Offentlig rett


(fortsettelse av forvaltningsrett)

NÆRINGSRETT

Bøker, stensiler

Brudvik, Arthur. Innredningsindustriens omstillingsproblemer og
konkurransevilkår / av Brudvik, Hans Malterud, Svein Koløen og Oddmund Østbøe. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1978. - (NOU 1978:21)

Frihagen, Arvid. Fra prisrådets praksis: Prisrådets stilling til
leverandørers bruk av sin monopollignende makt til å regulere melkeomsetningen og installasjonsvirksomhet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1960. - 98 s.

Frihagen, Arvid. Prisrådets organisasjon og virksomhet. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1961. - 82 s. - Licentiatsgradsarbeid ved Univ. i Oslo

Lilleholt, Kåre. Krisa i lakseoppdrettsnæringa: utgreiing av eit utval
oppnemd ved kgl. res. 22. nov. 1991: gjeven til Fiskeridepartementet 28. aug. 1992. - NOU 1992: 36. - 224 s. - Lilleholt utvalsleiar

Anmeldelser

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av: Næringslovene med kommentarer ved
Jens Selmer og A. Rønsted. - København: Juristforbundets forlag, 1967. - I: LoR (1967) s. 432

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Ulf Bernitz: Marknadsrätt: en komparativ
studie av marknadslagsstiftningens utveckling och hovudlinjer. - Stockholm: Jurist- och samhällsvetarforbundets förlag, 1969. - I: TfR (1970) s. 564-568


POLITIRETT

Bøker, stensiler

Fosnes, Trygve. Politirett. Allmenn politirett: politiets oppgaver og
funksjoner. Notat utarbeidet til studieformål. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1984. - vii, 184 s.

Grahl-Madsen, Atle. Norsk fremmedrett i støpeskjeen: et bidrag til
debatten om ny fremmedlov. - Bergen: Universitetsforlaget, 1985. - 295 s.

Lilli, Marco. Private vaktselskap. - Bergen: Universitetet, 1990. - 75 s.
- (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 27). - Særavhandling 1989

Tønnesen, Sverre. Kompendium beregnet på studium av spesialfaget
politirett, hefte 1-6 / red. Tønnesen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978-79

Tønnesen, Sverre. Politirett. Kompendium: utdrag av hefte 1 og 2. - Rev. utg. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1990. - stensil

Tønnesen, Sverre. Regelsett av betydning for studiet av politirett.
- Rev. utg. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1992. - Stensil. - 1. utg. 1978

Artikler

Einarsen, Terje. Asylsøkere, rettssikkerhet og ny fremmedlov.
- I: LoR (1988) s. 1-2

Einarsen, Terje og Aall Jørgen. Legitimasjonsplikten etter fremmedloven
og forholdet til forskjellige diskrimineringsforbud. - I: TfR (1988) s. 1-28

Einarsen, Terje og Aall, Jørgen. Legitimasjonsplikten etter
utlendingsloven - en kommentar. - I: TfR (1988) s. 443-446

Fanebust, Arne. Politimannens tjenesterettslige stilling. - I:
Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett hefte 1 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 41-106

Fosnes, Trygve. Politiets oppgaver og midler i trafikksituasjoner. - I:
Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett, hefte 3 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 1-81

Grahl-Madsen, Atle. Avhøringstema, bevisproblemer og troverdighet. - I:
Nordic journal of international law (1987) s. 139-150. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 338-352

Grahl-Madsen, Atle. Jeg gråter for Norge. - I: Bergens Tidende [nr. 47]
(1987) (kronikk)

Grahl-Madsen, Atle. Når «rett» blir til «ikke rett». - I: Bergens
Tidende [nr. 38] (1987) (kronikk)

Grahl-Madsen, Atle. Iverksetting av vedtak som innebærer at utlending må
forlate riket. - I: TfR (1989) s. 550-588. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: : Universitetsforlaget, 1991. - S. 353-386

Stavang, Per. Om forhandlingsrett, drøftingar og samarbeidsutval. - I:
Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 2 / red. Sverre Tønnesen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 107-257b

