sykdom som trygderettslig vilkår. - I: JV (1992) s. 225-252

Krüger, Kai. Nemdapparatet i forsikrings- og forbrukertvistsaker - et
hensiktsmessig verktøy? - refleksjoner i tilknytning til den nye forsikringsavtalelovs § 20-1. - I: Ny forsikringsavtalelovgivning: et FAL fremover: rapport fra et seminar i anledning Knut S. Selmers fratreden som professor i forsikringsrett. - Oslo: Tano, 1990. - S. 58-76

Nygaard, Nils. Forsikring, sjølvmord og sinnssjukdom.
- I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 32-36

Wilmot, Nicolas. Tredjemannsdekning i vareforsikring -
personskifteproblemet. - I: Marius [nr. 99]. - Oslo: Sjørettsfondet, 1985. - S. 62-70

Anmeldelser

Holgersen, Gudrun. Bokanmeldelse av Asbjørn Kjønstad: Folketrygdens
uførepensjon. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - I: JV (1989) s. 194-195

Tveit, Hans-Carl. Bokanmeldelse av: Årbok for trygderetten 1984 / red.
Finn Grøstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1985. - I: Injuria [nr. 4] (1985) s. 18-19

Åndsrett. Presserett

Bøker, stensiler

Mæland, Henry J. Retten til eget bilde og fotografilovens § 15. -
Bergen: Universitetet, 1985. - 49 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 8). - Også noe forkortet i: LoR (1985) s. 195-224

Konow, Berte-Elen Reinertsen. Pressens anonymitetsrett. - Bergen:
Universitetet, 1989. - 94. s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 17). - Særavhandling 1988

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Innlegg i debatten om: rettsvesenet og massemedia.
- I: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984, del II. - S. 689-691

Giertsen, Johan. Mangler pressen folkeskikk? - I: Injuria [nr 1] (1982] s. 36

Lilleholt, Kåre. Ikkje om Springer (bokmelding om fire bøker om presse
og fjernsyn). - I: Syn og segn, årg. 85 (1979) s. 315-317