Folkerett

Juridisk fakultetsbibliografi

Generelt

Artikler

Bårdsen, Arnfinn. Jan Mayens kontinentalsokkel og fiskerisone - Den
internasjonale domstols avgjørelse i grensetvisten mellom Danmark og Norge. - I: JV (1993) s. 247-271

Einarsen, Terje. Internasjonale konvensjoner forplikter - hvilke
rettigheter har barn? - I: Unge flyktninger i Norge: 50 års erfaring / red. Ove Kristoffersen. - Oslo: Kommuneforlaget, 1992. - S. 57-77. - Også i JV (1992) s. 9-28

Grahl-Madsen, Atle. Utviklingshjelpen. - I: Aftenposten 3.8.1962

Grahl-Madsen, Atle. Asyl and Anerkennungsverfahren nach dem Völkerrecht:
die Praxis in Frankreich, Belgien und Norwegen. - I:
Heilsbronn-Colloquium / Kornrumpf et al (ed.). - Augsburg, 1963. - S. 88-97

Grahl-Madsen, Atle. Muligheter for bedre koordinering av
utviklingshjelpen. - I: Morgenposten 21.9.1963

Grahl-Madsen, Atle. Wienerkonvensjonen om konsulære forbindelser av 24.
april 1963. - I: LoR (1964) s. 41-46. - Også i: Nordisk tidsskrift for international ret (1964) s. 301-309

Grahl-Madsen, Atle. Diplomatisk asyl. - I: Aftenposten 21.11.1973
(kronikk). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 250-253

Grahl-Madsen, Atle. Utlevering av lovbrytere. - I: Aftenposten 15.1.1974
(kronikk). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 277-282

Grahl-Madsen, Atle. 1984: fremtiden som er begynt. - Bergen: Norges
Handelshøyskole, 1975. - S. 366-377. - (Særtrykkserie; nr. 113). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 28-54.

Grahl-Madsen, Atle. Motstandsbevegelser fra krigsrettslig synspunkt.
- I: Norsk militært tidsskrift (1976) s. 227-236. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 55-67

Grahl-Madsen, Atle. De nordatlantiske landområder i strategisk
perspektiv. - I: Norsk militært tidsskrift (1978) s. 115-128. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 78-98

Grahl-Madsen, Atle. Internasjonal rett mellom makt og moral. - I: Svensk
juristtidning (1978) s. 321-330. - Også i: The spirit of Uppsala. - Berlin: de Gruyter, 1984 s. 16-24. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 68-77

Grahl-Madsen, Atle. Decolonization: the modern version of a «just war».
- I: German yearbook of international law (1979) s. 255-273

Grahl-Madsen, Atle. Makter og mennesker i folkerettens lys. - I:
Internationella studier [nr. 3] (1979) s. 10-15. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 132-135

Grahl-Madsen, Atle. International law at the crossroads. - I:
Scandinavian studies in international law (1980) s. 175-186

Grahl-Madsen, Atle. Økonomisk sone rundt Jan Mayen? - I: Nordisk
tidsskrift for international ret [nr. 1/2] (1980) s. 3-13. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 136-149

Grahl-Madsen, Atle. International law and organization for a new world
order. - I: UNITAR News (1981) s. 21

Grahl-Madsen, Atle. The small nations of the north in Nordic
cooperation. - I: Nordisk tidsskrift for international ret [nr. 1/2] (1982) s. 3-7

Grahl-Madsen, Atle. Commision and High commisioner: two modes of
international control. - I: Essays in honour of Voitto Saario and Toivo Sainio. - Helsinki: Finnish branch of the International law association, 1983. - S. 40-50

Grahl-Madsen, Atle. Wege und Chancen zu internationaler Zusammenarbeit.
- I: Asylpolitik der Bundesrepublik Deutschland. - Baden-Baden: Nomos, 1983. - S. 229-236

Grahl-Madsen, Atle. Autonomi - tidens melodi. - I: Bergens Tidende
14.7.1984 (kronikk). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991 s. 170-175, under tittelen «Selvstyre for øyene rundt Storbritannia»

Grahl-Madsen, Atle. Kronen og det suverene Parlament. - I: Bergens
Tidende 12.7.1984 (kronikk). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991 s. 166-170, med tittel «Selvstyre for øyene rundt Storbritannia»