Tønnesen, Sverre. Saker om rettsstridig adferd fra polititjenestemenn.
- I: LoR (1976) s. 340-366

Tønnesen, Sverre. Hordaland-politiet før 1900. - I: Hordaland
Politikammer 1900–1975. - Bergen: Politikammeret, 1977. - S. 42-64

Tønnesen, Sverre. Disposisjon «Generelt om politiets oppgaver og de
midler som kan og bør brukes for å løse disse». - I: Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 4: Politirettslige emner / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Universitetet i Bergen, Institutt for offentlig rett, 1979

Vogt, Edvard. En ny prosess mot Galilei / av Vogt og Gunnar Nordhus.
- I: LoR (1988) s. 143-148

Anmeldelser

Einarsen, Terje. Bokanmeldelse av Tor G. Birkeland: Politisk asyl.
- Oslo: Eget forlag, 1987. - I: LoR (1988) s. 282-285

SKATTERETT

Bøker, stensiler

Bakka, Pål Magne. Tynn kapitalisering: noen sider ved skatteloven § 54
første ledd. - Bergen: Universitetet, 1990. - 77 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 26). - Særavhandling 1988

Brudvik, Arthur. Skatterett for næringsdrivende. - 17. utg. - Oslo:
Bedriftsøkonomens forlag, 1994. - 672 s. - Årlig, 1. utg. ved Brudvik 1985 (8. utg.) som ajourføring av Leiv Vårdals bok. 10.-12. utg. bar tittelen «Vårdals skatterett for næringsdrivende»

Brudvik, Arthur. Skatterett for økonomer. - 4. utg. - Oslo:
Bedriftsøkonomens forlag, 1994. - 296 s. - 1. utg. 1991, 2. utg. 1992, 3. utg. 1993

Brudvik, Arthur. Skatterett: oppgavesamling med løsningsforslag.
- 8. utg. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1994. - 248 s. - Årlig siden 1987

Hærem, Axel. Skatterettslige eftervirkninger av felleseie. - Bergen:
Institutt for privatrett, 1971. - 59 s. - (Skrift; nr. 1/71)

Matre, Hugo P. Inntektsbeskatningen ved leasingavtaler: særlig om
grensen mellom overdragelse av eiendomsrett og stiftelse av bruksrett. - Oslo: Institutt for offentlig rett, 1991. - 173 s. - (Skriftserie; nr. 2:91)

Artikler

Brudvik, Arthur. Juridisk nasjonalrapport for Norge. - I: Den
skattemässiga behandlingen av kursvinster och kursförluster på fordringar och skulder. - Stockholm: Liber, 1986. - S. 213-274. - (Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie; nr. 16)

Brudvik, Arthur. Norske rettskilder. - I: Rättskällor inom skatterätten
/ red. Bertil Wiman. - Stockholm: Allmänna förlaget, 1990. - S. 63-84. - (Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie; nr. 24)

Hærem, Axel. Enkelte skattespørsmål vedrørende gjenlevende ektefelle.
- I: LoR (1965) s. 433-455. - Også i: Tidsskrift for revisjon og reknskap (1966) s. 620-632

Hærem, Axel. Den skattemessige behandling av forventede
fjerningsutgifter - situasjonen frem til 1978. - I: Samarbeidsavtaler og rammebetingelser / red. A. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 155-160. - (Offentligrettslige skrifter 1986:1). - (Solstrandseminaret 1985)

Hærem, Axel. Noen hovedpunkter i norsk petroleumsskatterett. - I:
Oljekonsesjon og rettslig kontroll. / red. A. Frihagen - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 203-223. - (Offentligrettslige skrifter 1985:2). - (Solstrandseminaret 1985)

Hærem, Axel. Some main features of Norwegian petroleum taxation. - I:
Australian mining and petroleum law association yearbook (1987). - S. 542 flg.

