Generelle emner

Juridisk fakultetsbibliografi

Bibliografier m.m.

Bøker, stensiler

Kongshavn, Halvor. Nordisk samarbeidsråd for kriminologi: 1962–1982. -Oslo:
NSfK, 1982. - 49 s. - 20-års beretning, med to registervedlegg: a) Nordisk samarbeidsråd for kriminologi: seminarrapport 1958-1981. - 58 s. og b) Scandinavian studies in criminology: Vol 1-7, 1965-1980. - 19 s. - Ny utg. 1992: Scandinavian studies in criminology: vol 1-12 (1965–1991): alphabetical index / by June Hansen and Kongshavn. - Oslo: Scandinavian research council for criminology, 1992. - 17 s.

Kongshavn, Halvor. Systematisk katalog: klasse L rettsvitenskap - 4.
rev. utg. / ved Kongshavn. - Oslo: Universitetsbiblioteket, 1987. - 135 s. - 1. utg. 1952 ved Kaare Haukaas, 2. og 3. utg. 1985 ved Kongshavn

Kongshavn, Halvor. Norske juridiske festskrift 1870-1990: en bibliografi over innholdet. -
Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam, 1991. - 114 s. - Med: Tilleggshefte 1991-1993 til Norske juridiske festskrift 1870-1990: en bibliografi over innholdet. - Bergen: Institutt for privatrett, 1994. - 39 s.

Kongshavn, Halvor. Praktisk rettskildelære: juridisk kildesøking i
Norge, øvrige nordiske land og EF / av Pål A. Bertnes og Kongshavn. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam Gyldendal, 1992. - 254 s. Kongshavn, Halvor. Juridisk oppslagsbok: del 1, Privatrett og del 2, Forvaltningsrett. - 18. utg. ajourført pr. 1. jan. 1993 / ved Pål A. Bertnes, Kongshavn og Torstein Eckhoff. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 645 s.

Kongshavn, Halvor. A bibliography of articles in non-Scandinavian
languages 1963-1993 in Norwegian legal festschriften. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond, 1994. - 26 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie; nr. 10)

Lønningen, Kate. Bibsys-Marc på mange ark / utarbeidet av Lønningen og
Eva Minnich. - Ny utg. - Trondheim: Bibsys, 1993. - 94 s. - 1. utg. 1991

Artikler

Kongshavn, Halvor. Register 1974-1988. -
I: Hefte for kritisk juss [nr. 4] (1988) s. 1-63

Kongshavn, Halvor. Anders Bratholms forfatterskap fram til 70-årsdagen:
bibliografi / av Pål A. Bertnes, Kaare Haukaas og Kongshavn. - I: …den urett som ikke rammer deg selv: festskrift til Anders Bratholm 70 år / red. Nils Christie m. fl. - Oslo: Universitetsforlaget, 1990. - S. 543-560

Kongshavn, Halvor. Gunnar-bibliografi [bibliografi Gunnar de Capua]. -
I: Hefte for kritisk juss [nr. 1] (1992) s. 55-56

Mestad, Ola. 10-års register til JV 1973-1982 /
utarbeidet av Rune Svoren og Mestad. - I: JV (1983) s. 1-26

Anmeldelser

Kongshavn, Halvor. Nye bøker [fast spalte med kort omtale av aktuelle bøker]. - I:
(Hefte for) Kritisk juss (1989–)

Kongshavn, Halvor. Anmeldelse av Jens Søndergaard: Dansk juridisk
bibliografi 1985-1987. - København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 1990 og av Lotte Jacobsen: Dansk juridisk bibliografi 1987-89. - København: Det kongelige bibliotek, 1989. - I: LoR [nr. 10] (1990) s. 650-652

Kongshavn, Halvor. Norsk skatterettsbibliografi: anmeldelse av Kjersti
Selberg: Norsk skatterett 1945-1988: en bibliografi. Oslo: 1990] - I: Bok og bibliotek [nr. 5] (1990) s. 20-21

Sandvik, Tore. Norsk juridisk litteratur [fast årlig spalte]. - I:
Svensk juristtidning (1964–1979)

Fakultetets historie

Bøker, stensiler

Frihagen, Arvid. Organer for juristene ved Universitetet i Bergen. -
Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr. 3/70)

Hjulstad, Roar. Litteraturhenvisning til sentraladministrasjonens
organisasjon og spørsmål om reorganisering. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1971. - (Notat; nr. 3/71)

Artikler

Einarsen, Terje. Bergen juridiske fakultet mot år to tusen: visjoner og
refleksjoner. - I: Injuria [nr. 7] (1990) s. 20-21

Eriksen, Per Christian. Statsbudsjettet 1983: enkelte virkninger for
Juridisk fakultet. - I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 39-41

Eriksen, Per Christian. Undervisningsplikten - overholdes den? - I:
Injuria [nr. 1] (1983) s. 94-96. - Artikkelen er fulgt opp av Tor Sydnes i Injuria [nr. 2] (1983) s. 21-26 og av Bent Liisberg i samme nr. s. 35-36

Frihagen, Arvid. Instituttets arbeidsoppgaver og intresseområde. - I:
Institutt for offentlig rett: en presentasjon. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr. 4/70). - S. 1-2

Grahl-Madsen, Atle. Analyse av juridisk embetseksamen vårsemesteret
1984. - I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 4-11

Greve, Hanne Sophie. I smeltedigelen. Det juridiske institutt =
lærdomsete eller fagskole? - I: Injuria [nr. 3] (1973) s. 27-29

Haukali, Bernhard. Vestlia-seminaret 1983. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 16-18

Husabø, Erling Johannes. Nordisk studentjuriststevne. - I: Injuria [nr. 3] (1985) s. 50

Hærem, Axel. Om oss jurister, særlig de fra Bergen: kåseri fra
Finse-seminaret. - I: Injuria [nr. 2] (1970) s. 20-25

Knustad, Børge. Jussformidlingen våren 1983. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 92-93

Krüger, Kai. Dekani ord (fast spalte). - I: Injuria fom [nr. 1] (1992)–

Liisberg, Bent. Undervisningsplikten - den kan omfatte så mangt og meget. -
I: Injuria [nr. 2] (1983) s. 35-36. - Svar på Per Christian Eriksens innlegg i Injuria [nr. 1] (1983)

Lilleholt, Kåre. De juridiske institutter: om institutt for privatrett,
Universitetet i Bergen. - I: Juristkontakt (1987) s. 340-341

