Olje-, gass- og petroleumsrett

Juridisk fakultetsbibliografi

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Striden om oljeutvinningskonsesjonenes rettslige
status - noen forvaltningsrettslige og statsrettslige grunnproblemer. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 17 bl. - (Skriftserie; nr. 4:1979). - Også i: LoR (1980) s. 323-332

Frihagen, Arvid. Beregning av royalty = The point og reference for
royalty value. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 130 s. - (Skriftserie; nr. 3)

Frihagen, Arvid. Kodifisering og lovfesting av reglene om oljeutvinning:
skisse som diskusjonsgrunnlag til Oljerettsmøtet i Bergen 5. -6. okt. 1979. - Bergen: A. Frihagen, 1979. - III, 45 bl.

Frihagen, Arvid. Vilkår ved utvinningstillatelser m. v. etter forslag
til petroleumslov: lovutkastets § 44 - særlig med sikte på sikkerhetskrav, konsesjonstildeling, overdragelse, § 25 - tillatelser og ilandføring. - Bergen: Universitetsforlaget, 1979. - 127 s. - Også i: Institutt for offentlig rett skriftserie; nr. 5/79

Frihagen, Arvid. Norske varer og tjenester ved oljeutvinning:
preferanse, industriavtaler og teknologiutvikling. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1980. - 38 s. - (Skriftserie; nr. 1/80)

Frihagen, Arvid. Olje og fiske: rettslige problemer og rettslige
muligheter = Oil and fishing: legal problems and legal possibilities. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - 137 s. - Også i: Offentligrettslige skrifter 1:82

Frihagen, Arvid. Statsdeltakelsesavtalene: utvikling og standardisering
= The state participation agreements: developments and standardization. - Bergen: Universitetsforlaget , 1982. - 159 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

Frihagen, Arvid. Offshore tender bidding: contracting for oil and gas
development in the North sea: the offshore tender bidding system. - Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - 178 s.

Frihagen, Arvid. Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan:
foredragsmanuskripter og arbeidsnotater til Det sjette bergenske oljerettssymposiet 6.-7. desember 1983 på Solstrand / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - 267 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

Frihagen, Arvid. British-Scandinavian offshore constuction seminar:
offshore contracting and contracts: papers presented at the second British-Scandinavian offshore construction contract seminar held in Bergen 15.-16. mai 1985 / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - 206 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

Frihagen, Arvid. Oljekonsesjon og rettslig kontroll:
foredragsmanuskripter og arbeidsnotater til Det sjuende bergenske oljerettssymposium 5. og 6. desember 1984 / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - 281 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Frihagen, Arvid. Unitavtaler - unitavtaler på den norske
kontinentalsokkel: samarbeidsavtaler med offentligrettslige perspektiver = Unit operating agreements from the Norwegian sector: joint ventures with order aspects. - Bergen: Frihagen, 1985. - 78 s. - Også i Oljekonsejon og rettslig kontroll (1985)

Frihagen, Arvid. Samarbeidsavtaler og rammebetingelser: foredrag og
arbeidsnotater til Det åttende bergenske oljerettssymosium 4. og 5. desember 1985 / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Frihagen, Arvid. 11. runde avtalene: foredrag og arbeidsnotater til det
niende og tiende bergenske oljerettssymposium / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - 211 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Mestad, Ola. Statoil og statleg styring og kontroll. - Oslo:
Sjørettsfondet, 1985. - ix, 326 s. - (Marius nr. 105). - Lisensiatgradsavhandling Univ. i Oslo, 1985

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Utvinningsavtaler som kontrakter - tilbakevirkende
forskrifter i olje- og gass-sektoren? - I: Utbyggingsbelutning og utbyggingsplan. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S. 244-262. - (Offentligrettslige skrifter; 1983:2)

Frihagen, Arvid. Følger av oljeleting og oljeutvinning for
fiskerinæringen - juridiske konflikter. - I: Fiskerinæringen: lov, forvaltning og organisasjon / red. Kari Lindbekk. - Trondheim: Norges fiskeriforskningsråd, 1982. - S. 204-231

Frihagen, Arvid. Drivverdighet - rettslige krav og prosedyre. - I:
Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S. 48-62. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

Frihagen, Arvid. Forholdet mellom styringskomiteen og operatøren. - I:
Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan / red. Frihagen. - S. 234-243. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