Hærem, Axel. Enkelte skattespørsmål med tilknytning til
bruksrettigheter. - I: Lov, dom og bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988 / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 229-240

Hærem, Axel. Skatteproblemer ved selskapsfinansiering - tynn
kapitalisering: praksis ved ligningen av oljeselskaper. - I: Utv. (1990) s. 1198-1229

Hærem, Axel. Boligbeskatning. - I: Boligrett. - 3. utg. / Christian Fr.
Wyller. - Bergen: Wyller, 1992. - S. 339-418. - Også i 1. 1978 og 2. utg. 1985

Launes, Kristian. Offentlighet i ligningsforvaltningen.
- I: Utv. (1977) s. 688-706

Matre, Hugo P. Klassifikasjon av leasingkontrakter: det skatterettslige
eiendomsbegrep ved leasing. - I: Skatterett (1991) s. 241-269

Matre, Hugo P. Deductibility of interest and financing charges in
computing income. - I: Cahiers de droit fiscal international: studies on international fiscal law / by the International fiscal association. - Vol LXXIXa (1994) s. 345-357

Anmeldelser

Bakka, Pål Magne. Faget skatterett - og om læreboken i dette:
bokanmeldelse av Magnus Aarbakke: Skatt på inntekt. - I: JV (1988) s. 92-106

Hærem, Axel. Bokanmeldelse av W. von Eyben: Fast ejendoms regulering og
beskatning. - København, 1965. - I: TfR (1965) s. 620-632

SKOLERETT

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Lov om universiteter og høgskoler: innstilling fra
et utvalg nedsatt ved kgl. res. av 7. feb, 1992: avgitt til Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet 28. juni 1993. - Oslo:
Forvaltningstjenesten, 1993. - 253 s. - (NOU 1993:24). - Bernt utvalgsleder

Holgersen, Gudrun. Likestillingsloven: særlig om lovens anvendelse i
utdanning og næringsliv. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - 234 s.

Hove, Harald. Skoledirektørens overprøving av vedtak i skolestyre og
kommunestyre. - Bergen: Intitutt for offentlig rett, 1976. - 62 bl. - (Skrift; nr. 5/76)

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Hvem er arbeidsgiver i den videregående skole?
- I: LoR (1977) s. 417-425

Fosnes, Trygve. Status, kompetanse og funksjoner til rektor ved de
akademiske institusjoner i Norge. - I: Nordisk administrativt tidsskrift (1970) s. 43-57

Frihagen, Arvid. Universitetenes selvstendighet: utvikling og tradisjon.
- I: Festskrift til Arne Halvorsen / red. Rolf Danielsen m.fl. . - Bergen: Universitetsforlaget, 1977. - S. 100-109

Greve, Guri. 100 års jubileum for vår første norske kvinnelige student:
et tilbakeblikk fra 1882 og frem til i dag. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 67-68

Hove, Harald. Hvilke organ har myndighet til å treffe avgjørelser innen
skoleforvaltningen. - I: Norsk skolerett / red. Wilhelm Matheson. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 92-113

Hove, Harald. Saksbehandlingsregler i skoleforvaltningen. - I: Norsk
skolerett / red. Wilhelm Matheson. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 114-198

Nygaard, Nils. Språket i skulen / av Nygaard og Arne Gjeraker. - I:
Norsk skolerett / red. Wilhelm Matheson. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 244-265

Anmeldelser

Einarsen, Terje. Bokanmeldelse av Wilhelm Matheson (red): Norsk
skolerett. - Universitetsforlaget, 1987. - I: LoR (1989) s. 46-48

Strafferett

Bøker, stensiler

Husabø, Erling Johannes. Rett til sjølvvalt livsavslutning? - Bergen:
Husabø, 1993. - x, 615 s. - Dr. avhandling Univ. i Bergen, 1994

Matningsdal, Magnus. Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse:
vilkårene for straff. - Oslo: Universitetsforlaget, 1981. - 267 s.

Matningsdal, Magnus. Inndragning. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987.
- 667 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1985

Matningsdal, Magnus. Straffeloven med kommentarer: første del:
Almindelige Bestemmelser. / red. Matningsdal og Anders Bratholm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - xvii, 396 s.

