Introduksjon

Juridisk fakultetsbibliografi

Juridisk fakultetsbibliografi har til hensikt å vise den samlede produksjon av puliserte arbeider – samt å presentere alle som er og har vært ansatt – ved De juridiske institutter/Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i de 25 år det juridiske miljøet har eksistert.

Cirka 1150 publiserte arbeider, hvorav ca 280 bøker og stensiler i serie, er registrert. Bibliografien gjenspeiler fakultetets og de ansattes interessefelter og spesielle arbeidsområder innen det store juridiske fagfeltet. Som man vil se, er det blitt arbeidet med store og markerte felter av jussen – nesten alle hovedfelter er blitt behandlet i en eller annen publikasjon. Likevel er det klart at visse fagfelter har fått en bredere plass enn andre, som f.eks. innen forvaltningsrett.

Bibliografier er nøkler til litteraturgjenfinning. Det er ikke utarbeidet noen generell norsk juridisk bibliografi. Det er utarbeidet enkelte spesialbibliografier innen diverse fagfelter, f.eks. er artiklene i alle norske juridiske festskrift analysert av Halvor Kongshavn 1 – og vi har Bertnes', Eckhoffs og Kongshavns «Juridisk oppslagsbok». Juridisk fakultetsbibliografi 2 er ment å føye seg inn i rekken av slike spesialbibliografier som bibliografi for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.


SPØRRESKJEMA

Arbeidet er basert på et spørreskjema som ble sendt til alle som er og har vært ansatt ved De juridiske institutter/Det juridiske fakultet de siste 25 år. Vi har begrenset arbeidet til å gjelde ansatte i vanlig forstand av ordet. Vi har utelatt sivilarbeidere, manuduktører, oppgaverettere, sensorer, gjesteprofessorer, vikarer, «arbeid for trygd»-ansatte o.l. Derimot har vi tatt med alle stipendiater – selv om noen av dem strengt tatt får sine stipend fra utenforstående, har de sin arbeidsplass her og er en del av miljøet, og deres forskningsresultater er så integrert i fakultetets at det ville være helt unaturlig å holde denne gruppen utenfor.

Navnene ble plukket ut dels ved gjennomgang av instituttenes årsmeldinger, dels via tidligere telefonlister og dels ved forespørsler til nåværende ansatte. På basis av dette har vi lett fram adresser ved hjelp av diverse registere. Arbeidet har vært svært vanskelig og tidkrevende ikke minst på grunn av navneendringer, flere med samme navn/forvekslinger, flyttinger, utenlandske statsborgere m.m. Vi har sendt ut spørreskjemaer til så å si alle, men fordi vi ikke har fått tilbakemelding fra alle – verken ved første gangs utsendelse eller ved purring – vet vi ikke om vi har nådd samtlige.

Spørreskjemaet var todelt. Første delen ba om biografiske opplysninger. Her ble det lagt vekt på følgende spørsmål: Hvor ble det av vedkommende? Hva har han/hun gjort i sin yrkeskarriere? Hva har han/hun hatt av verv i offentlig/privat virksomhet?
Den andre delen av spørreskjemaet gikk på bibliografiske opplysninger – om hva vedkommende har publisert – først og fremst av juridiske arbeider, men også på tilgrensende felt.

Vi har ikke noe tall for hvor mange skjemaer som er sendt ut og hvor mange samvittighetsfullt utfylte skjemaer vi har fått tilbake, men etter diverse purringer, telefonrunder og direkte henvendelser til registre og enkeltpersoner, er resultatet blitt fyldig på de fleste. 3 Noen navn er satt i parentes. Det gjelder de som har skiftet navn. Navnet de hadde mens de var ansatt her, er satt i parentes.


BIBLIOGRAFIEN

Den bibliografiske delen skulle også først og fremst baseres på de innkomne spørreskjemaer – men p.g.a. den relativt lave svarprosenten på spørreskjemaet, den nokså ujevne kvaliteten på utfyllingen av tilsendte skjemaer samt det faktum at flere av de mest aktive forfatterene ved fakultetet er døde, har vi selv funnet fram til store deler av det som her blir presentert. Dette har vi gjort på mange måter: Søk i diverse databaser, gamle kortkataloger, andre bibliografiske verk, systematisk, manuell gjennomgang av diverse sentrale tidsskrifter, gjennomgang av en del søknadspapirer, gjennomgang av instituttenes årsmeldinger, direkte henvendelser m.m.

Bokutgivelser har vi først og fremst plukket ut fra Bibsys-basen, nasjonalbibliografien 4 og fra bibliotekets kortkatalog. Artikler i bøker (bøker med redaktør) er det svært vanskelig og tidkrevende å få noen komplett oversikt over. Vi har dels funnet fram til dem ved å gå igjennom instituttenes årsmeldinger og søknadspapirer og dels ved å gå manuelt igjennom bøker som vi har funnet fram til. For festskriftenes vedkommende har vi gått igjennom Kongshavns festskriftbibliografi.5 Vi har også gått gjennom Regner: «Svensk juridisk litteratur» 6, Søndergaard/Jacobsen: «Dansk juridisk bibliografi» 7 og Dau: «Bibliographie juristischer Festschriften und Festschriftenbeiträge» 8.