Mellbye, Halfdan. Ombyggingsarkitekten. - I: Injuria [nr. 3 (1983) s. 6-7

Nygaard, Nils. Dekani ord (fast spalte). - I: Injuria fom. [nr 2] (1990) tom. (1991)

Nygard, Mons Sandnes. Jusstudiet i Bergen - bakgrunn, utbygging og
forventningar. - I: Injuria [nr. 1] (1984) s. 15-16

Rasmussen, Arne Arvid. Forsøk på provokasjon. - I: Injuria [nr. 2] (1971) s. 20-24

Rasmussen, Ørnulf. De juridiske institutter. - I: Juristkontakt (1988) s. 218-219

Stavang, Per. Dei juridiske institutta frå 1969 til i dag. - I: Injuria
[nr. 4] (1983) s. 12-13

Stokkan, Bjørnar. Det første nasjonale doktorandseminar i rettsvitenskap
1987. - I: Juristkontakt (1987) s. 508-509

Strandbakken, Asbjørn. Om strykutvalgets arbeid. - I: Injuria [nr. 4]
(1993) s. 40-41

Tveit, Hans Carl. Dragefjellet - stedet der menn er menn. - I: Injuria
[nr. 1] (1983) s. 86

Tveit, Hans Carl. Innflytting på Dragefjellet! - I: Injuria [nr. 2]
(1983) s. 37-38

Tveit, Hans-Carl. 0-opptak, eller "når veggene buler". - I: Injuria
[nr. 2] (1990) s. 34-35

Tveit, Hans-Carl. Bygg reis deg (om ikke i år så til neste vår) - I:
Injuria [nr. 2] (1991) s. 41-42

Wiig, Søren. Universitetets søppeldunk. - I: Injuria [nr. 3] (1985) s.
51-52. - Motinnlegg: Jus - en søppeldunk? - svar til Søren Wiig / av

Cathrine Marchand Johnsen. - I: Injuria [nr. 4] (1985) s. 26-28

Wyller, Christian Fredrik. Forbrukerrett som nytt valgemne til 1. avd. -
I: Injuria [nr. 2] (1981) s. 22-23

Østgård, Brynjar. Tingsrettsekskursjonen høsten 1982 / av Østgård og E.
Kleiberg. - I: Injuria [nr. 3] (1982) s. 31-38

Østgård, Brynjar. Bør det juridiske studium lukkes? - I: Stud.jur. [nr. 3]
(1983) s. 62-63

Aakre, Paul I. Om å være vit. ass. - I: Injuria [nr. 4] (1981) s. 6-8


Den juridiske undervisning

GENERELT

Bøker, stensiler

Sandvik, Tore. Det juridiske studiet. - 3. utg. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1974. - 86 s. - 1 utg. 1961, 2. utg. 1969

Artikler

Bakka, Pål Magne. Tanker om juridiske teorioppgaver -
eksamenssituasjonen. - I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 25-33

Bakka, Pål Magne. Om elementene i den praktiske oppgaven - og litt til.
- I: Injuria [nr. 1] (1985) s. 14-22

Bernt, Jan Fridthjof. Rett til å gå opp til eksamen - menneskerett eller
utdanningspolitisk antikvitet. - I: Studvest [nr. 12] (1991) s. 10-11 og [nr. 13] s. 10-11

Giertsen, Johan. Viktigst på 3. avd.: partsforholdene. - I: Injuria [nr.
4] (1990) s. 12-14

Giertsen, Johan. "Nytt", spennende rettsområde: EF-rett. - I: Injuria
[nr. 4] (1991) s. 40-41

Grahl-Madsen, Atle. Analyse av juridisk embetseksamen, vårsemesteret
1984. - I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 4-11

Grahl-Madsen, Atle. Jusstudiet mot år 2000. - I: Bergens Tidende [nr. 5]
(1987) (kronikk)

Grahl-Madsen, Atle. Et samfunns- og problemorientert juridisk studium. -
I: Injuria [nr. 1] (1988) s. 8-14

Grønlien, Bjarte. Bør rettshistorie utgå som eget fag på
mellomavdelingen?- I: Injuria [nr. 3/4) (1982) s. 47-48. - Kommentert av Arne Gjeraker i Injuria [nr. 2] (1983) s. 57-58

Grønlien, Bjarte. Studiereformer - Bergen og Oslo. Enkelte bemerkninger.
- I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 64-66

Haukali, Bernhard. Studiet og eksamensordningen. - I: Injuria [nr. 5]
(1983) s. 45-46

Holgersen, Gudrun. Om arbeidet i Undervisnings- og eksamensutvalget, -
særlig om undervisningen til 3. avdeling. - I: Injuria [nr. 2] (1993) s. 33-34

Krüger, Kai. Er vi for ukritisk? - I: Injuria [nr. 1/2] (1975) s. 21-24

Krüger, Kai. Noe om eksamenskrav og ferdighetsprøvning ved eksamen. - I:
Injuria [nr. 1] (1985) s. 9-13

Krüger, Kai. Forskning og undervisning - samspill eller konfrontasjon? -
I: Injuria [nr. 2] (1991) s. 19-22

Mestad, Ola. Om sosialøkonomi i juss-studiet og ny lærebok. - I: JV
(1986) s. 204- 216

Søfteland, Øystein. Undervisningsforholdets realitet.
- I: Injuria [nr. 2] (1991) s. 45-47

Vogt, Edvard. Der Jurastudent. - I: Sie hörten seine Stimme / ed. by
Bruno Scäfer. - Luzern: Verlag Raber & Cie, 1952

Østgård, Brynjar. Rettskilde- og metodelære: åpent seminar ved
professorene Krüger og Bernt. - I: Injuria [nr. 5] (1981) s. 70-72

Østgård, Brynjar. Utvalgte emner i obligasjonsretten: åpent seminar ved
stud.jur. Johan Giertsen. - I: Injuria [nr. 1] [1982] s. 26-27

Østgård, Brynjar. Valgfaget kredittrett. - I: Injuria [nr. 2] (1982) s. 23-25

EKSAMENSOPPGAVER, BESVARELSER OG KOMMENTARER

Oppgavesamlinger

Bernt, Jan Fridthjof og Lars Christensen. Oppgaver i rettslære. -
Kristiansand: Agder distriktshøgskole, 1977. - 89 s. - (Skrifter / økonomisk fagseksjon; nr. 1/77)

Brudvik, Arthur. Skatterett: oppgavesamling med løsningsforslag. - 8.
utg. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1994. - 248 s. - Årlig fra 1987

Frihagen, Arvid. Praktiske oppgaver i forvaltningsrett. - 6. utg. -
Bergen: Alma Mater, 1989. - 177 s. - 1.-5. utg. 1971-87,

Kongshavn, Halvor. Universitetet i Oslo: eksamensoppgaver / redigert og
med litteraturtips av Kongshavn (5 bind):
1. avdeling jus 1975-1993 - 3. rev. utg. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 148 s. - 1. utg. 1990, 2. utg. 1991
2. avdeling jus 1980-1993. - 3. rev. utg. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1994. - 108 s. - 1. utg. 1991 (s.m. Ola Hagen), 2. utg. 1992
3. avdeling jus 1980-1993. - 2. rev. utg. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 125 s. - 1. utg. 1992 (s.m. Ola Hagen)
4. avdeling jus 1980-1992 / s.m. Anne Cathrine Røed. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1992. - 102 s.
5. avdeling jus 1984-1993 / s.m. Anne Cathrine Røed. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 183 s.

