Privatrett


(fortsettelse av Obligasjonsrett)

BOLIGRETT

Bøker, stensiler

Liisberg, Bent. Husleieregulering. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - 370 s.

Lilleholt, Kåre. Bortleige av bustad mot lån. - Oslo: Fondet til fremme
av forsking på privatrettens område, 1976. - 24 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 39)

Lilleholt, Kåre. Oppseiingsvernet i bustadleigeforhold. - Oslo: Tano,
1979. - vi, 227 s. - Del 2 av lisensiatavhandling Univ. i Oslo, 1981

Lilleholt, Kåre. Emne frå bustadretten: artiklar i utval / red. Kåre
Lilleholt og Asbjørn Kjønstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - 151 s.

Lilleholt, Kåre. Leigar eller klient: oppseiing og utkasting frå
institusjonsliknande bustader. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatrettens område, 1980. - 28 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 72). - Del 5 av lisensiatavhandling: Oppseiingsvernet i bustadleigeforhold, Univ. i Oslo, 1981

Lilleholt, Kåre. Husleigekontrakten når leigaren av forretningslokale
går konkurs. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatretten område, 1981. - 31 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 77)

Lilleholt, Kåre. Utkasting m. v. frå husrom. Førelesning på Norges
Juristforbunds kurs i Porsgrunn 2. og 3. november 1981. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatretten område, 1982. - 40 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 82)

Lilleholt, Kåre. Personskifte i husleigeforhold. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1986. - 384 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1986

Lilleholt, Kåre. Borettslovene med kommentar. - 3. utg. / av John Grini
og Kåre Lilleholt. - Oslo: Universitetsforlaget, 1993. - xiv, 466 s. - 1. utg. 1983, 2. utg. 1986

Wyller, Christian Fredrik. Oppløsning og forkjøpsrett i borettslag. -
Oslo: Universitetsforlaget, 1979. - 116 s.

Wyller, Christian Fredrik. Vi bor i lag: boka om borettslag / av Wyller
m. fl. - Oslo: NBBL/Folkets brevskole, 1981. - 227 s.

Wyller, Christian Fredrik. Boligrett. - 3. utg. / i samarbeid med Axel
Hærem. - Bergen: Christian Fr. Wyller, 1992. - 570 s. - 1. utg. 1978, 2. utg. 1985

Artikler

Greve, Guri. Retten til borettsleilighet ved skilsmisse. - I: LoR (1982)
s. 155-158. - Replikk til artikkelen av Lars Borge-Andersen i LoR (1982) s. 330-331

Greve, Guri. Bruksrett til bolig ved separasjon og skilsmisse. - I:
Boligrett. - 2. utg. / red. Christian Fr. Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 433-462. - Også i 1. utg. 1978

Krüger, Kai. Fra boligrettens hverdag. - I: Boligrett / red. Christian
Fr. Wyller og Krüger. - S. 106-143. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978

Krüger, Kai. Salg av andelsleiligheter i borettslag efter den såkalte
Stray-metoden. - I: LoR (1979) s. 200-215. - Kommentert av Carl August Fleischer i LoR (1981) s. 115-132. - Replikk fra Krüger: Andelssalg og oppløsning - en sluttbemerkning. - I: LoR (1981) s. 207-208

Lilleholt, Kåre. Husmannskontraktar i vår tid. - I: Syn og segn
[årg. 83] (1977) s. 372-378

Lilleholt, Kåre. Depositum i bustadleigeforhold. - I: JV (1978) s. 229 - 240. -
Også i: Emne frå bustadretten. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - Del 3 av Lisensiatavhandling: Opppseiingsvernet i bustadleigeforhold, Univ. i Oslo, 1981

Lilleholt, Kåre. Rettsstillinga til andelseigaren. - I: Boligjuss I:
boligkooperasjonen og boliglovene. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund, 1979. - litre I, 1-15

Lilleholt, Kåre. Endring av leigeobjekt - nokre rettsspørsmål kring
byfornying. - I: Emne frå bustadretten. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - Del 4 av Lisensiatavhandling: Oppsiingsvernet i bustadleigeforhold, Univ. i Oslo, 1981. - Også I: LoR (1977) s. 231-236

Lilleholt, Kåre. Nye organisasjonsformer i burettslag og
bustadbyggjelag. - I: Boligjuss II: boligkooperasjonen og boliglovene. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund, 1980

