Generelle emner


(fortsettelse)

Rettsfilosofi. Filosofi. Rettssosiologi. Sosiologi

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof og Doublet, David. Retten og vitenskapen: en
introduksjon til rettsvitenskapens vitenskapsfilosofi. - 2. utg. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 203 s. - 1. utg. 1992

Doublet, David. Det fenomenologiske paradoks, konstitusjon og
forståelse: et forsøk på en kritikk av den konstitutive begrunnelse i Martin Heideggers fundamentalontologi. - Bergen: Filosofisk institutt, 1982. II, 340 bl. - (Stensilserie; nr. 60). - Magistergrad i filosofi ved Univ. i Bergen, 1981

Doublet, David. Det menneskelige rom. - Bergen: Filosofisk institutt,
1982. - II, 55 s. - (Stensilserie; nr. 61)

Doublet, David. Fornuften som rettsinstans: Kritik der reinen vernunft
som fornuftens refleksjonsprosess. - Bergen: Filosofisk institutt, 1985. - 308 s. - (Stensilserie; nr. 72 ). - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1986

Doublet, David. Språket som tribunal, fornuften som subjektivitet eller,
fornuften som rettsinstans: 3 forelesninger. - Bergen: Filisofisk institutt, 1986. - 69 s. - (Stensilserie; nr. 74)

Doublet, David. Differensiering og rasjonalisering / red. Doublet. -
Bergen: Senter for vitenskapsteori, 1987. - 190 s. - (Årbok; 1987)

Doublet, David. Die Vernunft als Rechtinstanz. - Oslo/Padenborn: Solum
Forlag/ Verlag Ferdinand Schöning, 1989. - 225 s. - Bearbeidet Dr.avhandling

Doublet, David. Transcendentalfilosofi eller historisme? - striden om
den menneskelige fornuft. - Bergen: Universitetet, 1989. - 383 s. - (Senter for vitenskapsteoris skriftserie; nr. 8/1989)

Krüger, Kai. Etikk og jus i forskningen. - Oslo: Hovedkomiteen for norsk
forskning, 1981. - 57s. - (Skrifter; nr. 14/81)

Vogt, Edvard. The concept of time in Aristotle. - Roma, 1953. -
Lisentiatavhandling

Vogt, Edvard. La leggi sociologiche. - Milano: Giuffré, 1958. - 49 s.

Vogt, Edvard. Problemi di sociologia religiosa. - Roma: Ed.
Internazionali, 1958 + 1959. - 182 + 187 s. - 2 bind

Vogt, Edvard. The sociology of law of Georges Gurvitch. - Roma:
Universitas Urbaniana, 1958. - An essay for the licentiate in canon law

Vogt, Edvard. Introduzione alla sociologia. - Roma: Ed Internazionali,
1959. - 112 s.

Vogt, Edvard. Friedrich Engels and the dialectics of nature. - Roma: St.
Thomas university, 1962. - 205 s. - Dr.avhandling Roma, 1962

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Er jus vitenskap? - I: Objektivitetsproblemet i
vitskapane. - Bergen: Universitetet, 1984. - S, 17-34. -
(Vitskapsteoretisk forum / skriftserien; nr. 1/84)

Bernt, Jan Fridthjof og Doublet, David. Norsk rettsteori mellom
rettspositivisme og ny-normativisme. - I: Retlig polycentri: til Henrik Zahle på 50-årsdagen. - København: Akademisk forlag, 1993. - S. 115-146.

Doublet, David. Herders Kant-kritikk og humaniora autonomi. - I: Norsk
filosofisk tidsskrift (1985) s. 209-239

Doublet, David. Historisme eller transcendentalfilosofi? - humanioras
legitimeringskrise. - I: Differensiering og rasjonalisering. - Bergen: Senter for vitenskapsteori, 1987. - (Årbok 1987)

Doublet, David. Schellings naturfilosofi: en romantisk anakronisme eller
et naturfilosofisk korrektiv til det mekaniske verdens bilde. - I: Modernitet: differensiering og rasjonalisering. - Bergen: Ariade, 1988. -
(Årbok for senter for vitenskapsteori; 1988)

Doublet, David. Modernitet: differensiering og rasjonalisering / red.
Doublet. - Bergen: Ariadne, 1988. - (Årbok, Senter for vitenskapsteori; 1988). - Forts. av Differensiering og rasjonalisering, 1987

Doublet, David. Hermeneutikken og rettsvitenskapen. - I: TfR (1989) s. 589-612

Nygaard, Nils. Frekvens-omgrep som juridiske normer. - I: Lov, dom og
bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988. / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 399-412

Vogt, Edvard. Interpretazioni sociologiche del fenomeno religioso
nell'ateisom contemporaneo. - I: L'ateismo contemporaneo. - Torino: Societá editrice internazionale, 1966. - S. 123-162