Mæland, Henry J. Ærekrenkelser. - Bergen: Universitetsforlaget, 1986.
- 554 s. - Rev. utg. dr.avhandling. Univ. i Bergen, 1984

Mæland, Henry J. Fast promillegrense på sjøen / Straffelovrådet på
oppdrag fra Justisdepartementet. - NOU 1993:21. - 41 s. - Mæland utvalgsleder

Strandbakken, Asbjørn. Senkingen av minstestraffen - bruken av fengsel
under 21 dager og straffeloven § 26a. - Bergen: Universitetet, 1989. - III, 100 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 19). - Særavhandling

Tønnesen, Sverre. Internasjonal strafferettspleie. - Bergen: Institutt
for offentlig rett, 1981. - 2 b. - Manuskript 1975

Artikler

Askeland, Bjarte. Respekten for menneskelivet - grenser flyttes.
- I: Injuria [nr. 1] (1987) s. 31

Bernt, Jan Fridthjof. Legalitetsprinsippet og andre hjemmelsspørsmål i
den offentlige rett: noen prinsipielle betraktninger. - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 509-526. - Også i: JV (1983) s. 119-135

Doublet, David og Husabø, Erling Johannes. Etisk legitimering av aktiv
dødshjelp. - I: Dagbladet 20. oktober 1992 (kronikk). - Også i: Hefte for kritisk juss [nr. 2] (1993) s. 22-24

Einarsen, Terje. The European convention on human rights and the notion
of an implied right to de facto asylum. - I: International journal of refugee law, vol. 2 (1990) s. 361-389

Fosnes, Trygve. Straff eller andre sanksjoner for å håndheve
forvaltningslovgivningen? - I: Kriminalpolitikk / red. Edvard Vogt og Gunnar Nordhus. - Oslo: Gyldendal, 1974. - S. 111-116

Frihagen, Arvid. Prislovens § 18 - straffebestemmelse og
ugyldighetsregel. - I: JV (1964) s. 66-94. - Prøveforelesning dr.graden Univ. i Oslo, 1964

Giertsen, Johan. Medvirkningsansvaret i norsk strafferett.
- I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 17-25

Giertsen, Johan. Bedrageri eller underslag/ulovlig besittelseskrenkelse?
- villedende sensorveiledning vår 82?- I: JV (1983) s. 84-91. - Også i: Injuria [nr. 1] (1983) s. 37-49

Giertsen, Johan. Straffeloven § 211 «utuktig».
- I: Injuria [nr. 6] (1983) s. 25-29

Grahl-Madsen, Atle. Søkelys på asylretten. - I: LoR (1964) s. 411-414

Grahl-Madsen, Atle. Politiske forbrytelser. - I: Bergens Tidende
31.7.1974 (kronikk). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 283-286

Grahl-Madsen, Atle. «Aut dedere, aut punire»: Et element i internasjonal
strafferett. - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetesforlaget, 1982. - S. 113-122. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 308-316

Greve, Guri. Frifinnelsesdommen. - I: Injuria [nr. 6] (1983) s. 5-6

Hov, Jo. Pressens ansvar for gjengivelse av ærekrenkelser.
- I: LoR (1982) s. 470-487

Hov, Jo. Ærekrenkelser og personforfølgning i pressen som rettspolitisk
problem. - I: LoR (1983) s. 35-47

Hov, Jo. Anmelderansvaret. - I: LoR (1984) s. 65-66. - Kommentar av Carl
August Fleischer i LoR (1984) s. 563-578. - Replikk: Noen ytterlige bemerkninger om anmelderansvaret. I: LoR (1985) s. 348-351

Husabø, Erling Johannes. Legalisering av aktiv dødshjelp i Nederland.
- I: TfR (1990) s. 672-707

Hærem, Axel. Straffelovens § 270. - I: JV (1961) s. 11-18

Kongshavn, Halvor. Juss og stat: noen spørsmål til forvirring.
- I: Hefte for kritisk juss [nr. 2] (1986) s. 2-3

Matningsdal, Magnus. Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse.
- I: Ærekrenkelser // Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse. - Bergen: Universitetet, 1984. - S. 29-48. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 5/84)

Matningsdal, Magnus. Etterskuddsom. - I: TfR (1985) s. 559-589

Matningsdal, Magnus. Sanksjoner ved overtredelse av ferieloven. -
Vedlegg 2 til Ot. prp. 1986-87 nr. 5. - S. 196-202

Matningsdal, Magnus. Betinget dom og prøveløslatelse. - I: LoR (1988) s. 3-25

Matningsdal, Magnus. Kommentarer til veitrafikklovens §§ 21-22 og 31.
- I: Veitrafikkloven: kommentarutgave. - 2. utg. / red. Torgersen og Engstrøm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 231-266, 379-387. - Også i 1. utg. 1983.