Mæland, Henry John. Oppgaver i sivilprosess. - Bergen: Institutt for
offentlig rett, 1988/92. - 72 s. - 1. utg. 1988

Besvarelser

Askeland, Bjarte. Redegjør for utviklingen av det ulovfestede objektive
ansvar, og for rettstilstanden idag når det gjelder dette ansvarsgrunnlaget: eksamensoppgave høsten 1991. - I: JV (1992) s. 40-50

Frantzen, Torstein. Hvor langt er betalinger foretatt av konkursdebitor
før fristdagen bindende for konkurskreditorene. Eksamensoppgave 3. avd. høsten 1991. - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 26-30. - Kommentert av Kristian Huser s. 30-31

Frantzen, Torstein. Praktikum 3. avdeling høsten 1991. - I: Injuria
[nr. 3A] (1992) s. 32-35. - Kommentert av Bjarte Eikeseth s. 35-37

Frølich, Peter. Gi en oversikt over reglene om adgangen til å unnlate
påtale og til å gi betinget dom, og gjør rede for de hensyn som ligger bak - I: Injuria [nr. 5] (1984) s. 10-17

Giertsen, Johan. Avbestilling og kreditormora i gjensidig bebyrdende
kontraktsforhold: eksamensbesvarelse våren 1981. - I: JV (1982) s. 92-102

Giertsen, Johan. I hvilken utstrekninger bevisumiddelbarhetsprinsippet
gjennomført i sivil-og straffeprosessen? (eksamensoppgave). - I: Injuria [nr. 2] (1984) s. 12-15 og [nr. 3] s. 13-16

Gjelstad, Øyvind. Når blir en mistenkt å betrakte som siktet og hvilken
betydning har det for hans rettsstilling?- fak oppg. nr. 2 teori 4. avd. vår -89. - I: Injuria [nr. 3] (1989) s. 29-33

Hatland, Trond. Redegjør for hovedprinsippene for utmåling av erstatning
for tap i fremtidig erverv: eksamen 1. avdeling høst 1990. - I: Injuria [nr. 4] (1992) s. 38-43. - Kommentert av Nils Nygaard

Hærem, Axel. Straffelovens § 270. - I: JV (1961) s. 11-18.

Knustad, Børge. Sameiers rett til bruk og utnyttelse og til avhendelse
av part i sameietingen. - I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 12-18

Krüger, Kai. Motivenes betydning ved lovtolkning. - I: JV (1966) s. 192-203

Landa, Trym. Praktikum 3. avdeling våren 1991. - I: Utvalgte
eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - S. 5-12. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991

Landa, Trym. Spesialitetsprinsippet i panteretten. - I: Utvalgte
eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - S. 20-28. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991

Lenth, Guri. Kanonisk rett og dens innvirkning på europeisk og norsk
rettshistorie: 2. avdeling våren 1987. - I: JV (1988) s. 196-207

Lilleholt, Kåre. Om den retten lotteigarane har til naturalutlegg på
dødsbuskifte og samansett skifte. - I: JV (1975) s. 355 - 361. - Eksamensoppgåve v/ Universitetet i Oslo høsten 1973

Lunde, Daniel. Praktikum 1. avd. vår 1987. - I: Injuria [nr. 6A] (1990)
s. 14-19. - Kommentert av Halvdan Mellbye

Lunde, Daniel. Redegjør for og sammenlign reglene om erstatning for tap
av forsørger og reglene om trygdeytelser til gjenlevende ektefelle og barn: eksamensbesvarelse 1. avd. 1987. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 4-12. - Kommentert av Gudrun Holgersen

Lunde, Daniel. Hvor langt gjelder det i kontraktsforhold plikt til å
ivareta medkontrahentens intresser? - I: Injuria [nr. 2] (1988) s. 24-34. - Seminaroppgave

Lunde, Daniel. Avtalepant i enkle pengekrav. - I: Injuria [nr. 5] (1989)
s. 31-36. - Kommentert av Johan Giertsen s. 37-38

Lunde, Daniel. Rettsfølgene av brudd på grannelovens §§ 2-5.
Eksamensbesvarelse 3. avd. vår 1989. - I: Injuria [nr. 1] (1990) s. 29-35

Mathiassen, Christian S. Gi en utredning om allemannsrettenes rettslige
karakter, og gi en oversikt over de viktigste av disse. - I: Injuria [nr. 1] (1988) s. 18-24. - Seminaroppgave

Mestad, Ola. Oppgåveløysing, praktisk oppgåve, 3. avdeling vår 1984.
- I: JV (1984) s. 1-19

Smørdal, Jarle Golten. Gjer greie for utviklinga av det ulovfesta
objektive ansvaret, og for rettstilstanden i dag når det gjeld dette ansvargrunnlaget: eksamen 2. avdeling hausten 1991. - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 14-18. - Kommentert av Ernst Nordtveit.