Vogt, Edvard. Sociology in Norway. - I: Contemporary sociology in
western Europe and America. - Roma, 1967. - S. 445-462

Rettshistorie

Bøker, stensiler

Kayser, Aksel. Tyranni i ekteskapet: separasjon og skilsmisse på
ulovfestet grunnlag i tidlig etterreformatorisk tid: en rettshistorisk undersøkelse. - Bergen: Universitetet, 1989. - 81 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 24). - Særavhandling 1989

Nygard, Mons Sandnes. Avhendingssaker 1667-1836. - 2. utg. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1976. - 351 s. - 1. utg. 1970

Nygard, Mons Sandnes. Eigedomsavhending i norsk rettshistorie - 2. utg.
- Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - xvi, 362 s. - 1. utg. 1974

Nygard, Mons Sandnes. Overhoffrettsdommar. Vol. 1 (1667-1679) og Vol. 2
(1680-1689). - Oslo: Den rettshistoriske kommisjon, 1981/87

Rasmussen, Arne Arvid. Hovedlinjer i rettshistorien. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1987. - 179 s.

Artikler

Krüger, Kai. Om Grindeskrifte og annet i gammel og ny Færø-juss. - I:
Stud.jur. [nr. 6] (1964) s. 6-12

Mestad, Ola. Anton Martin Schweigaard. - I: JV (1984) s. 253-254
Nygard, Mons Sandnes. Gammal og ny rett. - I: «Med lov skal land byggjast»: heidersskrift til Knut Robberstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 67-80

Tønnesen, Sverre. Hordaland-politiet før 1900. - I: Hordaland
Politikammer 1900-1975. - Bergen: Politikammeret, 1977. - S. 42-64

Anmeldelser

Nygard, Mons Sandnes. Bokanmeldelse av Holmäck, Åke och Wessén: Magnus
Erikssons landslag i nusvensk tolkning. - Lund, 1962. - I: TfR (1963) s. 326-331

Kirkerett

Bøker, stensiler

Vogt, Edvard. Problemi di sociologia religiosa. - Roma: Ed.
Internazionali, 1958 + 1959. - 182 + 187 s. - 2 bind

Vogt, Edvard. The sociology of law of Georges Gurvitch. - Roma:
Universitas Urbaniana, 1958. - An essay for the licentiate in canon law

Artikler

Vogt, Edvard. Sui preti operai (om arbeiderprester). - I: Il Quotidiano,
Roma, 11 marzo 1954

Vogt, Edvard. Interpretazioni sociologiche del fenomeno religioso
nell'ateisom contemporaneo. - I: L'ateismo contemporaneo. - Torino:
Societá editrice internazionale, 1966. - S. 123-162

Kvinnerett. Likestilling

Bøker, stensiler

Holgersen, Gudrun. Likestillingsloven: særlig om lovens anvendelse i
utdanning og næringsliv. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - 234 s.

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Kvinneproblemet i rettsvitenskapen / av Bernt og
Kirsti Bull. - I: Forskning om kvinner. - Oslo: Universitetsforlaget, 1976. - S. 129-139

Giertsen, Johan. Lov, likestilling og mannsdominans. - I: Injuria
[nr. 4 ] (1988) s. 26-29

Greve, Guri. Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning?
- I: Forhandlingerne på Det 28. nordiske juristmøde i København den 23.-25. august 1978. - S. 110-111

Holgersen, Gudrun. Den norske likestillingsloven. - I: Årbog for
kvinderet 1980. - København: Juristforbundets forlag, 1980. - S. 55-65

Holgersen, Gudrun. Trygderettens utvikling ang. kvinner og deres
rettigheter de siste 100 år. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 69-72

Holgersen, Gudrun. Likestilling mellom kjønnene. - I: Husadvokaten: bind
1 / red. Tore Bråthen. - Oslo: Aschehoug, 1986. - S. 410-431

Holgersen, Gudrun. Forvirrende rettssituasjon for husmødre. - I:
Juristkontakt (1986) s. 294-297 og s. 323-325

Holgersen, Gudrun. Kvinner, folketrygd og tilleggspensjon. - I:
Underveis…: festskrift til Eva Kolstad / red. Gunnar Bergby m. fl. - Oslo: Aventura, 1988

Anmeldelser

Greve, Guri. Anmeldelse av Årbog for kvinderet 1980 / red. Lindgård,
Nielsen og Thorbek. - København, 1980. - I: TfR (1982) s. 141-144

Holgersen, Gudrun. Viktig verk om kvinnerett: bokanmeldelse av Tove
Stang Dahl: Kvinnerett 1 og 2. - Oslo: Universitetsforlaget, 1985. - I: LoR (1986) s. 618-625

Holgersen, Gudrun. Bokanmeldelse av Ligestillingslovene med kommentarer
/ av Agnete Andersen og Ruth Nielsen. - København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 1986. - I: TfR (1987) s. 999-1002

