Privatrett


(fortsettelse)

Tingsrett

Bøker, stensiler

Hærem, Axel. Norsk tingsrett / Axel Hærem og Sjur Brækhus. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1964. - xlviii, 688 s. - Utdrag utgitt på nytt 1976.

Hærem, Axel. Gjerdehold mellom naboer: lov om grannegjerde av 5. mai
1961. - Oslo: Aschehoug, 1970. - 81 s.

Lilleholt, Kåre. Godtruerverv og kreditorvern: kompendium. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1989. - 257 s.

Mellbye, Halfdan. Regulering av eierforholdene i fiskeoppdrettsnæringen.
- Bergen: Institutt for offenlig rett, 1988. -
120 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 14 [i. e. 16]). - Særavhandling 1986

Nordtveit, Ernst. Rettar til nausttomt. - Bergen: Det juridiske
fakultet, 1982. - (Skrift; nr. 2). - Og: Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - vii, 84 s.

Nygard, Mons Sandnes. «Med lov skal land byggjast»: heidersskrift til
Knut Robberstad / medlem av skriftstyret. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969

Nygard, Mons Sandnes. Ting og rettar. - 2. utg. - Bergen: STM-trykk,
1974. - 304 s. - 1. utg. 1970

Nygard, Mons Sandnes. Avhendingssaker 1667-1836. - 2. utg. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1976. - 351 s. - 1. utg. 1970

Nygard, Mons Sandnes. Eigedomsavhending i norsk rettshistorie. - 2. utg.
- Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - xvi, 362 s. - 1. utg. 1974

Nygard, Mons Sandnes. Løysingsrettar: rådsegn 13 frå Sivillovbokutvalet
/ Nygard utvalsleiar. - NOU 1984:32. - 104 s.

Nygard, Mons Sandnes. Eigedomsgrenser og administrative
inndelingsgrenser: rådsegn 14 frå Sivillovbokutvalget / Nygard utvalsleiar. - NOU 1988:16. - 107 s.

Nygard, Mons Sandnes. Ny lov om tomtefeste: rådsegn 15 frå
Sivillovbokutvalet / Nygard utvalsleiar til sin død 1991. - NOU 1993:29. - 115 s.

Nygaard, Nils. Retts-utferd / av Nygaard, Knut Robberstad og Daniel
Rogstad. - Oslo: Samlaget, 1969. 141 s.

Tønnesen, Sverre. Ukefredningsbestemmelsene i lakseloven. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1970. - 72 s. - (Notat; nr. 7/70)

Tønnesen, Sverre. Retten til jorden i Finnmark: rettsregler om den
såkalte «Statens umatrikulerte grunn» - en undersøkelse med særskilt sikte på samenes rettigheter. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1972. - To bind. - (Skrift; nr. 3/1972). - 2. utg. Bergen: Universitetsforlaget, 1972. - 414, xii s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1973

Artikler

Giertsen, Johan. Bordet fanger? - Rt. 1980 s. 769. - I: Stud.jur.
[nr. 6] (1980) s. 25-28

Giertsen, Johan. Fra rettslivet - Rt. 1980 s. 485. - I: Injuria [nr. 4]
(1981) s. 28-29

Holgersen, Gudrun. Skjønnhetshensyn etter bygningsloven og granneloven.
- I: LoR (1987) s. 451-472

Hærem, Axel. Tingsretten / revidert av Kåre Lilleholt. - I: Knophs
oversikt over Norges rett. - 9. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 229-296. - Også i 8. utg 1981, 7. utg. 1975, 6. utg. 1973, 5. utg. 1969, 4. utg. 1966

Hærem, Axel. En del bemerkninger til den nye hevdsloven.
- I: JV (1967) s. 71-108

Lilleholt, Kåre. Noko om sameige i bustadhus. - I: Juristkontakt (1980)
s. 158-161. - Kommentert av Carl August Fleischer i Juristkontakt (1980) s. 262-264. - Replikk av Kåre Lilleholt i Juristkontakt (1980) s. 341-342

Lilleholt, Kåre. Om regulering av festeavgift for tomter.
- I: LoR (1981) s. 451-463

Lilleholt, Kåre. Eigarseksjonslova § 5 første ledd første punktum - eit
tolkningsforsøk. - I: Juristkontakt (1983) s. 198-201 og s. 218-220

Lilleholt, Kåre. Tingsretten / av Axel Hærem og revidert av Lilleholt. -
I: Knophs oversikt over Norges rett. - 9. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 229-296

Lilleholt, Kåre. Fast eiendoms rettsforhold. - I: Knophs oversikt over
Norges rett. - 10. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1993. - S. 281-297

Mellbye, Halfdan. Ugyldig forskrift om fiskeoppdrett i Nord-Troms og
Finmark. - I: LoR (1990) s. 329-342

Nordtveit, Ernst. Retten til sjøgrunnen nær land. - I: Bergens Tidende
1981 (kronikk)

Nordtveit, Ernst. Oppal av fisk og retten til sjøgrunnen. - I: Norsk
fiskeoppdrett [nr. 1] (1983) s. 2

Nordtveit, Ernst. Jus i akvakultur. - I: Foredragsserie fra
lørdagsuniversitetet: Fiskeoppdrett. - Universitetet i Bergen 18. oktober-22. november 1986. - 31 s.