Stautland, Per Kjetil. Gje eit oversyn over dei rettslege utvegar ein
lønstakar i gjeldskrise har til å løysa problema sine…: 3. avdeling vår 1991. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. S. 48-54

Stautland, Per Kjetil. Om fastlegginga av forfall i pengekravstilhøve. -
I: Utvalgte eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 56-61

Stautland, Per Kjetil. Praktikum 3. avdeling våren 1991. - I: Utvalgte
eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 13-18

Urke, Sven Marius. Kreditorenes stilling ved skifte av dødsbo og
ekteskapelig felleseie: eksamenbesvarelse våren 85. - I: Injuria [nr. 2] (1986) s. 51-56. - Kommentert av Johan Giertsen i Injuria [nr. 3] (1986) s. 18-19

Urke, Sven Marius. Lojalitetsplikten i kontraktsforhold. - I: Injuria
[nr. 3] (1986) s. 44-49

Vike, Anne Kristin. Gi en oversikt over de rettslige muligheter en
lønnstaker i gjeldskrise har til å løse sine problemer…: 3. avdeling våren 1991. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 39-47

Vike, Anne Kristin. Om fastlegningen av forfall i pengekravsforhold. I:
Utvalgte eksamensoppgaver fra tredjeavdeling juridisk embetseksamen universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 62-70

Vike, Anne Kristin. Spesialtitetsprinsippet i panteretten. - I: Utvalgte
eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 29-37

Vike, Anne Kristin. Motstrid mellom rettsregler: 4. avd høst 1993. - I:
Injuria [nr. 1] (1994) s. 52-60

Våland, Christian Stang. Omstøtelse av gaver og gavelignede
disposisjoner i konkurs. 3. avd. vår 1989 - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 32-37. - Kommentert av Johan Giertsen

Wiig, Søren. Praktikum 3. avd. vår 1988. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 38-42. -
Kommentert av Rune Sæbø

Kommentarer til besvarelser og eksamen

Bernt, Jan Fridthjof. Forvaltningens varslingsplikt etter fvl. § 16 og
17, 2. og 3. ledd: kommentarer til oppgaven. - I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 13-15

Bernt, Jan Fridthjof. Kommentar til 4. avd. høsten 1990: Hvilken
betydning har ulike typer praksis (forfatningspraksis, forvaltningspraksis, publikumssedvaner) som rettskildefaktor for domstolene og i det praktiske liv? (Domstolenes egen praksis skal ikke behandles). Hvilke hensyn taler for at domstolene bør legge vekt på slik praksis, og hva er de viktigste motargumenter mot dette. - I: Injuria [nr. 3] (1991) s. 40-42. - Besvarelsen i samme nr.

Bårdsen, Arnfinn. Kommentar til oppgaven: Innskrenkende og utvidende (og
analogisk) tolking av lover. - I: Injuria [nr. 4] (1993) s. 55-58 Bårdsen, Arnfinn. Kommentar til mønsterbesvarelsen: motstrid mellom rettsregler: 4. avd høst 1993. - I: Injuria [nr 1] (1994) s. 61-62

Eeg, Thomas. Kommentar til oppgaven: gjenlevende ektefelles råderett
over det uskiftede bo. - I: Injuria [nr. 1] (1993) s. 37-39

Giertsen, Johan. Domstolspraksis og forvaltningspraksis som
rettskildefaktor: erfaringer fra sensur høsten 1984. - I: Injuria [nr. 1] (1985) s. 23-28

Giertsen, Johan. Reklamasjoner i kjøp - en kommentar: kommentarer til en
studentoppgave. - I: Injuria [nr. 1] (1986) s. 13-15. - Besvarelse i Injuria [nr. 4] (1985) s. 14-18

Giertsen, Johan. 2. avd. V-86: Culpanormen: kommentarer til
eksamensoppgave. - I: Injuria [nr. 3] (1986) s. 15-17

Giertsen, Johan. Strenge sensorer, kontrakter og død: kommentarer til
eksamensbesvarelse av Sven Marius Urke. - I: Injuria [nr. 3] (1986) s. 18-19. - Besvarelsen i Injuria [nr. 2] (1986) s. 51-56

Giertsen, Johan. Eksamen, 4 avdeling, høst 85: Forvaltningslovens § 41.
- I: Injuria [nr. 1] (1986) s. 37-41

Giertsen, Johan. Forvaltningslovens § 41 - sensur høsten 1985. - I: JV
(1988) s. 342-346

Giertsen, Johan. Debitors rett og legitimasjon under gjeldsforhandling:
kommentarer til fak. oppgave 3. avd. høst 1988. - I: Injuria [nr. 1] (1989) s. 15-17

Giertsen, Johan. Kommentarer til besvarelse om "Avtalepant i enkle
pengekrav". - I: Injuria [nr. 5] (1989) s. 37-38

Giertsen, Johan. Kommentarer til mønsterbesvarelsen: Sikring av enkle
krav. 3. avd. UiO høsten 1988. - I: Stud.jur. [nr. 4] (1989) s. 37-38

Giertsen, Johan. Kommentar til eksamensbesvarelsen: Omstøtelse av gaver
og gavelignende disposisjoner i konkurs: 3. avd. vår 1989. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 37. - Besvarelsen i samme nr.

Giertsen, Johan. Lovfestede og ulovfestede regler om grunnlag for
erstatningsansvar ved mislighold av kontrakter: kommentar til en eksamensbesvarelse. - I: Injuria [nr. 7] (1993 ) s. 77-78

Henriksen, Arne. Kommentar til besvarelsen: Kravet om god tro som vilkår
for ekstingsjon. - I: Injuria [nr. 3] (1994) s. 87-89. - Besvarelsen i samme nr.

Holgersen, Gudrun. Kommentar til eksamensbesvarelsen: Redegjør for og
sammenlign reglene om erstatning for tap av forsørger og reglene om trygdeytelser til gjenlevende ektefelle og barn. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 12-13

Hove, Harald. Bundne statsutgifter: kommentarer til gr.fagseksamen våren
1982. - I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 11-13

Huser, Kristian. Kommentar til 3. avd. H-91 teori: Hvor langt er
betalinger foretatt av konkursdebitor før fristdagen bindende for konkurskreditorene? - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 30-31. - Besvarelsen i samme nr.

Hærem, Axel. Om stiftelse og bortfall av servitutter ved hevd: kommentar
til eksamensbesvarelse. - I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 12-14

Krüger, Kai. En fremstilling og vurdering av reglene for
gjeldsovertakelse: kommentar til en eksamensbesvarelse. - I: Injuria [nr 1] (1982) s. 6-7

Liisberg, Bent. Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum 2. avd vår
1989. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 29-31. - Besvarelsen er gjengitt i samme nr.

Mellbye, Halvdan. Kommentar til praktikumsoppgave 1. avd. vår 1987. - I:
Injuria [nr. 6A] (1990) s. 20

Mellbye, Halfdan. Kommentar til 4. avd. teori: Grunnloven § 96. - I:
Injuria [nr. 3A] (1992) s. 45-46. - Eksamensbesvarelsen i samme nr.

Mellbye, Halvdan. Kommentar til praktikum 2. avd. vår 1993. - I: Injuria
[nr. 5] (1993) s. 59-60. - Besvarelsen i samme nr.