Lilleholt, Kåre. Treng vi ei ny husleigelov? - I: LoR (1981) s. 49

Lilleholt, Kåre. Merknad til ein dom om bustadbytte. - I: LoR (1982)
s. 269-271. - Kommentert: av Christian B. Herlofson i LoR (1982) s. 393-394 og av Johnny Melnæs i LoR (1982) s 394-395
Replikk av Kåre Lilleholt: Sluttord. - I: LoR (1982) s. 395. - Ny kommentar av Gunnar Sørlie i LoR (1982) s. 451-452

Pedersen, Arvid M. Bruksrett og rådighetsskranker mellom ektefeller i
forbindelse med bolig. - I: Boligrett / red. av Christian Fr. Wyller og Kai Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - S. 225-250

Sandvik, Tore. Boligfinansiering: særlig om innskudd. - I: Boligrett. -
2. utg. / red. Christian Fr. Wyller. - Bergen: Wyller, 1988. - S. 277-296. - Også i 1. utg. 1978

Wyller, Christian Fredrik. Eiendomsrett og bruksrett til bolig - en
sammenligning av ulike eie- og leieformer / av Wyller og Hans Petter Lundgaard. - I: Boligrett / red. Wyller og Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - S. 17-52

Wyller, Christian Fredrik. Annen boliglovgivning. - I: Boligjus II:
boligkooperasjonen og boligloven. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund, 1979. - K. 1-20

Wyller, Cristian Fredrik. Boligbyggelaget og andelsleieren. - I:
Boligjus I: norske boligbyggelags landsforbund - Oslo: NBBL, 1979. - D 1-13

Wyller, Christian Fredrik. Boligkooperasjonen og lovverket. - I:
Boligjus I: boligkooperasjonen og boliglovene. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund 1979. - B. 1-15

Wyller, Christian Fredrik. Vedtatt rettsløshet. - I: LoR (1981) s. 273-274

Wyller, Christian Fredrik. Oversikt over husleieretten. - I: Boligrett.
- 2. utg. / red. Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 137-276

Wyller, Christian Fredrik. Retten til bolig - en oversikt. - I:
Boligrett. - 2. utg. / red. Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 33-48

Wyller, Christian Fredrik. Retten til å bo. - I: Husdvokaten: bind 3 /
red. Tore Bråthen. - Oslo: Aschehoug, 1987. - S. 390-425

Anmeldelser

Lilleholt, Kåre. Juridisk nyrydjing: bokanmeldelse av: Boligrett / red.
Wyller og Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - I: Juristkontakt (1978) s. 155-157

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Bertil Bengtsson: Hyra och annan
nyttjanderätt till fast egendom. - Stockholm, Norstedts, 1979. - I: TfR (1980) s. 519-520

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Anders Victorin: Kollektiv hyresrätt.
- Stockholm: Norstedts, 1980. - I: TfR (1982) s. 349-350

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Anders Victorin og Peter Melz:
Bostadrätt: bildande, boande, beskattning. - Stockholm: Norstedts, 1983. - I: TfR (1983) s. 648-649

Lilleholt, Kåre. Bokanmeldelse av Bertil Bengtsson og Anders Victorin:
Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. - 2. utg. - Stockholm: Norstedts, 1985. - I: TfR (1986) s. 402

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Gustav W. Norrmén: Om bostadaktieköparen
rättsliga ställning i det s. k. gründerförhällande: en studie från bolagsrättens och kontraktsrättens gränsområde. - Helsingfors, 1968. - I: TfR (1969) s. 140-144

Wyller, Christian Fredrik. Bokanmeldelse av John Grini og Kåre Lilleholt:
Borettslovene med kommentarer. - Oslo: Universitetsforlaget, 1983. - I: Juristkontakt (1983) s. 443-448

BYGGE- OG ENTREPRISERETT

Bøker, stensiler

Frihagen, Arvid og Sandvik, Tore. Kommunal og fylkeskommunal
kontrahering av bygg- og anleggsarbeider: forslag til retningslinjer - utarbeidet på grunnlag av Tvedt-utvalgets innstilling i NOU 1975:9 / av Frihagen og Bjørn Aakre; i samarbeid med Sandvik og B. Sulland. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 17 s. - (Skriftserie; nr. 4)

Frihagen, Arvid og Aakre Bjørn. Entrepriseinstruks for kommune og
fylkeskommune - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 72 s. - (Skriftserie; nr. 2/79)

Helland, Thore Eithun. Byggjelånsreservasjon: om bruken av
finansieringsbevis/transportfråsegner i entreprise. - Bergen: Universitetet, 1992. - 52 s. (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 35). - Særavhandling 1989

Krüger, Kai. Uttalelser i byggesaker fra Byggebransjens Faglig Juridiske
Råd i Bergen / red. Kai Krüger. - Oslo: Tano, 1987. - 411 s.

