Offentlig rett

Juridisk fakultetsbibliografi

Statsforfatningsrett

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Striden om oljeutvinningskonsesjonenes rettslige
status - noen forvaltningsrettslige og statsrettslige grunnproblemer: foredrag på oljerettsmøte arrangert av Oljerettsfondet og Institutt for offentlig rett. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 17 bl. - (Skriftserie; nr. 4:1979). - Også i: LoR (1980) s. 323-332

Stavang, Per. Parlamentarisme og maktbalanse: maktbalansen i det norske
parlamentariske systemet særleg i åra 1945-61. - Oslo: Universitetsforlaget, 1964. - 340 s. - Dr.philos-avhandling Univ. i Oslo, 1964

Stavang, Per. Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege
emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - 185 s.

Artikler

Bakka, Pål Magne. Prøvelsesrett - og rett til prosedyre. - I: Injuria
[nr. 3] (1985) s. 26-39

Bernt, Jan Fridthjof. Dokumentarismen og ytringsfrihetens grenser. - I:
Samtiden [nr. 5] (1980) s. 51-57

Bernt, Jan Fridthjof. Utvinningsavtaler som kontrakter: tilbakevirkende
forskrifter i olje- og gass-sektoren? - I: Utbyggingsbelutning og utbyggingsplan. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S. 244-262. - (Offentligrettslige skrifter 1983:2)

Bernt, Jan Fridthjof. Innlegg i debatten om: rettsvesenet og massemedia.
- I: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984, del II. - S. 689-691

Bernt, Jan Fridthjof. Rammelovgivning: et juridisk-idehistorisk
overblikk. - Bergen: Universitetet, 1986. - 14 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 12). - Også i: Ramlagstiftning. - Stockholm: Nordisk institutt för samhallsplanering, 1985. - (Meddelande 1985 nr. 10)

Bernt, Jan Fridthjof. Grunnlovsjubileet - til fest eller debatt. - I:
Injuria [nr. 4] (1989) s. 5-7

Bernt, Jan Fridthjof. The relation between central and local authorities
in a constitutional framework / av Bernt og Francesco Kjellberg. - I: The role of the constitution in a changing society. - Oslo: Det norske vitenskapsakademi, 1991. - S. 39-57

Bårdsen, Arnfinn. Grunnloven og menneskerettighetene. - I: Injuria
[nr. 4] (1989) s. 21-25

Doublet, David. Nasjonsomgrepet - idéhistoriske småstubbar.
- I: Syn og Segn (1989) s. 185-191

Frihagen, Arvid. Skal Stortinget eller Regjeringen gi lover?
- I: JV (1960) s. 70-74.

Frihagen, Arvid. Innlegg i debatten om: fullmaktslovgivning og annen
delegasjon av lovgivningsmyndighet. - I: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17- august 1984, del 2. - Oslo, 1984. - S. 279-282 og S. 289-290

Giertsen, Johan. Norge trenger en menneskerettighetserklæring. - I:
Bergens Tidende 19.5.1989. - Også i: Injuria [nr. 4] (1989) s. 26-27

Grahl-Madsen, Atle. Tanker omkring Norges utviklingshjelp (Grunnloven § 75).
- I: Morgenposten 27.-28.9.1962

Grahl-Madsen, Atle. Bør Norge bli en forbundsstat?
- I: Verdens Gang 10.3.1964

Grahl-Madsen, Atle. Kommando og ytringsfrihet. - I: Bergens Tidende
[nr. 54] (1987) (kronikk)

Grahl-Madsen, Atle. EF-rettens aktuelle og forventede innvirkning på
norsk lovgivning. - I: Injuria [nr. 3] (1989) s. 39-40

Stavang, Per. Mistillitsframlegg mot statsstyret: en parallell til den
nåværende parlamentariske situasjon. - I: Arbeiderbladet 5.7.1963

Stavang, Per. Om oppløysingsrett for Stortinget. - I: LoR (1963) s. 353-364

Stavang, Per. Negativt fleirtal i norsk parlamentarisme. - I: LoR (1971)
s. 145-166. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 155-181. - Og i: Noen statsrettslige emner. - Oslo: Universitetsforlaget, 1972. - Prøveforelesning selvvalgt emne filosofisk dr.grad Univ. i Oslo, 1967

Stavang, Per. Parlamentarismen i Noreg. - I: TfR (1976) s. 423-463. -
Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 9-47

Stavang, Per. Om "kongelege prerogativ" i norsk statsrett. - I: Jus og
jord: heidersskrift til professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 256-268, i JV (1978) s. 357-368. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 48-61

Stavang, Per. Kva rett kan einskildmenn bygge på plenarvedtak i
Stortinget? - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 541-556

Stavang, Per. Vedtak eller tilråding - kva skal til for å binde
regjeringa?- I: TfR (1982) s. 723-754

Stavang, Per. Kongen og konstitusjonen: folkekongen. - I: Bergens
Tidende 28.6.1983 (tillegg)

Stavang, Per. Parlamentarismen. - I: Samtiden [nr. 2] (1984) s. 28-35

Stavang, Per. Politiske demonstrasjonsstreiker. - I: Injuria [nr. 3]
(1984) s. 17-25

Stavang, Per. Den utvida utenriksnemda. - I: Samfunn rett rettferdighet:
festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Universitetsforlaget, 1986. - S. 630-650. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 117-141

Stavang, Per. Grunnlova frå 1814 til 1989 - grunnlovbrigde,
grunnlovtolking og sedvanerett. - I: Injuria [nr. 4] (1989) s. 8-17. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 103-116

Stavang, Per. Samarbeid mellom Stortinget og Regjeringa. - I: "Jus" og
"politikk" i det norske statsliv / red. Eivind Smith. - Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - S. 85-99. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 142-154

Stavang, Per. Folkerøysting og folkestyre. - I: Nationen 7.9.1992
(kronikk). - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 182-185

Stavang, Per. EØS-avtalen, EØS-institusjonane og Grunnlova § 93. - I: JV
(1993) s. 213-246. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 62-102

Vogt, Edvard. Folkestyre kontra Ekspertstyre. - I: Venstretidsskriftet
Von og vilje, Vol. 2 [nr. 3] (1948). - Også i: Stavanger Aftenblad 20.4.1948 (kronikk)

Vogt, Edvard. Hva vil vi oppnå ved å oppgi vår selvstendighet? - I:
Venstretidsskriftet Von og Vilje, Vol. 2 [nr. 4] (1948)

Anmeldelser

Grahl-Madsen, Atle. Sentralisert statsmakt eller aktivt folkestyre.
Anmeldelse av J. B. Hjort: "Demokrati og statsmakt". - I: Verdens Gang 18.12.1963

Stavang, Per. Bokanmeldelse av Johs. Andenæs: Statsforfatningen i Norge.
- 4. utg. - Oslo: Tanum-Norli, 1976. - I: TfR (1978) s. 433-438

Stavang, Per. Bokanmeldelse av Mads T. Andenæs og Ingeborg Wilberg:
Grunnloven: kommentarutgave. - Oslo: Universitetsforlaget, 1984. - I: LoR (1984) s. 163-167

Forvaltningsrett

GENERELT
Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Court like procedural safeguards in the
administrative process. - Ann Arbor/Bergen, 1971. - 117 s. - Masters degree thesis

Bernt, Jan Fridthjof. Striden om oljeutvinningskonsesjonenes rettslige
status - noen forvaltningsrettslige og statsrettslige grunnproblemer: foredrag på oljerettsmøte arrangert av Oljerettsfondet og Institutt for offentlig rett. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 17 bl. - (Skriftserie; nr. 4:1979). - Også i: LoR (1980) s. 323-332

Bernt, Jan Fridthjof. The Norwegian administrative procedure act /
translated from Norwegian with assistance of Richard Lempert. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1974. - 26 s. - (Skrift; nr. 3:1974)

Bernt, Jan Fridthjof. Forvaltningsavtaler: en introduksjon. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1975. - (Skrift; nr. 1:1975)

Bernt, Jan Fridthjof. Forbehold ved forvaltningsvedtak. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1977. - 92 s. - (Skriftserie; nr. 7:1977)

Bernt, Jan Fridthjof. Avtale og offentlig myndighetsutøving:
avtalemessig tilsagn om fremtidig utøving av diskresjonær forvaltningsmyndighet og av myndighet til å pålegge skatter og avgifter: kompetansespørsmål og rettsvirkninger. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - xvi, 463 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1979

Bernt, Jan Fridthjof. Avtaler med stat og kommune: forhåndstilsagn om
utøving av skjønnsmessig forvaltningsmyndighet og myndighet til å pålegge skatter og avgifter. - Bergen: Universitetsforlaget, 1981. - 351 s. - Rev. utg. av dr.avhandling: Avtale og offentlig myndighetsutøving, Bergen 1978

Bernt, Jan Fridthjof. Forskningsarkiver og personlighetsvern: om
langtidslagring og gjenbruk av taushetspliktbelagte personopplysninger. - Bergen: Universitetet, 1983. - 52 s. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 3)

Bruland, Alf Henrik. Forvaltningsloven og kommunal saksbehandling. - 1.
og 2. utgave / av Bruland og Arvid Frihagen. - Bergen: Universitetsforlaget, 1972. - 180 s.

Fanebust, Arne. Dommer i tjenestemannsrett: dommer og uttalelser fra
Ombudsmannen i tjenetemannssaker. - 3. utg. / red. Fanebust. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 84 s. - (Skriftserie; nr. 1/79). - 1. utg. 1972, 2. utg. 1977

Fanebust, Arne. Tjenestemannsrett: tilsetting og opphør av
arbeidsavtaler: rett og plikt i arbeidsforholdet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - xi, 282 s.