Nordtveit, Ernst. Kommentar til 2. avd. H-91 teori: Gjer greie for
utviklinga av det ulovfesta objektive ansvaret, og for rettstilstanden i dag når det gjeld dette ansvarsgrunnlaget. - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 19. - Besvarelsen i samme nr.

Nygaard, Nils. Kontantstønad under sjukdom etter folketrygdlova kap. 3:
kommentar til eksamensoppgave. - I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 8-9

Nygaard, Nils. Kommentar til eksamensbesvarelsen: Redegjør for
arbeidstakerbegrepet i folketrygdlovens § 11-1 og yrkesskadebegrepet i samme lovs § 11-4 nr. 1, herunder kravet til årsakssammenheng. 2. avd. høst 1989. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 24-25. - Besvarelsen i samme nr.

Nygaard, Nils. Kommentar til svar på eksamensoppgåve 1. avd. H-90:
Redegjør for hovedprinsippene for utmåling av erstatning for tap i fremtidig erverv. - I: Injuria [nr. 4] (1992) s. 43-44. - Besvarelsen i samme nr.

Sandvik, Tore. Beneficium ordinis: kommentar til eksamensbesvarelse. - I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 10-11

Stavang, Per. Nokre utfyllande merknader om grunnlova § 66: kommentar
til skriveverksteds-oppgave på 1. avd.: Grunnloven § 66. - I: Injuria [nr. 4] (1991) s. 38-39. - Besvarelsen i samme nr.

Strandbakken, Asbjørn. Kommentar til 2. avd. vår 1991: Om de hensyn som
taler for og imot adgangen til testamentariske disposisjoner og om de skranker det bør være for en slik adgang. - I: Injuria [nr. 6] (1991) s. 42-44. - Besvarelsen i samme nr.

Strandbakken, Asbjørn. Kommentar til eksamensbesvarelse 4. avd. teori:
Straffbart forsøk. - I: Injuria [nr. 5] (1992) s. 41-43

Sæbø, Rune. Kommentar til eksamensbesvarelse: Praktikum 3. avd, vår
1988. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 42-44. - Besvarelsen i samme nr.

Sæbø, Rune. Kommentar til 3. avd. vår 1988 - teori: Avtalelovens § 36. -
I: Injuria [nr. 2] (1991) s. 38-40. - Besvarelsen i samme nr.

Sæbø, Rune. Kommentar til praktikum 3. avd. vår 1991. - I: Injuria [nr. 5]
(1991) s. 36-37. - Besvarelsen i samme nr.

Sæbø, Rune. Kommentar til eksamensbesvarelse 3. avd. v-92, oppgave nr. 2
- teori. (analyse av HR-dom og avtalerevisjon). - I: Injuria [nr. 6] (1992) s. 49-50. - Besvarelsen i samme nr.

Wyller, Christian Fredrik. Kommentarer til oppgaven i forbrukerrett
valgemne. - I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 15-16

Juridisk metode. Rettskildelære.Kildesøking

Bøker, stensiler

Bakka, Pål Magne. Juridisk oppgaveteknikk: praktisk rettskildelære for
studenter. - Bergen: Fagbokforlaget, 1993. - 140 s.

Bernt, Jan Fridthjof og Doublet, David. Retten og vitenskapen: en
introduksjon til rettsvitenskapens vitenskapsfilosofi. - 2. utg. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 203 s. - 1. utg. 1992

Huser, Kristian. Rettskildebruk i juridisk forskning: 3 foredrag. -
Bergen: Universitetet, 1991. - 37 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 33)

Kongshavn, Halvor. Praktisk rettskildelære: juridisk kildesøking i
Norge, øvrige nordiske land og EF / av Pål A. Bertnes og Kongshavn. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam Gyldendal, 1992. - 254 s.

Artikler

Andenæs, Mads Henry. Tolking av lover med både strafferettslige og
sivilrettslige sanksjoner - belyst ved tre av dem. - I: LoR (1983) s. 163-199

Bakka, Pål Magne. Om det å "lese juss". - I: Injuria [nr. 3] (1986) s. 51-74

Bernt, Jan Fridthjof. Rettskildebruk for forskeren: en sammenligning med
domstolenes og forvaltningens rettskildebruk. - I: TfR (1989) s. 265-294

Brudvik, Arthur. Norske rettskilder. - I: Rättskällor inom skatterätten
/ red. Bertil Wiman. - Stockholm: Allmänna förlaget, 1990. - S. 63-84. - (Nordiska skattevetenskskapliga forskningsrådets skriftserie; nr. 24)

Giertsen, Johan. Å lese og å studere - ikke det samme. - I: Injuria [nr. 6]
(1992) s. 25-28

Holgersen, Gudrun. Den rettskildemessige vekt av praksis ved spesielle
håndhevnings- og kontrollorganer innen forvaltningen. - I: TfR (1987) s. 404-444

Hov, Jo. Formålsbetraktningers betydning ved lovfortolkning og annen
rettsanvendelse (eksamensbesvarelse). - I: JV (1968) s. 256-262

Kongshavn, Halvor. Nordisk EF-litteratur: en kort oversikt. - I: Hefte
for kritisk juss [nr. 3] (1989) s. 14-23

Kongshavn, Halvor. Norsk juridisk litteratur / av Øyvind Frisvold og
Kongshavn. - I: Seminarrapport: Det første nordiske juridiske biblioteksmøte 1989… - Oslo: Det juridiske fakultetsbibliotek, 1989. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie; nr. 6)

Kongshavn, Halvor. Sources of legal information in Iceland. - I:
International journal of legal information Vol. 21 [nr. 2] (1993) s. 167-173

Krüger, Kai. Motivenes betydning ved lovtolkning. - I: JV (1966) s. 192-203

Aall, Jørgen. Menneskerettighetskonvensjonene som rettskildefaktor i
intern norsk rett. - I: TfR (1989) s. 613-639

Anmeldelser

Haukali, Bernhard. Bokanmeldelse av: Kompendium i oppgaveskriving / av
Mads T. Andenæs, Pål H. Christiansen og Jan B. Jansen. - Oslo: Bergendal forlag, 1983. - I: Injuria [nr. 2] (1983) s. 49-51

Kongshavn, Halvor. Anmeldelse av Tom Arbo Høeg: Lov og dom 1836-1968 og
Lov og dom 1969-1988. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam forlag, 1990. - I: LoR (1991) s. 60