Matningsdal, Magnus. Juridiske personers straffansvar / av Matningsdal
og Gudrun Schneider. - I: JV (1989) s. 49-104

Matningsdal, Magnus. Kommentarer til Straffelovens §§ 28a-28c, 34-38,
52-55 og 64-76. - I: Straffeloven med kommentarer: første del / red. Matningsdal og Anders Bratholm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 66-87, 101-127, 202-253 og 281-311

Matningsdal, Magnus. Ny struktur i prosess- og strafferettslovgivningen.
- I: Bedre struktur i lovverket: lovstrukturutvalgets delutredning II. - NOU 1992:32. - S. 404-411 (Vedlegg nr. 21)

Matningsdal, Magnus. Nyere reaksjonspraksis m.v. ved promillekjøring og
etterfølgende alkoholnytelse. - I: LoR (1993) s. 151-180

Mæland, Henry J. Om injurielovgivningen og Fleischers kritikk av Andenæs
og Bratholm. - I: LoR (1986) s. 3-26

Mæland, Henry J. Ærekrenkelser. - I: Ærekrenkelser // Promillekjøring og
etterfølgende alkoholnytelse. - Bergen: Universitetet, 1987. - S. 1-46. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 5). - Kommet i flere utgaver.

Mæland, Henry J. Straff og mortifikasjon ved ærekrenkelser. - I: Corpus
Juris 25 år: festskrift. - Oslo: 1988. - S. 121-152

Mæland, Henry J. Kommentarer til Straffelovens §§ 56-63. - I:
Straffeloven med kommentarer: første del / red. Magnus Matningsdal og Anders Bratholm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 235-281

Nygaard, Nils. Grenser mellom rett og urett ved moralstøttande og
moralnøytrale straffebod. - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 233-243

Strandbakken, Asbjørn. Senkingen av minstestraffen - betydningen for
straffeutmålingen ved fartsoverskridelse. - I: LoR (1991) s. 221-236

Tønnesen, Sverre. Forholdet mellom strl. §§ 42 og 57. - I: JV (1974) s.
271-325. - Prøveforelesning oppgitt emne dr.graden Univ. i Bergen, 1973

Tønnesen, Sverre. Internasjonal strafferett, herunder internasjonal
rettshjelp i straffesaker. - I: Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 4: Politirettslige emner / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Universitetet i Bergen, Institutt for offentlig rett, 1979

Østgård, Brynjar. Om begrepet «underfundig adferd» i straffeloven av
1902. - I: Injuria [nr. 3] (1984) s. 44-46

Aall, Jørgen. Sivil ulydighet. - I: Injuria [nr. 1] (1981) s. 15-17

Anmeldelser

Giertsen, Johan. Bokanmeldelse av Johs. Andenæs: Fra spredte felter.
- Oslo: Tanum-Norli, 1982. - I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 24

Lunde, Daniel. Bokanmeldelse av Johs. Andenæs: Alminnelig strafferett.
- 3. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - I: JV (1989) s. 394-396

Matningsdal, Magnus. Bokanmeldelse av Olle Hoflund: Trafikkbrottslagen.
- Stockholm: Juristförlaget, 1981. - I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1982) s. 45-47

Mæland, Henry J. Bokanmeldelse av Nils Jareborg: Brotten, 3. häftet:
brotten mot allmänheten och staten. - 2. utg. - Stockholm: Norstedts, 1987. - I: TfR (1988) s. 225-226

Kriminologi

Bøker, stensiler

Kongshavn, Halvor. Nordisk samarbeidsråd for kriminologi: 1962–1982.
- Oslo: NSfK, 1982. - 49 s. - 20-års beretning, med to registervedlegg: a) Nordisk samarbeidsråd for kriminologi: seminarrapport 1958-1981. - 58 s. og b) Scandinavian studies in criminology: Vol 1-7, 1965-1980. - 19 s. - Ny utg. 1992: Scandinavian studies in criminology: vol 1-12 (1965–1991): alphabetical index / by June Hansen and Kongshavn. - Oslo: Scandinavian research council for criminology, 1992. - 17 s.