Grahl-Madsen, Atle. Selvstyre for Shetland? - I: Bergens Tidende
10.7.1984 (kronikk). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991 s. 162-166, med tittel «Selvstyre for øyene rundt Storbritannia»

Grahl-Madsen, Atle. Interim eutelsat: organizationel character and legal
personality. - I: Nordisk tidsskrift for international ret [nr. 3/4] (1985) s. 3-8

Grahl-Madsen, Atle. Sweden and humanitarian law. - I: Akron law reviews
(1985) s. 469-472

Grahl-Madsen, Atle. The evolution of the Nordic autonomies. - I: Nordisk
tidsskrift for international ret [nr. 1/2] (1985) s. 4-9

Grahl-Madsen, Atle. Introduction to the 3. conference on the small
nations of the north in constitutional and international law in Kautokeino, Norway, June-July 1985. - I: Nordisk tidsskrift for international ret [vol. 1/2] (1986) s. 2-6

Grahl-Madsen, Atle. Fremmede ubåter på sjøterritoriet og i indre
farvann: et folkerettslig perspektiv. - I: Nordic journal of international law (1986) s. 170-194. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 176-210

Grahl-Madsen, Atle. Immigration and human rights: international
dimentions. - I: Defense of the alien [nr. 8] (1986) s. 122-129

Grahl-Madsen, Atle. Kampen mot terrorismen. - I: Bergens Tidende
20.10.1986 (kronikk). - Også i: Aftenposten 1986. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 317-321

Grahl-Madsen, Atle. Kalaallit Nunaat Grønland på vei mot selvstyre. - I:
Juristkontakt (1987) s. 456-464. - Også i: Injuria 1987 nr. 1 s. 4-13. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 211-225.

Grahl-Madsen, Atle. Dramaet Karl Linnas. - I: Bergens Tidende [nr. 31]
(1987) (kronikk)

Grahl-Madsen, Atle. Custom, legislation and treaty as the basis of
self-government. - I: Nordic journal of international law (1988) s. 295-300

Lilleholt, Kåre. Du svarte sigøynar. - I: Syn og segn [årg. 84] (1978) s. 169-174

Vogt, Edvard. Hvorfor anerkjennes ikke Israel?- I: Venstretidsskriftet
Von og vilje, Vol. 2 [nr. 7] (1948)

Anmeldelser

Grahl-Madsen, Atle. Novum mare clausum: bokanmeldelse av Carl A.
Fleischer: Fiskerigrensen, folkeretten og den økonomiske sone. - Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - I: Bedriftsøkonomen (1978) s. 101-106

Krüger, Kai. Bokanmeldelse av Øyvund Hoel og Ivar Kleiven:
Konvensjonssamling i transportrett 1 og 2. - Oslo: Universitetsforlaget, 1968. - I: LoR (1969) s. 43-46

EU-rett

Bøker, stensiler

Grahl-Madsen, Atle. Europeisk fellesskap. - Bergen: Norges
handelshøyskole, 1973. - (Særtrykkserie; nr. 99). - Også i: Europeisk fellesskap: artikkel i fire deler. - I: Bedriftsøkonomen (1972) s. 119-132, 172-185, 282-291 og 333-356

Artikler

Grahl-Madsen, Atle. Europas brudd med fortiden. - I: Aftenposten 17.7.1962

Grahl-Madsen, Atle. Europeisk fellesskap: artikkel i fire deler. - I:
Bedriftsøkonomen (1972) s. 119-132, 172-185, 282-291 og 333-356. - Også i: Europeisk fellesskap. - Bergen: Norges handelshøyskole, 1973. - (Særtrykkserie; nr. 99)

Grahl-Madsen, Atle. Handelsavtalene mellom EF og seks EFTA-stater. - I:
Bedriftsøkonomen (1972) s. 538-551. - Også i: Europeisk fellesskap. - Bergen: Norges Handelshøyskoles, 1973. - (Særtrykkserie; nr. 99)

Grahl-Madsen, Atle. Avtaleverket om frihandel mellom Norge og EF. - I:
Bedriftsøkonomen (1973) s. 252-261. - Også utgitt ved Norges Handelshøyskole, 1973. - (Særtrykkserie; nr. 104)

Grahl-Madsen, Atle. EF-rettens aktuelle og forventede innvirkning på
norsk lovgivning. - I: Injuria [nr. 3] (1989) s. 39-40

Kongshavn, Halvor. Nordisk EF-litteratur: en kort oversikt. - I: Hefte
for kritisk juss [nr. 3] (1989) s. 55-60

