Konkursrett

Juridisk fakultetsbibliografi

Bøker, stensiler

Huser, Kristian. Gjeldsforhandling og konkurs (3 bind 1987–1992):
Bind 1: Innledning, allment, gjeldsforhandling. - Bergen: Juristinformasjon, 1987. - 541 s.
Bind 2: Konkurs, prosessuelle fellesregler. - Bergen: Juristinformasjon, 1988. - 544 s.
Bind 3: Omstøtelse. - Bergen: Juristinformasjon, 1992. - 741 s.

Lilleholt, Kåre. Husleigekontrakten når leigaren av forretningslokale
går konkurs. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatretten område, 1981. - 31 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 77)

Lilleholt, Kåre. Kreditorvern: kompendium. - Bergen: Universitetet,
1988. - ix, 153. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 14)

Sandvik, Tore. Lærebok i materiell konkursrett: utdrag. - Bergen:
Universitetsforlaget, 1985. - 194 s.

Artikler

Frihagen, Arvid. Avstengning av vann og strøm overfor konkursbo.
- I: LoR (1964) s. 281-282

Giertsen, Johan. Kan et ansvarlig sivilt selskap slås konkurs?
- I: Injuria [nr. 3] (1985) s. 8-10

Greve, Guri. Kreditors plikt til å skaffe debitor erstatningsbolig ved
tvangssalg av debitors bolig. - I: LoR (1982) s. 425-437

Huser, Kristian. Enkelte prosessuelle konkursrettslige spørsmål
vedrørende selskaper. - I: Seks foredrag om konkurs i selskapsforhold. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatrettens område, 1986. - S. 39-67. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 108)

Huser, Kristian. Litt om konkurslovens § 17.2: en replikk.
- I: LoR (1989) s. 231-234. - Replikk til Carl-Bernhard Kjelstrups artikkel i LoR (1988) s. 537. - Duplikk ved Carl-Bernhard Kjelstrup i LoR (1990) s. 61-63 under tittelen «Interessekollisjon og lovtolking»

Huser, Kristian. Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs.
- I: Knophs oversikt over Norges rett. - 10. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1993. - S. 693-722. - Også i 9. utg. 1987

Krüger, Kai. Kontrakt og konkursbeslag. - I: JV (1969) s. 57-82

Krüger, Kai. Renter i konkurs: omkring konkursloven § 120.
- I: LoR (1969) s. 285-288

Krüger, Kai. Bestillers rettsstilling ved solvenssvikt hos hovedverksted
eller underleverandør. - I: Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan / red. A. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S 135-144.

Sandvik, Tore. Eiendomsovergang og kreditorbeslag ved
tilvirkningskontrakter. - I: TfR (1968) s. 445-480. - Prøveforelesning selvvalgt emne dr.graden Univ. i Oslo, 1966.

Sandvik, Tore. Konkurslovproposisjonen. - I: Injuria [nr. 5] (1981) s. 66-67

Anmeldelser

Giertsen, Johan. Anmeldelse av: Sjur Brækhus: Den personlige
gjeldsforfølgelse. - 2. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - I: Advokatbladet [nr. 2] (1988) s. 24-25

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Torkel Gregow: Tredje mans rätt vid
utmätning. - Stockholm: Norstedts, 1987. - I: TfR (1988) s. 478-479

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Mikael Möller: Konkurs och kontrakt:
om konkursboets inträde i gäldnärens avtal. - Uppsala: Iustus förlag, 1988. - I: TfR (1989 s. 726)