Offentlig rett


(fortsettelse av Prosess)

STRAFFEPROSESS, STRAFFULLBYRDELSE

Bøker, stensiler

Bårdsen, Arnfinn. Fri rettshjelp ved klage til Den Europeiske
Menneskerettighetskommisjon. - Oslo: Den norske advokatforening , 1993. - 71 s. - (Småskrift nr. 58)

Hov, Jo. Fornærmedes stilling i straffeprosessen. - Bergen:
Universitetsforlaget, 1983. - 252 s.

Hov, Jo. Påtalemyndighetens organisasjon og kompetanse. - Bergen:
Universitetsforlaget, 1983. - 191 s.

Kongshavn, Halvor. Utlendinger i norske fengsler. - Oslo: Institutt for
kriminologi og strafferett, 1981. - 81 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts stensilserie; nr. 43)

Kongshavn, Halvor. Rettspsykiatrien: slik fanger ser den: kritisk
søkelys på rettspsykiatrien. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - x, 289 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts skriftserie; 2/87)

Aall, Jørgen. Rettergang og menneskerettigheter: Den europeiske
menneskerettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess. - Bergen: Aall, 1993. - ix, 602 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1994

Artikler

Fosnes, Trygve. Forhåndsdom uten forsvar. - I: LoR (1988) s. 369-376

Giertsen, Johan. Dommer i straffeprosess 1980. - I: Injuria [nr. 2]
(1982) s. 30-36

Giertsen, Johan. HR-dom om narko-spaning i Nygårdsparken. - I: Injuria
[nr. 3] (1984) s. 10-12

Giertsen, Johan. Rettergangen i landsviksaker. - I: Injuria [nr. 1]
(1985) s. 50-56

Grahl-Madsen, Atle. Statsadvokaten og rettssikkerheten. - I: Verdens
Gang 24. 7. 1964

Grahl-Madsen, Atle. Dødsstraff i krigstid. - I: Norsk militært
tidsskrift (1978) s. 435-459. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 99-131

Hov, Jo. Interesseteoriene i straffeprosessen. - I: Lov og frihet:
festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 453-472

Kongshavn, Halvor. «Norwegians don't kill body, but kill mind» [om
utenlandske fanger i norske fengsler]. - I: Materialisten [nr. 4] (1981) s. 81-92

Kongshavn, Halvor. De særlig farlige: forvaringsforslaget: en kort
oversikt. - I: Tidsskrift for kriminalomsorg [nr. 1] (1985) s. 8-12

Kongshavn, Halvor. Den nye forvaringsordningen: løser den sikringens
problemer? / av Dag Ellingsen og Kongshavn. - I: Materialisten [nr. 1/2] (1988) s. 44-70

Krüger, Kai. Om forskeres rett og plikt til å opprettholde anonymitet
for sine kilder. - I: LoR (1982) s. 46-56

Lindboe, Knut. Straffeprosessloven av 1984. - I: Aftenposten
(morgennr.) 11.4. 83

Matningsdal, Magnus. Trafikksaker i forhørsretten. - I: JV (1983) s. 93-116

Matningsdal, Magnus. Etterskuddsom. - I: TfR (1985) s. 559-589

Matningsdal, Magnus. Betinget dom og prøveløslatelse. - I: LoR (1988) s. 3-25

Matningsdal, Magnus. Ny struktur i prosess- og strafferettslovgivningen.
- I: Bedre struktur i lovverket: Lovstrukturutvalgets delutredning II. - NOU 1992: 32. - S. 404-411 (Vedlegg nr. 21)

Mæland, Henry J. Straffesaken mot Sveinung Rødseth og begjæringene om
gjenopptagelse. - I: LoR (1991) s. 561-574

Aall, Jørgen. Siktedes rett til vitne-eksaminasjon etter EMK og etter
norsk rett. - I: LoR (1988) 478-488

Aall, Jørgen. Er varetektsdommeren upartisk i hovedforhandlingen?
- I: LoR (1989) s. 413-426

Aall, Jørgen. Domstolkontroll med frihetsberøvende sikringsvedtak: en
kommentar til «Arne-dommen». - I: JV (1990) s. 349-358

Anmeldelser

Giertsen, Johan. Bokanmeldelse av Jo Hov: Påtalemyndighetens
organisasjon og kompetanse. - Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - I: Injuria [nr. 5] (1983) s. 12-14