Krüger, Kai. EF-retten - noen karakteriserende avstandsinntrykk. - I:
Injuria [nr. 5] (1990) s. 12-16

Stavang, Per. EØS-avtalen, EØS-institusjonane og Grunnlova § 93.
- I: JV (1993) s. 213-246. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 62--102

Flyktningerett

Bøker, stensiler

Einarsen, Terje. On the position of asylum seekers under international
law: an assessment of the need for new foundation of refugee law. - Boston: Harvard law school, 1989. - 228 s. - LLM-thesis Harvard law school, 1989

Einarsen, Terje. The legal condition of refugees in Norway. - Bergen:
Universitetet, 1994. - 58 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 45)

Grahl-Madsen, Atle. The status of refugees in international law: Vol. 1:
Refugees character og Vol. 2: Asylum, entry and sojourn. - Leyden: A. W. Sijthoff, 1966/72. - 499 + 482 s. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1967. - Nytt opplag Bergen, 1984

Grahl-Madsen, Atle. Territorial asylum. - Stockholm: Almqvist & Wiksell
International, 1980. - xvi, 231 s.

Grahl-Madsen, Atle. Bergen i verden: foredrag fra Internasjonale dager i
Bergen 1982 / red. Grahl-Madsen og B. Sandberg. - Bergen: Universitetet, 1985. - 300 s.

Grahl-Madsen, Atle. The emergent international law relating to refugees:
past, present, future. - Bergen: Universitetet, 1985. - 121 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 10)

Grahl-Madsen, Atle. Stemming the tide: refugee law and policy in a
troubled world. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1987. - Også i: Defense of the alien [nr. 10] (1987)

Grahl-Madsen, Atle. Makter og mennesker: studier i folkerett og
fremmedrett: utvalg av Grahl-Madsens artikler / red. Jørgen Aall og Terje Einarsen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - 396 s.

Greve, Hanne Sophie. Kampuchean refugees «between the tiger and the
crocodile»: international law and the overall scope of one refugee situation. - Bergen: Greve, 1987. - 687 s. - 2 bind. - Dr. avhandling Univ. i Bergen, 1988

Artikler

Einarsen, Terje. Asylsøkere, rettssikkerhet og ny fremmedlov.
- I: LoR (1988) s. 1-2

Einarsen, Terje. Bokanmeldelse av Tor G. Birkeland: Politisk asyl.
- Oslo: Eget forlag, 1987. - I: LoR (1988) s. 282-285

Einarsen, Terje. Legitimasjonsplikten etter fremmedloven og forholdet
til forskjellige diskrimineringsforbud. - I: TfR (1988) s. 1-28

Einarsen, Terje. Legitimasjonsplikten etter utlendingsloven - en
kommentar. - I: TfR (1988) s. 443-446

Einarsen, Terje. The European convention on human rights and the notion
of an implied right to de facto asylum. - I: International journal of refugee law, vol. 2 (1990) s. 361-389

Einarsen, Terje. Internasjonale konvensjoner forplikter - hvilke
rettigheter har barn? - I: Unge flyktninger i Norge: 50 års erfaring / red. Ove Kristoffersen. - Oslo: Kommuneforlaget, 1992. - S. 57-77. - Også noe mer utfyllende i: JV (1992) s. 9-28

Einarsen, Terje og Astrid Suhrke. . Ta imot flyktningene. - I: Dagbladet
10.7.1992 (kronikk)

Einarsen, Terje og Astrid Suhrke. Fem spørsmål om flyktningepolitikken.
- I: Aftenposten 13.10.1993 (kronikk)

Einarsen, Terje. Internasjonalt asylvern for masseflyktninger. - I:
Dagens folkevandringer: berører de oss? / red. Astrid Suhrke og Svein Gjerdåker. - Oslo: Christian Michelsens institutt/Cappelen, 1993. - S. 141-155

Einarsen, Terje. Mass movements of refugees: in search of a new
international mechanism. - I: The living law of nations: essays in memory of Atle Grahl-Madsen. - Strasbourg: N. P. Engel, 1994

Grahl-Madsen, Atle. The status of refugee minors in Norway. - I: Weggis
report 1960. - Vaduz: Fridtjof-Nansen-Institut. - S. 125-138