Frihagen, Arvid. Offshore contracting: some key legal issues. - I:
Offshore contracting i the North Sea / red. Alan C. Page. - Dundee: University of Dundee, 1983. - S. 1-29

Frihagen, Arvid. Tap av andelsrettigheter ved mislighold av
innbetalingsplikt ved petroleumsutbygging. - I: Utbyggingsbeslutning og utbygningsplan / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S. 102-134. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

Frihagen, Arvid. International tendering - offshore constuction bidding.
- I: Oljekonsesjon og rettslig kontroll / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - S. 30-33. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Frihagen, Arvid. Notes and comments - the Ekofisk Royalty-case. - I:
Journal of energy and natural resources law (1985) s. 121-125

Frihagen, Arvid. The legal frame and standing of the Chinese first round
contracts. - I: Oljekonsesjon og rettslig kontroll / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - S. 135-158. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Frihagen, Arvid. Den norske konsesjonsvilkårspakken for tildelinger
våren 1986. - I: Samarbeidsavtaler og rammebetingelser / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 27-49. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Frihagen, Arvid. Notes and comments - The royalty-case. - I: Journal of
energy and natural resources law (1986)

Frihagen, Arvid. The 1985-1986 offshore joint operating agreements in
the Norwegian sector. - I: Samarbeidavtaler og rammebetingelser / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 27-47. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Frihagen, Arvid. Acquisition of natural resource interests by the state.
- I: Journal of energy law (1987) s. 96-105

Frihagen, Arvid. Compensation for impact costs due to variation orders
under offshore construction contracts. - I: 11. runde avtalene. - Bergen: Solstrandseminaret, 1988. - S. 147-211. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Frihagen, Arvid. Kommentarer til petroleumsutvalgets utredning om
rørledningslov i NOU 1988:18. - I: Marius [nr. 157] (1988) s. 7-14

Frihagen, Arvid. Rates charged offshore joint ventures for operator
owned or chartered drilling rigs. - I: Lov, dom og bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988 / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 149-163

Frihagen, Arvid. The joint operating agreements and licence terms in the
Norwegian 11th round. - I: 11. runde avtalene / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1988. - S. 13-37. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Frihagen, Arvid. The legal characterization of resource interests: does
it matter?- I: Energy law 1988. - London: Graham & Trotman, 1988. - S. 345-355

Greve, Hanne Sophie. Sub-contracting: a Norwegian perspective. - I:
Offshore contracting in the North sea / red. Alan C. Page. - Dundee: University of Dundee, 1983. - S. 79-83

Hærem, Axel. Noen hovedpunkter i norsk petroleumsskatterett. - I:
Oljekonsesjon og rettslig kontroll. / red. A. Frihagen - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - S. 203-223. - (Offentligrettslige skrifter 1985:2)

Hærem, Axel. Some main features of Norwegian petroleum taxation. - I:
Australian mining and petroleum law association yearbook (1987). - S. 542 flg.

Knustad, Børge. Høyesteretts dom i royalty-saken - kravet om
kvartalsvise innbetalinger underkjent også av høyesterett. - I: Olje og gassrett / red. Arvid Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 3-14.

Krüger, Kai. Moderselskapsgarantier. - I: 11. runde avtalene / red.
Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1988. - (Offentligrettslige skrifter 1988:1). - S. 73-100

Mestad, Ola. Mindretallsvern i Samarbeidsavtalen: trykt innlegg i
paneldebatten. - I: Marius nr. 157. - Oslo: Sjørettsfondet, 1988. - S. 67-74

Nordtveit, Ernst. Samarbeidsavtalen - avtale og selskapsrett. - I: 11.
runde avtalene. - Bergen: Solstrandseminaret, 1988. - S. 39-72

Nygaard, Nils. Forureiningsskade ved petroleumsverksemd. - I: Injuria
[nr. 5] (1981) s. 27-33

Sandvik, Tore. Conditions of contract for offshore contracts. - I:
Offshore contracting in the North Sea / red. Alan C. Page. - Dundee: University of Dundee, 1983. - s. 84-95

Anmeldelser

Mestad, Ola. Bokanmeldelse av Carl August Fleischer: Petroleumsrett.
- Oslo: Universitetsforlaget, 1983. - I: Juristkontakt (1984) s. 37-38