Fosnes, Trygve. Bruk av tvangsmidler for å håndheve offentligrettslige
plikter. - Bergen: Universitetet, 1985. - 73 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 11)

Frihagen, Arvid. Villfarelse og ugyldighet i forvaltningsretten. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1966. - 535 s.

Frihagen, Arvid. Inhabilitet i forvaltningen. - 3. utg. - Oslo: Norges
juristforbund, 1970. - 49 s. - (Småskrift nr. 1). - 1. og 2. utg. 1969.

Frihagen, Arvid. Omgjøring som ikke er til skade for noen part og
omgjøring til skade for en part før han er underrettet om vedtaket, etter Fvl. § 35 og pga. ugyldighet. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - 42 b. - (Notat; nr. 1/70)

Frihagen, Arvid. NAVF's forvaltningsmessige stilling. - Bergen:
Institutt for offentlig rett/Universitesforlaget, 1971. - 41 s. - (Notat; nr. 1/71)

Frihagen, Arvid. Delegasjon av forvaltningsmyndighet. - Oslo: Norges
juristforbund, 1973. - 61 s. - (Småskriftserien; nr. 2)

Frihagen, Arvid. Avskjed fra offentlig tjeneste: arbeidsrett og
forvaltningsrett. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - 10 s. - (Skrift; nr. 8/76). - Også i: Rett og humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 187-195

Frihagen, Arvid. Offentlige anbudsregler / red. Frihagen. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1976. - 165 s. - (Skrift; nr. 6/76)

Frihagen, Arvid. Forvaltningsrett i hovedtrekk. - Bergen:
Universitetsforlaget, 1978. - 285 s.

Frihagen, Arvid. Taushetsplikt etter forvaltningsloven. - Bergen:
Frihagen, 1979. - 299 s.

Frihagen, Arvid. Offentlige anbudsregler - innkjøp: statens
innkjøpsforskrifter og innkjøpsinstruks for kommune og fylkeskommune med kommentarer. - Oslo: Frihagen, 1980. - 383 s.

Frihagen, Arvid. Partsrettigheter i ansettelsessaker - partsoffentlighet
og saksbehandling ved ansettelse i stat og kommune. - Oslo: Frihagen, 1981. - 270 s. - (Deler tidligere utgitt 1980)

Frihagen, Arvid. Anbudskonkurranse og dokumentinnsyn: anbyders rett til
opplysning og innsyn ved anbudskonkurranse om entreprise for det offentlige. - Bergen: Universitetet, 1984. - 89 s. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 4)

Frihagen, Arvid. Inhabilitet etter forvaltningsloven. - Oslo: Frihagen,
1985. - 565 s.

Frihagen, Arvid. Forvaltningsloven: kommentarutgave. - 2. utg. - Oslo:
Frihagen, 1986. - 1063 s. - 2 bind. - 1. utg. 1967

Frihagen, Arvid. Video: Forvaltningsloven - enkeltvedtak / medvirkning
fra Berte-Elen Konow. - Bergen, 1987. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 5)

Frihagen, Arvid. Video: Inhablilitet etter forvaltningsloven. - Bergen,
1987. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

Frihagen, Arvid. Video: Partsoffentlighet etter forvaltningsloven. -
Bergen, 1987. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 3)

Frihagen, Arvid. Video: Partsrettigheter i ansettelsessaker. - Bergen,
1987. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 4)

Frihagen, Arvid. Praktiske oppgaver i forvaltningsrett. - 6. utg. -
Bergen: Alma Mater, 1989. - 177 s. - 1. utg. 1971, 2. utg. 1973, 3. utg. 1975, 4. utg. 1978, 5. utg. 1987

Frihagen, Arvid. Forvaltningsrett I: Forvaltning og kompetanse.
- 3. utg. - Oslo: Frihagen, 1991. - 400 s. - 1. utg. 1968

Frihagen, Arvid. Forvaltningsrett II: Saksbehandling. - 5. utg. - Oslo:
Frihagen, 1992. - 278 s. - 1. utg. 1969, 2. utg 1969, 3. utg. 1975, 4. utg. 1977

Frihagen, Arvid. Forvaltningsrett III: Omgjøring, kontroll og
ugyldighet. - 4. utg. - Oslo: Frihagen, 1992. - 328 s. - 1. utg. 1971, 2. utg. 1972, 3. utg. 1977

Frihagen, Arvid. Offentlighetsloven, taushetsplikt og partsinnsyn:
kommentarer til offentlighetsloven og de tilknyttede bestemmelser i forvaltningsloven: bind 1 og 2. - 3. utg. - Bergen: Frihagen, 1994. - 378 + 475 s. - 1. utg. 1970, 2. utg. 1974

Hove, Harald. Partsoffentlighet og intern saksbehandling. - Bergen:
Universitetet, 1982. - III, 137 bl. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 1)

Lilleholt, Kåre. Lov om målbruk i offentleg teneste: med kommentarar /
av Lilleholt og Sigve Gramstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1983. - 118 s.

Mestad, Ola. Konsesjonspolitikken under borgerlig styre / av Mestad og
Arne Ringnes. - Oslo: Sjørettsfondet, 1981. - 19 s. - (Marius; nr. 68)

Mestad, Ola. Statoil og statleg styring og kontroll. - Oslo:
Sjørettsfondet, 1985. - ix, 326 s. - (Marius; nr. 105). - Lisensiatgradavhandling

Mestad, Ola. Bruk og endring av konsesjonsvilkår. - Oslo:
Sjørettsfondet, 1986. - 66 s. - (Marius; nr. 121)

Mestad, Ola. Høgsterettsdommen i produksjonsavgiftsterminsaka:
Rt. 1985 s. 1355. - Oslo: Sjørettsfondet, 1986. - 30 s. - (Marius; nr. 118)

Sundbotten, Agnar Emil. Enkelte trekk ved statens
anskaffelsesvirksomhet. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - 70 s. - (Notat; nr. 8/70)

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Partenes adgang til en forvaltningssaks
dokumenter. - I: Institutt for offentlig rett - en presentasjon. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. 4 bl. - (Notat; nr. 4:1970)

Bernt, Jan Fridthjof. Eksamenskandidaters rett til å se andres
besvarelser. - I: Juristkontakt (1971) s. 167-168

Bernt, Jan Fridthjof. Interne dokumenter i kommunalforvaltningen. - I:
Juristkontakt (1972) s. 86-89, 100-102 og 110-114

Bernt, Jan Fridthjof. Utenforliggende hensyn som ugyldighetsgrunn: et
bidrag til læren om forvaltningens diskresjonære kompetanse. - I: TfR (1978) s. 241-348

Bernt, Jan Fridthjof. Contractual restraints on administrative
discretion. - I: Scandinavian studies in law (1980) s. 49-63. - Referat fra boka: Avtale og offentlig myndighetsutøving, Bergen 1979

Bernt, Jan Fridthjof. Erstatningsansvar for tap pga. feil ved offentlig
myndighetsutøving. - I: LoR (1980) s. 607-624

Bernt, Jan Fridthjof. Hvorvidt er det hensiktsmessig å sammenfatte
rettsvirkninger av feil i forvaltningsvedtak ved hjelp av ugyldighetsbegrepet. - I: TfR (1981) s. 104-139

Bernt, Jan Fridthjof. Legalitetsprinsippet og andre hjemmelsspørsmål i
den offentlige rett: noen prinsipielle betraktninger. - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 509-526. - Også i: JV (1983) s. 119-135

Bernt, Jan Fridthjof. Forvaltningsrett underveis: om systematikk,
begrepsdannelse og fremstillingsform: bokanmeldelse av Forvaltningsret, almindelige emner. - Aarhus: Institut for Offentlig Ret. - I: TfR (1984) s. 132-169

Bernt, Jan Fridthjof og Krüger, Kai. Ugyldighetsbegrepet i
kontraktsretten og forvaltningsretten. - I: Samfunn rett rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Tano, 1986. - S. 86-130

Bernt, Jan Fridthjof. Saksbehandling og klage. - I: Sosial trygghet og
rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater, 1993. - S. 191-210

Fanebust, Arne. Avskjed av tjenestemenn. - I: Juristkontakt (1972)
s. 178-180, s. 202-206, s. 216-219

Fanebust, Arne. Politimannens tjenesterettslige stilling. - I:
Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett hefte 1 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 41-106

Fosnes, Trygve. Straff eller andre sanksjoner for å håndheve
forvaltningslovgivningen? - I: Kriminalpolitikk / red. Edvard Vogt og Gunnar Nordhus. - Oslo: Gyldendal, 1974. - S. 111-116

Fosnes, Trygve. Avkall i stedet for tilbakekall av offentligrettslige
rettigheter. - I: JV (1978) s. 267-282

Frihagen, Arvid. Mortvedtdommen og forvaltningens "frie skjønn". - I: JV
(1958) s. 53-59

Frihagen, Arvid. Likhetsprinsippet i forvaltningen. - I: LoR (1964)
s. 337-356. - Prøveforelesning oppgitt emne dr.graden Univ. i Oslo, 1964

Frihagen, Arvid. Delegasjon av forvaltningsmyndighet. - I: JV (1965) s. 31-48

Frihagen, Arvid. Forvaltningslovens rekkevidde og gjennomføring.