Lilleholt, Kåre. Forbrukarentrepriselov: delutgreiing frå eit utval
oppnemt av Justisdepartementet 28. juni 1988: gjeven til Justisdepartementet april 1992. - NOU 1992: 9. - Lilleholt utvalgsleder

Nogva, Jogeir. Kausjon for entrepenørens skade- og mangelsansvar. -
Bergen: Universitetet, 1993. - 67 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 42). - Særavhandling 1993

Rastum, Håkon. Forsinket oppføring av typehus. - Bergen: Universitetet,
1989. - 103 s. - (Det juridiske fakutetets skriftserie; nr. 18). - Særavhandling 1988.

Sandvik, Tore. Entrepenørrisikoen. - Oslo: Tanum, 1966. - 463 s.

Sandvik, Tore. NBI's ansvar for råd i Byggedetaljblad. - Oslo: Norges
byggforskningsinstitutt, 1972

Sandvik, Tore. Utkast til nordiske kontraktsbestemmelser for bygge- og
anleggsarbeider. - Stockholm: Nordiska rådet. 1976. - (Nordisk utredningsserie; 1976:22). - Utarbeidet på oppdrag for sekretariatet til Nordisk ministerråd.

Sandvik, Tore. Kommentarer til NS 3401. - Oslo: Universitetsforlaget,
1977. - 376 s.

Sandvik, Tore. Kvalifikasjonskrav for entrepenører / fra et utvalg
oppnevnt av Industrideparetementet 9. april 1984. - NOU 1985:4. - Sandvik utvalgsleder

Artikler

Frihagen, Arvid. Kommunale utbyggingsavtaler. - I: LoR (1977) s. 282-284
Sandvik, Tore. Lønnsstigningsspørsmål i entrepriseforhold. - I: LoR (1964) s. 289-307

Sandvik, Tore. Overslag. - I: Bygg (1964) s. 151-154. - Også i:
Elektroinstallatøren (1964 ) s. 270-273

Sandvik, Tore. Noen vederlagsspørsmål i entrepriseforhold. - I: TfR
(1965) s. 176-181. - Under «Fra spredte felter»

Sandvik, Tore. Eiendomsovergang og kreditorbeslag ved
tilvirkningskontrakter. - I: TfR (1968) s. 445-480. - Prøveforelesning selvvalgt emne dr.graden, 1966

Sandvik, Tore. Enkelte spørsmål ved anbudskonkurranse. - I: Nordisk
gjenklang: festskrift til Carl Jacob Arnholm. - Oslo: Tanum, 1969. - S. 485-500

Sandvik, Tore. Statlige entrepriser og NS 3401. - I: Offentlige
anbudsregler. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - (Skrift; nr. 6/76). - S. 66-77

Sandvik, Tore. Noen spørsmål ved entreprenørgaranti. - I: Rett og
humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 317-325

Sandvik, Tore. Anvisninger, forbehold og forhandlinger ved
anbudskonkurranse. - I: Kommunalt tidsskrift [nr. 9] (1983) s. 33-35. - Også i: Byggindustrien [nr. 9] (1983) og [nr. 10] (s. 23 flg og 19 flg. ). - Og i: Byggherren [nr. 8] (1983) s. 29 flg.

Sandvik, Tore. Kontraktørvirksomhet i byggebransjen- det juridiske
perspektiv. - I: På gyngende grunn: kontraktørvirksomhet i byggebransjen. - Oslo: Tiden, 1984. - S. 72-117

Anmeldelser

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Audvar Os: Erstatningsansvar for skader
og ulemper ved byggevirksomhet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1971. - I: Juristkontakt (1971) s. 176

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Jørgen Hansen, Henrik Viltoft og Per
Walsøe: Ansvar og modernisert byggeproces. - København: Nordisk forlag, 1970. - I: TfR (1971) s. 127-130

Sandvik, Tore. Anmeldelse av Hørlyck: Entreprise- og
licitationsbetingelser. - København, 1973. - I: TfR (1975) s. 478-480