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av: Norstedts juridiska handbok. - 13.
utg. / red. Claes Sandgren. - Stockholm: Norstedts, 1987. - I: TfR (1988) s. 243

Bernt, Jan Fridthjof og Doublet, David. Retten og vitenskapen: en
introduksjon til rettsvitenskapens vitenskapsfilosofi. - 2. utg. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 203 s. - 1. utg. 1992

Doublet, David. Det fenomenologiske paradoks, konstitusjon og
forståelse: et forsøk på en kritikk av den konstitutive begrunnelse i Martin Heideggers fundamentalontologi. - Bergen: Filosofisk institutt, 1982. II, 340 bl. - (Stensilserie; nr. 60). - Magistergrad i filosofi ved Univ. i Bergen, 1981

Doublet, David. Det menneskelige rom. - Bergen: Filosofisk institutt,
1982. - II, 55 s. - (Stensilserie; nr. 61)

Doublet, David. Fornuften som rettsinstans: Kritik der reinen vernunft
som fornuftens refleksjonsprosess. - Bergen: Filosofisk institutt, 1985. - 308 s. - (Stensilserie; nr. 72 ). - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1986

Doublet, David. Språket som tribunal, fornuften som subjektivitet eller,
fornuften som rettsinstans: 3 forelesninger. - Bergen: Filisofisk institutt, 1986. - 69 s. - (Stensilserie; nr. 74)

Doublet, David. Differensiering og rasjonalisering / red. Doublet. -
Bergen: Senter for vitenskapsteori, 1987. - 190 s. - (Årbok; 1987)

Doublet, David. Die Vernunft als Rechtinstanz. - Oslo/Padenborn: Solum
Forlag/ Verlag Ferdinand Schöning, 1989. - 225 s. - Bearbeidet Dr.avhandling

Doublet, David. Transcendentalfilosofi eller historisme? - striden om
den menneskelige fornuft. - Bergen: Universitetet, 1989. - 383 s. - (Senter for vitenskapsteoris skriftserie; nr. 8/1989)

Krüger, Kai. Etikk og jus i forskningen. - Oslo: Hovedkomiteen for norsk
forskning, 1981. - 57s. - (Skrifter; nr. 14/81)

Vogt, Edvard. The concept of time in Aristotle. - Roma, 1953. -
Lisentiatavhandling

Vogt, Edvard. La leggi sociologiche. - Milano: Giuffré, 1958. - 49 s.

Vogt, Edvard. Problemi di sociologia religiosa. - Roma: Ed.
Internazionali, 1958 + 1959. - 182 + 187 s. - 2 bind

Vogt, Edvard. The sociology of law of Georges Gurvitch. - Roma:
Universitas Urbaniana, 1958. - An essay for the licentiate in canon law

Vogt, Edvard. Introduzione alla sociologia. - Roma: Ed Internazionali,
1959. - 112 s.

Vogt, Edvard. Friedrich Engels and the dialectics of nature. - Roma: St.
Thomas university, 1962. - 205 s. - Dr.avhandling Roma, 1962

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Er jus vitenskap? - I: Objektivitetsproblemet i
vitskapane. - Bergen: Universitetet, 1984. - S, 17-34. -
(Vitskapsteoretisk forum / skriftserien; nr. 1/84)

Bernt, Jan Fridthjof og Doublet, David. Norsk rettsteori mellom
rettspositivisme og ny-normativisme. - I: Retlig polycentri: til Henrik Zahle på 50-årsdagen. - København: Akademisk forlag, 1993. - S. 115-146.

Doublet, David. Herders Kant-kritikk og humaniora autonomi. - I: Norsk
filosofisk tidsskrift (1985) s. 209-239

Doublet, David. Historisme eller transcendentalfilosofi? - humanioras
legitimeringskrise. - I: Differensiering og rasjonalisering. - Bergen: Senter for vitenskapsteori, 1987. - (Årbok 1987)

Doublet, David. Schellings naturfilosofi: en romantisk anakronisme eller
et naturfilosofisk korrektiv til det mekaniske verdens bilde. - I: Modernitet: differensiering og rasjonalisering. - Bergen: Ariade, 1988. -
(Årbok for senter for vitenskapsteori; 1988)

Doublet, David. Modernitet: differensiering og rasjonalisering / red.
Doublet. - Bergen: Ariadne, 1988. - (Årbok, Senter for vitenskapsteori; 1988). - Forts. av Differensiering og rasjonalisering, 1987

Doublet, David. Hermeneutikken og rettsvitenskapen. - I: TfR (1989) s. 589-612

Nygaard, Nils. Frekvens-omgrep som juridiske normer. - I: Lov, dom og
bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988. / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 399-412

Vogt, Edvard. Interpretazioni sociologiche del fenomeno religioso
nell'ateisom contemporaneo. - I: L'ateismo contemporaneo. - Torino: Societá editrice internazionale, 1966. - S. 123-162

Vogt, Edvard. Sociology in Norway. - I: Contemporary sociology in
western Europe and America. - Roma, 1967. - S. 445-462

Rettsfilosofi. Filosofi. Rettssosiologi. Sosiologi

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof og Doublet, David. Retten og vitenskapen: en
introduksjon til rettsvitenskapens vitenskapsfilosofi. - 2. utg. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 203 s. - 1. utg. 1992

Doublet, David. Det fenomenologiske paradoks, konstitusjon og
forståelse: et forsøk på en kritikk av den konstitutive begrunnelse i Martin Heideggers fundamentalontologi. - Bergen: Filosofisk institutt, 1982. II, 340 bl. - (Stensilserie; nr. 60). - Magistergrad i filosofi ved Univ. i Bergen, 1981

Doublet, David. Det menneskelige rom. - Bergen: Filosofisk institutt,
1982. - II, 55 s. - (Stensilserie; nr. 61)

Doublet, David. Fornuften som rettsinstans: Kritik der reinen vernunft
som fornuftens refleksjonsprosess. - Bergen: Filosofisk institutt, 1985. - 308 s. - (Stensilserie; nr. 72 ). - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1986

Doublet, David. Språket som tribunal, fornuften som subjektivitet eller,
fornuften som rettsinstans: 3 forelesninger. - Bergen: Filisofisk institutt, 1986. - 69 s. - (Stensilserie; nr. 74)

Doublet, David. Differensiering og rasjonalisering / red. Doublet. -
Bergen: Senter for vitenskapsteori, 1987. - 190 s. - (Årbok; 1987)

Doublet, David. Die Vernunft als Rechtinstanz. - Oslo/Padenborn: Solum
Forlag/ Verlag Ferdinand Schöning, 1989. - 225 s. - Bearbeidet Dr.avhandling

Doublet, David. Transcendentalfilosofi eller historisme? - striden om
den menneskelige fornuft. - Bergen: Universitetet, 1989. - 383 s. - (Senter for vitenskapsteoris skriftserie; nr. 8/1989)

Krüger, Kai. Etikk og jus i forskningen. - Oslo: Hovedkomiteen for norsk
forskning, 1981. - 57s. - (Skrifter; nr. 14/81)

Vogt, Edvard. The concept of time in Aristotle. - Roma, 1953. -
Lisentiatavhandling

Vogt, Edvard. La leggi sociologiche. - Milano: Giuffré, 1958. - 49 s.