- I: LoR (1969) s. 337-346

Frihagen, Arvid. Retten til å klage til Kongen. - I: LoR (1969) s. 226-237

Frihagen, Arvid. Offentlighetsloven. - I: JV (1970) s. 263-286

Frihagen, Arvid. Offentlighetsloven: kompetanse etter fritt skjønn.
- I: JV (1970) s. 265-30. - Også i: Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr. 10/70)

Frihagen, Arvid. Omgjøring av forvaltningsvedtak. - I: LoR (1970) s. 305-338

Frihagen, Arvid. Offentlig planlegging. - I: Juristkontakt (1971)
s. 98-104 og s. 111-118

Frihagen, Arvid. Offentlighetsprinsippet i praksis - tanker om
offentlighetslovens gjennomføring. - I: LoR (1972) s. 3-22

Frihagen, Arvid. "Uavhengige" forvaltningsorganer. - I: Juristkontakt
(1972) [nr. 2] s. 2-5 og [nr. 3] s. 42-49

Frihagen, Arvid. Offentlighetsloven og forvaltningens interne
arbeidsdokumenter. - I: Juristkontakt (1973) s. 202-205 og 211

Frihagen, Arvid. Politiske hensyn ved individuelle
forvaltningsavgjørelser. - I: Juristkontakt (1973) s. 18-20

Frihagen, Arvid. Utenforliggende hensyn i forvaltningsretten. - I:
Juristkontakt (1973) s. 110-113

Frihagen, Arvid. Forvaltningsretten: ajourføring av
forvaltningslærebøkene. - I: JV (1974) s. 271-325. - Tidligere også i: JV (1972) s. 297-326

Frihagen, Arvid. Fullmektig- og advokatutgifter i forvaltningssaker.
- I: Juristkontakt (1975) s. 66-67

Frihagen, Arvid. Regler om offentlig anskaffelse - noen utgangspunkter.
- I: Offentlige anbudsregler / red. Frihagen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - S. 13-49. - (Skrift; nr. 6)

Frihagen, Arvid. Avtaler med forvaltningsmyndighetene. - I: JV (1977) s. 1-80

Frihagen, Arvid. Norvége: le secret administratif dans les pays
developpés. - I: Editions Cujas (1977) s. 126-142

Frihagen, Arvid. Offentlige forvaltningsorganer som aftalepartnere /
korreferat ved Frihagen. - I: Forhandlingerne på Det 28. nordiske juristmøde i København 23.-25. august 1978. - København, 1978. - S. 372-376 og S. 391-393

Frihagen, Arvid. Public access to government documents (Norway).
- I: Administrative secrecy in developed countries / red. Donald C. Rowat. - New york: Columbia University press, 1979. - S. 106-126

Giertsen, Johan. Interessant forvaltningsdom i Rt. 1981 s. 745.
- I: Stud.jur [nr. 1] (1982) s. 59-61

Giertsen, Johan. Ugyldighetsregel ved brudd på offentlighetsloven.
- I: Stud. jur. [nr. 2] (1982) s. 18-19

Giertsen, Johan. Forhåndsvarsel etter forvaltningslovens § 16.
- I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 24-28

Grahl-Madsen, Atle. Egne departementer for statbedrifter og statsbanker?
- I: Verdens Gang 1.11.1963

Grahl-Madsen, Atle. Forvaltningsrett og forvaltningslov.
- I: Bedriftsøkonomen (1971) s. 18-23

Grahl-Madsen, Atle. Offentlighet i forvaltningen. - I: Bedriftsøkonomen
(1971) s. 530-536

Krüger, Kai. Statlig kontrollansvar - en høyesterettsdom.
- I: LoR (1992) s. 439-455

Lilleholt, Kåre. Nynorsk i offentleg målbruk. - I: Målreising i 75 år:
Noregs mållag 1906-1981. - Oslo: Fonna forlag, 1981

Lindboe, Knut. Filmsensur og rettssikkerhet. - I: LoR (1981) s. 29 -33

Mellbye, Halfdan. Forvaltningens adgang til å omgjøre
myndighetsavgjørelser. - I: JV (1990) s. 95-118

Stavang, Per. Om forhandlingsrett, drøftingar og samarbeidsutval.
- I: Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 2 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 107-257b

Stavang, Per. Forvaltningsretten / av Stavang og Gunnar Aasland. - I:
Knophs oversikt over Norges rett. - 9. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 991-1009. - Også i: 8. utg. 1981, 7. utg. 1975 og 6. utg. 1973

Sundbotten, Agnar Emil. Når staten kjøper. - I: Institutt for offentlig
rett - en presentasjon. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr. 4/70)

Anmeldelser

Bernt, Jan Fridthjof. Bokanmeldelse av Jørgen Mathiassen: Aftaler i
forvaltningsretten med særligt henblik på aftaler imellem forvaltningsmyndigheder og private. - København: Juristforbundets forlag, 1974. - I: TfR (1976) s. 501-512

Einarsen, Terje. Bokanmeldelse av Eivind Smith: Rettssikkerhet ved
offentlig tjenesteyting. - Oslo: Tanum-Norli, 1984. - I: LoR (1987) s. 377-379

Fanebust, Arne. Bokanmeldelse av Claus Haagen Jensen og Carl Aage
Nørgaard: Administration og borger. - København: Juristforbundets forlag, 1973. - I: Juristkontakt (1974) s. 9-10

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av Erik Harder: Om ændring af
administrative afgørelser. - København: Juristforbundets forlag, 1962. - I: TfR (1965) s. 204 -218

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av Ole Krarup: Øvrighedsmyndighedens
grense. - København: Juristforbundets forlag, 1969. - I: Juristen (1971) s. 46-48. - Også i: LoR (1971) s. 138-141

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av Ole Krarup og Jørgen Mathiassen:
Elementær forvaltningsret. - 3. utg. - København: Juristforbundets Forlag, 1975. - I: Juristkontakt (1975) s. 167-168

Giertsen, Johan. Bokanmeldelse av Jan Fridthjof Bernt: Avtaler med stat
og kommune. - Bergen: Universitetsforlaget, 1981. - I: Injuria [nr. 5] (1981)s. 63-65

Giertsen, Johan. Bokanmeldelse av Torstein Eckhoff: Forvaltningsrett.
- 2. utg. - Oslo: Tanum-Norli, 1982. - I: Injuria [nr. 3] (1983) s. 16-24

Mestad, Ola. Bokanmeldelse av Jan Fridthjof Bernt: Avtaler med stat og
kommune. - Bergen: Universitetsforlaget, 1981. - I: Stud.jur. [nr. 1] (1982) s. 57-58

BIBLIOTEKRETT

Bøker, stensiler

Lønningen, Kate. På sporet av en virkelighet? - pliktavlevering av
papirdokument / av Lønningen og Berit Ch. Nielsen. - Oslo: Riksbibliotektjenesten, 1991. - 47, 7 s. - (Skrifter fra Riksbibliotektjenesten; 55)

BYGNINGSRETT

Bøker, stensiler

Frihagen, Arvid. Plan og bygningsloven: kommentarutgave:
Bind 1 - Ramme og saksbehandling. - Oslo: Frihagen, 1988. - 325 s.
Bind 2 - Rikspolitiske bestemmelser, fylkesplan og kommuneplan. - Oslo: Frihagen, 1988. - 392 s.
Bind 3 - Reguleringsplan. - Oslo: Frihagen, 1989. - 582 s.
Bind 4 - Konsekvensutredning og ekspropriasjon. - Oslo: Frihagen, 1990. - 465 s.

Greve, Hanne Sophie. Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide:
bygningsloven kap. XIII. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - 89 s. - (Skrift; nr. 3). - Særavhandling 1976

Greve, Hanne Sophie. Midlertidig forbud efter Bygningsloven § 33.
- Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - 101 s. - (Skriftserie; nr. 3)

Overå, Oddvar. Planleggingslov og "speilvending". - Bergen: Institutt
for offentlig rett, 1978. - 20 s. - (Skriftserie; nr. 2/78)

Sandvik, Tore. Bygningslov og privatrett. - Bergen: Institutt for
offentlig rett. 1978. - 27 s. - (Skriftserie; nr. 1/78)

Vogt, Edvard. Kosmos eller kaos / av Vogt og B.A. Moe. - Ås: Institutt
for bygningsteknikk, 1969. - 74 s. - (Stensiltrykk; nr. 79). - Også: Oslo: Norske arkitekters landsforbund, 1970. - 88 s. - (A-bok)

Vogt, Edvard. Beboermedvirkning i boligplanlegging: erfaringer fra
Nordås Selegrend borettslag / av Vogt, B.D. Brochmann og N.R. Øvsthus. - Bergen/Oslo: Cubus/NIBR, 1982. - 127 s.

Artikler

Frihagen, Arvid. Kommunale utbyggingsavtaler. - I: LoR (1977) s. 282-284

Frihagen, Arvid. Avtaler og forhåndstilsagn om regulering.
- I: JV (1989) s. 313-345

Holgersen, Gudrun. Skjønnhetshensyn etter bygningsloven og granneloven.
- I: LoR (1987) s. 451-472

Sandvik, Tore. Reguleringsplan og spilte utgifter. - I: Jus og jord:
heidersskrift til Olav Lid. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 247-255


HELSE- OG SOSIALRETT

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Lov om psykisk helsevern uten eget samtykke: fra
et utvalg oppnevnt ved kgl. res. 15. mai 1981, avgitt til Sosialdepartementet 23. mars 1988. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1988. - (NOU 1988:8). - Formenn var Dagfinn Clemetsen (1981-1984) og Jan Fridthjof Bernt (1984-1988)

Bernt, Jan Fridthjof. Lov om sosial omsorg: spørsmål om lovligheten av
retningslinjer og administrative ordninger i Oslo kommune. - Oslo: Norsk sosionomforbund, 1989. - 24 s.