Nordtveit, Ernst. Rettslege sider ved oppdrettsnæringa. -
I: Vestlandsk Landbruk (1986)

Nordtveit, Ernst. Kartfesting, merking og justering: foredrag. - I:
Kartdagene 1989 i Drammen. - Ås: Norges karttekniske forbund, 1989

Nordtveit, Ernst. Yttergrenser: NOU 1988: 16: foredrag. - I: Kartdagene
1989 i Drammen. - Ås: Norges karttekniske forbund, 1989

Nordtveit, Ernst. Grenser for fast eigedom. - I: JV (1990) s. 23-71

Nordtveit, Ernst. Oppløysing av sameige. - I: TfR (1992) s. 705-785

Nygard, Mons Sandnes. Tre ved granne-eigedom. - I: LoR (1964) s. 97-109

Nygard, Mons Sandnes. Sameige. - I: JV (1968) s. 1-36

Nygard, Mons Sandnes. Om midtstykke og fiskerett - og den passive
partskompetanse. - I: LoR (1973) s. 118-129

Nygard, Mons Sandnes. Eigedomsgrense - kart og plan. - I: Festskrift
Torgeir Austenå: Arealjuss - i tidsskriftet Kart og plan (1988) s. 319-423 (på s. 319-325)

Nygaard, Nils. Lex Rinde. - I: «Med lov skal land byggjast»:
Heidersskrift til Knut Robberstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 81-106

Nygaard, Nils. Ansvarsplassering etter grannelova § 9. - I: JV (1991) s. 171-186

Sandvik, Tore. Naborett og lovteknikk. - I: TfR (1959) s. 171-173. -
Under «Fra utkikken»

Sandvik, Tore. Naborett og grannelov. - I: LoR (1962) s. 121-132

Sandvik, Tore. Proformaoverdragelse av fast eiendom. - I: TfR (1967) s.
48-75. - Prøveforelesning oppgitt emne dr.graden, Oslo 1966.

Sandvik, Tore. Eiendomsovergang og kreditorbeslag ved
tilvirkningskontrakter. - I: TfR (1968) s. 445-480. - Prøveforelesning selvvalgt emne dr.graden, Oslo 1966.

Sandvik, Tore. Ansvar for vannledningskader i naboforhold. - I: «Med lov
skal land byggjast»: heidersskrift til Knut Robberstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 133-142

Sandvik, Tore. Bygningslov og privatrett. - Bergen: Institutt for
offentlig rett. 1978. - 27 s. - (Skriftserie; nr. 1/78)

Tønnesen, Sverre. Samenes rett til jorden i sine bygder. - I: Bergen:
Institutt for offentlig rett: en presentasjon. - Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr. 4/70). - 5 s.

Tønnesen, Sverre. Om norsk reindriftslovgivning. - I: Injuria [nr. 3]
(1972) s. 7-8. - Foredrag holdt 13. mars 1972

Tønnesen, Sverre. Om retten til jorden i Finnmark. - I: Samenes og
sameområdenes rettslige stilling. - Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - S. 124-144

Wyller, Christian Fredrik. Eiendomsrett og bruksrett til bolig: en
sammenligning av ulike eie- og leieformer / av Wyller og Hans Petter Lundgaard. - I: Boligrett / red. Wyller og Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - S. 17-52.