Vogt, Edvard. Problemi di sociologia religiosa. - Roma: Ed.
Internazionali, 1958 + 1959. - 182 + 187 s. - 2 bind

Vogt, Edvard. The sociology of law of Georges Gurvitch. - Roma:
Universitas Urbaniana, 1958. - An essay for the licentiate in canon law

Vogt, Edvard. Introduzione alla sociologia. - Roma: Ed Internazionali,
1959. - 112 s.

Vogt, Edvard. Friedrich Engels and the dialectics of nature. - Roma: St.
Thomas university, 1962. - 205 s. - Dr.avhandling Roma, 1962

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Er jus vitenskap? - I: Objektivitetsproblemet i
vitskapane. - Bergen: Universitetet, 1984. - S, 17-34. -
(Vitskapsteoretisk forum / skriftserien; nr. 1/84)

Bernt, Jan Fridthjof og Doublet, David. Norsk rettsteori mellom
rettspositivisme og ny-normativisme. - I: Retlig polycentri: til Henrik Zahle på 50-årsdagen. - København: Akademisk forlag, 1993. - S. 115-146.

Doublet, David. Herders Kant-kritikk og humaniora autonomi. - I: Norsk
filosofisk tidsskrift (1985) s. 209-239

Doublet, David. Historisme eller transcendentalfilosofi? - humanioras
legitimeringskrise. - I: Differensiering og rasjonalisering. - Bergen: Senter for vitenskapsteori, 1987. - (Årbok 1987)

Doublet, David. Schellings naturfilosofi: en romantisk anakronisme eller
et naturfilosofisk korrektiv til det mekaniske verdens bilde. - I: Modernitet: differensiering og rasjonalisering. - Bergen: Ariade, 1988. -
(Årbok for senter for vitenskapsteori; 1988)

Doublet, David. Modernitet: differensiering og rasjonalisering / red.
Doublet. - Bergen: Ariadne, 1988. - (Årbok, Senter for vitenskapsteori; 1988). - Forts. av Differensiering og rasjonalisering, 1987

Doublet, David. Hermeneutikken og rettsvitenskapen. - I: TfR (1989) s. 589-612

Nygaard, Nils. Frekvens-omgrep som juridiske normer. - I: Lov, dom og
bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988. / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 399-412

Vogt, Edvard. Interpretazioni sociologiche del fenomeno religioso
nell'ateisom contemporaneo. - I: L'ateismo contemporaneo. - Torino: Societá editrice internazionale, 1966. - S. 123-162

Vogt, Edvard. Sociology in Norway. - I: Contemporary sociology in
western Europe and America. - Roma, 1967. - S. 445-462

Rettshistorie

Bøker, stensiler

Kayser, Aksel. Tyranni i ekteskapet: separasjon og skilsmisse på
ulovfestet grunnlag i tidlig etterreformatorisk tid: en rettshistorisk undersøkelse. - Bergen: Universitetet, 1989. - 81 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 24). - Særavhandling 1989

Nygard, Mons Sandnes. Avhendingssaker 1667-1836. - 2. utg. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1976. - 351 s. - 1. utg. 1970

Nygard, Mons Sandnes. Eigedomsavhending i norsk rettshistorie - 2. utg.
- Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - xvi, 362 s. - 1. utg. 1974

Nygard, Mons Sandnes. Overhoffrettsdommar. Vol. 1 (1667-1679) og Vol. 2
(1680-1689). - Oslo: Den rettshistoriske kommisjon, 1981/87

Rasmussen, Arne Arvid. Hovedlinjer i rettshistorien. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1987. - 179 s.

Artikler

Krüger, Kai. Om Grindeskrifte og annet i gammel og ny Færø-juss. - I:
Stud.jur. [nr. 6] (1964) s. 6-12

Mestad, Ola. Anton Martin Schweigaard. - I: JV (1984) s. 253-254
Nygard, Mons Sandnes. Gammal og ny rett. - I: "Med lov skal land byggjast": heidersskrift til Knut Robberstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 67-80

Tønnesen, Sverre. Hordaland-politiet før 1900. - I: Hordaland
Politikammer 1900-1975. - Bergen: Politikammeret, 1977. - S. 42-64

Anmeldelser

Nygard, Mons Sandnes. Bokanmeldelse av Holmäck, Åke och Wessén: Magnus
Erikssons landslag i nusvensk tolkning. - Lund, 1962. - I: TfR (1963) s. 326-331

Kirkerett

Bøker, stensiler

Vogt, Edvard. Problemi di sociologia religiosa. - Roma: Ed.
Internazionali, 1958 + 1959. - 182 + 187 s. - 2 bind

Vogt, Edvard. The sociology of law of Georges Gurvitch. - Roma:
Universitas Urbaniana, 1958. - An essay for the licentiate in canon law

Artikler

Vogt, Edvard. Sui preti operai (om arbeiderprester). - I: Il Quotidiano,
Roma, 11 marzo 1954

Vogt, Edvard. Interpretazioni sociologiche del fenomeno religioso
nell'ateisom contemporaneo. - I: L'ateismo contemporaneo. - Torino:
Societá editrice internazionale, 1966. - S. 123-162

Kvinnerett. Likestilling

Bøker, stensiler

Holgersen, Gudrun. Likestillingsloven: særlig om lovens anvendelse i
utdanning og næringsliv. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - 234 s.