Bernt, Jan Fridthjof. Rett til økonomisk sosialhjelp: rettslige skranker
for kommunenes handlefrihet mht. normering av og vilkår for tildeling av økonomisk sosialhjelp, og når det gjelder sosialtjenestens tilgjengelighet. - Bergen: Universitetet, 1989. - 31 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 23)

Bernt, Jan Fridthjof, Asbjørn Kjønstad, Alice Kjellevold og Harald Hove.
Sosial trygghet og rettssikkerhet: under sosialtjenesteloven og barnetjenesteloven. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 403 s.

Husabø, Erling Johannes. Rett til sjølvvalt livsavslutning? - Bergen:
Husabø, 1993. - x, 615 s. - Dr. avhandling Univ. i Bergen, 1994

Jarning, Thomas. Om når fosterbarn skal tilbakeflyttes til
foreldrehjemmet. - Bergen: Universitetet, 1989. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 22). - Også i: JV (1989) s. 123-169

Karlsen, Tage. Beboermidler: rådighet over psykisk utviklingshemmede
institusjonsbeboeres midler. - Bergen: Universitetet, 1989. - 61 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 20). - Særavhandling 1988

Lindboe, Knut. Barnevernrett: juridisk håndbok i barnevern.
- Oslo: Tano, 1991. - 229 s.

Rasmussen, Ørnulf. Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet.
- Bergen: Rasmussen, 1994. - 762 s. - Innlevert til bedømming juridisk dr.grad Bergen, 1994

Søvik, Vigdis. Sosialforvaltningens adgang til å gi taushetspliktbelagte
opplysninger til andre organer. - Bergen: Universitetet, 1991. - vi, 66 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 32). - Også i: JV (1991) s. 237-312. - Særavhandling vår 1991

Aasen, Henriette Sinding. Rasehygiene og menneskeverd: nasjonalismens
steriliseringslov av 23. juli 1942. - Oslo: Universitetet, 1989. - iii, 74 s. - (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 4/1989) (Kvinnerettslige studier; nr. 28)

Aasen, Henriette Sinding. Menneske, natur og fødselsteknologi: verdivalg
og rettslig regulering / red. Aasen, Anne Hellum og Aslak Syse. - Oslo: Ad Notam, 1990. - 146 s.

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og
helsevern. - I: Forhandlingene ved det 30. nordiske juristmøtet. - Oslo: 1984. - S. 159-186. - Også i: Bergen: Universitetet, 1984. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7 s. 7-41)

Bernt, Jan Fridthjof. Taushetsplikt i helse- og sosialvesenet - vern
for hvem mot hva? - I: Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern. - Bergen: Universitetet, 1984. - S. 43-53. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7). - Også i: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984. - S. 295-302 og 327-330

Bernt, Jan Fridthjof. Oppsummering (ang. seminar om pasientrettigheter).
- I: Pasientrettigheter - hva nå? - Sandvika: Forbrukerrådet/Universitetsforlaget, 1985. - S. 217-224

Bernt, Jan Fridthjof. Rettsikkerhetsproblemer i helsevesenet.
- I: LoR (1985) s. 481-482

Bernt, Jan Fridthjof. Forbrukertenkning, politisk styring og
rettssikkerhtetskrav. Hva skjer i et desentralisert barnevern? - I: Norges Barnevern [nr. 4] (1992) s. 25-30

Bernt, Jan Fridthjof. Tvang. - I: Psykisk utviklingshemmedes
rettsstilling / red: Ståle Eskeland og Aslak Syse. - Oslo: Ad Notam 1992. - S. 111-130

Bernt, Jan Fridthjof. Rett til stønad til livsopphold. - I: Sosial
trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater, 1993. - S. 53-78

Bernt, Jan Fridthjof. Saksbehandling og klage. - I: Sosial trygghet og
rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater forlag, 1993. - S. 191-210

Bernt, Jan Fridthjof. Tvangsbruk i sosialtjenesten. - I: Sosial trygghet
og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater forlag, 1993. - S. 159-189

Doublet, David. Etisk legitimering av aktiv dødshjelp / av Doublet og E.
J. Husabø. - I: Dagbladet 20.10.1992 (kronikk). - Også i: Hefte for kritisk juss [nr. 2] (1993) s. 22-24

Doublet, David. Dissens / fra Doublet og Rune Voll. - I: Pseudonyme
helseregistre: et lovutkast om personvern, pasientvern og helsevern: innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. av 22. sept. 1989: avgitt til Sosialdepartementet 8. juli 1993. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - (NOU 1993:22). - S. 228-246

Doublet, David. Vedlegg til dissensen fra Doublet og Voll / av Doublet.
- I: Pseudonyme helseregistre: et lovutkast om personvern, pasientvern og helsevern: innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. av 22. sept. 1989: avgitt til Sosialdepartementet 8. juli 1993.- Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - (NOU 1993: 22). - S. 247-251

Grahl-Madsen, Atle. Familievern - en forsømt oppgave. - I: Sosialt
Arbeid (1960) s. 262-268

Hove, Harald. Rettssikkerhet for hvem i barnevernet? - I: Rettssikkerhet
og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern. - Bergen: Universitetet, 1984. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7). - S. 55-65. - Også i: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15. -17. august 1984 del II. - S. 302-310 og S. 325-326

Hove, Harald. Lov om barneverntjenester. - I: Sosial trygghet og
rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater forlag, 1993. - S. 281-327

Kongshavn, Halvor. Hasj på apotek: norske avisoppslag rundt boken "Den
gode fiende". - I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab [nr. 3] (1987) s. 228-245

Lindboe, Knut. Advokat i barnevernsaker. - I: Barnevern: erfaringer og
synspunkter: en artikkelsamling / red.: Steinar Tjomsland. - Oslo: Kommuneforlaget, 1989. - S. 69-80

Lindboe, Knut. Barnevern, forsømmelser og forsinkelser: tvml. §475.
- I: LoR (1990) s. 296 - 298

Løchen, Kristin. Rettsikkerhet og helsehjelp: om fordelingsrettferdighet
og forvaltningsrettslig klagerett i det somatiske sykehusvesen. - I: Pasientrettighet: hva nå? - Sandvika: Forbrukerrådet/ Universitetsforlaget, 1985. - S. 62-78

Rasmussen, Ørnulf. Tvistemålslovens kapittel 33 som
rettssikkerhetsgaranti i det psykiske helsevern. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - VIII, 150 bl. - (Skriftserie; nr. 4/78). - Særavhandling 1977

Rasmussen, Ørnulf. Overprøving av tvangsvedtak. - I: Synapse (1978) s. 14-16

Rasmussen, Ørnulf. Domstolskontroll med tvangsinnleggelser.
- I: LoR (1980) s. 465-470

Rasmussen, Ørnulf. Psykiatrien må normaliseres. - I: Sykepleieren (1981) s. 10-13

Rasmussen, Ørnulf. Jus i helseinstutisjoner. - I: Helseadministrasjon og
helsepolitikk. - Oslo: Tanum-Norli, 1982. - S. 293-327

Rasmussen, Ørnulf. Tvangsmidler og rettssikkerhet. - I: Den nye
moralismen. - Oslo: Gyldendal, 1982. - S. 113-133

Rasmussen, Ørnulf. Pasientrettigheter fra juridisk synsvinkel -
fordelingsrettigheter. - I: Pasientrettigheter. - Oslo: Forbrukerrådet, 1983. - S. 28-42

Rasmussen, Ørnulf. Rettssikkerhet ved fordeling av behandlings- og
omsorgstilbud. - I: Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern. - Bergen: Universitetet, 1984. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7). - S. 67-74. - Også i: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15. -17. august 1984. - S. 310-315 og S. 344

Rasmussen, Ørnulf. Fordeling av helsetjenester. - I: Samfunnsmedisin i
praksis: festskrift til Fredrik Mellbye. - Universitetsforlaget: 1986. - S. 47-58

Rasmussen, Ørnulf. Det psykiske helsevern. - I: Sosialrett. - 4. utg. /
red. Kristian Andenæs og Leif Oscar Olsen. - Oslo: Tano, 1993. - kap. 6. - Også i tidl. utg.