Kongshavn, Halvor. I retning av en marxistisk avviksteori / av Steven
Spitzer; oversatt til norsk av Kongshavn. - Oslo: Institutt for kriminologi og strafferett, 1983. - 27 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts stensilserie; nr. 46)

Kongshavn, Halvor. Rettspsykiatrien: slik fanger ser den: kritisk
søkelys på rettspsykiatrien. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - x, 289 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts skriftserie; nr. 2/87)

Vogt, Edvard. Kriminalpolitikk: en debattbok om straff og behandling /
red. Vogt og Gunnar Nordhus. - Oslo: Gyldendal, 1974. - 156 s.

Vogt, Edvard. Volden og dens ofre: en empirisk undersøkelse / av Gunnar
Nordhus og Vogt. - Oslo: Cappelen, 1981. - 279 s.

Vogt, Edvard. Voldskriminaliten og dens ofre: en empirisk undersøkelse /
av Gunnar Nordhus og Vogt. - Bergen, 1981. - 25 delrapporter i 56 bind

Artikler

Fosnes, Trygve. Nordhus. Vogts voldsundersøkelse. - I: LoR (1988) s. 148-151

Kongshavn, Halvor. Er straffen for drap for mild? / av Kongshavn og
Carl K. Rieber-Mohn. - Dagbladet, 20. 4. 1982 (kronikk)

Vogt, Edvard. Kontroll: variabel? - I: Rapport från 31. Nordiska
Forskarseminaret i Larkollen 1989. - Stockholm: Nordiska samarbetsrådet för kriminologi, 1989. - S. 56-58

Anmeldelser

Lindboe, Knut. Anmeldelse av Alf Norhus: Forsvareren Alf Nordhus 70 år -
et debattskrift. - Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - I: Advokatbladet [nr. 9] (1989) s. 31

Prosess

GENERELT

Bøker, stensiler

Mæland, Henry J. Voldgift. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - xiv, 338 s.

Artikler

Giertsen, Johan. Mangler pressen folkeskikk? - I: Injuria [nr 1] (1982] s. 36

Gussgard, Karenanne. Høyesteretts kjæremålsutvalgs kompetanse. - I: Rett
og rettssal: festskrift til Rolv Ryssdal. - Oslo: Aschehoug, 1984. - S. 181-196

Krüger, Kai. Et begrunnet klasseskille? - I: LoR (1972) s. 433-434

Lindboe, Knut. Advokat i barnevernsaker. - I: Barnevern: erfaringer og
synspunkter: en artikkelsamling / red.: Steinar Tjomsland. - Oslo: Kommuneforlaget, 1989. - S. 69-80

Mestad, Ola. Juss-buss i utlandet. - I: Juss-buss 1971-1981 / red.
Gunnar de Capua m. fl. - Oslo: Juss-buss, 1981

Anmeldelser

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Axel H. Pedersen: Indledning til
advokatgerningen I. - 2. utg. - København: Juristforbundets forlag, 1962. - I: LoR (1962) s. 92-93

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Axel H. Pedersen: Indledning til
advokatgerningen II. - 2. utg. - København: Juristforbundets forlag, 1962. - I: LoR (1963) s. 47-48

SIVILPROSESS

Bøker, stensiler

Gjelstad, Øyvind. Materielle vilkår for å sikre tvangsfullbyrding av
pengekrav ved arrest. - Bergen: Universitetet, 1991. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 34)

Hov, Jo. Sivil rettergang / av Anders Bratholm og Hov. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1973. - xxv, 658 s. - 2. og 3. utg. (uten Bratholm) 1991 og 1994

Hov, Jo. Rettsforlik. - Oslo: Universitetsforlaget, 1976. - 631 s.