Wyller, Christian Fredrik. Eierseksjoner. - I: LoR (1983) s. 531-559

Wyller, Christian Fredrik. Eierleiligheter. - I: Boligrett. - 2. utg. /
red. Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 375-432

Anmeldelser

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Per Nørby Jensen og Helge Wulff: Hvad
må min nabo? - naborett. - København: Gad, 1981. - I: TfR (1982) s. 336

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Peter Block: Ejerlejligheder.
- 2. udg. - København: Juristforbundets forlag, 1982. - I: TfR (1983) s. 608-610

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Torgny Håstad: Sakrätt: avseende lös
egendom. - Stockholm: Norstedts, 1982. - I: TfR (1984) s. 195-196

Nordtveit, Ernst. Bokanmeldelse av Torgny Håstad: Sakrätt avseende lös
egendom. - 2. utg. - Stockholm: Norstedts, 1984. - I: TfR (1986) s. 577-576

Nordtveit, Ernst. Nyttig bok om eierrådighet og samfunnskontroll:
bokanmeldelse av Thor Falkanger: Eierrådighet og samfunnskontroll. - 3. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1986. - I: Advokatbladet [nr. 9] (1987) s. 36

Nygaard, Nils. Bokanmeldelse av Flemming Tolstrup: Landboret. -
København: Juristforbundets forlag, 1968. - I: LoR (1971) s. 380-384

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Boliglovsamlingen / ved H. Krag
Jespersen og Peter Vesterdorf. København: Juristforbundets forlag, 1982. - I: TfR (1983) s. 629-630

Trygderett. Forsikringsrett

Bøker, stensiler

Holgersen, Gudrun. Tilbake til arbeid? - folketrygdens regler om ytelser
under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår. - Bergen: Alma Mater, 1992. - 548 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1991

Holgersen, Gudrun og Nygaard, Nils. Trygderett: lovforståelse,
analysemetode og begrep - Bergen: Alma Mater, 1994. - 275 s. - 1. utg. 1987, 2. utg. 1988 med tittel: Kompendium i trygderett 2

Ohldieck, Fredrik W. Lov om folketrygd med utfyllende forskrifter og
kommentarer til bestemmelsene om omfang, sykestønad m. v. - Oslo: Sem og Stenersen, 1973. - Tidligere utgitt som Lov om syketrygd (1960 og 1964) og Loven om enke- og morstrygd (1965)

Ohldieck, Fredrik W. Sykelønnsordningen. - 2. utg. - Bergen:
Universitetsforlaget, 1981. - 1. utg. 1979

Artikler

Holgersen, Gudrun. Trygderettens utvikling ang. kvinner og deres
rettigheter de siste 100 år. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 69-72

Holgersen, Gudrun. Forvirrende rettssituasjon for husmødre. - I:
Juristkontakt (1986) s. 294-297 og s. 323-325

Holgersen, Gudrun. Kvinner, folketrygd og tilleggspensjon. - I:
Underveis. . . festskrift til Eva Kolstad / red. Gunnar Bergby m. fl. - Oslo: Aventura, 1988

Holgersen, Gudrun. Fjern sykdom som vilkår for attføringshjelp. - I:
Sosial trygd [nr. 9] (1991)

Holgersen, Gudrun. Sykdom som trygderettslig vilkår. - I: JV (1992) s. 225-252

Krüger, Kai. Nemdapparatet i forsikrings- og forbrukertvistsaker - et
hensiktsmessig verktøy? - refleksjoner i tilknytning til den nye forsikringsavtalelovs § 20-1. - I: Ny forsikringsavtalelovgivning: et FAL fremover: rapport fra et seminar i anledning Knut S. Selmers fratreden som professor i forsikringsrett. - Oslo: Tano, 1990. - S. 58-76

Nygaard, Nils. Forsikring, sjølvmord og sinnssjukdom.
- I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 32-36

Wilmot, Nicolas. Tredjemannsdekning i vareforsikring -
personskifteproblemet. - I: Marius [nr. 99]. - Oslo: Sjørettsfondet, 1985. - S. 62-70

Anmeldelser

Holgersen, Gudrun. Bokanmeldelse av Asbjørn Kjønstad: Folketrygdens
uførepensjon. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - I: JV (1989) s. 194-195

Tveit, Hans-Carl. Bokanmeldelse av: Årbok for trygderetten 1984 / red.
Finn Grøstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1985. - I: Injuria [nr. 4] (1985) s. 18-19

Åndsrett. Presserett

Bøker, stensiler

Mæland, Henry J. Retten til eget bilde og fotografilovens § 15. -
Bergen: Universitetet, 1985. - 49 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 8). - Også noe forkortet i: LoR (1985) s. 195-224

Konow, Berte-Elen Reinertsen. Pressens anonymitetsrett. - Bergen:
Universitetet, 1989. - 94. s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 17). - Særavhandling 1988

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Innlegg i debatten om: rettsvesenet og massemedia.
- I: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984, del II. - S. 689-691

Giertsen, Johan. Mangler pressen folkeskikk? - I: Injuria [nr 1] (1982] s. 36

Lilleholt, Kåre. Ikkje om Springer (bokmelding om fire bøker om presse
og fjernsyn). - I: Syn og segn, årg. 85 (1979) s. 315-317