Røberg, Geir Ove. Bokanmeldelse av Gudrun Holgersen: Likestillingsloven:
særlig om lovens anvendelse i utdanning og næringsliv. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 69-70

Strandbakken, Asbjørn. Bokanmeldelse av Tove Stang Dahl: Den muslimske
familie: en undersøkelse av kvinners rett i islam. - Oslo: Universitetsforlaget, 1992. - I: Hefte for kritisk Juss [nr. 1] (1993) s. 27-32

EDB-rett. Personvern

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Forskningsarkiver og personlighetsvern: om
langtidslagring og gjenbruk av taushetspliktbelagte personopplysninger. - Bergen: Universitetet, 1983. - 52 s. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 3)

Sandvik, Tore. Persondata og personvern: innstilling fra
kredittopplysningsutvalget av 1970 / Sandvik formann. - Oslo: Universitetsforlaget, 1974. - 63 s - (NOU 1974:22)

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Innlegg i debatten om elektronisk databehandling.
- I: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984, del II. - S. 218-223

Doublet, David. Dissens / fra Doublet og Rune Voll. - I: Pseudonyme
helseregistre: et lovutkast om personvern, pasientvern og helsevern: innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. av 22. sept. 1989: avgitt til Sosialdepartementet 8. juli 1993. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - (NOU 1993:22). - S. 228-246

Doublet, David. Vedlegg til dissensen fra Doublet og Voll / av Doublet.
- I: Pseudonyme helseregistre… - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - (NOU 1993: 22). - S. 247-251

Krüger, Kai. Datamaskinutrustning og programvare - kontraktsvilkår. - I:
JV (1988) s. 139-169

Diverse emner

Bøker, stensiler

Brudvik, Arthur. Privatrett for økonomer / av Brudvik og Fr. Fr.
Gundersen. - Jar: Gundersen, 1982. - 222 s. Brudvik, Arthur. Jus for økonomer. - 4. utg. / av Brudvik og Fr. Fr. Gundersen. - Asker: Gundersen, 1993. - 438 s. - 1. utg. 1988, 2. utg. 1989, 3. utg. 1990

Lilleholt, Kåre. En for hverandre: sigøynerne Milos Karoli og Frans
Josef forteller / av Lilleholt og Peder Skogaas. - Oslo: Gyldendal, 1978. - 140 s.

Artikler

Kongshavn, Halvor. Universitetsbibliotekarenes arbeidsvilkår - og
bibliotekarenes. - I: Forskerforum [nr. 5/6] (1985) s. 39

Kongshavn, Halvor. USA-tur til juridiske fagbibliotek. - I: Løpeseddelen
[nr. 7] (1989) s. 13-14

Kongshavn, Halvor. Universitetsbibliotekar - B-forsker? - I: Uniforum
[nr. 6] 26.3.1992. - Replikk i: Uniforum [nr. 8] 30.4. til motinnlegg i [nr. 7] 9.4.92

Kongshavn, Halvor. Rettspolitisk forening. - I: Juristkontakt [nr. 3] (1983) s. 8-9

Lilleholt, Kåre. Målbruk i arbeidslivet: om retten til å bruke dialekt
og nynorsk. - I: Mål og makt (1979) s. 13-23

Lindboe, Knut. Anonyme Retstidende. - I: Advokatbladet [nr. 4] (1990) s.
14. - Kommentert av Hans Stenberg-Nilsen i: Advokatbladet 1990 nr. 5 (på s. 31)

Nygaard, Nils. Kva med Sivillovboka? - samtale med Knut Robberstad. - I:
Stud. jur. (1962 ) [nr. 6] s. 11-12 og 30

Sandvik, Tore. Jurister og kontrakter. - I: Juristkontakt (1984 ) s. <194-195

Vogt, Edvard. Naturretten og atomvåpnene. - I: Bergens Tidende 6.2.1960 (kronikk)

Anmeldelser

Bakka, Pål Magne. Ny utgave av Knoph: Bokanmeldelse av Knophs oversikt
over Norges rett. - 9. utg. / red. Birger Stuevold Lassen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - I: Injuria [nr. 2] (1987) s. 38-41

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av: Nordisk gjenklang: festskrift til
Carl Jacob Arnholm 18. desember 1969. - Oslo: Tanum, 1969. - I: Juristkontakt [nr. 1] (1970) s. 3

Lenth, Guri. Bokanmeldelse av: Idrett og jus. - 2. utg. / red. Gunnar
Martin Kjenner. - Oslo: Universitetsforlaget, 1992. - I: LoR (1993) s. 275-278

Østgård, Brynjar. Bokanmeldelse av Fr. Fr. Gundersen: Privatrett i
spørsmål og svar. - Jar: Gundersen, 1981. - I: Injuria [nr 1] (1982) s. 29-30