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Axel H. Pedersen: Byggeriets retlige og
økonomiske organisation. - 5. utg. - København: Juristforbundets forlag, 1964. - I: LoR (1964) s. 382

KJØPSRETT

Bøker, stensiler

Krüger, Kai. Selgeransvar og produsentansvar. - Bergen: Universitetet,
1974. - (Godt å vite - Populærvitenskapelig serie; nr. 4/74)

Krüger, Kai. Norsk kjøpsrett. - 3. utg. - Bergen: Alma Mater, 1991. -
542 s. - 1. utg. 1974, 2. utg. 1977

Lilleholt, Kåre. Kjøp av ny bustad: delutgreiing II frå eit utval
oppnemt av Justisdepartementet 28. juni 1988: gjeven til Justisdepartementet i mai 1993. - NOU 1993:20. - 68 s. - Lilleholt utvalgsleder

Nygard, Mons Sandnes. Avhending av fast eigedom: rådsegn 12 fra
Sivillovbokutvalget. - I: NOU 1979:48. - Nygard utvalgsleder

Wyller, Christian Fredrik. Kjøpsretten i et nøtteskall. - 2. utg. -
Bergen: Chr. Fr. Wyller, 1988. - 188 s. - 1. utg. 1986.

Artikler

Elgan, Øystein. Enkelte rettsspørsmål ved «innbytteoppgjør» ved kjøp av
bil / av Elgan og Bernt Jacob Pettersen. - I: LoR (1979) s. 145-159

Hov, Jo. En oversikt over reglene i Kjøpslovens § 24. - I: JV (1966) s. 126-155

Jørgensen, Kirsten Kragh. Den nye norske købelov (med hovedvægten på
købelovens regler om mangler). - I: JV (1989) s. 123-150

Krüger, Kai. «Kraftfôrdommen» (Rt. 1964 s. 534) - en kommentar. - I: JV
(1965) s. 70-78

Krüger, Kai. Kjøp og salg. - I: Gyldendals bok om lov og rett / red.
Torstein Eckhoff. - Oslo: Gyldendal, 1974. - S. 231-269

Krüger, Kai. Kjøpslov, bransjevilkår og offentlige anbudsregler. - I:
Offentlige anbudsregler. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - (Skrift; nr. 6/76). - S. 78-106

Krüger, Kai. Ansvar ved forsinket levering i kjøp. - I: JV (1978) s. 77-107

Krüger, Kai. Ny kredittkjøpslov? - synspunkter omkring NOU 1977:12. - I:
LoR (1978) s. 147-165

Krüger, Kai. Forbrukerbegrepet i norsk lovgivning. - I: Injuria [nr. 6]
(1983) s. 18-21

Krüger, Kai. Opplysningsansvar i markedsføringen. - I: Festskrift:
Forbrukerombudet 1973-1993: 20 år / red. Anne-Cathrine Haug. - Oslo: Forbrukerombudet, 1993. - S. 41-63

Wyller, Christian Fredrik. Forbrukerkjøpsreglene. - I: LoR (1975) s. 320-332

Anmeldelser

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Børge Dahl: Produktansvar. - København:
Juristforbundets forlag, 1973. - I: LoR (1975) s. 41-42

ØVRIGE KONTRAKTER

Bøker, stensiler

Sandvik, Tore. Handelsagentur og andre mellommansforhold i varehandelen.
- Oslo: Tanum, 1971. - 226 s.

Stokkan, Bjørnar. Kontraktfestet stengningsrett for strøm og telefon:
rimelighetsvurdering med grunnlag i avtalelovens § 36 og markedføringslovens § 9a. - Bergen: Universitetet, 1988. - 78 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 15). - Også i: JV (1988) s. 283-341. - Særavhandling 1988

Wiig, Søren. Standardiserte aksjeopsjoner: en rettslig oversikt. -
Bergen: Universitetet, 1990. - V, 53, 13 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 28). - Særavhandling 1990

Artikler

Krüger, Kai. Kredittretten i støpeskjeen. - I: JV (1979) s. 251-279

Krüger, Kai. Datamaskinutrustning og programvare - kontraktsvilkår. - I:
JV (1988) s. 139-169

Nygaard, Nils. Om statens ansvar for bortkomen post. - I: Rett og
humanisme: festskrift til Kristen Andersen 6. august 1977. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 271-292

Nygaard, Nils. Eigedomsmeklarens ansvar for råd om skatt. - I:
Skatterett (1983) s. 133-144