Grahl-Madsen, Atle. Fridtjof Nansen. - I: Ny fremtid [2] (1961)
s. 63-83. - Også i: Dagbladet og Morgenavisen 9.10.1961. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 241-249

Grahl-Madsen, Atle. Expulsion and refugees. - I: Nordisk tidsskrift for
international ret (1963) s. 41-50

Grahl-Madsen, Atle. Further development of international refugee law.
- I: Nordisk tidsskrift for international ret (1965) s. 159-180

Grahl-Madsen, Atle. The European tradition of asylum and development of
refugee law. - I: Journal of peace research (1966) s. 278-289

Grahl-Madsen, Atle. Asylretten i Norden. - I: TfR (1967) s. 302-325. -
Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 254-276

Grahl-Madsen, Atle. Anerkjennelse av flyktninger i Norge. - I: Nordisk
tidsskrift for internasjonal rett (1979) s. 158-170. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 294-307

Grahl-Madsen, Atle. De facto-flyktninger i Norge. - I: Flyktning i
Norden / red. G. Melander. - Lund, 1979. - S. 38-44. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 287-293

Grahl-Madsen, Atle. International solidarity and the protection of
Refugees. - I: AWR Bulletin [19/28] (1981) s. 4-7

Grahl-Madsen, Atle. Refugees and refugee law in a world in transition.
- I: AWR Bulletin [19/28 ] (1981) s. 175-186

Grahl-Madsen, Atle. International refugee law today and tomorrow. - I:
Archiv des Völkerrechts [20] (1982) s. 411-467

Grahl-Madsen, Atle. Reflections concerning the teaching of and research
into refugee law. - I: Collected proceedings. - Geneva: United Nations, 1982. - S. 317-324. - Proceedings from: United Nations High Commisioner for refugees: symposium on the promotion, disseminaton and teaching of fundamental human rights of refugees (Tokyo, 7-11 December 1981)

Grahl-Madsen, Atle. Refugees and refugee law in a world in transition:
transnational legal problems of refugees. - I: Michigan yearbook of international legal studies (1982) s. 65-88

Grahl-Madsen, Atle. The special regime of refuges. - I: AWR Bulletin
[20] (1982) s. 113-121

Grahl-Madsen, Atle. Identifying the world's refugees. - I: The annals of
the American academy of political and social science 1983. - Beverly Hills, California, 1983. - S. 358-368

Grahl-Madsen, Atle. Juridiske sider ved flyktningestatus. - I: Flyktning
i Norge. - Oslo: Redd Barna, 1983. - S. 20-26

Grahl-Madsen, Atle. Refugees, League of nations offices. - I:
Encyclopedia of public international law. - Vol. 5 (1983). - S. 254-255

Grahl-Madsen, Atle. Refugees, United nations High commisioner. - I:
Encyclopedia of public international law. - Vol. 5 (1983). - S. 255-258

Grahl-Madsen, Atle. Regulating the refugees: U. N. convention: protocol
on territorial asylum, legal developments in various countries. - I: Defense of the alien [vol. 5] (1983) s. 64-70

Grahl-Madsen, Atle. The League of Nations and the refugees.
- I: The League of nations in retrospect. - Berlin: W. de Gruyter, 1983. - S. 358-368

Grahl-Madsen, Atle. Ways and prospects of international co-operation in
refugee matters. - I: AWR Bulletin 1983. - S. 113-118

Grahl-Madsen, Atle. Fjerde nordiske symposium om flyktningrett. - I:
Nordisk tidsskrift for international ret (1984) s. 3-6

Grahl-Madsen, Atle. Tvangsmidler i fremmedretten. - I: Bergens Tidende
27.8. 1984 (kronikk)

Grahl-Madsen, Atle. Aliens and refugee law: national report - Norway.
- I: National reports (vol. 3). - Heidelberg: Springer Verlag, 1985. - S. 1-42. - Referat fra «The legal position of aliens in national and international law». - Colloquium avholdt på Max Planck institute for comparative public law and international law, Heidelberg 11.-13. september 1985

Grahl-Madsen, Atle. Forord til «Bergen i verden». - I: Bergen i verden.
- Bergen: Universitetet, 1985. - S. 7-8

Grahl-Madsen, Atle. Refugees and displaced persons: meeting the
challenge. - I: Nordisk tidsskrift for international ret [nr. 3/4] (1985) s. 3-10

Grahl-Madsen, Atle. Protection of refugees by their country of origin.
- I: Yale journal of international law [vol. 11:2] (1986) s. 362-395