Artikler

Frihagen, Arvid. Noen bemerkninger om selvdømme etter norsk rett.
- I: JV (1956) s. 116-124

Giertsen, Johan. Nyere rettspraksis; tvml. § 54. - I: Injuria [nr. 3/4]
(1982) s. 25-30

Hov, Jo. Er de någjeldende regler om behandlingen av tvister angående
mindre økonomiske verdier tilfredsstillende, eller trengs det nye regler? - I: LoR (1977) s. 196-209

Hov, Jo. Noen spørsmål omkring adgangen til å avsi uteblivelsesdom.
- I: LoR (1977) s. 372-381

Hov, Jo. Rettsmidler mot uteblivelsesdommer når den uteblevne har gyldig
forfall. - I: LoR (1983) s. 256-264

Hov, Jo. Rettigheter, rettsforhold og fastsettelesessøksmål. - I:
Samfunn rett rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoff. - Oslo: Tano, 1986. - S. 350-375

Hove, Harald. Forkynning av rettsdokumenter. - I: NOU 1980:12. - Vedlegg nr. 4

Krüger, Kai. Hvor langt kan rettstvister løses midlertidig og
betryggende i påvente av endelig dom?- I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 603-614

Krüger, Kai. Tanker om utenrettslig tvistebehandling - særlig om
Forbrukertvistutvalget. - I: Injuria [nr. 1] (1989) s. 30-35

Krüger, Kai. Civilretlige tvister - effektivere retspleje og alternative
behandlingsformer. - I: Forhandlingerne ved Det 32. nordiske juristmøde i Reykjavik den 22.-24. august 1990, del II. - S. 373-374

Lunde, Daniel. Forliksrådets kompetanse til å avsi dom. - I: LoR (1992)
s. 278-294

Mæland, Henry J. Fremleggelse av dokumentbevis i tvistemål.
- I: JV (1990) s. 6-22

Nordtveit, Ernst. Småkrav - summarisk inndriving og rettshjelp.
- I: JV (1976) s. 327-348

Nygaard, Nils. Om bevis for årsaksamanhang i skadebotsaker. - I: Rätt og
sanning: ett bevisteoretiskt symposium i Uppsala 26-27 maj 1989 / utgitt av Hannu Tapani Klami. - Uppsala: Iustus förlag, 1990. - S. 36-42

Sandvik, Tore. Voldgifts- og domstolsbehandling. - I: TfR (1979) s. 456-475

Anmeldelser

Hov, Jo. Bokanmeldelse av Bernt Hjelje: Frivillig voldgift. - 2. utg. - København:
Juristforbundets forlag, 1973. - I: LoR (1974) s. 378-380

Hov, Jo. Bokanmeldelse av Per Olof Ekeløf: Rättegång: 1., 2. og 5. häftet. - 4. uppl. - Stockholm: Norstedts, 1974-75. - I: TfR (1976) s. 490-491

Lunde, Daniel. Bokanmeldelse av Anders Bøhn og Johs. Strenge Næss:
Avgjørelser av Høyesteretts kjæremålsutvalg og forberedende dommer i Høyesterett: tvistemålsloven. - Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - I: Injuria [nr. 3] (1990) s. 40

SKIFTERETT

Artikler

Grahl-Madsen, Atle. Internasjonale arveoppgjør. Universalsuksesjon
ontra scission. - I: TfR (1971) s. 399-454

Matre, Hugo P. Om offentlighet i skifteretten. - I: LoR (1992) s. 201-205

Pedersen, Arvid M. Enkelte synspunkter på skiftelovens § 50: særlig om
eiendomsrett til bolig - og sammenhengen med bruksrett til bolig. - I: JV (1974) s. 119-132

Pedersen, Arvid M. Rettspraksis om naturalutlegg etter skl. § 61. 2. 2 -
Rt. 1978 s. 1513 og Rt. 1984 s. 552. - I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 18-22

Anmeldelser

Giertsen, Johan. Ny utgave av Lødrups Materiell skifterett:
bokanmeldelse av Peter Lødrup: Materiell skifterett. - 7. utg. - Oslo: Lødrup, 1986. - I: Advokatbladet [nr. 10] (1987) s. 28

(fortsetter)