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Kvinneproblemet i rettsvitenskapen / av Bernt og
Kirsti Bull. - I: Forskning om kvinner. - Oslo: Universitetsforlaget, 1976. - S. 129-139

Giertsen, Johan. Lov, likestilling og mannsdominans. - I: Injuria
[nr. 4 ] (1988) s. 26-29

Greve, Guri. Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning?
- I: Forhandlingerne på Det 28. nordiske juristmøde i København den 23.-25. august 1978. - S. 110-111

Holgersen, Gudrun. Den norske likestillingsloven. - I: Årbog for
kvinderet 1980. - København: Juristforbundets forlag, 1980. - S. 55-65

Holgersen, Gudrun. Trygderettens utvikling ang. kvinner og deres
rettigheter de siste 100 år. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 69-72

Holgersen, Gudrun. Likestilling mellom kjønnene. - I: Husadvokaten: bind
1 / red. Tore Bråthen. - Oslo: Aschehoug, 1986. - S. 410-431

Holgersen, Gudrun. Forvirrende rettssituasjon for husmødre. - I:
Juristkontakt (1986) s. 294-297 og s. 323-325

Holgersen, Gudrun. Kvinner, folketrygd og tilleggspensjon. - I:
Underveis…: festskrift til Eva Kolstad / red. Gunnar Bergby m. fl. - Oslo: Aventura, 1988

Anmeldelser

Greve, Guri. Anmeldelse av Årbog for kvinderet 1980 / red. Lindgård,
Nielsen og Thorbek. - København, 1980. - I: TfR (1982) s. 141-144

Holgersen, Gudrun. Viktig verk om kvinnerett: bokanmeldelse av Tove
Stang Dahl: Kvinnerett 1 og 2. - Oslo: Universitetsforlaget, 1985. - I: LoR (1986) s. 618-625

Holgersen, Gudrun. Bokanmeldelse av Ligestillingslovene med kommentarer
/ av Agnete Andersen og Ruth Nielsen. - København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 1986. - I: TfR (1987) s. 999-1002

Røberg, Geir Ove. Bokanmeldelse av Gudrun Holgersen: Likestillingsloven:
særlig om lovens anvendelse i utdanning og næringsliv. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 69-70

Strandbakken, Asbjørn. Bokanmeldelse av Tove Stang Dahl: Den muslimske
familie: en undersøkelse av kvinners rett i islam. - Oslo: Universitetsforlaget, 1992. - I: Hefte for kritisk Juss [nr. 1] (1993) s. 27-32

EDB-rett. Personvern

Bøker, stensiler

Bernt, Jan Fridthjof. Forskningsarkiver og personlighetsvern: om
langtidslagring og gjenbruk av taushetspliktbelagte personopplysninger. - Bergen: Universitetet, 1983. - 52 s. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 3)

Sandvik, Tore. Persondata og personvern: innstilling fra
kredittopplysningsutvalget av 1970 / Sandvik formann. - Oslo: Universitetsforlaget, 1974. - 63 s - (NOU 1974:22)

Artikler

Bernt, Jan Fridthjof. Innlegg i debatten om elektronisk databehandling.
- I: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984, del II. - S. 218-223

Doublet, David. Dissens / fra Doublet og Rune Voll. - I: Pseudonyme
helseregistre: et lovutkast om personvern, pasientvern og helsevern: innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. av 22. sept. 1989: avgitt til Sosialdepartementet 8. juli 1993. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - (NOU 1993:22). - S. 228-246

Doublet, David. Vedlegg til dissensen fra Doublet og Voll / av Doublet.
- I: Pseudonyme helseregistre… - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - (NOU 1993: 22). - S. 247-251

Krüger, Kai. Datamaskinutrustning og programvare - kontraktsvilkår. - I:
JV (1988) s. 139-169

Diverse emner

Bøker, stensiler

Brudvik, Arthur. Privatrett for økonomer / av Brudvik og Fr. Fr.
Gundersen. - Jar: Gundersen, 1982. - 222 s. Brudvik, Arthur. Jus for økonomer. - 4. utg. / av Brudvik og Fr. Fr. Gundersen. - Asker: Gundersen, 1993. - 438 s. - 1. utg. 1988, 2. utg. 1989, 3. utg. 1990

Lilleholt, Kåre. En for hverandre: sigøynerne Milos Karoli og Frans
Josef forteller / av Lilleholt og Peder Skogaas. - Oslo: Gyldendal, 1978. - 140 s.

Artikler

Kongshavn, Halvor. Universitetsbibliotekarenes arbeidsvilkår - og
bibliotekarenes. - I: Forskerforum [nr. 5/6] (1985) s. 39

Kongshavn, Halvor. USA-tur til juridiske fagbibliotek. - I: Løpeseddelen
[nr. 7] (1989) s. 13-14

Kongshavn, Halvor. Universitetsbibliotekar - B-forsker? - I: Uniforum
[nr. 6] 26.3.1992. - Replikk i: Uniforum [nr. 8] 30.4. til motinnlegg i [nr. 7] 9.4.92

Kongshavn, Halvor. Rettspolitisk forening. - I: Juristkontakt [nr. 3] (1983) s. 8-9

Lilleholt, Kåre. Målbruk i arbeidslivet: om retten til å bruke dialekt
og nynorsk. - I: Mål og makt (1979) s. 13-23

Lindboe, Knut. Anonyme Retstidende. - I: Advokatbladet [nr. 4] (1990) s.
14. - Kommentert av Hans Stenberg-Nilsen i: Advokatbladet 1990 nr. 5 (på s. 31)

Nygaard, Nils. Kva med Sivillovboka? - samtale med Knut Robberstad. - I:
Stud. jur. (1962 ) [nr. 6] s. 11-12 og 30

Sandvik, Tore. Jurister og kontrakter. - I: Juristkontakt (1984 ) s. <194-195

Vogt, Edvard. Naturretten og atomvåpnene. - I: Bergens Tidende 6.2.1960 (kronikk)

Anmeldelser

Bakka, Pål Magne. Ny utgave av Knoph: Bokanmeldelse av Knophs oversikt
over Norges rett. - 9. utg. / red. Birger Stuevold Lassen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - I: Injuria [nr. 2] (1987) s. 38-41

Frihagen, Arvid. Bokanmeldelse av: Nordisk gjenklang: festskrift til
Carl Jacob Arnholm 18. desember 1969. - Oslo: Tanum, 1969. - I: Juristkontakt [nr. 1] (1970) s. 3

Lenth, Guri. Bokanmeldelse av: Idrett og jus. - 2. utg. / red. Gunnar
Martin Kjenner. - Oslo: Universitetsforlaget, 1992. - I: LoR (1993) s. 275-278

Østgård, Brynjar. Bokanmeldelse av Fr. Fr. Gundersen: Privatrett i
spørsmål og svar. - Jar: Gundersen, 1981. - I: Injuria [nr 1] (1982) s. 29-30