Grahl-Madsen, Atle. Sanctuary: legal aspects. - I: Defense of the alien
(1986) s. 189-199

Grahl-Madsen, Atle. Avvisning og bortvisning fra Norge: norsk
fremmedrett i en overgangstid. - I: Mennesker og rettigheter [nr. 2] (1987) s. 24-28. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 322-330

Grahl-Madsen, Atle. Flyktningene har ikke skylden. - I: Bergens Tidende
[nr. 38] (1987) (kronikk)

Grahl-Madsen, Atle. Fridtjof Nansen: den første høykommisær for
flyktninger. - I: Flyktning [nr. 2] (1987) s. 18-20

Grahl-Madsen, Atle. Hvem er flyktning? - I: Flyktning [nr. 2] (1987) s. 14-16.
- Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 331-337

Grahl-Madsen, Atle. Hvor mange asylsøkere? - I: Bergens Tidende [nr. 52]
(1987) (kronikk)

Grahl-Madsen, Atle. Nansens arv. - I: Flyktning [nr. 2] (1987) s. 20-21

Grahl-Madsen, Atle. Ny utlendingslov. - I: Aftenposten 8.3.1987
(kronikk)

Grahl-Madsen, Atle. The emergent international law relating to refugees:
past - present - future: the refugee problem on universal, regional and national level. - I: Refugee problem on universal, regional and national levels. - Thessaloniki: Institute of international public law and international relations, 1987. - S. 163-262. - (Thesaurus acroasium [Vol. 13])

Grahl-Madsen, Atle. The legal position of aliens in Norway. - I: Die
Rechtsstellung von Ausländers nach staatlichem Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law / ed. by Jocken Abr. Frowein and Torsten Stein. - Berlin: Springer, 1987. - S. 983-1008

Grahl-Madsen, Atle. U-loven. - I: StudVest [nr. 7] (1988) (kronikk)

Grahl-Madsen, Atle. Utlendingsloven. - I: Bergens Tidende [nr. 61]
(1988) (kronikk)

Grahl-Madsen, Atle. Asylum, territorial. - I: Encyclopedia of public
international law. - Instalment 8. - Amsterdam: North Holland, 1992. - S. 42-46

Menneskerettigheter

Bøker, stensiler

Grahl-Madsen, Atle. Makter og mennesker: studier i folkerett og
fremmedrett: utvalg av Grahl-Madsens artikler / red. Jørgen Aall og Terje Einarsen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - 396 s.

Aall, Jørgen. Rettergang og menneskerettigheter: Den europeiske
menneskerettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess. - Bergen: Aall, 1993. - 602 s. - Dr.handling Univ. i Bergen, 1994

Artikler

Bårdsen, Arnfinn. Grunnloven og menneskerettighetene. - I: Injuria [nr. 4]
(1989) s. 21-25

Einarsen, Terje. The European convention on human rights and the notion
of an implied right to de facto asylum. - I: International journal of refugee law, vol. 2 (1990) s. 361-389

Giertsen, Johan. Norge trenger en menneskerettighetserklæring. - I:
Bergens Tidende 19.5.1989. - Også i: Injuria [nr. 4] (1989) s. 26-27

Grahl-Madsen, Atle. De forente nasjoners kompetanse i spørsmål om
krenkelser av menneskerettighetene. - I: Nordisk tidsskrift for internasjonal rett (1966) s. 173-189. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 11-27

Grahl-Madsen, Atle. Menneskerettighetene i dagens og morgendagens
verden. - I: Bergen i verden. - Universitetet i Bergen, 1985. - S. 261-272. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 150-161

Grahl-Madsen, Atle. The death penalty: the moral, ethical and human
rights dimensions: the human rights perspective. - I: Revue internationale de droit penal (1988) s. 567-581

Aall, Jørgen. Siktedes rett til vitne-eksaminasjon etter EMK og etter
norsk rett. - I: LoR (1988) 478-488

Aall, Jørgen. Menneskerettighetskonvensjonene som rettskildefaktor i
intern norsk rett. - I: TfR (1989) s. 613-639

Aall, Jørgen. Domstolkontroll med frihetsberøvende sikringsvedtak: en
kommentar til «Arne-dommen». - I: JV (1990) s. 349-358

Aall, Jørgen. Statens plikt til å sikre menneskerettighetene. - I: TfR
(1990) s. 828-86