Sandvik, Tore. Konsulentens økonomiske ansvar. - I: Forhandlingerne på
Det 27. nordiske juristmøde i Reykjavik 20. -22. august 1975 bilag 10 og referat fra forhandlingene. - S. 331-333 og S. 353-354

Sandvik, Tore. Noen spørsmål ved entreprenørgaranti. - I: Rett og
humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 317-325

Anmeldelser

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av: Europeisk agentrett: praktisk
veiledning særlig om avtaleutforming, oppsigelse og avgangsvederlag / Johan Landsdorff m. fl. - Oslo: Norges eksportråd, 1983. - I: Juristkontakt (1983) s. 451-452

Odels- og åsetesrett

Bøker, stensiler

Nygaard, Nils. Odelsrett og ekteskap. - Bergen: Universitetsforlaget,
1976. - 144 s.

Artikler

Nygard, Mons Sandnes. Konsesjonslov og odelslov. - I: Jus og jord:
Heidersskrift til professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 122-133

Nygaard, Nils. Odelsrett til sameigepart. - I: LoR (1966) s. 373-382

Nygaard, Nils. Om området for odels- og åsetesretten, særleg om
åsetesretten til Bergli i Asker. - I: Retts-utferd. - Oslo: Samlaget, 1969. - S. 9-32

Nygaard, Nils. Ny odelslov. - I: LoR (1975) s. 51-72

Nygaard, Nils. Om misbruk av odelsrett. - I: Jus og jord: heidersskrift
til professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 134-153

Panterett

Bøker, stensiler

Krüger, Kai og Sandvik, Tore. Norsk panterett. - 2. utg. / av Krüger,
Sandvik og Ole Johan Giertsen. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - xxv, 463 s. - 1. utg. 1980

Artikler

Greve, Guri. Greve, Guri. Ektefellers felles bolig som deknings- og
panteobjekt når ektefellene har felleseie. - I: JV (1980) s. 49-96

Lilleholt, Kåre. Pant i innløysingspapir: rasjonell rettsvernsregel? -
I: Lov, dom og bok: festskrift til Sjur Brækhus / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 325-339

Lilleholt, Kåre. Opplåning av pantobligasjonar: merknader til Jens Edvin
Andreassen. - I: TfR (1991) s. 306-312. - Kommentar til artikkel av Jens Edvin Andreassen som gir svar til Lilleholt i TfR (1991) s. 480-482.

Nygaard, Nils. Eigedomsatterhald i smågris. - I: Stud.jur. (1962)
[nr. 3] s. 29-33 og [nr. 4] s. 30

Sandvik, Tore. Panthaverdekning og avtale. - I: LoR (1981) s. 401-407

Sandvik, Tore. Fellespant. - I: JV (1983) s. 67-83

Anmeldelser

Eriksen, Per Christian. Bokanmeldelse av Sandvik, Krüger og Giertsen:
Norsk panterett. - Bergen: Universitetsforlaget, 1980. - I: Juristkontakt (1981) s. 266-269. - Også i: Injuria [nr. 5] (1981) s. 57-62

Selskapsrett. Handelsrett

Bøker, stensiler

Andenæs, Mads. Henry. Sameier og selskaper: sameier, ansvarlige
selskaper, kommandittselskaper, partsrederier. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1977. - 639 s. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1978

Andenæs, Mads Henry. Aksjeselskapsrett. - Oslo: Bedriftsøkonomens
forlag, 1981. - xiii, 352 s. - Ny utg. 1992

Giertsen, Johan. Kan et aksjekjøp finansieres av firmaets egne midler? -
Oslo: Den norske advokatforening, 1990. - 52 s. - (Småskrift; nr. 55)

Giertsen, Johan. Generasjonsskifte. - Bergen: Universitetet, 1993. -
xxv, 723 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1994.

Giertsen, Johan. Generasjonsskifte: juridiske spørsmål. - Oslo:
Næringslivets Forlag A/S, 1994. - 31 s. - (Skriftserie; utgitt av NHOs prosjekt for familiebedrifter) (På omslaget: Familie, lederskap, eierskap: Temahefte 2).