Tidsskriftsartikler har vi registrert ved å gå igjennom samme referanseverk. I tillegg har vi har gått igjennom litteraturbasen «Norske tidsskriftartikler (NOTA)» og bladd i registre for sentrale norske og nordiske tidsskrift som inneholder juss, tilgrensende fag og noen mer allmenne tidsskrifter (se liste nedenfor på side 12) – og vi har bladd gjennom en del årganger av tidsskrifter som ikke har noen ordentlige registre eller registerbind.


AVGRENSNINGER

Juridisk fakultetsbibliografi er avgrenset til å gjelde publikasjoner fra de ansatte på De juridiske institutter/Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Begrepet «ansatt» omfatter de samme som er tatt med i den biografiske delen.

I tid er bibliografien begrenset til ansettelsesperioden (men med noen utvidelser). Vi har videre registrert det som eventuelt er publisert forut for ansettelsen (altså en viktig bit av ansettelsesgrunnlaget til den enkelte). Vi har også tatt med det som er publisert etter ansettelsestidens utløp, hvor arbeidet ble påbegynt mens vedkommende var ansatt. Nyere utgaver av bøker utgitt etter ansettelsen, vises til i anmerkning.
Bibliografien søker å være ajour pr. 15. august 1994.


UTVALG

For å bli registrert, må arbeidet være publisert – det vil noe diffust si tilgjengelig for en større krets av personer (f.eks. som pensum). Dokumenter, stensiler, manuskrifter, forelesninger, foredrag o.l. er utelatt – med unntak av ikke-publiserte doktoravhandlinger. Stensiler som er utgitt i serier er derimot tatt med, likeså stensiler som er laget til bruk som pensum.

Bibliogafien omfatter juss med tilgrensende emner som kriminologi, filosofi o.a. Flere av fakultetets ansatte har vist et stort engasjement også utenfor sitt faglige område. Dette er stort sett ikke tatt med.

Artikler som angår fakultetets og studentenes historie er tatt med. Dette kan ha interesse i fremtiden (f. eks. hvis fakultetets historie skal skrives om 50 år).

Til bruk og hjelp særlig for studentene har vi tatt med fakultetsoppgave- og eksamensbesvarelser med kommentarer – samt en oversikt over leverte særavhandlinger.


ORDNING

Juridisk fakultetsbibliografi har en systematisk og en alfabetisk del – foruten biografien.

Den systematiske delen tar utgangspunkt i L-katalogen slik den praktiseres i Bergen 9 – og som både vi ved biblioteket og våre brukere er fortrolig med – men med en god del endringer. Systematikken som fremgår av innholdsfortegnelsen, er i bibliografien tilpasset det registrerte materialet. Under hvert punkt i systematikken presenteres først bøker og stensiler, dernest artikler og til slutt anmeldelser i alfabetisk orden etter forfatters etternavn (hvor en forfatter har flere publikasjoner samme sted i systematikken, er ordningen under forfatteren kronologisk). Enkelte publikasjoner favner vidt, disse er i den systematiske delen plassert to (eller flere) steder. Arbeidene er i stor grad systematisert ut fra tittel, enkelte feilplasseringer er derfor ikke til å unngå (jeg vil gjerne bli gjort oppmerksom på slike feil).

Den alfabetiske delen er ordnet kronologisk etter forfatters etternavn – bøker og stensiler først, dernest artikler og anmeldelser. I denne delen vil en dessuten i petit finne henvisninger til andres anmeldelser av forfatternes bøker og stensiler. Arbeider med flere Bergens-forfattere er plassert under hver forfatter. Til slutt i denne delen gis en alfabetisk ordnet oversikt (etter forfatters etternavn) over studenters særavhandlinger – 51 i alt – levert ved fakultetet i 25-årsperioden.

Biografien avslutter det hele – alfabetisk ordnet etter etternavn (eventuelle tidligere navn i parentes) med opplysninger om utdannelse først, dernest yrkeskarriere og til slutt eventuelle relevante verv. Tilsammen presenteres 241 personer (171 menn, 70 kvinner), derav 76 10 i vitenskapelige stillinger ved fakultetet (63 menn, 13 kvinner).


GJENNOMGÅTTE TIDSSKRIFTER

Følgende tidsskrifter er fullstendig gjennomgått:

I tillegg har vi gått gjennom deler av:


FORKORTELSER

AWR-bulletin – Forschungsgesellschaft für das Weltflüchtlingsproblem
IfO – Institutt for offentlig rett, Universitetet i Bergen
IfP – Institutt for privatrett, Universitetet i Bergen
JV – Jussens venner
LLM – Master of law (US)
LoR – Lov og rett
NAVF – Norges allmennvitenskaplige forskningsråd
NHH – Norges handelshøyskole
NOU – Norges offentlige utredninger (1994-)
TfR – Tidsskrift for rettsvitenskap
UiB – Universitetet i Bergen
UiO – Universitetet i Oslo
Utv – Dommer, uttalelser m.v. i skattesaker og skattespørsmål
Vit.ass. – vitenskaplig assistent