Voll, Rune. Aids og Juss. - I: Juristkontakt (1987) s. 470-476

Voll, Rune. Har kvinnen rettslig krav på å få vite fosterets kjønn?
- I: Tidsskrift for den norske lægeforening (1987) s. 1137-1138

Aasen, Henriette Sinding. Hva slags barn? - abortdebatt med nyt innhold.
- I: Retfærd [nr. 50] (1990) s. 28-42. - Også på engelsk under tittelen: What kind of children? - a new content to the debate on abortion. - I: Birth law / red. Anne Hellum. - Oslo: Universitetsforlaget, 1993

Aasen, Henriette Sinding. Noen historiske perspektiver knyttet til
dagens utvikling innen prenatal diagnostikk. - I: Menneske, natur og fødselsteknologi: verdivalg og rettslig regulering / red. Anne Hellum, Aslak Syse og Aasen. - Oslo: Ad Notam, 1990. - S. 27-42

Aasen, Henriette Sinding. Fosterdiagnostik och rätten att välja.
- I: Kvinnovetenskaplig tidskrift (1991) s. 42-57

Anmeldelser

Rasmussen, Ørnulf. Bokanmeldelse av Helserett 86. - Oslo: Lex forlag,
1986. - I: Juristkontakt (1986) s. 435-437

Aasen, Henriette Sinding. Bokanmeldelse av Aslak Syse: Abortloven: juss
og verdier. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - I: Hefte for kritisk Juss [nr. 2] (1993) s. 28-38

KOMMUNALRETT

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Forbudet i Kommunelovens § 23 mot støtte til
politiske organisasjoner og formål. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1973. 72 s. - (Skrift; nr. 1:1973)

Bernt, Jan Fridthjof. Kommunenes og fylkeskommunenes økonomiske
forvaltning: notater til forelesninger i kommunalrett høsten 1975. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1975. - 33 s. - (Skrift; nr. 2:1975)

Bernt, Jan Fridthjof. Folkevalgte organer etter kommune- og
fylkeskommuneloven - Funksjonsfordeling og beslutningsprosess. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - 68 s. - (Skrift; nr. 1:1976)

Bernt, Jan Fridthjof, Hove, Harald og Overå, Oddvar. Kommunalrett.
- 2. utg. - Oslo: Tano, 1989. - 483 s. - 1. utg. 1987

Bernt, Jan Fridthjof. Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner:
utredning fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. 28. aug. 1987, avgitt til kommunaldepartementet 21. juni 1990. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1990. - 501 s. - (NOU 1990:13). - Bernt utvalgsleder

Bernt, Jan Fridthjof og Overå, Oddvar. Lov om kommuner og fylkeskommuner
av 25. september 1992 nr. 107 med kommentarer. - Oslo: Kommuneforlaget, 1993. - 456 s.

Frihagen, Arvid. Statens kontroll med kommunene. - Bergen: Institutt for
offentlig rett, 1972. - 17 bl. - (Notat; nr. 2/72)

Frihagen, Arvid. Offentlighetsloven og kommunalforvaltningen. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1974. - 24 s. - (Skrift; nr. 2/74)

Frihagen, Arvid og Sandvik, Tore. Kommunal og fylkeskommunal
kontrahering av bygg- og anleggsarbeider: forslag til retningslinjer - utarbeidet på grunnlag av Tvedt utvalgets innstilling i NOU 1975:9 / av Frihagen og Bjørn Aakre i samarbeid med Sandvik og B. Sulland. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 17 s. - (Skriftserie; nr. 4)

Frihagen, Arvid og Aakre, Bjørn. Entrepriseinstruks for kommune og
fylkeskommune - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 72 s. - (Skriftserie; nr. 2/79)

Frihagen, Arvid. Forvaltningsloven og kommunal saksbehandling. - 6. utg.
- Bergen: Frihagen, 1992. - 164 s. - 1. utg. 1971, 2. utg. 1972, 3. utg. 1975, 4. utg. 1987, 5. utg. 1989

Overå, Oddvar. Godtgjøring til kommunale tillitsmenn.
Kommunelovens §§ 48 og 49. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1974. - 74 s. - (Skrift; nr. 1/74)

Overå, Oddvar. Nemnder i kommunalforvaltningen. Organisasjon og
saksbehandling. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - 26 s. - (Skrift; nr. 2/76)

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Interne dokumenter i kommunalforvaltningen.
- I: Juristkontakt (1972) s. 86-89, 100-102 og 110-114

Bernt, Jan Fridthjof. Det lokale selvstyret i støpeskjeen.
- I: Samtiden (1975) s. 638-648

Bernt, Jan Fridthjof. Desentalisert lokalforvaltning. - I: Nordisk
kontakt (1976) s. 881-883

Bernt, Jan Fridthjof. Ansattes medbestemmelse i kommunal virksomhet.
- I: Rett og humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 370-393

Bernt, Jan Fridthjof. Hvem er arbeidsgiver i den videregående skole?
- I: LoR (1977) s. 417-425

Bernt, Jan Fridthjof. Norway: regional or country government.
- I: International handbook on local government reorganization / Ed. by Donald C. Rowat. - Westport, Conn: Greenwood Press, 1980. - S. 142-149

Bernt, Jan Fridthjof. Rettslige og økonomiske rammer for norsk kommunalt
selvstyre - reformarbeid og reformdiskusjon. - I: Nordisk administrativt tidsskrift (1981) s. 255-271

Bernt, Jan Fridthjof. Lokale styringssystemer.
- I: Kommunal organisering / red. Trond Fevolden og Rune Sørensen. - Oslo: Tano, 1989. - S. 106-127

Bernt, Jan Fridthjof. Hva skal vi bruke kommunene og fylkeskommunene
til? Debatten om nivåer og funksjonsdeling i norsk forvaltning. - I: . . . den urett som ikke rammer deg selv: festskrift til Anders Bratholm 70 år. - Oslo: Universitetsforlaget, 1990

Bernt, Jan Fridthjof. Kan kommunalt selvstyre og rettssikkerhet forenes?
- I: LoR (1994) s. 67-92

Bernt, Jan Fridthjof. Låneopptak og garantistillelser under kommuneloven
av 1992. - I: Kommunalbankens forum for informasjon og debatt [nr. 1] (1994) s. 15-18

Frihagen, Arvid. Offentlighetsloven og kommunene. - I: Juristkontakt
[nr. 7] (1970) s. 2-5

Overå, Oddvar. Rådmannens rettslige stilling - reorganisering i Oslo og
Bergen. - I: Juristkontakt (1971) s. 193-197

Overå, Oddvar. Planleggingslov og "speilvending". - Bergen: Institutt
for offentlig rett, 1978. - 20 s. - (Skriftserie; nr. 2/78)

Anmeldelser

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av: Kommunal forvaltning. - 6. utg. /
hovedred. Arnljot Engh. - Oslo: Tiden Norsk forlag, 1968. - I: Juristkontakt [nr 9/10] (1968) s. 13-14


NÆRINGSRETT

Bøker, stensiler

Brudvik, Arthur. Innredningsindustriens omstillingsproblemer og
konkurransevilkår / av Brudvik, Hans Malterud, Svein Koløen og Oddmund Østbøe. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1978. - (NOU 1978:21)

Frihagen, Arvid. Fra prisrådets praksis: Prisrådets stilling til
leverandørers bruk av sin monopollignende makt til å regulere melkeomsetningen og installasjonsvirksomhet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1960. - 98 s.

Frihagen, Arvid. Prisrådets organisasjon og virksomhet. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1961. - 82 s. - Licentiatsgradsarbeid ved Univ. i Oslo

Lilleholt, Kåre. Krisa i lakseoppdrettsnæringa: utgreiing av eit utval
oppnemd ved kgl. res. 22. nov. 1991: gjeven til Fiskeridepartementet 28. aug. 1992. - NOU 1992: 36. - 224 s. - Lilleholt utvalsleiar

Anmeldelser

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av: Næringslovene med kommentarer ved
Jens Selmer og A. Rønsted. - København: Juristforbundets forlag, 1967. - I: LoR (1967) s. 432

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Ulf Bernitz: Marknadsrätt: en komparativ
studie av marknadslagsstiftningens utveckling och hovudlinjer. - Stockholm: Jurist- och samhällsvetarforbundets förlag, 1969. - I: TfR (1970) s. 564-568


POLITIRETT

Bøker, stensiler

Fosnes, Trygve. Politirett. Allmenn politirett: politiets oppgaver og
funksjoner. Notat utarbeidet til studieformål. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1984. - vii, 184 s.

Grahl-Madsen, Atle. Norsk fremmedrett i støpeskjeen: et bidrag til
debatten om ny fremmedlov. - Bergen: Universitetsforlaget, 1985. - 295 s.

Lilli, Marco. Private vaktselskap. - Bergen: Universitetet, 1990. - 75 s.
- (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 27). - Særavhandling 1989

Tønnesen, Sverre. Kompendium beregnet på studium av spesialfaget
politirett, hefte 1-6 / red. Tønnesen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978-79

Tønnesen, Sverre. Politirett. Kompendium: utdrag av hefte 1 og 2. - Rev. utg. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1990. - stensil

Tønnesen, Sverre. Regelsett av betydning for studiet av politirett.
- Rev. utg. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1992. - Stensil. - 1. utg. 1978

Artikler

Einarsen, Terje. Asylsøkere, rettssikkerhet og ny fremmedlov.
- I: LoR (1988) s. 1-2

Einarsen, Terje og Aall Jørgen. Legitimasjonsplikten etter fremmedloven
og forholdet til forskjellige diskrimineringsforbud. - I: TfR (1988) s. 1-28

Einarsen, Terje og Aall, Jørgen. Legitimasjonsplikten etter
utlendingsloven - en kommentar. - I: TfR (1988) s. 443-446

Fanebust, Arne. Politimannens tjenesterettslige stilling. - I:
Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett hefte 1 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 41-106

Fosnes, Trygve. Politiets oppgaver og midler i trafikksituasjoner. - I:
Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett, hefte 3 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 1-81

Grahl-Madsen, Atle. Avhøringstema, bevisproblemer og troverdighet. - I:
Nordic journal of international law (1987) s. 139-150. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 338-352

Grahl-Madsen, Atle. Jeg gråter for Norge. - I: Bergens Tidende [nr. 47]
(1987) (kronikk)

Grahl-Madsen, Atle. Når "rett" blir til "ikke rett". - I: Bergens
Tidende [nr. 38] (1987) (kronikk)

Grahl-Madsen, Atle. Iverksetting av vedtak som innebærer at utlending må
forlate riket. - I: TfR (1989) s. 550-588. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: : Universitetsforlaget, 1991. - S. 353-386

Stavang, Per. Om forhandlingsrett, drøftingar og samarbeidsutval. - I:
Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 2 / red. Sverre Tønnesen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 107-257b