Nordtveit, Ernst. Oppdragssamarbeid: joint ventures i oppdragsindustri,
entreprenørverksemd, forsking og utvikling. - Bergen: Alma Mater, 1992. - Omarbeidet utg. av dr.avhandling Univ. i Bergen, 1989

Nordtveit, Ernst. Samarbeid mellom næringsverksemder: rettslege rammer:
eit oversyn over samarbeidsformer i næringslivet og selskapsrettslege, konkurranserettslege og skatterettslege rammer for samarbeid. - Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, 1993. - 41 bl. - (SNF-rapport 47/1993)

Artikler

Andenæs, Mads Henry. Aksjeselskapet i historisk, økonomisk og
rettspolitisk lys. - I: LoR (1980) s. 3-19

Giertsen, Johan. Kan et ansvarlig sivilt selskap slås konkurs? - I:
Injuria [nr. 3] (1985) s. 8-10

Giertsen, Johan. Forbudet mot å finansiere erverv av aksjer ved lån
eller sikkerhetsstillelse fra selskapet - aksjeloven § 12-10 siste ledd. - I: LoR (1988) s. 421-441

Giertsen, Johan. Generasjonsskifte i bedrifter. - I: Bergen Banks
kvartalsskrift [nr. 1] (1988) s. 17-21

Giertsen, Johan. Generasjonsskifte i bedrifter. - I: LoR (1988) s. 26-39

Giertsen, Johan. Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull
kontroll av selskapets økonomiske stilling - I: Juristkontakt [nr. 3] (1994) s. 2-9. - Basert på prøveforelesningoppgitt emne dr. graden Univ. i Bergen, 1994

Hov, Jo. Selvdømme i foreningsforhold. - I: TfR (1982) s. 181-276

Mestad, Ola. Høgsterettsdommen i produksjonsavgiftsterminsaka: Rt. 1985
s. 1355. - Oslo: Sjørettsfondet, 1986. - 30 s. - (Marius nr. 118)

Nordtveit, Ernst. Samarbeidsavtalen - avtale og selskapsrett. - I: 11.
runde avtalene. - Bergen: Solstrandseminaret, 1988. - S. 39-72

Sandvik, Tore. Sløyf lukningsvedtektene. - I: Dagbladet 1.9.1962

Sæbø, Rune. Lovens krav til styret. - I: Styrets rolle / red. Torger Reve
og Tore Grønlie. - Oslo: Tano, 1993. - S. 48-73

Wyller, Christian Fredrik. Boligsamvirket. - I: Boligrett. - 2. utg. /
red. Wyller. - Bergen: Wyller, 1985. - S. 51-134. - Også i 1. utg. 1978 s.m. Einar Tiller

Anmeldelser

Andenæs, Mads Henry. Bokanmeldelse av Kim Dobrowen m. fl.: Rederi og
kapitaltilførsel: hovedproblemer i moderne rederifinansiering. - Oslo: Sjørettsfondet, 1981. - I: LoR (1983) s. 154-157

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Gustav W. Norrmén: Om bostadaktieköparen
rättsliga ställning i det s.k. gründerförhällande: en studie från bolagsrättens och kontraktsrättens gränsområde. - Helsingfors, 1968. - I: TfR (1969) s. 140-144

Sandvik, Tore. Anmeldelse av: Eek, Bolding och Stenberg: Eksporträtt 4.
- Stockholm, 1970. - I: TfR (1972) s. 125-126

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Ole Lando: Udenrigshandelens kontrakter.
udenrigshandelsret 1. - København: Munksgaard, 1969. - I: TfR (1970) s. 560-563

Sjørett

Bøker, stensiler

Krüger, Kai. Transportomlegning: særlig om deviasjon i sjøtransport.
(2 bind). - Oslo: Universitetet, 1973. - 811 bl. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1973

Larssen, Wiggo Storhaug. Fergeansvar. - Bergen: Universitetsforlaget,
1982. - 52 s. - (Juridiske skrifter nr. 1, Det juridiske fakultet)

Artikler

Krüger, Kai. Post Torrey Canyon - om oljesølsansvar i tankskipsfarten. -
I: LoR (1968) s. 337-357

Krüger, Kai. Deviasjonsansvaret i skandinavisk transportrett. - I:
Nordisk forsikringstidsskrift (1974) s. 351-378

Krüger, Kai. Fault liability for classification societies towards third
parties? - I: Festskrift Kurt Grönfors / red. Lars Gorton m. fl. - Stockholm: Norstedts, 1991. - S. 271-296

Anmeldelser

Sandvik, Tore. Bokanmeldelse av Sjur Brækhus: Juridiske arbeider fra sjø
og land. - Oslo: Universitetsforlaget, 1968. - I: Juristkontakt [nr. 7] (1968) s. 13

(fortsetter)