Tønnesen, Sverre. Saker om rettsstridig adferd fra polititjenestemenn.
- I: LoR (1976) s. 340-366

Tønnesen, Sverre. Hordaland-politiet før 1900. - I: Hordaland
Politikammer 1900–1975. - Bergen: Politikammeret, 1977. - S. 42-64

Tønnesen, Sverre. Disposisjon "Generelt om politiets oppgaver og de
midler som kan og bør brukes for å løse disse". - I: Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 4: Politirettslige emner / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Universitetet i Bergen, Institutt for offentlig rett, 1979

Vogt, Edvard. En ny prosess mot Galilei / av Vogt og Gunnar Nordhus.
- I: LoR (1988) s. 143-148

Anmeldelser

Einarsen, Terje. Bokanmeldelse av Tor G. Birkeland: Politisk asyl.
- Oslo: Eget forlag, 1987. - I: LoR (1988) s. 282-285

SKATTERETT

Bøker, stensiler

Bakka, Pål Magne. Tynn kapitalisering: noen sider ved skatteloven § 54
første ledd. - Bergen: Universitetet, 1990. - 77 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 26). - Særavhandling 1988

Brudvik, Arthur. Skatterett for næringsdrivende. - 17. utg. - Oslo:
Bedriftsøkonomens forlag, 1994. - 672 s. - Årlig, 1. utg. ved Brudvik 1985 (8. utg.) som ajourføring av Leiv Vårdals bok. 10.-12. utg. bar tittelen "Vårdals skatterett for næringsdrivende"

Brudvik, Arthur. Skatterett for økonomer. - 4. utg. - Oslo:
Bedriftsøkonomens forlag, 1994. - 296 s. - 1. utg. 1991, 2. utg. 1992, 3. utg. 1993

Brudvik, Arthur. Skatterett: oppgavesamling med løsningsforslag.
- 8. utg. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1994. - 248 s. - Årlig siden 1987

Hærem, Axel. Skatterettslige eftervirkninger av felleseie. - Bergen:
Institutt for privatrett, 1971. - 59 s. - (Skrift; nr. 1/71)

Matre, Hugo P. Inntektsbeskatningen ved leasingavtaler: særlig om
grensen mellom overdragelse av eiendomsrett og stiftelse av bruksrett. - Oslo: Institutt for offentlig rett, 1991. - 173 s. - (Skriftserie; nr. 2:91)

Artikler

Brudvik, Arthur. Juridisk nasjonalrapport for Norge. - I: Den
skattemässiga behandlingen av kursvinster och kursförluster på fordringar och skulder. - Stockholm: Liber, 1986. - S. 213-274. - (Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie; nr. 16)

Brudvik, Arthur. Norske rettskilder. - I: Rättskällor inom skatterätten
/ red. Bertil Wiman. - Stockholm: Allmänna förlaget, 1990. - S. 63-84. - (Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie; nr. 24)

Hærem, Axel. Enkelte skattespørsmål vedrørende gjenlevende ektefelle.
- I: LoR (1965) s. 433-455. - Også i: Tidsskrift for revisjon og reknskap (1966) s. 620-632

Hærem, Axel. Den skattemessige behandling av forventede
fjerningsutgifter - situasjonen frem til 1978. - I: Samarbeidsavtaler og rammebetingelser / red. A. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 155-160. - (Offentligrettslige skrifter 1986:1). - (Solstrandseminaret 1985)

Hærem, Axel. Noen hovedpunkter i norsk petroleumsskatterett. - I:
Oljekonsesjon og rettslig kontroll. / red. A. Frihagen - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 203-223. - (Offentligrettslige skrifter 1985:2). - (Solstrandseminaret 1985)

Hærem, Axel. Some main features of Norwegian petroleum taxation. - I:
Australian mining and petroleum law association yearbook (1987). - S. 542 flg.

Hærem, Axel. Enkelte skattespørsmål med tilknytning til
bruksrettigheter. - I: Lov, dom og bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988 / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 229-240

Hærem, Axel. Skatteproblemer ved selskapsfinansiering - tynn
kapitalisering: praksis ved ligningen av oljeselskaper. - I: Utv. (1990) s. 1198-1229

Hærem, Axel. Boligbeskatning. - I: Boligrett. - 3. utg. / Christian Fr.
Wyller. - Bergen: Wyller, 1992. - S. 339-418. - Også i 1. 1978 og 2. utg. 1985

Launes, Kristian. Offentlighet i ligningsforvaltningen.
- I: Utv. (1977) s. 688-706

Matre, Hugo P. Klassifikasjon av leasingkontrakter: det skatterettslige
eiendomsbegrep ved leasing. - I: Skatterett (1991) s. 241-269

Matre, Hugo P. Deductibility of interest and financing charges in
computing income. - I: Cahiers de droit fiscal international: studies on international fiscal law / by the International fiscal association. - Vol LXXIXa (1994) s. 345-357

Anmeldelser

Bakka, Pål Magne. Faget skatterett - og om læreboken i dette:
bokanmeldelse av Magnus Aarbakke: Skatt på inntekt. - I: JV (1988) s. 92-106

Hærem, Axel. Bokanmeldelse av W. von Eyben: Fast ejendoms regulering og
beskatning. - København, 1965. - I: TfR (1965) s. 620-632

SKOLERETT

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Lov om universiteter og høgskoler: innstilling fra
et utvalg nedsatt ved kgl. res. av 7. feb, 1992: avgitt til Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet 28. juni 1993. - Oslo:
Forvaltningstjenesten, 1993. - 253 s. - (NOU 1993:24). - Bernt utvalgsleder

Holgersen, Gudrun. Likestillingsloven: særlig om lovens anvendelse i
utdanning og næringsliv. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - 234 s.

Hove, Harald. Skoledirektørens overprøving av vedtak i skolestyre og
kommunestyre. - Bergen: Intitutt for offentlig rett, 1976. - 62 bl. - (Skrift; nr. 5/76)

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Hvem er arbeidsgiver i den videregående skole?
- I: LoR (1977) s. 417-425

Fosnes, Trygve. Status, kompetanse og funksjoner til rektor ved de
akademiske institusjoner i Norge. - I: Nordisk administrativt tidsskrift (1970) s. 43-57

Frihagen, Arvid. Universitetenes selvstendighet: utvikling og tradisjon.
- I: Festskrift til Arne Halvorsen / red. Rolf Danielsen m.fl. . - Bergen: Universitetsforlaget, 1977. - S. 100-109

Greve, Guri. 100 års jubileum for vår første norske kvinnelige student:
et tilbakeblikk fra 1882 og frem til i dag. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 67-68

Hove, Harald. Hvilke organ har myndighet til å treffe avgjørelser innen
skoleforvaltningen. - I: Norsk skolerett / red. Wilhelm Matheson. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 92-113

Hove, Harald. Saksbehandlingsregler i skoleforvaltningen. - I: Norsk
skolerett / red. Wilhelm Matheson. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 114-198

Nygaard, Nils. Språket i skulen / av Nygaard og Arne Gjeraker. - I:
Norsk skolerett / red. Wilhelm Matheson. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 244-265

Anmeldelser

Einarsen, Terje. Bokanmeldelse av Wilhelm Matheson (red): Norsk
skolerett. - Universitetsforlaget, 1987. - I: LoR (1989) s. 46-48

Strafferett

Bøker, stensiler

Husabø, Erling Johannes. Rett til sjølvvalt livsavslutning? - Bergen:
Husabø, 1993. - x, 615 s. - Dr. avhandling Univ. i Bergen, 1994

Matningsdal, Magnus. Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse:
vilkårene for straff. - Oslo: Universitetsforlaget, 1981. - 267 s.

Matningsdal, Magnus. Inndragning. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987.
- 667 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1985

Matningsdal, Magnus. Straffeloven med kommentarer: første del:
Almindelige Bestemmelser. / red. Matningsdal og Anders Bratholm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - xvii, 396 s.

Mæland, Henry J. Ærekrenkelser. - Bergen: Universitetsforlaget, 1986.
- 554 s. - Rev. utg. dr.avhandling. Univ. i Bergen, 1984

Mæland, Henry J. Fast promillegrense på sjøen / Straffelovrådet på
oppdrag fra Justisdepartementet. - NOU 1993:21. - 41 s. - Mæland utvalgsleder

Strandbakken, Asbjørn. Senkingen av minstestraffen - bruken av fengsel
under 21 dager og straffeloven § 26a. - Bergen: Universitetet, 1989. - III, 100 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 19). - Særavhandling

Tønnesen, Sverre. Internasjonal strafferettspleie. - Bergen: Institutt
for offentlig rett, 1981. - 2 b. - Manuskript 1975

Artikler

Askeland, Bjarte. Respekten for menneskelivet - grenser flyttes.
- I: Injuria [nr. 1] (1987) s. 31

Bernt, Jan Fridthjof. Legalitetsprinsippet og andre hjemmelsspørsmål i
den offentlige rett: noen prinsipielle betraktninger. - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 509-526. - Også i: JV (1983) s. 119-135

Doublet, David og Husabø, Erling Johannes. Etisk legitimering av aktiv
dødshjelp. - I: Dagbladet 20. oktober 1992 (kronikk). - Også i: Hefte for kritisk juss [nr. 2] (1993) s. 22-24

Einarsen, Terje. The European convention on human rights and the notion
of an implied right to de facto asylum. - I: International journal of refugee law, vol. 2 (1990) s. 361-389

Fosnes, Trygve. Straff eller andre sanksjoner for å håndheve
forvaltningslovgivningen? - I: Kriminalpolitikk / red. Edvard Vogt og Gunnar Nordhus. - Oslo: Gyldendal, 1974. - S. 111-116

Frihagen, Arvid. Prislovens § 18 - straffebestemmelse og
ugyldighetsregel. - I: JV (1964) s. 66-94. - Prøveforelesning dr.graden Univ. i Oslo, 1964

Giertsen, Johan. Medvirkningsansvaret i norsk strafferett.
- I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 17-25

Giertsen, Johan. Bedrageri eller underslag/ulovlig besittelseskrenkelse?
- villedende sensorveiledning vår 82?- I: JV (1983) s. 84-91. - Også i: Injuria [nr. 1] (1983) s. 37-49

Giertsen, Johan. Straffeloven § 211 "utuktig".
- I: Injuria [nr. 6] (1983) s. 25-29

Grahl-Madsen, Atle. Søkelys på asylretten. - I: LoR (1964) s. 411-414

Grahl-Madsen, Atle. Politiske forbrytelser. - I: Bergens Tidende
31.7.1974 (kronikk). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 283-286

Grahl-Madsen, Atle. "Aut dedere, aut punire": Et element i internasjonal
strafferett. - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetesforlaget, 1982. - S. 113-122. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 308-316

Greve, Guri. Frifinnelsesdommen. - I: Injuria [nr. 6] (1983) s. 5-6

Hov, Jo. Pressens ansvar for gjengivelse av ærekrenkelser.
- I: LoR (1982) s. 470-487

Hov, Jo. Ærekrenkelser og personforfølgning i pressen som rettspolitisk
problem. - I: LoR (1983) s. 35-47

Hov, Jo. Anmelderansvaret. - I: LoR (1984) s. 65-66. - Kommentar av Carl
August Fleischer i LoR (1984) s. 563-578. - Replikk: Noen ytterlige bemerkninger om anmelderansvaret. I: LoR (1985) s. 348-351

Husabø, Erling Johannes. Legalisering av aktiv dødshjelp i Nederland.
- I: TfR (1990) s. 672-707

Hærem, Axel. Straffelovens § 270. - I: JV (1961) s. 11-18

Kongshavn, Halvor. Juss og stat: noen spørsmål til forvirring.
- I: Hefte for kritisk juss [nr. 2] (1986) s. 2-3

Matningsdal, Magnus. Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse.
- I: Ærekrenkelser // Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse. - Bergen: Universitetet, 1984. - S. 29-48. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 5/84)

Matningsdal, Magnus. Etterskuddsom. - I: TfR (1985) s. 559-589

Matningsdal, Magnus. Sanksjoner ved overtredelse av ferieloven. -
Vedlegg 2 til Ot. prp. 1986-87 nr. 5. - S. 196-202

Matningsdal, Magnus. Betinget dom og prøveløslatelse. - I: LoR (1988) s. 3-25

Matningsdal, Magnus. Kommentarer til veitrafikklovens §§ 21-22 og 31.
- I: Veitrafikkloven: kommentarutgave. - 2. utg. / red. Torgersen og Engstrøm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 231-266, 379-387. - Også i 1. utg. 1983.

Matningsdal, Magnus. Juridiske personers straffansvar / av Matningsdal
og Gudrun Schneider. - I: JV (1989) s. 49-104

Matningsdal, Magnus. Kommentarer til Straffelovens §§ 28a-28c, 34-38,
52-55 og 64-76. - I: Straffeloven med kommentarer: første del / red. Matningsdal og Anders Bratholm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 66-87, 101-127, 202-253 og 281-311

Matningsdal, Magnus. Ny struktur i prosess- og strafferettslovgivningen.
- I: Bedre struktur i lovverket: lovstrukturutvalgets delutredning II. - NOU 1992:32. - S. 404-411 (Vedlegg nr. 21)

Matningsdal, Magnus. Nyere reaksjonspraksis m.v. ved promillekjøring og
etterfølgende alkoholnytelse. - I: LoR (1993) s. 151-180

Mæland, Henry J. Om injurielovgivningen og Fleischers kritikk av Andenæs
og Bratholm. - I: LoR (1986) s. 3-26

Mæland, Henry J. Ærekrenkelser. - I: Ærekrenkelser // Promillekjøring og
etterfølgende alkoholnytelse. - Bergen: Universitetet, 1987. - S. 1-46. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 5). - Kommet i flere utgaver.

Mæland, Henry J. Straff og mortifikasjon ved ærekrenkelser. - I: Corpus
Juris 25 år: festskrift. - Oslo: 1988. - S. 121-152

Mæland, Henry J. Kommentarer til Straffelovens §§ 56-63. - I:
Straffeloven med kommentarer: første del / red. Magnus Matningsdal og Anders Bratholm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 235-281

Nygaard, Nils. Grenser mellom rett og urett ved moralstøttande og
moralnøytrale straffebod. - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 233-243

Strandbakken, Asbjørn. Senkingen av minstestraffen - betydningen for
straffeutmålingen ved fartsoverskridelse. - I: LoR (1991) s. 221-236

Tønnesen, Sverre. Forholdet mellom strl. §§ 42 og 57. - I: JV (1974) s.
271-325. - Prøveforelesning oppgitt emne dr.graden Univ. i Bergen, 1973

Tønnesen, Sverre. Internasjonal strafferett, herunder internasjonal
rettshjelp i straffesaker. - I: Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 4: Politirettslige emner / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Universitetet i Bergen, Institutt for offentlig rett, 1979

Østgård, Brynjar. Om begrepet "underfundig adferd" i straffeloven av
1902. - I: Injuria [nr. 3] (1984) s. 44-46

Aall, Jørgen. Sivil ulydighet. - I: Injuria [nr. 1] (1981) s. 15-17

Anmeldelser

Giertsen, Johan. Bokanmeldelse av Johs. Andenæs: Fra spredte felter.
- Oslo: Tanum-Norli, 1982. - I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 24

Lunde, Daniel. Bokanmeldelse av Johs. Andenæs: Alminnelig strafferett.
- 3. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - I: JV (1989) s. 394-396

Matningsdal, Magnus. Bokanmeldelse av Olle Hoflund: Trafikkbrottslagen.
- Stockholm: Juristförlaget, 1981. - I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1982) s. 45-47

Mæland, Henry J. Bokanmeldelse av Nils Jareborg: Brotten, 3. häftet:
brotten mot allmänheten och staten. - 2. utg. - Stockholm: Norstedts, 1987. - I: TfR (1988) s. 225-226

Kriminologi

Bøker, stensiler

Kongshavn, Halvor. Nordisk samarbeidsråd for kriminologi: 1962–1982.
- Oslo: NSfK, 1982. - 49 s. - 20-års beretning, med to registervedlegg: a) Nordisk samarbeidsråd for kriminologi: seminarrapport 1958-1981. - 58 s. og b) Scandinavian studies in criminology: Vol 1-7, 1965-1980. - 19 s. - Ny utg. 1992: Scandinavian studies in criminology: vol 1-12 (1965–1991): alphabetical index / by June Hansen and Kongshavn. - Oslo: Scandinavian research council for criminology, 1992. - 17 s.

Kongshavn, Halvor. I retning av en marxistisk avviksteori / av Steven
Spitzer; oversatt til norsk av Kongshavn. - Oslo: Institutt for kriminologi og strafferett, 1983. - 27 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts stensilserie; nr. 46)

Kongshavn, Halvor. Rettspsykiatrien: slik fanger ser den: kritisk
søkelys på rettspsykiatrien. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - x, 289 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts skriftserie; nr. 2/87)

Vogt, Edvard. Kriminalpolitikk: en debattbok om straff og behandling /
red. Vogt og Gunnar Nordhus. - Oslo: Gyldendal, 1974. - 156 s.

Vogt, Edvard. Volden og dens ofre: en empirisk undersøkelse / av Gunnar
Nordhus og Vogt. - Oslo: Cappelen, 1981. - 279 s.

Vogt, Edvard. Voldskriminaliten og dens ofre: en empirisk undersøkelse /
av Gunnar Nordhus og Vogt. - Bergen, 1981. - 25 delrapporter i 56 bind

Artikler

Fosnes, Trygve. Nordhus. Vogts voldsundersøkelse. - I: LoR (1988) s. 148-151

Kongshavn, Halvor. Er straffen for drap for mild? / av Kongshavn og
Carl K. Rieber-Mohn. - Dagbladet, 20. 4. 1982 (kronikk)

Vogt, Edvard. Kontroll: variabel? - I: Rapport från 31. Nordiska
Forskarseminaret i Larkollen 1989. - Stockholm: Nordiska samarbetsrådet för kriminologi, 1989. - S. 56-58

Anmeldelser

Lindboe, Knut. Anmeldelse av Alf Norhus: Forsvareren Alf Nordhus 70 år -
et debattskrift. - Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - I: Advokatbladet [nr. 9] (1989) s. 31

Prosess

GENERELT

Bøker, stensiler

Mæland, Henry J. Voldgift. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - xiv, 338 s.

Artikler

Giertsen, Johan. Mangler pressen folkeskikk? - I: Injuria [nr 1] (1982] s. 36

Gussgard, Karenanne. Høyesteretts kjæremålsutvalgs kompetanse. - I: Rett
og rettssal: festskrift til Rolv Ryssdal. - Oslo: Aschehoug, 1984. - S. 181-196

Krüger, Kai. Et begrunnet klasseskille? - I: LoR (1972) s. 433-434

Lindboe, Knut. Advokat i barnevernsaker. - I: Barnevern: erfaringer og
synspunkter: en artikkelsamling / red.: Steinar Tjomsland. - Oslo: Kommuneforlaget, 1989. - S. 69-80

Mestad, Ola. Juss-buss i utlandet. - I: Juss-buss 1971-1981 / red.
Gunnar de Capua m. fl. - Oslo: Juss-buss, 1981

Anmeldelser

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Axel H. Pedersen: Indledning til
advokatgerningen I. - 2. utg. - København: Juristforbundets forlag, 1962. - I: LoR (1962) s. 92-93

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Axel H. Pedersen: Indledning til
advokatgerningen II. - 2. utg. - København: Juristforbundets forlag, 1962. - I: LoR (1963) s. 47-48

SIVILPROSESS

Bøker, stensiler

Gjelstad, Øyvind. Materielle vilkår for å sikre tvangsfullbyrding av
pengekrav ved arrest. - Bergen: Universitetet, 1991. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 34)

Hov, Jo. Sivil rettergang / av Anders Bratholm og Hov. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1973. - xxv, 658 s. - 2. og 3. utg. (uten Bratholm) 1991 og 1994

Hov, Jo. Rettsforlik. - Oslo: Universitetsforlaget, 1976. - 631 s.

Artikler

Frihagen, Arvid. Noen bemerkninger om selvdømme etter norsk rett.
- I: JV (1956) s. 116-124

Giertsen, Johan. Nyere rettspraksis; tvml. § 54. - I: Injuria [nr. 3/4]
(1982) s. 25-30

Hov, Jo. Er de någjeldende regler om behandlingen av tvister angående
mindre økonomiske verdier tilfredsstillende, eller trengs det nye regler? - I: LoR (1977) s. 196-209

Hov, Jo. Noen spørsmål omkring adgangen til å avsi uteblivelsesdom.
- I: LoR (1977) s. 372-381

Hov, Jo. Rettsmidler mot uteblivelsesdommer når den uteblevne har gyldig
forfall. - I: LoR (1983) s. 256-264

Hov, Jo. Rettigheter, rettsforhold og fastsettelesessøksmål. - I:
Samfunn rett rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoff. - Oslo: Tano, 1986. - S. 350-375

Hove, Harald. Forkynning av rettsdokumenter. - I: NOU 1980:12. - Vedlegg nr. 4

Krüger, Kai. Hvor langt kan rettstvister løses midlertidig og
betryggende i påvente av endelig dom?- I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 603-614

Krüger, Kai. Tanker om utenrettslig tvistebehandling - særlig om
Forbrukertvistutvalget. - I: Injuria [nr. 1] (1989) s. 30-35

Krüger, Kai. Civilretlige tvister - effektivere retspleje og alternative
behandlingsformer. - I: Forhandlingerne ved Det 32. nordiske juristmøde i Reykjavik den 22.-24. august 1990, del II. - S. 373-374

Lunde, Daniel. Forliksrådets kompetanse til å avsi dom. - I: LoR (1992)
s. 278-294

Mæland, Henry J. Fremleggelse av dokumentbevis i tvistemål.
- I: JV (1990) s. 6-22

Nordtveit, Ernst. Småkrav - summarisk inndriving og rettshjelp.
- I: JV (1976) s. 327-348

Nygaard, Nils. Om bevis for årsaksamanhang i skadebotsaker. - I: Rätt og
sanning: ett bevisteoretiskt symposium i Uppsala 26-27 maj 1989 / utgitt av Hannu Tapani Klami. - Uppsala: Iustus förlag, 1990. - S. 36-42

Sandvik, Tore. Voldgifts- og domstolsbehandling. - I: TfR (1979) s. 456-475

Anmeldelser

Hov, Jo. Bokanmeldelse av Bernt Hjelje: Frivillig voldgift. - 2. utg. - København:
Juristforbundets forlag, 1973. - I: LoR (1974) s. 378-380

Hov, Jo. Bokanmeldelse av Per Olof Ekeløf: Rättegång: 1., 2. og 5. häftet. - 4. uppl. - Stockholm: Norstedts, 1974-75. - I: TfR (1976) s. 490-491

Lunde, Daniel. Bokanmeldelse av Anders Bøhn og Johs. Strenge Næss:
Avgjørelser av Høyesteretts kjæremålsutvalg og forberedende dommer i Høyesterett: tvistemålsloven. - Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - I: Injuria [nr. 3] (1990) s. 40

SKIFTERETT

Artikler

Grahl-Madsen, Atle. Internasjonale arveoppgjør. Universalsuksesjon
ontra scission. - I: TfR (1971) s. 399-454

Matre, Hugo P. Om offentlighet i skifteretten. - I: LoR (1992) s. 201-205

Pedersen, Arvid M. Enkelte synspunkter på skiftelovens § 50: særlig om
eiendomsrett til bolig - og sammenhengen med bruksrett til bolig. - I: JV (1974) s. 119-132

Pedersen, Arvid M. Rettspraksis om naturalutlegg etter skl. § 61. 2. 2 -
Rt. 1978 s. 1513 og Rt. 1984 s. 552. - I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 18-22

Anmeldelser

Giertsen, Johan. Ny utgave av Lødrups Materiell skifterett:
bokanmeldelse av Peter Lødrup: Materiell skifterett. - 7. utg. - Oslo: Lødrup, 1986. - I: Advokatbladet [nr. 10] (1987) s. 28


STRAFFEPROSESS, STRAFFULLBYRDELSE

Bøker, stensiler

Bårdsen, Arnfinn. Fri rettshjelp ved klage til Den Europeiske
Menneskerettighetskommisjon. - Oslo: Den norske advokatforening , 1993. - 71 s. - (Småskrift nr. 58)

Hov, Jo. Fornærmedes stilling i straffeprosessen. - Bergen:
Universitetsforlaget, 1983. - 252 s.

Hov, Jo. Påtalemyndighetens organisasjon og kompetanse. - Bergen:
Universitetsforlaget, 1983. - 191 s.

Kongshavn, Halvor. Utlendinger i norske fengsler. - Oslo: Institutt for
kriminologi og strafferett, 1981. - 81 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts stensilserie; nr. 43)

Kongshavn, Halvor. Rettspsykiatrien: slik fanger ser den: kritisk
søkelys på rettspsykiatrien. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - x, 289 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts skriftserie; 2/87)

Aall, Jørgen. Rettergang og menneskerettigheter: Den europeiske
menneskerettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess. - Bergen: Aall, 1993. - ix, 602 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1994

Artikler

Fosnes, Trygve. Forhåndsdom uten forsvar. - I: LoR (1988) s. 369-376

Giertsen, Johan. Dommer i straffeprosess 1980. - I: Injuria [nr. 2]
(1982) s. 30-36

Giertsen, Johan. HR-dom om narko-spaning i Nygårdsparken. - I: Injuria
[nr. 3] (1984) s. 10-12

Giertsen, Johan. Rettergangen i landsviksaker. - I: Injuria [nr. 1]
(1985) s. 50-56

Grahl-Madsen, Atle. Statsadvokaten og rettssikkerheten. - I: Verdens
Gang 24. 7. 1964

Grahl-Madsen, Atle. Dødsstraff i krigstid. - I: Norsk militært
tidsskrift (1978) s. 435-459. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 99-131

Hov, Jo. Interesseteoriene i straffeprosessen. - I: Lov og frihet:
festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 453-472

Kongshavn, Halvor. "Norwegians don't kill body, but kill mind" [om
utenlandske fanger i norske fengsler]. - I: Materialisten [nr. 4] (1981) s. 81-92

Kongshavn, Halvor. De særlig farlige: forvaringsforslaget: en kort
oversikt. - I: Tidsskrift for kriminalomsorg [nr. 1] (1985) s. 8-12

Kongshavn, Halvor. Den nye forvaringsordningen: løser den sikringens
problemer? / av Dag Ellingsen og Kongshavn. - I: Materialisten [nr. 1/2] (1988) s. 44-70

Krüger, Kai. Om forskeres rett og plikt til å opprettholde anonymitet
for sine kilder. - I: LoR (1982) s. 46-56

Lindboe, Knut. Straffeprosessloven av 1984. - I: Aftenposten
(morgennr.) 11.4. 83

Matningsdal, Magnus. Trafikksaker i forhørsretten. - I: JV (1983) s. 93-116

Matningsdal, Magnus. Etterskuddsom. - I: TfR (1985) s. 559-589

Matningsdal, Magnus. Betinget dom og prøveløslatelse. - I: LoR (1988) s. 3-25

Matningsdal, Magnus. Ny struktur i prosess- og strafferettslovgivningen.
- I: Bedre struktur i lovverket: Lovstrukturutvalgets delutredning II. - NOU 1992: 32. - S. 404-411 (Vedlegg nr. 21)

Mæland, Henry J. Straffesaken mot Sveinung Rødseth og begjæringene om
gjenopptagelse. - I: LoR (1991) s. 561-574

Aall, Jørgen. Siktedes rett til vitne-eksaminasjon etter EMK og etter
norsk rett. - I: LoR (1988) 478-488

Aall, Jørgen. Er varetektsdommeren upartisk i hovedforhandlingen?
- I: LoR (1989) s. 413-426

Aall, Jørgen. Domstolkontroll med frihetsberøvende sikringsvedtak: en
kommentar til "Arne-dommen". - I: JV (1990) s. 349-358

Anmeldelser

Giertsen, Johan. Bokanmeldelse av Jo Hov: Påtalemyndighetens
organisasjon og kompetanse. - Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - I: Injuria [nr. 5] (1983) s. 12-14